Uitmuntendheid van de Heilige Koran – De Meest Superieure Leer | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 10 Februari 2023

Feature image
Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat hij in de vorige vrijdagpreek verschillende citaten van de Beloofde Messias(as) met betrekking tot de uitmuntendheid en superioriteit van de Heilige Koran had gepresenteerd. Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij vandaag nog meer citaten zou presenteren.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat in zijn boek Tohfa-e-Qaisariyyah (Een geschenk voor de koningin) dat de Beloofde Messias(as) schreef om de boodschap van de Islam over te brengen aan Koningin Victoria op haar diamanten jubileum, hij zei dat de Heilige Koran vol is van diepe wijsheid en superieur is aan de Evangeliën in het vestigen van deugd. De ware God kan worden aanschouwd door de Heilige Koran. De Heilige Koran herstelt de eenheid van God die in de wereld verloren was gegaan. Zijne Heiligheid(aba) zei dat wie anders dan de Beloofde Messias(as) de boodschap van Islam met zoveel vertrouwen aan de monarch kon overbrengen?

Zijne Heiligheid(aba) zei dat ondanks dit feit, niet-Ahmadi moslims nog steeds durven te zeggen dat Ahmadi’s de Heilige Koran onteren. Bovendien, wanneer niet-moslims zich realiseren dat zij niet kunnen concurreren met de Heilige Koran of deze niet kunnen weerleggen, nemen zij hun toevlucht tot dingen als het verbranden van de Heilige Koran, zoals onlangs in Zweden is gezien en in het verleden in andere Scandinavische landen. Zijne Heiligheid(aba) zei dat als alle Moslims zich zouden verenigen onder de vlag van de Beloofde Messias(as), niemand het ooit zou wagen om zulke gruwelijke daden te plegen als het verbranden van de Heilige Koran.

Een complete gids om de mensheid uit de duisternis te halen

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Koran volledige kennis en volledige begeleiding heeft gepresenteerd voor welke handelingen moeten worden uitgevoerd. Het onderwijst ‘Leid ons naar het juiste pad’, zodat we kunnen profiteren van de volledige kennis van de Heilige Koran en vervolgens onderwijst het ‘Het pad van degenen aan wie U Uw zegeningen hebt geschonken’, zodat we het volledige pad van leiding kunnen betreden dat door de Heilige Koran wordt geschetst. Het handelen naar de leringen van de Heilige Koran heeft een zichtbaar voordeel waarbij men dichter bij God komt en toeneemt in deugdzaamheid.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Koran werd geopenbaard in een tijd waarin de wereld doordrenkt was van immoraliteit en wanorde hoogtij vierde. De Heilige Koran zelf beschrijft het als volgt:

‘Corruptie is verschenen op land en zee’ (De Heilige Koran 30:42).

Het was in deze tijd dat de Heilige Koran werd geopenbaard die alle wanpraktijken weerlegde en de valse overtuigingen van voorgaande religies rechtzette. Dit werd allemaal gedaan door middel van het perfecte en complete boek, dat de Heilige Koran is. Vooral in het openingshoofdstuk van de Heilige Koran heeft God uitvoerig de overtuigingen van de Islam uiteengezet en alle valsheden van voorgaande religies weerlegd.

Een ongeëvenaard wonder

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Koran een wonder is. Een wonder verwijst naar iets buitengewoons dat door geen enkel ander kan worden gerepliceerd. Dat is de Heilige Koran die aan heel Arabië werd aangeboden, en niemand in Arabië was in staat iets dergelijks voor te stellen. Voor hen leek het misschien een boek als alle andere, maar zij beseften dat het een wonder was toen niemand in staat was iets te presenteren dat er bijna op leek, en sindsdien is niemand daar ooit in geslaagd. Daarom is het een wonder. Het is een teken dat met absolute zekerheid wijst op het bestaan van God, dat niet kan worden weerlegd of ontkend. Andere geloven hebben de mensen slechts tot het besef gebracht dat er een God moet zijn. Men kan naar de schepping van de wereld kijken en tot de conclusie komen dat er een God moet zijn. Men kan begrijpen dat er een God moet zijn door rationele argumenten. Dit staat echter niet gelijk aan de feitelijke realisatie en zekerheid van het feit dat God werkelijk bestaat. Alleen door de eigenschappen van God te begrijpen en te beseffen en Zijn tekenen te zien, kan men niet alleen de zekerheid van Gods bestaan bereiken, maar kan men God ervaren en voor zichzelf een relatie met Hem aangaan. Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit het niveau is dat we moeten nastreven; om niet slechts te vertrouwen op rationele argumenten, maar om persoonlijk te zoeken naar en een band op te bouwen met God door middel van Zijn tekenen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat er vele voorbeelden zijn van dit gebeuren binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Zijne Heiligheid(aba) zei dat er een man uit België was die hem vertelde dat hij atheïst was geweest, maar toen hij niet alleen de rationele argumenten voor het bestaan van God begreep, maar ook Zijn tekenen zag en God zelf ervoer, had hij geen andere keuze dan het bestaan van God te accepteren.

De voltooiing van het geloof door het volmaakte boek

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die uitlegde dat in de Heilige Koran staat:

‘Dit is een volmaakt Boek; er is geen twijfel hierin; het is een leidraad voor de rechtvaardigen.’ (De Heilige Koran 2:3)

Met andere woorden, dit Boek is geopenbaard als resultaat van Gods kennis, en is dus vrij van enige twijfel of fout. En omdat Gods kennis de mens tot volmaaktheid kan brengen, is het een leidraad voor de rechtvaardigen. De rechtvaardigen zijn zij die in God geloven als de Kenner van het ongeziene, het gebed verrichten en aalmoezen geven.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Koran het geloof vervolmaakt, zoals God verklaart:

‘Deze dag heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt en Mijn gunst aan u voltooid en de islam voor u als godsdienst gekozen.’ (De Heilige Koran 5:4)

Er is dus geen boek dat als superieur aan de Heilige Koran kan worden beschouwd, want de zegeningen die door de Heilige Koran worden bereikt, kunnen door geen enkel ander boek worden bereikt. Zijne Heiligheid(aba) zei dat het jammer is dat dit onze opvattingen zijn, maar toch zeggen onze tegenstanders dat wij de Heilige Koran onteerd hebben.

Spirituele genezing en het tot stand brengen van een verbinding met God

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Koran een bron van geestelijke genezing is. Het is vol wijsheid die de perfecte religie heeft geschetst en geestelijke genezing op één lijn heeft geplaatst met lichamelijke genezing.

Zijne Heiligheid(aba) ging verder met het citeren van de Beloofde Messias(as) die zei dat het ware middel om een verbinding met God tot stand te brengen de Heilige Koran is. Men kan geen verbinding met Hem tot stand brengen totdat men zich vertrouwd maakt met Zijn tekenen en totdat Zijn licht hun harten binnendringt. Deze band kan alleen worden bereikt door datgene te volgen wat in de Heilige Koran staat. Door de leer van de Heilige Koran te volgen kan men dus het ware gelaat van God zien. Zijne Heiligheid(aba) zei dat Ahmadi’s ook moeten overwegen en analyseren of zij werkelijk de leer van de Heilige Koran volgen. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah iedereen hiertoe in staat mag stellen.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat alle opvallende tekenen die aanwezig zouden moeten zijn in een goddelijk geschrift in geen enkel ander boek dan de Heilige Koran aanwezig zijn. Van de grote onderscheidende kwaliteiten die in de Heilige Koran gevonden worden, is er één die een persoon van het stadium ‘er moet een God zijn’ naar ‘God bestaat zeker’ brengt. Bovendien kan niemand de tekenen die God in de Heilige Koran presenteert, namaken. Zelfs als mensen bijeen zouden komen om te proberen een teken na te bootsen of tevoorschijn te toveren, zouden zij niet in staat zijn iets te verkrijgen dat ook maar in de buurt komt van de tekenen van de Heilige Koran. Alleen de Heilige Koran openbaart Gods macht. En voor hen die de Koran volgen belooft God:

‘Voor hen is blijde tijding. Geef dus blijde tijdingen aan Mijn dienaren. (Heilige Koran 39:18).

En God belooft ook in de Heilige Koran:

‘…en wie Hij gesterkt heeft met inspiratie van Zichzelf’. (De Heilige Koran, 58:23)

En God belooft:

‘Hij zal u een onderscheiding verlenen en uw kwaad van u verwijderen en u vergeven; en Allah is de Heer van de grote overvloed.’ (De Heilige Koran, 8:30)

De Beloofde Messias(as) zei dat hijzelf getuige is en getuigt van deze tekenen, en de Beloofde Messias(as) is gezonden om ons te helpen ze te herkennen.

God vinden in de woorden van de Heilige Koran

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Beloofde Messias(as) verklaarde dat de verhalen en verslagen die in de Heilige Koran staan eigenlijk profetieën zijn. De Heilige Koran is een stroom van waarheid en een oceaan van profetieën. Het is onmogelijk voor iemand om zekerheid in God te bereiken zonder de Heilige Koran. De voor de wereld verborgen God kan worden herkend en gevonden door de Heilige Koran.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) dat zowel geboden als verhalen of verslagen in de Heilige Koran te vinden zijn. Zij die niet in staat zijn onderscheid te maken tussen de twee bevinden zich in grote moeilijkheden. Zij blijven verstoken van het werkelijk profiteren van de Heilige Koran. Er staat in de Heilige Koran:

Indien het van iemand anders dan Allah afkomstig was, zouden zij daarin zeker veel onenigheid hebben gevonden. (De Heilige Koran 4:83)

Het feit dat er in de Heilige Koran geen tegenspraak is, is een teken voor de waarachtigheid van de Heilige Koran.

De superioriteit van de Koran boven andere geschriften

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die uitlegde dat de leer van de Heilige Koran superieur is aan elke andere leer. De Torah leert oog om oog, de Evangeliën leren om de andere wang toe te keren, maar de Heilige Koran presenteert de absoluut evenwichtige en heilzame leer van:

‘En de vergelding van een verwonding is een verwonding van gelijke aard; maar wie vergeeft en zijn daad tot bekering brengt, zijn beloning is bij Allah. Voorwaar, Hij bemint de onrechtvaardigen niet. (De Heilige Koran, 42:41)

Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit onderwerp in het licht van de citaten van de Beloofde Messias(as) in de toekomst zal worden voortgezet,

Zijne Heiligheid(aba) bad dat God ons in staat moge stellen werkelijk te handelen naar de leringen van de Heilige Koran.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek