Skip to content

Excellenties van de Heilige Koran – Het zegel van de boeken | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 3 Februari 2023

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat terwijl hij de zegeningen van de Heilige Koran noemde, de Beloofde Messias (as) zei dat de zegeningen net zo duidelijk zijn zoals ze waren in de tijd van de Heilige Profeet (vzmh) .

Behoud voor de eeuwigheid

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat hoewel veel moslims de Heilige Koran hebben verwaarloosd, het licht, de zegeningen en de impact ervan springlevend zijn en God voortdurend mensen heeft gestuurd om de Heilige Koran te behouden en te beschermen zoals Hij belooft:

“Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.” (De Heilige Koran, 15:10)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat God in dit tijdperk de Ware Dienaar van de Heilige Profeet (vzmh) stuurde om de Heilige Koran te bewaren en over de hele wereld te verspreiden. Het is jammer dat vanaf het begin van zijn komst zogenaamde geleerden en geestelijken het tot hun missie hebben gemaakt om de Beloofde Messias (as) tegen te werken en hindernissen op te werpen op zijn pad om de Heilige Koran te verspreiden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit vooral het geval is in Pakistan, waar geestelijken problemen veroorzaken en ze de steun kunnen vinden van bepaalde politici die niets liever willen dan populariteit. Ze ondernemen voortdurend pogingen om valse beschuldigingen van godslastering tegen Ahmadi’s in te dienen. Zijne Heiligheid (aba) bad voor de vrijheid van degenen die momenteel onterecht gevangen zitten.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de komst van de Beloofde Messias (as) en zijn leringen de fijne schatten en betekenissen van de Heilige Koran aan het licht hebben gebracht en dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap het werk doet om deze leringen over de wereld te verspreiden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij citaten van de Beloofde Messias (as) zou presenteren waarin hij spreekt over het belang en de betekenis van de Heilige Koran.

Allesomvattende leringen

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat de leringen van de Heilige Koran compleet zijn en dat er geen waarheid is die er niet in staat. Er staat in de Heilige Koran:

“Wij hebben niets uit het Boek weggelaten. Dan zullen zij tot hun Heer tezamen worden gebracht.” (De Heilige Koran, 6:39)

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat niet iedereen het vermogen bezit om alle details en betekenissen van de Heilige Koran te extraheren, het zijn eerder degenen die de ontvangers zijn van goddelijke openbaring en degenen die de nodige vermogens gekregen hebben van God die de diepste betekenissen van de Koran kunnen doorgronden en deze kunnen toepassen op de huidige tijd. Vandaar dat er gekeken moet worden naar degenen onder de uitverkorenen van God aan wie de waarheden van de Heilige Koran nog steeds worden geopend, om een beter en nauwkeuriger begrip van de Heilige Koran te krijgen.

Drie richtlijnen voor de mensheid

Zijne Heiligheid (aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias (as) die uitlegde dat de Ahadith (uitspraken van de Heilige Profeet (vzmh)) ook inzicht en verdere uitleg geven van de Heilige Koran. De Heilige Profeet (vzmh) heeft nooit iets gezegd dat in strijd was met de Heilige Koran.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat de Almachtige God in drie dingen heeft voorzien voor de leiding van de mensheid; de eerste is de Heilige Koran. Het onderwijst de gewaardeerde en verheven rang van God en het lost ook verschillende kwesties op, zoals die tussen de joden en de christenen, en heldert de misvatting op dat Jezus (as) een vervloekte dood stierf aan het kruis. De Heilige Koran elimineert alle elementen van Shirk (het toekennen van partners aan God). De Heilige Koran opent de wegen van verlossing. Alle succes en redding zijn afhankelijk van de Heilige Koran. Er is geen spirituele behoefte die niet gevonden kan worden in de Heilige Koran. Er is geen boek onder de hemelen dan de Heilige Koran dat de middelen voor leiding kan verschaffen.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat God ons een grote gunst heeft bewezen door ons de Heilige Koran te sturen. Als de Heilige Koran aan de christenen was geopenbaard, zouden ze niet zijn afgedwaald. Daarom moeten we dankbaar zijn voor deze immense gunst en zegen die ons is geschonken. Het is het ultieme middel om ons te redden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat statistieken aantonen dat tegenwoordig steeds meer christenen het christendom verlaten omdat ze geen spirituele tevredenheid kunnen vinden. Het is jammer dat sommige moslims de Heilige Koran negeren ondanks dat ze de ultieme spirituele gids hebben.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat als iemand de geboden van de Heilige Koran volgt en zijn leven dienovereenkomstig leidt, de Heilige Koran hem in staat kan stellen de wegen van de profeten te volgen. Helemaal aan het begin leert de Heilige Koran het gebed:

“Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie U Uw zegeningen hebt geschonken.”

Degenen aan wie zegeningen werden verleend, verwijst naar de profeten, de waarachtigen, de martelaren en de rechtvaardigen. Daarom moet men de Heilige Koran niet in de steek laten, want het probeert dezelfde zegeningen te schenken die het deed aan degenen vóór ons. De Beloofde Messias (as) legde verder uit dat het tweede middel van leiding de Sunnah is (praktijk van de Heilige Profeet (vzmh) en het derde is de Hadith.

Eer ontvangen door de Heilige Koran

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat degenen die de Koran eren geëerd zullen worden in de hemel. De Heilige Koran mag niet worden achtergelaten als een vergeten ding, want ons uiteindelijke succes ligt erin. Er is geen ander boek op aarde voor de mensheid dan de Heilige Koran. Daarom moet men zich eraan vasthouden zodat ze op de Dag des Oordeels worden gerekend tot degenen die redding hebben bereikt. De Heilige Koran stelt iemand in staat om elke vorm van wreedheid te bestrijden. Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit voorbeeld onlangs werd getoond door onze broeders die de marteldood stierven in Burkina Faso.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Profeet (vzmh) het Zegel der Profeten was en dat de Heilige Koran het Zegel van Alle Boeken is. God spreekt nog steeds en de deuren van openbaring zijn nog steeds open, en dit is op zichzelf al een groots bewijs voor de waarheidsgetrouwheid van de Heilige Koran en de Heilige Profeet (vzmh). Het is verbazingwekkend dat sommige moslims denken dat ondanks het feit dat hen het gebed is geleerd om het pad te betreden van degenen aan wie zegeningen zijn geschonken, ze geloven dat er niemand in de moslim Ummah is die daadwerkelijk de rang van die mensen kan bereiken. Maar waarom zou God dit gebed leren als het niet mogelijk was om die rang te bereiken? Het kan zeker worden bereikt en dit is juist het doel van de Islam en de Koran. Het is verbazingwekkend dat beschuldigingen van godslastering tegen de Heilige Koran worden geuit tegen Ahmadi’s, maar dit zijn de opvattingen van andere moslims over de Heilige Koran. Het zijn de Ahmadi-moslims die vasthouden aan het geloof dat God leeft en nog steeds spreekt zoals hij voorheen deed en dit is de boodschap die het probeert te verspreiden.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat het niet meer dan logisch is dat aan het Zegel der Profeten het Zegel van alle Boeken werd geopenbaard; een boek dat de ultieme leiding bezit, zodanig dat het niet kan worden gerepliceerd in enig ander boek of geschrift. De grootsheid en status van de uitverkorenen van God wordt ook weerspiegeld in het boek dat aan hen is geopenbaard. Er is niemand die vergelijkbaar is met de Heilige Profeet (vzmh) en zijn verheven rang, gestalte en kwaliteiten en dat is ook het geval met de Heilige Koran. Zijne Heiligheid (aba) zei dat wanneer dit het geval is, er niemand is die een aantijging tegen Ahmadi’s kan uiten door te zeggen dat zij de rang van de Heilige Profeet (vzmh) onteren.

Een schrift weergaloos in zijn leringen

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat niets te vergelijken is met de Heilige Koran, of het nu gaat om welsprekendheid, leringen, betekenissen, doel, profetieën of enig ander facet.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Koran niet zomaar een verzameling verhalen is. In feite geven zelfs de verhalen die in de Heilige Koran worden genoemd een diepgewortelde filosofie door. De diepe kennis van de Heilige Koran heeft velen geïnspireerd bij het verwerven van kennis in wetenschap en modern onderzoek.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat hij zelfs de geringste afwijking van de Heilige Koran en de Heilige Profeet (vzmh) als ongeloof beschouwde. Bovendien legde de Beloofde Messias (as) uit dat de Heilige Koran enorm is in de reikwijdte van zijn leringen. Het leert dat het soms, afhankelijk van de omstandigheden, beter is om te vergeven, en dat het in andere omstandigheden verstandiger is om te straffen om beter te worden. Er is geen discrepantie tussen Gods woorden en daden – Hij is zowel Vergevensgezind, maar Hij neemt mensen ook onder handen wanneer dat nodig is. Ditzelfde wordt weerspiegeld in Zijn Woord, de Heilige Koran.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Koran de attributen van God presenteert op een manier die in de wereld herkend kan worden. De Heilige Koran stelt iemand in staat om God te vinden.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat terwijl de leringen van andere profeten niet langer in de wereld van vandaag te vinden zijn, het licht en de leringen van de Heilige Profeet (vzmh) nog steeds leven in de wereld van vandaag, waardoor hij de ware levende profeet is. Het licht van zijn leringen is vandaag in de wereld aanwezig, net zoals vroeger. De Heilige Koran presenteert de meest evenwichtige leer, een leer die in overeenstemming is met de aard van de mensheid. Daarom is het een leer die door geen enkele andere geëvenaard wordt. De Torah legt de nadruk op vergelding, terwijl de evangeliën buitensporige mildheid leren. De Heilige Koran presenteert echter de evenwichtige leer van:

“Doch de vergelding van het kwade is het daaraan gelijke; maar wie vergeeft en verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij Allah.” (De Heilige Koran, 42:41)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) de superioriteit van de Heilige Koran bewees in een tijd en plaats die onder christelijke heerschappij stond. Dit was echter precies het doel van de Beloofde Messias (as) – om de waarheid te verspreiden en de ultieme superioriteit van de Heilige Koran aan te tonen.

De Eenheid van God gepresenteerd door de Heilige Koran

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat er sommigen zijn die beweren dat de Heilige Koran niets nieuws heeft gebracht en dat het de eenheid van God presenteert, net zoals de Torah dat doet. Dit is echter niet waar, omdat de Heilige Koran de eenheid van God zo gedetailleerd en zo duidelijk weergeeft dat nergens in de Torah wordt vermeld. De Heilige Koran vestigt een waar begrip van de eenheid van God, het elimineert alle aspecten van het associëren van partners met God, en het leert om de liefde van God boven alles te plaatsen.Zijne Heiligheid (aba) zei dat er verschillende andere referenties en citaten over dit onderwerp zijn die in de toekomst zullen worden gepresenteerd

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek