Skip to content

Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 7 Oktober 2022 | Gehouden in Masjid Baitul Ikram, Allen, Texas, VS

Feature image

Klik hier om de video te bekijken |

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, reciteerde Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) de volgende verzen van de Heilige Koran:

“Zeg: ‘Mijn Heer heeft mij rechtvaardigheid bevolen. En dat gij uw aandacht behoorlijk richt, ter gelegenheid van aanbidding en Hem aanroept in zuivere gehoorzaamheid aan Hem. Zoals Hij u deed ontstaan, zo zult gij wederkeren.’

Sommigen heeft Hij geleid, en bij anderen werd dwaling hun deel. Ze hebben buiten Allah de bozen tot vrienden genomen en zij denken dat zij recht geleid zijn.

O kinderen van Adam, let op uw uiterlijk ter gelegenheid van aanbidding, en eet en drinkt, maar verkwist niet; Hij heeft de verkwisters zeker niet lief.” (Heilige Koran 7:30-32)

Een nieuwe moskee in Dallas, Texas

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Allah de Almachtige de Dallas Jama’at de gelegenheid heeft gegeven om zijn moskee in te wijden. Hoewel het al in gebruik is genomen, wordt het vandaag officieel ingehuldigd. Vroeger was er een hal die werd gebruikt als moskee, maar nu is er een prachtig bouwwerk gebouwd. Zijne Heiligheid(aba) bad dat degenen die deelnamen aan de bouw van deze moskee recht zullen doen aan deze moskee; Mogen zij deze moskee alleen hebben gebouwd omwille van Allah de Almachtige en mogen zij behoren tot degenen over wie de Heilige Profeet(saw) zei dat degenen die een moskee bouwen ter wille van het bereiken van Gods genoegen een huis in het Paradijs zullen krijgen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het doel van het bouwen van een moskee omwille van Allah niet wordt bereikt als de structuur eenmaal voltooid is, maar dat men alleen Allah’s genoegen kan bereiken als ze Zijn geboden gehoorzamen, Hem aanbidden, de rechten van Zijn schepping vervullen, hun geloof voorrang geven boven de wereld en hun belofte van trouw nakomen. We hebben het geluk dat we de vurig toegewijde en ware volgeling van de Heilige Profeet(saw) hebben geaccepteerd. Na trouw te hebben gezworen aan de Beloofde Messias(as), rust er een grote verantwoordelijkheid op ons. Trouw zweren is niet genoeg, we moeten ons houden aan wat hij heeft geleerd. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat we onze verantwoordelijkheden begrijpen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het onze verantwoordelijkheid is om deze moskee te bevolken, in harmonie met elkaar te leven en om eenheid en broederschap in de wereld te propageren. Het is onze plicht om de boodschap van de Islam aan de wereld te verspreiden, om ons te concentreren op onze hervorming met gebeden en om ons te concentreren op de hervorming van onze toekomstige generaties. Door deze dingen te doen, kunnen we recht doen aan deze moskee.

De belichaming van de Islam, van binnen en van buiten

Zijne Heiligheid(aba) vertelde dat de Beloofde Messias(as) eens zei dat als je de Islam in een gebied wilt introduceren, er een moskee moet worden gebouwd. Hoewel het zichtbare gebouw en de structuur van deze moskee de aandacht trekt en fungeert als een vorm van introductie, zoals bij de verschillende buren die op bezoek zijn gekomen, is het echter onze verantwoordelijkheid om voor de buren te zorgen en rekening met hen te houden. Daarom moet elke Ahmadi de Islam belichamen en illustreren. We zouden anderen moeten laten zien dat Ahmadi’s degenen zijn die, ondanks dat ze in deze materiële wereld leven, hun geloof voorrang geven. Wanneer mensen dit zien raken ze nieuwsgierig en worden zodoende deuren voor dialoog en introductie geopend.

De verantwoordelijkheden die horen bij het bouwen van een moskee

Zijne Heiligheid(aba) zei dat in de verzen die hij reciteerde, God de verantwoordelijkheden schetst van degenen die verbonden zijn met een moskee. Het eerste dat Allah beveelt, is het vestigen van gerechtigheid. Op een andere plaats stelt Allah in de Heilige Koran dat men niet onrechtvaardig mag handelen, zelfs niet jegens vijanden. Daarom is er absoluut geen ruimte om iemand schade toe te brengen en degenen die naar de moskee komen, moeten rekening houden met de rechten van anderen terwijl ze met rechtvaardigheid handelen. Als we op zo’n manier met anderen moeten omgaan, stel je dan eens de mate van mededogen voor waarmee we elkaar moeten behandelen. Toch zijn er ongelukkige gevallen waarin mannen hun vrouwen ongepast behandelen en uitschelden, wat ook een negatief effect heeft op de kinderen. Het Jama’at-werk of de aanbidding van zulke mensen levert geen voordeel op in de ogen van God. Hun dubbelhartigheid bedriegt niemand behalve henzelf. Degenen die voldoen aan de rechten van een moskee zijn mensen die gerechtigheid van binnen en van buiten bewerkstelligen en wiens woorden in overeenstemming zijn met hun daden. Dit zijn dus de normen waaraan moet worden voldaan, anders heeft het geen enkele zin om naar de moskee te komen om de last van het gebed af te handelen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat ware dienaren die de rechten van een moskee eren, degenen zijn die zich houden aan de geboden van God terwijl ze de vrees voor God in hun hart bewaren. God de Almachtige zegt dat als iemand zich niet aan Zijn geboden houdt en zich niet concentreert op het zoeken naar vergeving en berouw, Satan ze zal overwinnen. In de wereldse samenleving waarin we leven, is het tegenwoordig van het grootste belang om ons op deze dingen te concentreren. De ondergang van de moslimwereld vond plaats toen moslims van hun gerechtigheid en aanbidding slechts een show maakten en hen geen recht deden. Ze hebben altijd prachtige moskeeën gemaakt, maar de reden dat ze de moskeeën van Ahmadi’s in Pakistan vernietigen, is zodat onze moskeeën niet op die van hen lijken. In werkelijkheid zijn ze echter niet in staat geweest om ware dienaren van Allah voort te brengen, omdat hun moskeeën alleen voor de show gevuld waren.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat zulke toestanden onvermijdelijk waren omdat ze waren voorspeld door de Heilige Profeet(saw). Het verlichte tijdperk dat volgde op de komst van de Beloofde Messias(as) waarin het geloof voorrang krijgt op de wereld, vereist echter dat we onze eigen omstandigheden nauwkeurig bekijken. We moeten onze moskeeën niet laten worden zoals de moskeeën van anderen, waarover is overgeleverd door de Heilige Profeet(saw) dat er spoedig niets meer van de Islam zou overblijven behalve zijn naam, er zou niets meer over zijn van de Koran behalve de woorden. De moskeeën van de mensen in deze tijd zullen vol lijken maar verstoken zijn van leiding en hun leiders zullen de slechtste schepping op aarde zijn. Stoornissen zullen uit hen voortkomen en naar hen terugkeren. Dit is de exacte toestand die we zien in de moskeeën van zulke mensen. Dit zou een wake-up call moeten zijn voor ons allemaal. Hun focus ligt alleen op het afbreken van de minaretten van Ahmadi-moskeeën en ze geloven dat dit hun dienst aan het geloof is. Een moskee moet ons echter aanmoedigen om ons te concentreren op hoe we de rechten van anderen kunnen vervullen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat als volgelingen van de Beloofde Messias(as), we onze belofte van trouw niet nakomen als we onszelf niet hervormen volgens de leer van de Heilige Koran en we geen deel zullen uitmaken van de heropleving van de Islam. We moeten ons tot God wenden en bidden voor de redding van de wereld.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat een jongere hem eens vroeg hoe we de mensen van deze wereld die ons bespotten, kunnen bestrijden. Zijne Heiligheid(aba) antwoordde dat we erop moeten vertrouwen dat de redding van de wereld in onze handen ligt en dat we de Beloofde Messias(as), die werd gestuurd om de wereld te redden en de ware leringen van de Heilige Profeet(saw) te verspreiden, hebben geaccepteerd. Het leven van mensen in deze wereld en de volgende kan alleen worden gered door hem te accepteren. Wanneer we de wereld hiervan bewust maken, moeten we ervoor zorgen dat onze woorden en daden op één lijn liggen, onze normen voor aanbidding en het voldoen aan de rechten van anderen moeten hoog zijn.

De heropleving van de Islam en de Beloofde Hervormer(as)

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we dankbaar moeten zijn om verbonden te zijn aan de persoon die gezonden was om de vervallen staat van de Islam recht te zetten. Moslims speelden een rol in het gedegradeerde beeld dat mensen hadden van de Islam. Maar vandaag zijn wij degenen die een band van loyaliteit met God moeten aangaan en ons oprecht aan Zijn geboden moeten houden. Wij zijn degenen die liefde moeten verspreiden en haat in de wereld moeten uitroeien. We moeten volledig op God vertrouwen, want Hij is Degene met de macht om alles te doen. Islam is de ware en complete religie in de wereld die zal zegevieren en het is voor dit geloof dat we al onze vermogens moeten inzetten om ware helpers van de Beloofde Messias(as) te worden.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de beloften die door God aan de Beloofde Messias(as) zijn gedaan, zeker vervuld zullen worden; het is aan ons of we deelnemen aan hun vervulling of niet, anders zal God anderen sturen door wie deze beloften zullen worden vervuld. Om dit te doen, moeten we werken aan het wegnemen van onze zwakheden en tekortkomingen, zoals trots, arrogantie en andere die door de Beloofde Messias(as) moeten worden uitgeroeid. Ieder van ons zou zichzelf moeten analyseren en zien of we onze rol spelen in de missie van de Beloofde Messias(as) door onze tekortkomingen weg te nemen en ernaar te streven deugdzaamheid aan te nemen en onze normen van aanbidding te verhogen.

Streven naar God en Zijn liefde vinden

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we veel berouw moeten zoeken en dat we onze acties voortdurend moeten vormen op een manier die het genoegen van God aantrekt. De Beloofde Messias(as) zei dat om een ​​dergelijke actie te bereiken, we oprechtheid moeten aannemen en ons tot God moeten wenden, want alleen Hij kan ons de mogelijkheid geven om dit te doen. God is buitengewoon genadig en ziet voortdurend onze fouten over het hoofd; het is onze verantwoordelijkheid om ernaar te streven en na te denken over hoe we zijn genoegen kunnen bereiken en zijn geboden kunnen naleven.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we er constant naar moeten streven om onze gebeden veilig te stellen en dit kan alleen gebeuren als we liefde voor God in ons hart vestigen. Wanneer deze liefde gevestigd is, kan het een grote revolutie in een persoon teweegbrengen. Degenen die moe worden na een tijdje bidden of zeggen dat hun gebeden niet worden aanvaard, moeten hierover nadenken. In plaats van alleen te bidden in tijden van nood, moet men een constante liefde en verbinding met God tot stand brengen en het is dan dat God Zijn liefde uitdrukt. Wanneer deze twee liefdes elkaar ontmoeten, daalt Gods genade neer op manieren die ons begrip te boven gaan.

Het ware doel van het leven

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Beloofde Messias(as) met veel inspanning zijn gemeenschap aanspoorde om nooit het ware doel van het leven te vergeten, namelijk het aanbidden van God. Als we ons echte doel vergeten, heeft onze belofte van trouw geen waarde of voordeel en zijn het lege woorden. Elke Ahmadi zou moeten analyseren hoeveel minuten per dag ze besteden aan de aanbidding van God. Kunnen we het doel van ons leven vervullen door een paar minuten te bidden en dat ook zonder enig besef van wat we zeggen? Allah de Almachtige weerhoudt iemand niet van wereldse bezigheden, maar Hij verwacht van mensen dat ze het hoogste niveau van succes behalen in wat ze ook doen. Tegelijkertijd verwacht Hij ook dat we, naast onze wereldlijke verantwoordelijkheden, nooit het doel van ons leven vergeten of onze gebeden verslappen. Slechts een prachtige moskee bouwen is niet voldoende. We moeten ons juist richten op het bevolken van de moskee met ware aanbidders. We moeten ernaar streven de hoogste niveaus van gerechtigheid te bereiken. Wanneer dit wordt bereikt, kan men als een ware aanbidder worden beschouwd. Dit vereist ook uiterlijke en innerlijke zuiverheid, daarom moet een aanbidder de wassing uitvoeren en ervoor zorgen dat ze schone kleren dragen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Islam een ​​gebalanceerd dieet voorschrijft zonder de grenzen te overschrijden. Dit stelt iemand ook in staat om op de juiste manier te aanbidden. Het betekent ook dat het doel van de schepping van de mens niet alleen is om te eten, drinken en slapen, want dat zijn de eigenschappen van dieren. Dit betekent dat men niet alleen wereldse verlangens en genoegens moet najagen, maar dat men het ware doel in het leven moet erkennen. Een ware dienaar van God doet ook werelds werk, maar niet in zo’n mate dat ze hun aanbidding en hun plichten jegens God volledig vergeten. Ze aanbidden niet alleen, maar ze doen dat ook met zorg, in plaats van haastig te zijn om hun gebeden af ​​te maken en verder te gaan. Als iemands wereldlijke bezigheden hen ervan weerhoudt God te aanbidden, dan valt dit onder de categorie van het overschrijden van de grenzen, iets wat God niet aangenaam acht.

De balans en het equilibrium in de Islam

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Allah een zeer evenwichtige leerstelling heeft gegeven dat we van de wereld kunnen profiteren, maar dat we niet moeten toestaan ​​dat het afbreuk doet aan onze aanbidding of ons afleidt van de rechten die we aan God verschuldigd zijn. Als men aan deze dingen blijft denken, opent God ook voor hen nieuwe wegen in deze wereld. Wanneer men de nodige aandacht schenkt aan hun geloof, dan zullen ze ook gered worden van het verzwelgen in de wereld, want hun prioriteit zal niet de wereld zijn, maar om een ​​evenwicht te vinden en te behouden. Vandaar dat het ware doel van een moskee is om het te bevolken met aanbidders en dit is hoe Allah’s genoegen kan worden behaald. Dit stelt mensen in staat zichzelf te hervormen en ook de toekomstige generaties te hervormen. Het is absoluut noodzakelijk om de toekomstige generaties aan de moskee te binden en hen te helpen het belang van het geloof te begrijpen. Dit is de verantwoordelijkheid van beide ouders.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het bouwen van een nieuwe moskee ook wegen opent voor de verspreiding van de Islam. Daarom is het verspreiden van de boodschap van Islam Ahmadiyyat een verantwoordelijkheid die elke Ahmadi moslim moet vervullen. De Beloofde Messias(as) stelt dat een moskee met oprechtheid moet worden opgericht en wanneer dit wordt gedaan, de basis wordt gelegd voor het succes van de Jamaat. Daarom moeten we onze normen voor aanbidding en gebed verhogen, waardoor we zelfs in de materiële wereld van vandaag getuige zullen zijn van een revolutie. De schoonheid van een moskee zit niet in de structuur, maar in de kracht van de aanbidders die erin bidden.

Zijne Heiligheid(aba) bad dat deze moskee bevolkt mag blijven met degenen die recht doen aan aanbidding en moge Allah onze gebeden accepteren.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek