Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 11 November 2022 | Gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image
Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr Siddiq (ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat hij zou doorgaan met het belichten van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr(ra).

Een expert in Genealogie

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) volgens overleveringen bedreven was in de kennis van de geschiedenis van de Arabische geslachten en stambomen, in het bijzonder die van de Quraish. Degenen die later experts werden op dit gebied, schreven hun kennis en opleiding op dit gebied toe aan Hazrat Abu Bakr(ra), want hij bezat de meeste kennis over dit onderwerp. Hij kende zowel de positieve als de negatieve aspecten van de stambomen, echter noemde hij de negatieve aspecten nooit.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Heilige Profeet(saw) Hazrat Hassan bin Thabit(ra) eens adviseerde dat voordat hij gedichten schreef over de Quraish, hij Hazrat Abu Bakr(ra) moest raadplegen over de genealogie van de Quraish. Bij het horen van deze poëzie zou het voor de luisteraars duidelijk zijn dat het geschreven was in overleg met Hazrat Abu Bakr(ra).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het is vastgelegd dat hoewel Hazrat Abu Bakr(ra) niet als een dichter zou worden beschouwd, hij zeker interesse had in poëzie. Geleerden en historici verschillen van mening of Hazrat Abu Bakr(ra) ooit zelf poëzie heeft geschreven. Sommigen beweren dat er een compilatie van poëzie geschreven door Hazrat Abu Bakr(ra) bestaat die in Turkije te vinden is.

Een diep inzicht in zaken

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) zeer scherpzinnig was. Er wordt verteld dat de Heilige Profeet (saw) eens zei dat God een persoon de keuze had gegeven tussen dat wat in deze wereld is en dat wat bij God is en de persoon koos voor dat wat bij God is. Hierop begon Hazrat Abu Bakr(ra) te huilen, wat sommige mensen in verwarring bracht omdat het voor hen leek alsof de Heilige Profeet(saw) in het algemeen over een persoon sprak. Later realiseerden zij dat Hazrat Abu Bakr(ra) die persoon opvatte als de Heilige Profeet(saw). De Heilige Profeet(saw) vertelde Hazrat Abu Bakr(ra) niet te huilen omdat hij voorop liep in deugdzaamheid en het opofferen van rijkdom. Hij zei dat als hij een Khalil (goede vriend) kon hebben, het Hazrat Abu Bakr(ra) zou zijn geweest, maar de broederschap van de Islam is groter. Hij zei dat alle ramen naar de moskee gesloten moeten worden behalve die van Hazrat Abu Bakr(ra).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) een groot inzicht in en begrip van de Heilige Koran had. Bijvoorbeeld, toen het vers ‘Deze dag heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt en Mijn gunst aan u voltooid’ (5:4) werd geopenbaard, begon Hazrat Abu Bakr(ra) te huilen, want hij voelde dat dit betekende dat het overlijden van de Heilige Profeet(saw) nabij was. De Beloofde Messias(as) legde uit dat profeten naar deze wereld worden gezonden met een missie en wanneer die missie voltooid is, dan komt de tijd voor hen om te vertrekken, iets wat Hazrat Abu Bakr(ra) begreep en uit dit vers opmaakte. Verder verklaart de Beloofde Messias(as) met betrekking tot de Hadith waarin de Heilige Profeet(saw) zei dat alle ramen behalve die van Hazrat Abu Bakr(ra) gesloten moesten worden, dat dit betekende dat de verborgen schatten van God, vertegenwoordigd door een moskee, altijd zichtbaar zouden zijn voor Hazrat Abu Bakr(ra). Dit betekende niet dat deze deur voor anderen gesloten was, maar hij stond het meest open voor Hazrat Abu Bakr(ra), want zijn percepties waren veruit superieur aan die van ieder ander.

Een autoriteit in de interpretatie van dromen

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) ook grote vaardigheid had in het interpreteren van dromen en dat hij dromen interpreteerde ten tijde van de Heilige Profeet(saw). Avicenna verklaart dat na de Heilige Profeet(saw), Hazrat Abu Bakr(ra) de grootste uitlegger van dromen was. Eens ging een man naar de Heilige Profeet(saw) en zei dat hij een droom zag waarin er een wolk was waaruit olie en honing viel en mensen daarvan profiteerden. Hij zag toen een touw vanuit de hemel hangen die de Heilige Profeet(saw) in de droom vastgreep en naar de hemel opsteeg en vervolgens nog twee mensen op dezelfde manier opstegen. Een derde persoon nam het touw vast, maar het brak, waarna het werd hersteld en ook hij steeg op met hetzelfde touw. Na het horen van deze droom, vroeg Hazrat Abu Bakr(ra) de Heilige Profeet(saw) om toestemming om het te interpreteren, wat de Heilige Profeet(saw) toestond. Hazrat Abu Bakr(ra) zei dat de wolk de Islam was en de olie en honing die eruit viel de Koran was. Mensen die van deze dingen profiteren verwezen naar degenen die kennis van de Heilige Koran verkrijgen. Het touw dat naar de hemel ging stelde de waarheid voor waarop de Heilige Profeet (saw) gevestigd was en het vastgrijpen ervan verhief de Heilige Profeet (saw). Dan zouden er degenen na hem zijn die op dezelfde waarheid waren gevestigd en dan een derde voor wie het zou worden gebroken en dan hersteld. De Heilige Profeet(saw) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) in sommige opzichten correct was en zich in andere vergiste met betrekking tot zijn interpretatie, maar de Heilige Profeet(saw) vond het niet nodig om er op dat moment verder op in te gaan.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Heilige Profeet(saw) een droom zag waarin hij met Hazrat Abu Bakr(ra) op een verhoogde plek was en de Heilige Profeet(saw) was twee en een halve stap voor Hazrat Abu Bakr(ra). Hazrat Abu Bakr(ra) interpreteerde dit zo dat God de Heilige Profeet(saw) tot zich zou roepen en dat Hazrat Abu Bakr(ra) daarna nog twee en een half jaar in leven zou blijven, en dit is precies wat er gebeurde.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat A’ishah(ra) eens in een droom zag dat er drie manen in haar kamer vielen. Na het overlijden van de Heilige Profeet(saw) toen hij werd begraven in Hazrat A’ishah’s(ra) huis, vertelde Hazrat Abu Bakr(ra) haar dat dit de eerste van de drie manen was die ze zag en dit was de beste.

De eerste volwassen man die de Islam aanvaardde

Zijne Heiligheid(aba) zei dat met betrekking tot de eerste onder de mannen die de Islam accepteerde, er is vastgelegd dat het Hazrat Abu Bakr(ra) was. De eerste persoon in het algemeen was Hazrat Khadijah(ra) waarna sommige geleerden van mening verschillen over de eerste man die accepteerde. Echter, zoals uitgelegd door Hazrat Mirza Bashir Ahmad(ra) in The Life and Character of the Seal of Prophets zou het niet juist zijn om te zeggen dat de eerste onder de mannen die accepteerde Hazrat Zaid(ra) of Hazrat Ali(ra) was, aangezien zij jonge leden van het huishouden van de Heilige Profeet (saw) waren en als zijn zonen waren, en hem dus in ieder geval zouden hebben gevolgd. Hazrat Abu Bakr(ra) blijft dan nog over, die ongetwijfeld de eerste was die de Islam accepteerde. Hij werd geëerd onder de Quraish, maar hij aarzelde niet in het minst toen hij de aanspraak van de Heilige Profeet (saw) hoorde en accepteerde dit meteen. Hij offerde alles op wat hij had omwille van de Heilige Profeet (saw).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat er daarna vijf personen waren die Islam accepteerden als gevolg van Hazrat Abu Bakr’s(ra) prediking en werden vervolgens standvastige metgezellen. Deze personen waren Hazrat Uthman bin Affan(ra), Hazrat Abdur Rahman bin Auf(ra), Hazrat Sa’d bin Abi Waqqas(ra), Hazrat Zubair bin al-Awwam(ra), Hazrat Talhah bin Ubaidillah(ra). Deze metgezellen behoorden ook allemaal tot de tien metgezellen (Asharah Mubasharah) die de blijde tijding van het Paradijs kregen van de Heilige Profeet(saw).

Een man die bereid is alles op te offeren voor zijn geloof

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Heilige Profeet(saw) de immense offers erkende die Hazrat Abu Bakr(ra) aan het begin van de Islam bracht. De offers die Hazrat Abu Bakr(ra) in het begin bracht waren ongeëvenaard, ook al brachten degenen die daarna kwamen ook grote offers, zoals Hazrat Umar(ra). Eens, toen er een geschil was tussen Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra), zei de Heilige Profeet(saw) dat wanneer mensen de Islam niet accepteerden, Hazrat Abu Bakr(ra) dat wel deed, en wanneer mensen tegen de Islam waren, Hazrat Abu Bakr(ra) de Islam hielp, dus waarom werd hem dan pijn gedaan? Dit was de bevestiging van zijn offers, verklaard door de Heilige Profeet(saw) zelf.

Een bevrijder van slaven

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) bekend stond om het bevrijden van slaven. Zo waren er aan het begin van de Islam zeven slaven die Hazrat Abu Bakr(ra) bevrijdde met zijn eigen vermogen ter wille van de Islam. Zelfs de tegenstanders van Islam erkenden de deugdzaamheid van Hazrat Abu Bakr(ra). Op een keer, toen Hazrat Abu Bakr(ra) Makkah verliet, vroeg een leider hem waar hij heen ging. Hazrat Abu Bakr(ra) vertelde hem dat het daar niet langer veilig voor hem was. Het opperhoofd antwoordde dat als een deugdzaam persoon als Hazrat Abu Bakr(ra) zou vertrekken, de stad Makkah geruïneerd zou worden. Dus bleef Hazrat Abu Bakr(ra) daar onder zijn bescherming, en terwijl hij bad en de Heilige Koran reciteerde, stopten voorbijgangers en luisterden naar de grote pijn en smart waarmee hij reciteerde. Toen de mensen klaagden, vroeg het opperhoofd aan Hazrat Abu Bakr(ra) om niet hardop te reciteren omdat het de andere opperhoofden boos maakte. Hazrat Abu Bakr(ra) zei dat hij niet zou ophouden en het opperhoofd zijn bescherming kon intrekken als hij dat wilde.

De plaatsvervanger van de Heilige Profeet (saw) bij het leiden van het gebed

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) behoorde tot degenen die vereerd en gelukkig waren om door de Heilige Profeet(saw) te worden aangewezen om de gebeden te leiden in de Moskee van de Profeet(saw). De Heilige Profeet(saw) verrichte ook gebeden die werden geleid door Hazrat Abu Bakr(ra); een overlevering vermeldt dat toen de Heilige Profeet(saw) ziek was, hij rechts van Hazrat Abu Bakr(ra) zat toen deze het gebed leidde en hem daarmee volgde in het gebed.

Liefde en zorg voor familieleden

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) erg aardig was voor zijn kinderen. Hoewel zijn oudste zoon apart woonde, zorgde Hazrat Abu Bakr(ra) voor zijn huishoudelijke uitgaven. Zijn dochter Hazrat Asma(ra) leefde onder benarde omstandigheden en had geen werkster in huis, dus moest ze veel van het huishoudelijke werk zelf doen. Toen Hazrat Abu Bakr(ra) hiervan hoorde, stuurde hij een werkster naar haar huis, een gebaar waarvan zijn dochter zei dat het een enorme opluchting voor haar was.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij deze incidenten in de toekomst onder de aandacht zal blijven brengen.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek