Ware Islam

De ‘Ware Islam’-campagne is informatiecampagne over de islam in Nederland en werd gelanceerd in 2020. De campagne beoogt om alle Nederlanders te voorzien van een eenduidig en normatief beeld van de ware islamitische leerstellingen. Het doel van de campagne is tweeledig: (1) een theologisch weerwoord bieden aan extremisten die hun wrede praktijken pogen te rechtvaardigen met het islamitische geloof en (2) Nederlandse moslims verenigen op het juiste begrip van de islam met behulp van de islamitische bronnen (de heilige Koran en het leven van Profeet Mohammed (vzmh)).

Tabligh – Prediken

Prediken is een cruciaal aspect binnen het islamitische geloof. De heilige Koran instrueert:

“Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze. Voorzeker uw Heer weet het beste wie van Zijn weg is afgedwaald; en Hij kent degenen goed die juist geleid zijn.” (16:126)

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), de Beloofde Messias en Imam Mahdi, heeft in de huidige tijd de ware islam doen herleven en het contact tussen mens en God hersteld. Het is dus de taak van Ahmadi-moslims om aan de wereld kenbaar te maken dat God ook vandaag tot de mensen spreekt zoals hij vroeger sprak en dat de Islam Ahmadiyyat de spirituele pad is die bewandeld dient te worden om God’s nabijheid en liefde te verkrijgen. Zodra iemand ervan is overtuigd dat zijn spirituele pad berust op de waarheid en leidt tot goedheid, succes en innerlijke vrede, dan is het zijn plicht om andere daartoe uit te nodigen. Dit kan diegene voornamelijk doen door zelf het levende voorbeeld te zijn van de leer. “Behandel de schepping zoals een moeder haar kinderen behandelt, uit onvoorwaardelijke liefde” ~ Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)

Tabligh campagnes

Van tijd tot tijd organiseert MKA NL tabligh campagnes in diverse steden in Nederland waarbij op grote schaal flyers worden uitgedeeld en dialoogacties worden gehouden. De meest recente editie was in Utrecht. In 2021 heeft MKA NL bijna 190.000 flyers verspreid over het gehele land.

Bloeddonatie

In de Islam kent men liefdadigheid (sadaqah) de hoogst mogelijke waarde toe – daarbij kan men denken aan het doen van goede dingen voor de medemens, vriendelijk zijn tegen dieren, het vermijden van slechte daden en met de woorden van Profeet Mohammed, vrede zij met hem, kan zelfs een glimlach een vorm van liefdadigheid zijn. Daarom is liefdadigheid en het “dienen van de mensheid” een belangrijke taak voor de jongerenorganisatie van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en worden verschillende projecten georganiseerd.

Eén van deze projecten is bijvoorbeeld bloeddonatie. In het verleden werden door jongeren individueel gedoneerd. Maar sinds kort is het initiatief gekomen vanuit de Ahmadiyya moslim Gemeenschap in samenwerking met Sanquin, om in groepsverband te kunnen doneren. Dit is een geheel historisch concept in Nederland en op deze manier kunnen meer mensen tegelijk geholpen worden. Sinds de lancering op 14 augustus in Almere hebben wij een exceptionele groei gehad in het aantal donors. Momenteel zijn er meer honderden jongeren die  die vanuit de Ahmadiyya Moslim jongerenorganisatie deel uitmaken van dit concept. Zij doneren op een frequente basis hun bloed en/of plasma – dit doen zij op individuele basis of – zoals het concept behelst – in groepsverband.

Voedseldonatie

Een andere vorm van liefdadigheid is het eten geven aan de minderbedeelden. Voedsel is een basisbehoefte voor alle mensen en toch zijn er veel zelfs in Nederland die het moeilijk hebben. De Islam leert dat een mens in zijn leven twee verantwoordelijkheden moet afleggen; (1) verantwoordelijkheid tegenover God en (2) tegenover de medemens, waarvan dit project een voorbeeld is.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft wereldwijd altijd getracht om de medemens in moeilijke tijden bij te staan, bijvoorbeeld bij aardbevingen, orkanen, tsunami’s of andere noodtoestanden. Daarom heeft de kalief – ook wel de internationale hoofd) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap  –  wereldwijd de Ahmadi jongeren opgedragen om mensen te dienen in deze moeilijke tijden van Corona. Zijn opdracht wordt voortgezet onder de Ahamdiyya Moslim jongerenorganisatie van Nederland. Wij proberen op deze wijze een steentje bij te dragen aan de maatschappij, ongeacht religie, cultuur of ras – puur voor de liefde van de mensheid.

Daarom worden er op verschillende locaties in Nederland vaak wekelijks voedselpakketten gemaakt en aangeboden aan opvanghuizen voor minderbedeelden. Leden van de Ahmadiyya moslim jongerenorganisatie koken vrijwillig heerlijke gerechten bij de moskee, pakken het in en ruimen ook weer op. Vervolgens worden de pakketten met auto’s weggebracht naar de opvanghuizen waar vooraf contact mee is opgenomen. Over het jaar 2020/2021 hebben wij:

  • 4.704 maaltijden gedistribueerd;
  • De maaltijden zijn aan 76 liefdadigheidsorganisaties aangeboden;
  • Deze maaltijden hebben wij op 65 gelegenheden voorbereid;
  • Dit heeft naar schatting 1.850 man-uren gekost;

Daarnaast wordt ook geld opgehaald en geschonken aan voedselbanken, zodat nog meer mensen in nood kunnen worden voorzien van voedsel. Met deze collectie doen wij een financiële bijdrage aan voedselbanken of brengen ingekocht voedsel langs. Tevens wordt geld opgehaald en gedoneerd aan ontwikkelingslanden.

In het jaar 2020/2021 hebben wij in totaal EUR 12.319 opgehaald en gedoneerd!

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 10 December 2021

Feature image

Vrijdagpreek gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr(ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, Zijne Heiligheid, bleef Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr(ra) belichten.

Aanvaarding van de islam door Hazrat Abu Bakr(ra)

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij eerder de incidenten noemde rond de acceptatie van de Islam door Hazrat Abu Bakr(ra). Het is beschreven dat Hazrat Abu Bakr(ra) een keer, voor de komst van de Heilige Profeet(sa), naar Jemen reisde, waar hij een oudere geleerde ontmoette. Deze geleerde was in staat om nauwkeurig de achtergrond en familiegeschiedenis van Hazrat Abu Bakr(ra) te bepalen. De geleerde vertelde hem toen dat er een profeet zou verschijnen en dat hij zou worden bijgestaan ​​door een jonge en een oudere persoon. Een van de tekenen van de oudere persoon die die profeet zou helpen, was dat hij een teken op zijn buik zou hebben, en toen Hazrat Abu Bakr(ra) zijn kledingstuk verhief, zag de oudere geleerde een zwarte vlek op zijn buik. Hij zei dat hij zeker de oudste was die de komende profeet zou bijstaan. Hij adviseerde hem toen de waarheid nooit te verlaten. Hierna hoorde Hazrat Abu Bakr(ra) over de aanspraak van de Heilige Profeet(sa), en mensen kwamen naar hem toe om zijn mening te vragen. Hazrat Abu Bakr(ra) ging toen naar de Heilige Profeet(sa) en vroeg hem naar zijn aanspraak en welk bewijs hij had. De Heilige Profeet (sa) deelde hem mee dat hij de oudere man kende die hij in Jemen had ontmoet. Toen Hazrat Abu Bakr(ra) vroeg hoe hij hiervan afwist, zei de Heilige Profeet(sa) dat hij werd geïnformeerd door dezelfde engel die op profeten neerdaalde.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in een andere overlevering is beschreven dat toen Hazrat Abu Bakr(ra) naar de Heilige Profeet(sa) ging en zijn aanspraak hoorde, Hazrat Abu Bakr(ra) zei dat hij de Heilige Profeet(sa) nog nooit een leugen had zien vertellen, hij deed goede daden en hij was aardig voor zijn familie. Daarna vroeg hij de Heilige Profeet(sa) om zijn hand uit te strekken zodat hij trouw aan hem kan zweren.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat in een andere overlevering is beschreven dat Hazrat Abu Bakr(ra) de Heilige Profeet(sa) vroeg of hij beweerde dat engelen op hem neerdaalden. Als reactie daarop begon de Heilige Profeet(sa), uitleg te geven om te beschrijven wat hij had meegemaakt, om alle twijfels weg te nemen. Hazrat Abu Bakr(ra) verzocht om geen uitleg te geven, in plaats daarvan wilde hij een eenvoudig antwoord op de vraag of de Heilige Profeet(sa) beweerde dat engelen op hem neerdaalden. De Heilige Profeet(sa) antwoordde bevestigend, waarop Hazrat Abu Bakr(ra) hem accepteerde. Hazrat Abu Bakr(ra) zei dat hij geen verklaring wilde, want hij wilde accepteren op basis van wat hij zag, niet op enig bewijs.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra), die schrijft dat Hazrat Abu Bakr(ra) de Heilige Profeet(sa) accepteerde op basis van één enkele stelling; dit was het feit dat hij de Heilige Profeet (sa) al sinds zijn kinderjaren kende, en hij nooit loog, was nooit ondeugend, noch uitte hij ooit iets gemeens. Dus, Hazrat Abu Bakr(ra) wist dat hij nooit zou liegen. Hazrat Abu Bakr(ra) zei dat als de Heilige Profeet(sa) nooit over mensen had gelogen, waarom zou hij dan over God liegen? Dit is in feite het bewijs van de waarheidsgetrouwheid van de Heilige Profeet(sa), hem gegeven door God, Die de Heilige Profeet(sa) instrueerde om te zeggen:

“Voorzeker, ik heb voordien een heel leven onder u doorgebracht. Wilt gij dan niet begrijpen?” (10:17)

De eigenschappen van Siddiq aannemen

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Profeet(sa) Hazrat Abu Bakr(ra) Siddiq noemde vanwege wat hij in zijn hart bezat. Dus als iemand, in welk tijdperk dan ook, Siddiq wil worden, dan moet hij de kwaliteiten van Hazrat Abu Bakr(ra) overnemen. Een voorbeeld van deze eigenschappen is dat bij het horen van de aanspraak van de Heilige Profeet(sa) op de profeetschap, hij zei dat als dit zijn bewering is, dan moet hij waarachtig zijn. Het was niet nodig voor hem om een ​​of ander wonder te zien, want hij kende de kwaliteiten van de Heilige Profeet(sa), en eenvoudig op basis hiervan wist hij dat alles wat hij zegt waar moest zijn. Toen hij de Heilige Profeet(sa) ontmoette en naar zijn aanspraak informeerde, zei hij dat hij de eerste was die voor hem getuigde.

De eerste man die de Heilige Profeet(sa) accepteerde

Zijne Heiligheid(aba) zei dat er verschillende meningen zijn onder historici over wie de eerste man was die de Heilige Profeet(sa) accepteerde; Hazrat Abu Bakr(ra), Hazrat Ali(ra), of Hazrat Zaid bin Harithah(ra). Er wordt gezegd dat de eerste mannelijke volwassene die de Heilige Profeet(sa) accepteerde, Hazrat Abu Bakr(ra) was, het eerste kind was Hazrat Ali(ra), en de eerste vrijgelaten slaaf die accepteerde was Hazrat Zaid bin Haritha(ra). Zijne Heiligheid(aba) citeerde Hazrat Mirza Bashir Ahmad(ra) die zei dat de eenvoudige oplossing voor deze discussie het feit is dat zowel Hazrat Ali(ra) als Hazrat Zaid bin Harithah(ra) leden waren van het huishouden van de Heilige Profeet(sa) en leefden met hem als zijn eigen kinderen, en als zodanig zouden automatisch hebben aanvaard wat de Heilige Profeet(sa) zei. Dus Hazrat Abu Bakr(ra) was de eerste persoon die de Heilige Profeet(sa) op zichzelf accepteerde.

Predikking van Hazrat Abu Bakr(ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er velen waren die de islam accepteerden door de predikkinding van Hazrat Abu Bakr(ra), zoals Hazrat Uthman(ra), Hazrat Zubair bin al-Awwam(ra), Hazrat Abdur Rahman bin Auf(ra), Hazrat Sa’d bin Abi Waqas en Hazrat Talha bin Ubaidullah(ra). Dit waren metgezellen die zouden gaan behoren tot de tien metgezellen die de blijde tijding van het Paradijs kregen.

Verdediging van de Heilige Profeet(sa)

Zijne Heiligheid(aba) zei dat samen met de Heilige Profeet(sa), Hazrat Abu Bakr(ra) ook grote ontberingen moest doorstaan ​​vanwege zijn aanvaarding van de Islam. Het is beschreven dat eens, terwijl de Heilige Profeet(sa) aan het bidden was bij de Heilige Ka’bah, een ongelovige kwam en hem begon te verstikken. Toen Hazrat Abu Bakr(ra) dit zag, snelde hij naar voren en duwde de ongelovige weg van de Heilige Profeet(sa). Hazrat Abu Bakr(ra) vroeg hem, zou hij iemand doden alleen maar omdat hij zei dat zijn Heer Allah is? Bij een andere gelegenheid, toen de ongelovigen de Heilige Profeet(sa) hadden omsingeld, stelde Hazrat Abu Bakr(ra) hen dezelfde vraag; zouden ze iemand vermoorden alleen maar omdat hij zei dat zijn Heer Allah is? Hierop richtten de ongelovigen hun aandacht op Hazrat Abu Bakr(ra) en vielen hem aan.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Ali(ra) eens aan de mensen vroeg wie de dapperste persoon was. De mensen antwoordden dat het Hazrat Ali(ra) was. Hazrat Ali(ra) zei dat in feite de moedigste persoon Hazrat Abu Bakr(ra) was, want hij verbleef bij de Heilige Profeet(sa) op de dag van de Slag bij Badr, en geen enkele ongelovige durfde in de buurt van de Heilige Profeet(sa) te komen, want zij zouden eerst door Hazrat Abu Bakr(ra) moeten gaan.

Bevrijding van slaven

Zijne Heiligheid(aba) zei dat toen Hazrat Abu Bakr(ra) de Islam accepteerde, hij 40.000 dirhams had, die hij gebruikte om zeven slaven te bevrijden. Dit was inclusief Hazrat Bilal(ra), die werd gemarteld nadat hij de Islam had aanvaard. Toen hij dit zag, kocht Hazrat Abu Bakr(ra) de vrijheid van Hazrat Bilal(ra).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij in toekomstige preken door zou gaan met het belichten van de incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr(ra).

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 3 december 2021

Feature image

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr (ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta`awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij het leven van Hazrat Abu Bakr (ra) zou gaan belichten.

Familieachtergrond van Hazrat Abu Bakr (ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de naam van Hazrat Abu Bakr (ra) Abdullah was en de naam van zijn vader was Uthman bin Amir. Zijn algemene benaming was Abu Bakr, en hij was ook bekend onder de namen Ateeq en Siddiq. Er wordt gezegd dat hij werd geboren in 573. Hij was van de stam van de Quraish genaamd Taim bin Murrah. Vóór de Islam was zijn naam Abdul Ka’bah, die de Heilige Profeet (sa) later veranderde in Abdullah. Volgens overleveringen was de naam van zijn moeder Salamah bint Sakhr bint Aamir of Lailah bint Sakhr.

Hazrat Abu Bakr’s (ra) vader accepteerde de Islam

Zijne Heiligheid (aba) zei dat volgens de stamboom van Hazrat Abu Bakr (ra), die zeven generaties teruggaat, hij familie was van de Heilige Profeet (sa). Evenzo verbond de stamboom van zijn moeder hen als familieleden met de Heilige Profeet(sa). Beide ouders van Hazrat Abu Bakr (ra) accepteerden de Islam. Zijn vader had de Islam niet aanvaard tot de verovering van Mekka, toen hij zijn gezichtsvermogen had verloren. Tijdens de verovering van Mekka, nam Hazrat Abu Bakr (ra) zijn vader mee naar de Heilige Profeet (sa). Toen hij hem zag, zei de Heilige Profeet (sa) dat Hazrat Abu Bakr (ra) hem thuis had moeten laten en dat hij hem thuis zou hebben bezocht. Hazrat Abu Bakr (ra) zei dat het passender was voor hem om naar de Heilige Profeet (sa) te komen dan dat de Heilige Profeet (sa) naar hem toe ging. Toen legde de Heilige Profeet (sa) zijn hand op de borst bij de vader van Hazrat Abu Bakr (ra) en nodigde hem uit tot de Islam, waarop hij de Islam accepteerde.

Hazrat Abu Bakr’s (ra) moeder accepteerde de Islam

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de moeder van Hazrat Abu Bakr (ra) een van de meest vooraanstaande mensen was die de Islam accepteerde. Tijdens het tijdperk van Dar-e-Arqam, toen moslims nog in het geheim praktiseerden, stelde Hazrat Abu Bakr (ra) op een dag aan de Heilige Profeet (sa) voor om naar de Heilige Moskee te gaan. Daar hield Hazrat Abu Bakr (ra) in aanwezigheid van de Heilige Profeet (sa) een toespraak waarin hij mensen uitnodigde tot de Islam. Hazrat Abu Bakr (ra) was na de Heilige Profeet (sa) de eerste die in het openbaar sprak over de Islam en mensen uitnodigde tot de Islam. Hierop sloegen de ongelovigen Hazrat Abu Bakr (ra) zwaar, waardoor zijn gezicht zo opgezwollen was dat zijn neus niet meer te onderscheiden was. Nadat ze hem hadden meegenomen, was men er zeker van dat hij aan zijn verwondingen zou overlijden. Hij was (eerst) niet in staat om te spreken, maar uiteindelijk aan het einde van de dag, vroeg hij naar de Heilige Profeet (sa), maar niemand kon hem antwoorden. Hazrat Abu Bakr (ra) vroeg zijn moeder om naar Umm Jamil te gaan en haar te vragen naar de Heilige Profeet (sa), aangezien zij moslim was, maar dit niet openbaar had gemaakt. De moeder van Hazrat Abu Bakr (ra) ging naar Umm Jamil en bracht haar mee. Ze informeerde Hazrat Abu Bakr (ra) dat het goed ging met de Heilige Profeet (sa). Later werd Hazrat Abu Bakr (ra) met de hulp van zijn moeder meegenomen om de Heilige Profeet (sa) te zien. Toen hij in de aanwezigheid van de Heilige Profeet (sa) was, werd hij overmand door emotie, en de Heilige Profeet(sa) kuste Hazrat Abu Bakr (ra). Hazrat Abu Bakr (ra) vroeg de Heilige Profeet (sa) om voor zijn moeder te bidden, waarop hij haar uitnodigde om de Islam te accepteren. Ze accepteerde de uitnodiging van de Heilige Profeet (sa) en trad toe tot de Islam.

Titels van Hazrat Abu Bakr(ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) bekend stond onder de namen Ateeq en Siddiq. Hij werd Ateeq genoemd, omdat een keer de Heilige Profeet (sa) tegen hem zei dat hij gered was van het vuur. Zo werd hij bekend onder de titel Ateeq, iemand met uitstekende kwaliteiten. Ateeq betekent ook de oudste of grijsaard en sommigen zeggen dat hij bekend stond onder deze titel, omdat hij altijd uitstekende eigenschappen bezat en een van de eersten was om de Islam te accepteren.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) ook bekend stond als Siddiq. Het is opgetekend dat hij deze titel zelfs vóór de Islam kreeg, vanwege zijn hoge mate van eerlijkheid. Het is ook opgetekend dat wanneer de Heilige Profeet (sa) hem op de hoogte bracht van enig nieuws, hij dit onmiddellijk bevestigde, dus werd hij bekend onder deze titel. Toen de Heilige Profeet (sa) bijvoorbeeld het visioen kreeg van de nachtelijke reis waarin hij in een droom reisde naar Jeruzalem, dat ongeveer 1300 kilometer verderop lag, gingen mensen naar Hazrat Abu Bakr (ra) en vroegen hem of hij getuige kon zijn van deze bewering van de Heilige Profeet (sa). Hazrat Abu Bakr (ra) getuigde hier onmiddellijk van en werd zo bekend als Siddiq. Het is zelfs vermeld dat de engel Gabriël de Heilige Profeet (sa) informeerde dat Hazrat Abu Bakr (ra) zou getuigen van dit visioen, want hij is Siddiq.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) ook bekend stond als Khalifatu Rasulillah (opvolger van de Boodschapper van Allah). Dit was natuurlijk een titel die hem na het overlijden van de Heilige Profeet (sa) werd gegeven. Er wordt ook vermeld dat hij bekend stond als Awwahun, wat zachtmoedig betekent. Een andere titel die aan hem werd gegeven was Ameerush Shakirin (Leider van de dankbaren). Deze titel werd hem gegeven omdat hij zo dankbaar was. Een andere titel werd hem door God gegeven, namelijk Thani Ithnain (één van de twee). Dit was een verwijzing naar de tijd dat Hazrat Abu Bakr (ra) bij de Heilige Profeet(sa) in de grot van Hira was. Een andere titel is Sahibur Rasul (Metgezel van de Boodschapper). Dit verwijst ook naar het moment waarop de Heilige Profeet (sa) zijn metgezel in de grot van Hira vertelde zich geen zorgen te maken. Toen deze verzen werden gereciteerd, begon Hazrat Abu Bakr (ra) te huilen en zei dat hij die metgezel was waarnaar verwezen werd. Hij stond ook bekend als Adam-e-Thani (de Tweede Adam), een titel die hem door de Beloofde Messias (as) is gegeven. Hazrat Abu Bakr (ra) wordt ook in geschiedenisboeken vermeld als Khalilur Rasul (Vriend van de Boodschapper). Het is opgetekend dat de Heilige Profeet (sa) zei dat als hij een Khalil (hechte vriend) zou hebben, het Hazrat Abu Bakr (ra) zou zijn. De Beloofde Messias (as) verduidelijkte deze verklaring. Hij zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) natuurlijk al een vriend van de Heilige Profeet (sa) was, maar Khalil verwijst naar het (figuurlijk) één worden met iemand, of iemand die zich in de ander verdiept. Dit is de nabijheid die gereserveerd is voor iemands relatie met God en dit kan met niemand worden gedeeld. Dus, de Heilige Profeet (sa) zei dat indien dit mogelijk was geweest voor andere mensen, dan zou het voor Hazrat Abu Bakr (ra) zijn geweest.

Zijne Heiligheid (aba) zei met betrekking tot zijn titel van Abu Bakr, dat Bakr kan verwijzen naar een jonge kameel. Omdat hij een passie had en bedreven was in het hoeden van kamelen, werd hij bekend als Abu Bakr. Bakara verwijst ook naar snel zijn en hij werd zo bekend omdat hij de eerste was die de Islam accepteerde. Hij was een van de voornaamste voorbeelden van uitstekende kwaliteiten.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) een lichte huidskleur had en een licht postuur. Zijn rug was licht gebogen, zijn ogen iets ingevallen en hij had een hoog voorhoofd.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat zelfs voordat hij de Islam accepteerde, hij als een eervol persoon werd beschouwd. Hij was een zakenman en had een uitstekende moraal. Mensen kwamen vaak naar hem toe voor advies over verschillende zaken. Hij werd bekend als een van de meest succesvolle zakenlieden van Arabië. Hij behoorde tot de meest vrome mensen en was buitengewoon vrijgevig. Hij was bij iedereen geliefd en hield goed gezelschap. Het is opgetekend dat hij buitengewoon goed geïnformeerd was in de interpretatie van dromen. Ibn Sirin zegt dat na de Heilige Profeet (sa), Hazrat Abu Bakr (ra) het meest bedreven was in dit opzicht.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Mekkanen Hazrat Abu Bakr (ra) als de beste onder hen beschouwden en met hem hebben overlegd over verschillende zaken. Hij maakte ook deel uit van Hilful Fudhul, een groep die was gevormd om de onderdrukten te helpen en om altijd gerechtigheid te handhaven. Dit was dezelfde groep waar de Heilige Profeet (sa) ook deel van uitmaakte.

Deugden van Hazrat Abu Bakr (ra) voorafgaand aan de komst van de Islam

Zijne Heiligheid (aba) zei dat zelfs vóór de Islam, Hazrat Abu Bakr (ra) niet deed aan afgodenaanbidding en boog zich nooit neer voor een afgod. Hij was ook afkerig van het gebruik van alcohol en gebruikte het zelfs vóór de tijd van de Islam nooit. Toen hem werd gevraagd waarom hij nooit alcohol dronk, zei hij dat het was omdat hij zich bewust was van zijn eer en vroomheid, die niet kunnen worden gehandhaafd door iemand die alcohol drinkt.

Zijne Heiligheid (aba) zei met betrekking tot de aanvaarding van de Islam door Hazrat Abu Bakr (ra) het volgende. Hazrat Abu Bakr (ra) hoorde dat de echtgenoot van Khadijah beweerde een profeet te zijn zoals Mozes (as). Hazrat Abu Bakr (ra) ging naar de Heilige Profeet (sa) en accepteerde hem. Het is ook opgetekend dat vóór de komst van de Heilige Profeet (sa), Hazrat Abu Bakr (ra) in een droom zag dat de maan was neergedaald in Mekka, waarop deze uiteenspatte en zijn stukken verspreid raakten in elk huis. Vervolgens vielen alle stukken in zijn schoot. Toen hij vroeg naar de interpretatie ervan, werd hem verteld dat de boodschapper die werd verwacht, spoedig zou komen en Hazrat Abu Bakr (ra) zou zijn belangrijkste volgeling zijn.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij het leven van Hazrat Abu Bakr(ra) in toekomstige preken zou blijven belichten.

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 26 november 2021

Feature image

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering.

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat Hazrat Umar(ra) veel respect had voor degenen die kennis hadden van de Heilige Koran, ongeacht of ze jong of oud.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er een keer iemand naar Hazrat Umar (ra) kwam en klaagde dat hij mensen niet genoeg welvaart gaf, noch dat hij rechtvaardig besliste in zaken die de welvaart aangaan. Dit bracht Hazrat Umar (ra) van streek. Een van zijn adviseurs, Hurr bin Qais, zei dat het volgende aan de Heilige Profeet (sa) werd opgedragen in de Heilige Koran:

“Neig u tot vergiffenis en spoor tot vriendelijkheid aan en wend u van de onwetenden af.” (Heilige Koran, 7:200) 

Hurr bin Qais zei dat deze persoon zeker onwetend was. Toen hij aan deze verzen werd herinnerd, ondernam Hazrat Umar(ra) geen actie tegen die persoon.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er een keer een leider naar Hazrat Umar (ra) kwam en hij aangaf dat hij het niet leuk vond dat een tienjarig kind ook in zo’n hoogwaardig gezelschap zat. Later diende zich een moment aan waarop Hazrat Umar (ra) ontevreden werd over iets dat deze leider deed. Datzelfde tienjarige kind las het volgende:

“en zij, die toorn onderdrukken” (Heilige Koran,3:135)

Het kind las toen ook:

“en wend u van de onwetenden af.” (Heilige Koran, 7:200) 

Het kind zei dat deze persoon zeker onwetend was. Bij het horen van de woorden van de Heilige Koran, bleef Hazrat Umar(ra) stil. Toen kreeg de bewuste leider te horen dat dezelfde tienjarige jongen op wie hij neerkeek degene was die hem had gered.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat wanneer zaken aan Hazrat Umar (ra) zouden worden voorgelegd, hij ook kinderen zou raadplegen om hun geest in scherpte te ontwikkelen.

Voorzichtigheid in zaken die betrekking hebben op de staatskas

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Umar (ra) uiterst voorzichtig was als het ging om de middelen van de staatskas. Eens kreeg Hazrat Umar(ra) wat melk te drinken, wat hij erg lekker vond. Hij vroeg zich af waar deze melk vandaan kwam. De persoon vertelde hem dat dit melk betrof van de kamelen die als Zakat waren gegeven. Toen Hazrat Umar(ra) dit hoorde, braakte Hazrat Umar(ra) de melk uit en zei dat hij de middelen van Zakat niet kon consumeren.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Umar (ra) ooit ziek was en hem werd voorgeschreven om honing te gebruiken. Er zat wat honing in de staatskas. Hazrat Umar (ra) stond bij de preekstoel en zei tegen de mensen dat hij die honing alleen zou gebruiken als zij dat toestonden. Dit dezen zij en pas daarna gebruikte hij de honing uit de staatskas.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het ooit extreem heet was buiten, zo erg dat het moeilijk zou zijn om op te staan ​​en zelfs de deur te openen. In deze hitte werd Hazrat Uthman(ra) geïnformeerd dat er iemand buiten liep. Toen die persoon dichterbij kwam, zag Hazrat Uthman(ra) dat het Hazrat Umar(ra) was. Toen hij informeerde wat hij buiten aan het doen was in zo’n extreme hitte, zei Hazrat Umar(ra) dat een kameel uit de schatkamer was losgeraakt en dat hij ernaar aan het zoeken was.

Eerlijk omgaan met mensen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Umar (ra) altijd rechtvaardig zou zijn. Eens kwamen een Joods persoon en een Moslim persoon die ruzie hadden naar Hazrat Umar(ra). Hazrat Umar(ra) hoorde hun zaak aan en vond dat de Joodse man gelijk had, en dus besloot hij in zijn voordeel. Bij een andere gelegenheid ging een Egyptische man naar Hazrat Umar(ra) en zei dat hij met de zoon van Hazrat Amr bin ‘Aas(ra) had gereden en hem in de race had verslagen. Hierop begon hij hem te slaan en zei dat hij de zoon was van een gerespecteerd persoon. Toen hij dit hoorde, riep Hazrat Umar (ra) Hazrat Amr bin ‘Aas en zijn zoon op, en toen vertelde Hazrat Umar (ra) de Egyptenaar dat hij nu de zoon van Hazrat Amr bin ‘Aas in ruil daarvoor kon slaan.

Hoog niveau van verdraagzaamheid

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Umar (ra) erg verdraagzaam was. Eens zei hij in een preek dat als iemand enige tekortkomingen in hem zag, ze het moesten rechtzetten. Een persoon stond op en zei dat als hij enige tekortkoming in hem zou vinden, hij het zou rechtzetten met zijn zwaard. Hazrat Umar (ra) dankte God dat er iemand was die hem zou corrigeren met zijn zwaard.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat eens een persoon naar Hazrat Umar(ra) ging en voor een menigte tegen Hazrat Umar(ra) zei dat hij God moest vrezen. De aanwezigen wilden hem het zwijgen opleggen, maar Hazrat Umar (ra) zei dat als hij iets wilde zeggen, hij dan openlijk moest spreken.

Godsdienstvrijheid handhaven

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Umar (ra) zeer bewust was van religieuze vrijheid. Eens ging een oudere Christelijke vrouw naar Hazrat Umar(ra) toe. Hazrat Umar(ra) spoorde haar aan om de islam te accepteren omdat ze beschermd zou worden. Ze antwoordde dat ze bejaard was en haar overlijden naderde. Dus vervulde Hazrat Umar(ra) haar behoefte, en kreeg later berouw, uit angst dat ze wellicht zou hebben opgevat dat hij misbruik maakte van de behoefte en haar dwong om de islam te accepteren. Hij bad tot God en zei dat hij haar alleen het rechte pad wees, maar haar niet wilde dwingen. Dit was de mate waarin hij zich bewust was van de godsdienstvrijheid.

Zorg voor dieren

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Umar(ra) ook om dieren gaf. Eens inspecteerde Hazrat Umar(ra) enkele kamelen die waren vastgebonden. Hij vroeg de eigenaren of ze echt om hun dieren gaven? Indien zo, dan hadden ze hen beter los moeten laten zodat ze vrij konden  grazen.

Een dag van twee Eid’s

Zijne Heiligheid (aba) zei dat eens een Joodse man naar Hazrat Umar (ra) ging en zei dat er een vers in de Koran was dat, als het aan het Joodse volk was geopenbaard, ze heel blij zouden zijn en het herdacht zouden hebben als een dag van Eid. Het vers luidde:

“Vandaag heb Ik uw religie voor u vervolmaakt en Mijn gunst aan u voltooid en voor u de islam als religie gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen, zonder moedwillig geneigd te zijn tot zonde, voorzeker, Allah is Vergevensgezind en Genadevol.” (5:4)

Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol. (Heilige Koran, 5:4)

Hazrat Umar (ra) antwoordde hem door te zeggen dat dit vers werd geopenbaard op een dag van twee Eids; op een vrijdag en op de Dag van Arafah.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat mensen zouden zeggen dat Satan tijdens het tijdperk van Hazrat Umar (ra) geketend was, en na het martelaarschap van Hazrat Umar (ra) werd Satan losgelaten en ongebreideld.

Liefde voor poëzie

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het in de geschiedenis is vastgelegd dat Hazrat Umar (ra) een speciale affiniteit had met poëzie. Wanneer zaken aan Hazrat Umar(ra) werden voorgelegd, terwijl hij uitleg gaf, citeerde Hazrat Umar(ra) relevante gedichten. Hij citeerde poëzie die in overeenstemming was met de islamitische leer en de islamitische manier van leven. Hij zou ook anderen aanmoedigen om ook poëtische coupletten uit het hoofd te leren. Hazrat Umar(ra) verfijnde ook de Arabische poëzie. Het was bijvoorbeeld gebruikelijk om vrouwen in gedichten te noemen en de liefde voor hen te verklaren. Hazrat Umar (ra) heeft deze praktijk uitgeroeid en hierop een straf bepaald.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias(a) die de gewaardeerde rang van Hazrat Umar(ra) samen met de andere Rechtsgeleide Kaliefen benadrukte.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de reeks vrijdagpreken over het leven van Hazrat Umar (ra) nu voltooid was. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij met Gods genade in de toekomst zal beginnen met de reeks preken over het leven van Hazrat Abu Bakr(ra).

Farewell Ceremony

On 20th of November we had a farewell program for our former Sadr sahib Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Holland, respected Usman Ahmed sahib. He served as the Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Holland tirelessly and guided the Majlis outstandingly from 2017-2021.

There was also farewell of respected Nabeel Ahmed Siddiqie sahib who was serving lastly as Mohtamim Maal MKA Holland. Nabeel sahib served in various capacaties within MKA Holland since the age of 15.

National Amila members and Qaideen majalis were present in this farewell program and it was a pleasure for all to attend this special event Alhumdulilah.

May Allah the Almighty enable Usman Ahmed sahib and Nabeel Ahmed Siddiqie sahib to keep on serving Jamaat and Khilafat-e-Ahmadiyya to their full potential. Amin.