Skip to content

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 23 april 2021 | ‘Rechtgeleide Kaliefen – Hazrat Umar (ra)’

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering.

Rechtgeleide Kaliefen – Hazrat Umar (ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwudh en Surah al-Fatihah zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij incidenten uit het leven van Hazrat Uthman (ra) zou belichten.

Familieachtergrond van Hazrat Umar (ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de vader van Hazrat Umar (ra) Khattab bin Nufail heette en dat de naam van zijn moeder Hantama bint Hashim was. Zijne Heiligheid (aba) presenteerde verschillende overleveringen over de geboortedatum van Hazrat Umar (ra). Sommigen zijn van mening dat hij ofwel vier jaar vóór ofwel vier jaar na de Slag bij Fijar werd geboren. Er zijn andere overleveringen die zeggen dat hij werd geboren in 583 n.Chr. Er is een andere overlevering die stelt dat hij de islam accepteerde in 6 AH toen hij 24 jaar oud was, wat zou betekenen dat hij werd geboren in 590 n.Chr. De vierde stelling over zijn geboorte is dat hij werd geboren toen de Heilige Profeet (v.z.m.h.) ongeveer 21 jaar oud was.

Hazrat Umar’s (ra) acceptatie van de islam

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (sa) de titel ‘Farooq’ aan Hazrat Umar (ra) schonk. Eens werd Hazrat Umar (ra) gevraagd hoe hij de titel Farooq kreeg. Hazrat Umar (ra) antwoordde dat Hazrat Hamzah (ra) de islam drie dagen vóór hem accepteerde, en hij ging verder met het vertellen van het incident van Hazrat Hamzah’s (ra) acceptatie. Hazrat Umar (ra) zei dat hij drie dagen later bericht ontving dat zijn zus en zwager ook de islam hadden aanvaard. Hij ging naar hun huis en hoorde de Heilige Koran binnen worden gereciteerd. Hij klopte op de deur en toen deze werd geopend, begon hij zijn zwager te slaan. Volgens een andere overlevering, toen zijn zus naar voren stapte voor haar man, raakte één van de slagen haar per ongeluk. Toen hij het bloed op het gezicht van zijn zus zag, bedaarde zijn humeur. Hij vroeg toen om het boek te zien dat werd voorgedragen. Zijn zus zei hem dat hij eerst de wassing moest uitvoeren. Toen hij dat eenmaal had gedaan, kreeg hij de Heilige Koran overhandigd en las hij de verzen 1-9 van Surah TaHa.

Hij besloot toen de islam te aanvaarden en vervolgde zijn weg naar waar de Heilige Profeet (v.z.m.h.) was. Toen hij aankwam, zei Hazrat Hamzah (ra), die daar aanwezig was, dat de deur geopend moest worden; als hij met goede bedoelingen was gekomen, zouden ze hem verwelkomen, en als hij met slechte bedoelingen was gekomen, zouden ze hem doden. De Heilige Profeet (v.z.m.h.) hoorde dit en kwam naar buiten. Hierop sprak Hazrat Umar (ra) de geloofsbelijdenis uit. Daarop riepen alle metgezellen luidkeels ‘Allah is de Grootste’. Hazrat Umar (ra) vroeg toen aan de Heilige Profeet (v.z.m.h.) of de islam de ware religie is. De Heilige Profeet (v.z.m.h.) antwoordde dat dit natuurlijk zo was. Toen vroeg Hazrat Umar (ra) of, als dit inderdaad het geval was, waarom de moslims dan nog steeds ondergedoken zaten. Hierop vormden de moslims twee rijen en marcheerden in de open lucht naar de Ka’bah. Toen de Quraish Hazrat Hamzah (ra) en Hazrat Umar (ra) onder de moslims zagen, waren ze geschokt.

Hazrat Umar (ra) zei dat hij vanaf die dag de titel Farooq kreeg van de Heilige Profeet (v.z.m.h.), want na zijn aanvaarding kreeg de islam kracht en werd de waarheid onderscheiden van onwaarheid.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Umar (ra) lang en sterk gebouwd was. Voordat Hazrat Umar (ra) de islam accepteerde, won hij vaak de worstelwedstrijden die op het beroemde Ukkaz-festival werden gehouden. Hazrat Umar (ra) behoorde ook tot degenen van de Quraish die leerden lezen en schrijven. Op het moment dat de Heilige Profeet (v.z.m.h.) werd aangesteld, waren er ongeveer slechts zeventien mensen die konden lezen en schrijven.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Umar (ra) enkele spirituele eigenschappen vertoonde zelfs voordat hij de islam accepteerde. Toen de moslims naar Abysinnia migreerden, bereidden zij zich voor om vóór zonsopgang te vertrekken, zodat ze geen last zouden hebben van de Quraish. Het was gebruikelijk dat de stamhoofden van Mekka ‘s nachts door de straten liepen om te verzekeren dat er geen berovingen plaatsvonden. Die bewuste nacht zal Hazrat Umar (ra) terwijl hij door de straten liep een huis dat alles leek te hebben ingepakt ter voorbereiding op een lange reis. Hij naderde het huis en vroeg een van de metgezellen (ra) wat er aan de hand was. Ze was stellig in haar antwoord en antwoordde dat ze Mekka gingen  verlaten omdat hij en zijn broers de moslims niet toestonden vrij te leven en te aanbidden wat zij wilden. Hazrat Umar (ra) had de islam destijds nog niet aanvaard. Hazrat Umar (ra) keerde zich om uit pijn voor wat hij zojuist gehoord had en zei: ‘moge God uw Beschermer zijn’.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (sa) ook bad dat Hazrat Umar (ra) de islam zou aanvaarden. De Heilige Profeet (v.z.m.h.) bad dat God de islam mocht helpen met degene die Hem dierbaarder was; ofwel Umar bin al-Khattab of Amr bin Hisham. Toen Hazrat Umar (ra) de islam accepteerde, kwam de engel Gabriël naar de Heilige Profeet (v.z.m.h.) en verkondigde dat de hemelen verheugd waren over Hazrat Umar’s (ra) acceptatie van de islam.

Zijne Heiligheid (aba) vertelde over een ander incident dat wordt overleverd met betrekking tot Hazrat Umar’s (ra) aanvaarding van de islam. Eens verrichtte de Heilige Profeet (v.z.m.h.) zijn gebeden in de Ka’bah. Hazrat Umar (ra) wilde horen wat de Heilige Profeet (v.z.m.h.) zei. Toen hij dichterbij kwam, hoorde hij de Heilige Profeet (v.z.m.h.) Surah ar-Rahman reciteren. Deze recitatie van de Heilige Koran deed het hart van Hazrat Umar (ra) smelten. Toen de Heilige Profeet (v.z.m.h.) vertrok, volgde Hazrat Umar (ra) hem. Toen de Heilige Profeet (v.z.m.h.) besefte dat Hazrat Umar (ra) hem volgde, draaide hij zich om, denkend dat hij slechte bedoelingen had. In plaats daarvan verklaarde Hazrat Umar (ra) zijn geloof in Eén God en dat Muhammad(v.z.m.h.) Zijn Boodschapper was.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er verschillende overleveringen zijn over Hazrat Umar’s (ra) aanvaarding van de islam. De meest prominente en vaak herhaalde is het incident van toen Hazrat Umar (ra) met zijn zwaard op pad ging om de Heilige Profeet (v.z.m.h.) te doden, maar gaandeweg werd geïnformeerd dat zijn zuster de islam had aanvaard. Hij bezocht haar toen, waar hij de recitatie van de Heilige Koran hoorde, die zijn hart deed smelten. Vervolgens ging hij naar de Heilige Profeet (v.z.m.h.) en accepteerde de islam. Zijne Heiligheid (aba) zei dat we accepteren dat dit incident het meest accuraat is.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij in de toekomst door zou gaan met het belichten van incidenten uit het leven van Hazrat Umar (ra).

Gebed voor overledenen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij de dodengebed (in afwezigheid) zou leiden van de volgende overledenen: Ahmad Muhammad Usman Shabooti Sahib, Qureshi Zakaullah Sahib, Malik Khalid Daad Sahib, Muhammad Saleem Sabir Sahib, Naeema Latif Sahiba en Safiyya Begum Sahiba.

Samengesteld door Afdeling Isha’at van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland