Folder Distributie | MKA Amstelveen

Op 28 januari 2023 werd in Haarlem, Noord-Holland, een folderdistributie programma onder tabligh afdeling van MKA Amstelveen georganiseerd. Het programma begon om 11 uur en eindigde om 14 uur. Deelnemers waren 8 khuddams & 1 Tifal en in totaal 2000 islamitische pamfletten werden verspreid in het bovengenoemde gebied. 

Deelnemers:

  • Tahir Rauf sahib
  • Rizwan Ahmad Waince sahib
  • Usman Ahmed sahib
  • Saqib Rasheed sahib
  • Saim Ali sahib
  • Faizan Ahmed sahib
  • Daniyal Ahmad sahib
  • Naseer Ahmad sahib
  • Aaliyan Ahmad sahib (Tifal)

Bezoek aan bejaardentehuizen

Bij jaarwisseling werd vanuit Khuddam-ul-Ahmadiyya een bezoek gebracht aan bejaardentehuis. Deze bezoek werd georganiseerd op instructies van Sadar Khuddam ul Ahmaddiyya en uitgevoerd door lokale nazmeen. Hierna genoemde majalis hebben deelgenomen aan deze project (AMS-ZO, Leeuwarden, Almere B&C, Arnhem, Schiedam, Maastricht en Rotterdam). Er zijn total 23 khuddams op bezoek geweest bij verschillende instellingen. Tijdens het bezoek werden bloemen, fruit en chocolades uitgedeeld aan de bewoners. Er zijn aantal foto-impressies toegevoegd als bijlage voor Ishaat afdeling.

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 13 Mei 2022 | Gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image
Feature image

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr(ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat hij zou doorgaan met het noemen van de inspanningen van Hazrat Abu Bakr(ra) om de wanordes te bestrijden die tijdens zijn tijd ontstonden.

Afvalligheid en onrecht van Malik bin Nuwairah

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Khalid bin Walid (ra) ook zijn gezant naar Malik bin Nuwairah leidde. Malik bin Nuwairah was van Banu Yarbu, een tak van Banu Tamim. Hij had de islam in 9 AH geaccepteerd samen met zijn stam, waarvan hij een leider was. Hij was door de Heilige Profeet (s) aangesteld als de verzamelaar van Zakat van zijn volk.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij na het overlijden van de Heilige Profeet (s) een van de mensen was die afvalligen werden. In feite verheugde hij zich over het overlijden van de Heilige Profeet (s) . Hij doodde ook de moslims van zijn stam die standvastig bleven bij het aanbieden van Zakat en het naar Medina sturen. Dus werd hij niet alleen afvallig, weigerde hij het offer van Zakat en gaf hij het verzamelde bedrag van Zakat terug aan de mensen, maar probeerde met Sajah, die onterecht een profeetschap claimde, Medina aan te vallen.

Sajah bint al-Harith – een valse eiser van het profeetschap

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Sajah een Arabische waarzegger was, afkomstig uit de Banu Tamim en de Banu Taghlib die voornamelijk christenen waren, en dus zelf ook een christen was. Ze was met een leger uit Irak gereisd met plannen om Medina aan te vallen. Bij aankomst in Arabië ging ze eerst naar Banu Tamim waar er een groep mensen was die nog steeds Zakat wilde geven en de Khalifah wilde gehoorzamen, terwijl er een andere groep mensen was die hiertegen was. Er was ook een derde groep mensen die niet zeker wist welk standpunt ze moesten innemen. Zo veroorzaakten deze verschillen onenigheid binnen de stam zelf. Sajah dacht dat de Banu Tamim zich zouden verenigen en hun meningsverschillen opzij zouden zetten, waarna ze naar Medina zouden vertrekken en met het leger van Hazrat Abu Bakr (ra) zouden vechten.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Malik bin Nuwairah en Sajah contact hadden gehad en elkaar hadden ontmoet. Ze kwamen een verdrag overeen, maar Malik bin Nuwairah adviseerde haar om Medina niet aan te vallen, en in plaats daarvan de geschillen binnen de stam moest oplossen, waarmee ze instemde. Dit veroorzaakte echter veel bloedvergieten binnen de stam, waarop ze zich realiseerden dat ze zich vergist hadden in het vertrouwen van Sajah, en dus sloten de stamhoofden van Banu Tamim zich samen en sloten een pact, resulterend in vrede in Banu Tamim.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat toen ze zich realiseerde dat haar plan onsuccesvol was, ze op weg ging naar Medina, en ze werd opgewacht door Aus bin Khuzaimah en zijn leger, tegen wie ze vocht en verloor. Aus bin Khuzaimah nam toen een belofte van haar dat ze zou vertrekken en niet terug zou keren naar Medina.

Sajah trouwt met Musailimah Kazzab

Zijne Heiligheid (aba) zei dat toen de leiders van haar leger bespraken hoe ze naar Medina zouden kunnen gaan, ze zei dat ze naar Yamamah zouden gaan waar ze hun krachten zouden bundelen met Musailimah Kazzab, een andere valse profeet. De twee ontmoetten elkaar en waren behoorlijk onder de indruk van elkaar. Musailimah stelde voor dat ze hun profeetschap moesten consolideren en moesten trouwen, waar Sajah mee instemde.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat ze dan zou terugkeren naar Banu Taghlib, waar ze na enige tijd terugkeerde naar de islam.

Hazrat Khalid bin Walid(ra) verklaart de dood van Malik bin Nuwairah

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) Khalid bin Walid (ra) had opgedragen om de wanorde te bestrijden die door Malik bin Nuwairah was ontstaan. Er zijn overleveringen dat Nuwairah vervolgens werd vermoord. Op een nacht, toen het erg koud was, zei Hazrat Khalid (ra) dat de gevangenen warm moesten worden gehouden, echter sommigen begrepen verkeerd wat hij zei en dachten dat hij opdracht gaf de gevangenen te doden, waardoor Nuwairah ook gedood. Volgens een andere overlevering riep Hazrat Khalid (ra) Nuwairah op en berispte hem voor wat hij had gedaan en de beslissingen die hij had genomen en legde hem uit dat Zakat een gebod was, net als het bidden. Nuwairah zei dat dit ook was wat de Heilige Profeet (s) wenste, maar hij noemde hem niet bij zijn naam, in plaats daarvan zei hij ‘een man uit jullie midden’. Hazrat Khalid (ra) beval toen dat Nuwairah moest worden gedood. Dit veroorzaakte opschudding onder sommigen die zeiden dat Hazrat Khalid (ra) een andere moslim had vermoord.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) Hazrat Khalid bin Walid (ra) had ontboden en hem vroeg naar de gebeurtenissen en wat er was gebeurd. Hij legde alles uit aan Hazrat Abu Bakr (ra) en betuigde zijn spijt, waarop Hazrat Abu Bakr (ra) hem vergaf en het bloedgeld voor Nuwairah aanbood.

Ongefundeerde beschuldigingen tegen Hazrat Khalid bin Walid(ra) met betrekking tot Malik bin Nuwairah

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er een beschuldiging was geuit tegen Hazrat Khalid (ra) dat hij Nuwairah’s vrouw trouwde tijdens de strijd zonder te wachten voor de voorgeschreven periode. Zijne Heiligheid (aba) gaf uitleg door Hazrat Shah Abdul Aziz Dehlvi, die zei dat dit een verzinsel is tegen Hazrat Khalid (ra). Toen hij met haar trouwde, blijkt uit de geschiedenis dat Nuwairah al van zijn vrouw was gescheiden, maar haar in zijn huis had gehouden. Zo trouwde Hazrat Khalid (ra) met haar nadat ze was gescheiden en nadat de voorgeschreven wachttijd al was verstreken.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er een andere bewering was dat Hazrat Khalid (ra) de vrouw van Nuwairah trouwde tijdens of onmiddellijk na de strijd, wat tegen de Arabische traditie was. Zijne Heiligheid (aba) legde uit dat dit niet waar is. Dr. Ali Muhammad Sallabi legde uit dat als dit was gebeurd,de Heilige Profeet (s) een precedent had geschept, door na de Slag bij Muraisi, met Juwairiyah bint Harith te trouwen. Op dezelfde manier trouwde de Heilige Profeet (sa) met Hazrat Safiyyah (ra) na de Slag bij Khaibar. Daarom is er geen geldige aantijging tegen Hazrat Khalid (ra) . Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij dit alles noemde om te laten zien dat Hazrat Abu Bakr (ra) de juiste beslissing had genomen met betrekking tot Hazrat Khalid (ra) .

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Khalid (ra) later werd gestuurd om de wanorde te bestrijden die werd veroorzaakt door de mensen van Banu Hanifah en Musailimah, de valse profeet. Dus, Hazrat Khalid (ra) verzamelde zijn troepen en ging op weg naar Banu Hanifah. Hazrat Abu Bakr (ra) stuurde ook een groot leger achter Hazrat Abu Bakr (ra) aan zodat hij niet van achteren kon worden aangevallen. Hazrat Khalid (ra) ging verder naar Yamamah, waar de Slag om Yamamah plaatsvond.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij de Slag bij Yamamah in toekomstige preken zou noemen.

Ahmadi Moslim Jongeren Bloed Donoren

In groepsverband plasmadonor worden

Abedullah: “Ik ben blij dat ik me over mijn angst heen heb gezet”

Abedullah Saeed (24) is onlangs plasmadonor geworden. “Ik wil graag iets positiefs doen voor de samenleving”, zegt hij daarover. “Ik heb er mijn naaldangst voor moeten overwinnen, maar het is een mooi idee dat ik iemand kan helpen met mijn plasma.”

Abedullah is lid van de jongerenvereniging binnen de Ahmadiyya-moslimgemeenschap. Deze jongerenvereniging zocht in 2021 contact met Sanquin met de vraag of het ook mogelijk was om in groepsverband te komen doneren. “Toevallig wilde ik mezelf al individueel aanmelden als donor”, zegt Abedullah. “Vanuit mijn geloof hoor ik mijn medemensen te helpen. Bovendien werd ik getriggerd door alle nieuwsberichten over oorlog in de wereld, daar wilde ik iets positiefs tegenover zetten. Toen ik hoorde van het plan om als groep te gaan doneren, heb ik me daarbij aangesloten. Het is veel motiverender om samen te gaan.”

Interessant gesprekje

In augustus 2021 kwam Abedullah samen met bijna 100 jongeren van zijn vereniging naar de Baitul Afiyat Moskee in Almere. Daar werden zij voor het eerst gekeurd als plasmadonor, in de Sanquin Bloedbank op wielen die speciaal voor hen daarheen was gereden. Abedullah: “Ik had een interessant gesprekje met de keuringsarts. Ik heb albinisme (een erfelijke aandoening waarbij je onvoldoende pigment aanmaakt voor je ogen, huid en haar – red.) en vroeg me af of mijn plasma eigenlijk wel bruikbaar was daardoor. Dat was gelukkig geen enkele belemmering. Er werd ook een beetje bloed afgenomen voor wat tests om te onderzoeken of ik geschikt was als donor.”

Geschikte ader

Abedullah bleek inderdaad prima geschikt te zijn als donor; eind oktober kwam hij naar de bloedbank in Amsterdam voor zijn eerste echte donatie. “Ik was een beetje zenuwachtig, omdat ik angst voor naalden heb. Bij die eerste keuring had de donorassistent moeite gehad om een geschikte ader in mijn arm te vinden om aan te prikken. Maar de tweede keer ging het gelukkig helemaal goed. Ik ben blij dat ik me over mijn angst heen heb gezet en dat ik niet ben flauwgevallen.”

Tintelend gevoel

Eigenlijk viel het allemaal reuze mee, constateert Abedullah. “De mensen zijn heel aardig, je krijgt wat te eten en te drinken, het is allemaal heel relaxed. En ze houden je goed in de gaten. Ik zat aan een plasmaferese-apparaat gekoppeld, waarbij het plasma wordt gescheiden van je rode bloedcellen, die weer terug je lichaam in gaan. Dat gaf een beetje vreemd, tintelend gevoel. Ik had het idee dat de machine iets te snel de bloedcellen terug mijn lichaam in bracht. Dus hebben de medewerkers hem wat lager gezet voor mij.”

Stok achter de deur

Hij weet nog niet precies hoe vaak hij denkt te komen doneren – “ik moet nog ontdekken wat een prettig ritme is voor mij” – maar terugkomen zal Abedullah zeker. “We willen steeds een groepje jongens verzamelen, die in een paar auto’s gezamenlijk naar de bloedbank rijden voor een donatie. Dat is gezellig en het helpt je bovendien om te blijven komen. Iedere keer samengaan is misschien niet altijd haalbaar. Maar het is een goede stok achter de deur. Ze hebben ons plasma hard nodig, heb ik begrepen, onder andere voor het maken van geneesmiddelen. Mooi toch dat je zo eenvoudig andere mensen kunt helpen?”

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 15 April 2022 | gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image
Feature image

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat in de laatste preek die hij hield over het leven van Hazrat Abu Bakr (ra), hij referenties presenteerde die bewezen dat Hazrat Abu Bakr(ra) mensen niet strafte voor hun afvalligheid, maar dat hij hen strafte vanwege hun opstandigheid.

Hazrat Abu Bakr (ra) blijft vastberaden tijdens enorme uitdagingen

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Hakam (rechter) en Adl (rechtvaardige abiter) van deze tijd, de Beloofde Messias (as) ook heeft bevestigd dat de afvalligen in de tijd van Hazrat Abu Bakr (ra) in opstand waren gekomen. De Beloofde Messias (as) beschreef dat Hazrat Abu Bakr (ra) moedig en vastberaden bleef in die gevaarlijke en turbulente tijd die aanbrak als gevolg van deze openlijke opstanding. Hazrat Abu Bakr (ra) was zeer bedroefd over wat er van deze mensen was geworden en huilde in zijn gebeden. Zijn dochter Hazrat A’ishah (ra) beschrijft dat Hazrat Abu Bakr (ra) in het begin van zijn Kalifaat getuige was van allerlei soorten opstanden, zodanig dat als dezelfde last op bergen zou worden gelegd, deze zouden verbrokkelen. Maar met de hulp van de Almachtige God hield Hazrat Abu Bakr (ra) stand en roeide hij alle bedreigingen uit die zich hadden voorgedaan.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die verteld heeft dat toen Hazrat Abu Bakr (ra) het Kalifaat werd geschonken de Moslims zich in een uiterst fragiele staat bevonden, maar God trok de Moslims door Hazrat Abu Bakr (ra) uit de diepe diepte van de duisternis, zodanig dat de mensen daarna Hazrat Abu Bakr (ra) voortdurend prezen en bereid waren om hem in elke zaak te gehoorzamen. Dit was allemaal te danken aan de waarachtigheid en standvastigheid van Hazrat Abu Bakr(ra).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat tijdens deze golf van opstand, Hazrat Abu Bakr(ra) verschillende gezanten inzette. Er waren afvalligen die weigerden Zakaat te geven, maar er waren er ook afvalligen die op rebellie overgingen en begonnen moslims te doden. Hazrat Abu Bakr(ra) besloot inlichtingen in te winnen over de bewegingen van deze groep, en dus verzamelde hij het moslimleger en vertrok uit Madinah. Hazrat Ali(ra) verzocht Hazrat Abu Bakr(ra) dat in plaats van zelf dat leger te begeleiden, hij iemand anders in zijn plaats moest sturen uit angst dat hem iets zou overkomen tijdens de strijd. Hazrat Abu Bakr(ra) aanvaardde deze suggestie en droeg het leger op om op te trekken terwijl hij terugkeerde naar Madinah

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) het moslimleger in elf bataljons verdeelde met ieder een aangewezen leider die elk hun eigen vlag toegewezen kregen. Zij werden naar verschillende plaatsen gestuurd waar rebellen, waaronder die onder leiding van valse pretendenten van het profeetschap, hun opstand aan het ontketenen waren. Hazrat Abu Bakr(ra) instrueerde ook elk bataljon om enkele sterke moslims achter te laten in de gebieden waar ze werden ingezet om ervoor te zorgen dat de veiligheid in de regio gehandhaafd zou worden. Hazrat Abu Bakr(ra) werd voortdurend geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de bewegingen en overwinningen van elk van deze bataljons. De opstand was pas drie maanden daarvoor begonnen, en omdat de opstandelingen dachten dat zij de overhand hadden en de moslims in een mum van tijd zouden kunnen uitroeien, waren zij in het geheel niet voorbereid op het georganiseerde moslimleger waarmee zij te maken kregen, en werden zodoende verslagen.

Zijne Heiligheid(aba) legde uit dat deze verdeling door Hazrat Abu Bakr(ra) een uitstekend systeem in het leven riep waarbij het moslimleger voortdurend met elkaar in verbinding bleef, zelfs wanneer bataljons naar verschillende gebieden werden gezonden. Hazrat Abu Bakr(ra) hield ook een deel van het leger in Madinah om het hoofdkwartier te beschermen en onderhield ook een groep oudere metgezellen voor overleg over verschillende zaken. Aldus werd onder de leiding van Hazrat Abu Bakr(ra) een systematisch regeringssysteem tot stand gebracht.

De brief van Hazrat Abu Bakr(ra) aan heel Arabië

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) in deze tijd een brief schreef voor allen die in Arabië woonden, waarin hij verklaarde dat hij geloofde in datgene wat door de Heilige Profeet(sa) was gebracht, en dat allen die deze boodschap verwierpen ongelovigen zouden zijn. Hij zei dat de Heilige Profeet (sa) naar deze wereld was gezonden met de waarheid als een brenger van blijde tijdingen en als een waarschuwer. Degenen die hem accepteerden kregen het goddelijke licht van leiding. Hazrat Abu Bakr(ra) legde vervolgens aan de hand van verzen van de Heilige Koran uit dat de Heilige Profeet(sa) na het vervullen van zijn verantwoordelijkheden zou heengaan, zoals iedereen moet heengaan, zo zou hij ook heengaan. Bijvoorbeeld, God Almachtig verklaart:

” Wij hebben aan niemand vóór u een eeuwig leven geschonken. Indien gij sterft, zouden zij hier dan voor eeuwig kunnen blijven? (De Heilige Koran, 21:35)

En ook:

En Mohammed is slechts een boodschapper. Waarlijk, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. Zult gij u dan op de hielen omkeren als hij sterft of gedood wordt? Hij, die zich omkeert zal aan Allah in het geheel geen schade berokkenen. En Allah zal de dankbaren gewis belonen.’’ (De Heilige Koran, 3:145)

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) zei dat wie de Heilige Profeet(sa) aanbad, moest weten dat hij is heengegaan. Degenen die God aanbaden zouden moeten weten dat Hij nog leeft en altijd zal blijven leven. Hazrat Abu Bakr(ra) zei dat hij iedereen opdroeg om te geloven in God en de boodschap gebracht door de Heilige Profeet(sa). Hij zei dat alleen zij leiding kunnen krijgen aan wie het door God zelf is geschonken. Bovendien zullen de goede daden van de mensen in Gods ogen aanvaard worden zodra zij God en Zijn geloof aanvaarden.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat deze brief werd meegezonden met elk van de leiders die waren aangesteld voor de verschillende bataljons, en Hazrat Abu Bakr(ra) deelde de mensen mee dat hij de legers had opgedragen niet te vechten, maar de mensen uit te nodigen om de boodschap die in deze brief werd overgebracht te accepteren. Maar als zij weigerden en volhardden in hun manier van doen, dan zouden de legers geen andere keus hebben.

Vermaningen aan de leiders van elk bataljon

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) ook een brief schreef gericht aan elk van de leiders van de elf bataljons. Hij beval hen om rechtschapenheid aan te nemen en dat zij niet zouden vechten bij het bereiken van de hun toegewezen bestemming. Eerst moesten zij hen tot het geloof uitnodigen en hun plichten vervullen. Maar als zij zagen dat het volk opstandig en vechtlustig was, moesten zij niet aarzelen hun wapens op te pakken en een einde te maken aan het onrecht en de wreedheden waaraan zij zich schuldig hadden gemaakt. Zijne Heiligheid (aba) benadrukte nogmaals dat het hier niet slechts om afvalligen ging, maar om mensen die gruwelijke misdaden en wreedheden hadden begaan, en daarom werden zij behandeld volgens het gebod van de Heilige Koran, waarin staat dat de vergelding voor een misdaad hetzelfde moet zijn als de misdaad. Zijne Heiligheid (aba) zei dat er een overlevering is waarin staat dat de instructie werd gegeven om de rebellen te verbranden. Dit was geen algemene instructie, want zoals de Heilige Profeet (sa) heeft gezegd is het alleen aan Allah om met vuur te straffen. In dit geval werd dit bevel alleen gegeven omdat die rebellen in kwestie moslims in brand hadden gestoken. Daarom werd deze instructie gegeven als een vorm van rechtvaardige en gelijke vergelding.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat er gedurende de maand Ramadan preken over andere onderwerpen kunnen volgen, maar dat hij met dit onderwerp zal doorgaan wanneer hij de volgende preek over het leven van Hazrat Abu Bakr(ra) houdt.

Samenvatting opgesteld door Afdeling Ishaat van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland.

Nationale Tabligh-campagne Rotterdam

Op zaterdag 26 maart en zondag 27 maart 2022 organiseerde de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een informatiecampagne over de Islam in Rotterdam. De campagne bestond uit een straatdialoogactie, een unieke manifestatie met de ‘Ware Islam Karavaan’, een grootscheepse flyeractie en een online talkshow.

Voorbereidingen begonnen twee maanden van tevoren. Rotterdam werd opgedeeld in sectoren om alle huishoudens te bereiken met onze boodschap. Lokale, regionale en nationale media als ook social media werden gebruikt voor het bereiken van mensen.

#VraagEenMoslim

Op ludieke wijze stonden deelnemers in de binnenstad met een bord in hun handen met de tekst: ‘Ik ben een moslim, stel mij uw vraag’ om met Rotterdammers in gesprek te gaan. 

‘Ware Islam Karavaan’

Deelnemers hielden middels een karavaan een manifestatie in de binnenstad en nodigden voorbijgangers uit om in gesprek te gaan over actuele maatschappelijke kwesties, religie in het algemeen en de Islam in het bijzonder. 

Grootscheepse flyeractie

Leden van de gemeenschap hebben rond 35.000 flyers uitgedeeld met informatie over het islamitische geloof (een vredesadvies aan de mensheid) en een uitnodiging voor een online talkshow op zaterdag 2 april. Ongeveer 150 khuddam (jongeren) namen deel aan de actie.

Live Talkshow

Op zaterdag 2 april werd ter afsluiting van de campagne een live online talkshow georganiseerd over de ‘Wederkomst van Jezus’ waarin de komst van de Messias in de Latere Dagen werd besproken door een panel.

Doel van de campagne

Middels deze campagne hoopt de gemeenschap de informatiekloof tussen de moslims en de niet-moslims te dichten en eventuele vooroordelen en misvattingen weg te nemen. 

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 8 April 2022 | gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image
Feature image

Na het reciteren van Tashahhud , Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, reciteerde Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) het volgende vers van de Heilige Koran:

“En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: ‘Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept.’ Daarom moeten ze naar Mij luisteren en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.” (De Heilige Koran, 2:187)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we door de genade van Allah door de maand Ramadan gaan. Het is een maand voor de aanvaarding van het gebed, zoals God heeft aangekondigd dat met Zijn genade gebeden zullen worden aanvaard vooral gedurende deze maand. Men streeft ernaar om gedurende deze maand Gods genoegen te verkrijgen en Zijn zegeningen te verkrijgen, daarom onthouden we ons zelfs van eten en drinken. Zoals de Heilige Profeet (s) zei, liet God hem weten dat de poorten van de hemel opengegooid en de poorten van de hel gesloten zijn, en dat Satan gedurende deze maand wordt geketend. Daarom kunnen we gedurende deze maand echt de nabijheid van God bereiken en het zou ons eigen ongeluk zijn als we geen gebruik zouden maken van deze gelegenheid.

Voor wie is Satan geketend tijdens de Ramadan?

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er zeker gedurende deze maand nog mensen zijn die ondeugden begaan. Daarom is het een manier van God om ons te vermanen dat als we ons onthouden van zelfs datgene wat voor ons is toegestaan (d.w.z. eten en drinken enz.) omwille van Hem, God Satan heeft geketend tijdens deze maand voor zulke mensen en heeft ze onder Zijn bescherming genomen. Zoals de Beloofde Messias (as) stelt, geeft het ons de kans om onze geestelijke voeding te vergroten wanneer we onze fysieke voeding verminderen. Anders heeft de hele dag hongerig blijven op zich geen zin als het niet gepaard gaat met pogingen om in spiritualiteit te groeien.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we dit principe moeten begrijpen en ons leven op dezelfde manier moeten leiden, zoals het doel van de Ramadan is. Zijne Heiligheid (aba) zei dat het vers dat hij reciteerde een van de verzen is die het belang en de verplichting van de Ramadan aangeven. Degenen over wie in dit vers wordt gesproken, zijn degenen die “dienaren van de genadige God” zijn die bevrijd willen worden uit de klauwen van Satan en onder de bescherming van God willen komen. Daarom zei God dat wanneer zulke mensen zich in een staat van gespannenheid en angst bevinden en zich afvragen waar en hoe ze God kunnen vinden, hen te vertellen dat God zal antwoorden als ze Hem aanroepen. Voor zulke mensen is Satan geketend tijdens de Ramadan, maar deze inspanningen zouden niet beperkt moeten blijven tot deze maand, maar zouden het hele jaar door een blijvend deel van het leven van mensen moeten worden. Wanneer mensen de rechten van God en Zijn schepping vervullen en ernaar streven de geboden van God te vervullen en Zijn genoegen te bereiken, dan zullen ze ontdekken dat God hun roeping tot Hem beantwoordt.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat degenen die gebruik maken van de Ramadan en de kans die het biedt voor het aanvaarden van gebed gelukkig zijn. We moeten bidden om ware dienaren van God te worden, zijn geboden te vervullen en ons geloof te voltooien. We hebben het geluk dat we de imam van het tijdperk en de ware dienaar van de Heilige Profeet (sa) , de Beloofde Messias (as) hebben aanvaard. Hij leerde ons hoe we dichter bij God kunnen komen en hoe we moeten bidden.

Gebed – De ware weg naar succes

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat gebed het ware middel is om succes te bereiken. De Beloofde Messias (as) zei ook dat men, alvorens te bidden, de vermogens die God hen heeft gegeven moet gebruiken en al het mogelijke moet doen, en dan tot God moet bidden. Dit wordt bedoeld met ‘Leid ons op het juiste pad’. Sommige mensen zeggen dat als iemand bidt, er geen duidelijke middelen of inspanning nodig zijn, terwijl bidden in wezen een middel is om meer middelen te verkrijgen. We moeten bidden om tot degenen te behoren die oprecht toegewijd zijn aan God in hun daden en geloof. Ze moeten ernaar streven degenen te zijn wiens daden het genoegen van God aantrekken en degenen wiens geloof volkomen onwankelbaar is. Ze geloven dat God stof in goud kan veranderen en de goddelozen kan veranderen in spirituele mensen die Zijn pad betreden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat God dit principe in de Heilige Koran heeft verklaard wanneer Hij zegt:

“En zij die naar Ons streven, – Wij zullen hen zeker op Onze wegen leiden. Voorwaar, Allah is met hen die goed doen.” (De Heilige Koran, 29:70)

Deze maand Ramadan is zeker een gelegenheid om deze Jihad te ondernemen en naar Allah te streven en degenen te worden die dicht bij Allah de Almachtige staan, degenen wiens gebeden Hij verhoort, die zich houden aan Zijn geboden, degenen die volledig in Zijn eigenschappen geloven, degenen die waarlijk geleid zijn en degenen wiens Satan voor altijd geketend is. Om dit te bereiken, moet je zeker op de weg van Allah streven.

Vervul de vereisten om de nabijheid van God te bereiken

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat men Gods genoegen en nabijheid niet kan bereiken door luiheid en traagheid, er is eerder echte inspanning vereist. Zijne Heiligheid (aba) zei dat veel mensen hem schrijven dat ze baden maar dat hun doel niet werd bereikt. Ze moeten analyseren om te zien of ze werkelijk de vereiste inspanning in gebed hebben ondernomen. Dan moeten ze ook de manier waarop ze bidden analyseren, omdat God zegt dat degenen die echt op Zijn pad streven, die ernaar streven om Zijn nabijheid met oprechtheid te bereiken en ernaar streven om Zijn geboden te vervullen, hun gebeden zeker worden beantwoord.

Ons streven mag niet beperkt blijven tot de maand Ramadan

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in een Hadith staat dat als we naar God toe lopen, Hij naar ons toe zal rennen. Dit is de genade en barmhartigheid van God, maar we moeten echt streven naar zijn zaak. Het zou niet zo moeten zijn dat we beloven om te bidden en goede daden te verrichten tijdens de maand Ramadan, maar vervolgens al deze dingen voor de rest van het jaar te vergeten. Als God ziet dat een persoon alleen bidt en zich inspant tijdens de maand Ramadan, dan kan Hij met ons omgaan zoals Hij wil. Hij kan zeker nog steeds onze gebeden beantwoorden, zodat we Zijn genade en barmhartigheid ervaren om ons gemotiveerd te houden om op Zijn manier te blijven streven. God verlangt ernaar om ons in Zijn barmhartigheid op te nemen. Zijn geluk voor ons is groter dan het geluk van een moeder voor haar kind. Daarom moeten we, voordat we klagen dat onze gebeden niet verhoord zijn, onszelf en onze inspanningen analyseren.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we onze inspanningen of Jihad om het genoegen van Allah te verkrijgen, Zijn geboden te vervullen en Zijn ware dienaren te worden, nooit moeten laten verslappen. In feite zou de Ramadan een mijlpaal moeten zijn in deze Jihad .

Zijne Heiligheid (aba) zei dat, zoals de Beloofde Messias (as) uitlegt, als iemand er niet naar streeft om het pad van God te betreden, hij in Satans schoot zal vallen en pervers zal worden. Er is dus niet alleen een blijde tijding in de bovengenoemde verzen, maar er is ook een waarschuwing om uit de greep van Satan te blijven.

Inspanningen moeten gepaard gaan met gebed

Zijne Heiligheid (aba) legde ook uit in het licht van de geschriften van de Beloofde Messias (as) dat het zeker in de menselijke natuur ligt dat er verschillende fases in ons leven zijn. Er zijn ups en downs. Maar na de slechte tijden keert een rechtvaardig persoon zich vurig tot God in berouw en zoekt hij vergeving uit schaamte, en wordt dan resoluut in het streven op Gods pad. Dit vereist dus standvastigheid en een vastberaden besluit. Terwijl we ons inspannen en bidden, moeten we het gebed ‘Leid ons op het juiste pad’ herhalen, aangezien dit gebed van vitaal belang is voor iemand om op de juiste manier geleid te worden.

Zijne Heiligheid (aba) legde uit dat zelfs in wereldse termen, mensen moeten streven om te bereiken wat ze van de wereld verlangen. Wanneer ze streven en ijveren, schenkt God Zijn zegeningen en zijn ze in staat om hun doelen te bereiken. Hetzelfde geldt in het spirituele rijk. Als iemand voor de wereld kan streven, waarom kunnen ze dan niet streven om Gods nabijheid en genoegen te bereiken? Als ze hiernaar streven en strijden, dan zal God zeker Zijn zegeningen in hun inspanningen schenken, zodat ze hun doel kunnen bereiken. Het kan niet zo zijn dat men alleen maar vraagt en automatisch ontvangt, er is een bepaalde mate van inspanning voor nodig. Dit is een basisprincipe dat voor alle dingen geldt.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat wanneer een persoon zich tot God wendt, God zich tot hen zal wenden. Ze moeten echter hun uiterste best doen. Dan, als ze echt hun best hebben gedaan, zullen ze zeker het licht van God zien. Men moet niet ontmoedigd raken, zoals het geval kan zijn bij het proberen om iets te bereiken. De deuren naar het bereiken van de nabijheid en genoegens van God staan open, maar vereisen inspanning om er doorheen te komen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we niet kunnen verwachten dat God verplicht is om alles te accepteren wat we verlangen. Zelfs in wereldse termen, als we een van onze relaties beschouwen, ontdekken we dat dit niet het geval kan zijn. Waarom zouden we dan dezelfde beperking op God toepassen? Daarom moeten we in God geloven, wat inhoudt dat we de rechten vervullen die Hem en Zijn schepping verschuldigd zijn; dan kunnen we aanvaarding vinden in de ogen van God. Als we planten niet constant verzorgen, worden ze levenloos. Zo is het ook met ons geloof.

Streef er op alle mogelijke manieren naar om Gods genoegen te bereiken

Zijne Heiligheid (aba) zei dat bij het streven naar God, we ervoor moeten zorgen dat ons geloof op geen enkele manier besmet is met het associëren van partners met God. Evenzo, als we kijken naar de voorbeelden van de Metgezellen (ra) , bereikten ze hun status alleen door gebed? Nee; in feite waren ze bereid hun leven voor God te geven en elk offer voor Zijn zaak te brengen. Daarom kunnen we niet verwachten dat we een bepaalde rang in de ogen van God zullen bereiken zonder eerst te streven en ons in te spannen op Zijn manier. We moeten niet alleen met onze woorden streven, maar op alle mogelijke manieren om het genoegen en de nabijheid van God te bereiken. Sommigen beschouwen bidden als een gewone zaak, terwijl het veel meer is. Louter woorden kunnen niet als gebed worden beschouwd, maar echt gebed vereist een soort dood door het niveau van de geleverde inspanningen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat bij het bereiken van een bepaald niveau in verbinding met God, men niet eens nadrukkelijk hoeft te vragen om zijn wereldse behoeften te vervullen, aangezien God die persoon in Zijn bescherming neemt en die behoeften Zelf vervult. Het bereiken van dit niveau vergt echter veel inspanning.

Zijne Heiligheid (aba) bad dat we in staat mogen zijn om deze dingen te vervullen en van Ramadan een kans voor ons te maken om een stevige relatie met Hem op te bouwen, Zijn geboden te vervullen, volledig in Hem te geloven en ons in staat te stellen voorbeelden te zien van de aanvaarding van gebed . Moge dit zelfs tot na de Ramadan reiken. Mogen wij ware dienaren van God worden; mogen we nooit van het pad van God afwijken en altijd de ontvangers zijn van Zijn liefde. Mogen we recht doen aan de gunst die God ons heeft geschonken door de Beloofde Messias (as) te aanvaarden. Moge Allah ons in staat stellen om te bidden op een manier die ervoor zorgt dat onze gebeden geaccepteerd worden.

Zijne Heiligheid (aba) deed opnieuw een oproep tot gebed in het licht van de huidige wereldsituatie. Hij bad dat Allah de wereld van de ondergang zou redden en mensen in staat zou stellen hun Schepper te herkennen.

Lancering van de 313 Companions-website

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij een nieuwe website en mobiele applicatie zou lanceren, gemaakt door MTA International, die de preken van Zijne Heiligheid (aba) bevat over de 313 Metgezellen die deelnamen aan de Slag bij Badr. De website bevat introducties van de Metgezellen, vragen en antwoorden, kaarten, uitleg van moeilijke Arabische termen en er zal elke week nieuwe informatie worden geüpload. De website is www.313companions.org . Zijne Heiligheid (aba) bad dat deze website nuttig mocht blijken te zijn.

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 25 Maart 2022 | gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image

Doel van de komst van de Beloofde Messias(as) en lancering van de Koerdische website

Na het reciteren van Tashahhud , Ta’awwuz en Surah al- Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat het twee dagen geleden 23 maart was, die in de Ahmadiyya Gemeenschap bekend staat als de Dag van de Beloofde Messias (as) . Dit was de dag waarop de eerste bai’at (belofte van trouw) op zijn hand werd genomen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Gemeenschap Jalsas (bijeenkomsten) houdt om deze dag te herdenken door het doel van de komst van de Beloofde Messias (as) te vertellen, dat was voorspeld door de Heilige Profeet (s) en vergezeld ging met talrijke tekenen.

Het doel van de komst van de Beloofde Messias (as)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat met betrekking tot het doel van zijn komst, de Beloofde Messias (as) zei dat God hem de opdracht had gegeven om de islam te verdedigen in een tijd dat het van alle kanten werd aangevallen. In feite waren er ongeveer 60 miljoen moslims in India en zijn er 60 miljoen boeken geschreven tegen de religie van de islam. Als God Zelf niet de middelen voor zijn bescherming had verschaft, dan zou de islam van de aardbodem zijn uitgewist. God zou dit echter niet laten gebeuren en heeft volgens Zijn belofte de middelen voor de bescherming van de islam vastgesteld.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij verschillende stukken zou citeren van de Tweede Kalief, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) met betrekking tot de Beloofde Messias (as) . Zijne Heiligheid (aba) zei dat het horen van deze incidenten alleen nuttig kan zijn als we erover nadenken en ze gebruiken als een middel om ons geloof te versterken.

Een beschuldiging beantwoorden

Zijne Heiligheid (aba) zei dat een van de beschuldigingen die gewoonlijk tegen profeten worden geuit, is dat alles wat ze zeggen of leren door een ander persoon aan hen wordt verteld. Deze aantijging werd ook tegen de Heilige Profeet (s) geuit , terwijl de dingen die door de Heilige Profeet (s) werden onderwezenniet door een andere man aan hem verteld konden worden. Zijne Heiligheid (aba) zei dat dezelfde beschuldiging werd geuit tegen de Beloofde Messias (as) .

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er beweerd werd dat Maulvi Charagh Ali over verschillende onderwerpen schreef aan de Beloofde Messias (as) en dat de Beloofde Messias (as) die gebruikte om zijn boek Barahin-e-Ahmadiyya te schrijven. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) zegt dat het niet logisch is om te denken dat Maulvi Charagh Ali zijn beste punten naar iemand anders zou sturen om te publiceren, in plaats van ze zelf te publiceren. Bovendien, als men de geschriften van de Beloofde Messias (as) zou vergelijkenmet de geschriften van Maulvi Charagh Ali, zou het duidelijk worden dat er absoluut geen overeenkomst is tussen de twee. Maulvi Charagh Ali verzamelde slechts bijbelse verwijzingen in zijn boeken, terwijl de Beloofde Messias (as) in zijn boeken dergelijke kennis over de islam presenteerde die in 1300 jaar nooit aan het licht was gebracht.

Hoe oppositie een doel dient

Zijne Heiligheid (aba) citeerde Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) die vertelt dat de Beloofde Messias (as) placht te zeggen dat het hem stoorde als mensen hem vervloekten, maar het stoorde hem ook als ze dat niet deden, want zonder tegenstand zou de Gemeenschap niet floreren. Er waren verschillende gelegenheden waar tegenstand ontstond die wanorde veroorzaakten in de tijd van de Beloofde Messias (as) en men dacht dat dit het einde van de Gemeenschap zou zijn. Echter, elke keer dat de Ahmadiyya Gemeenschap geconfronteerd werd met dergelijke tegenstand, zou ze nog sterker uit deze ontberingen komen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit altijd het geval is geweest en zo zal blijven. Zelfs vandaag de dag doen tegenstanders en hypocrieten hun uiterste best, maar de Ahmadiyya Gemeenschap zal volharden en alleen maar sterker worden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat wanneer tegenstanders dingen tegen de Gemeenschap zeggen, mensen de realiteit voor zichzelf willen zien en of er enige waarheid in de beweringen zit. Eens, in de tijd van de Beloofde Messias (as) kwam een man uit Rampur naar de Beloofde Messias (as) en zei dat hij trouw wilde zweren. De Beloofde Messias (as) was verrast en vroeg hoe de man hem had leren kennen, aangezien er niet veel leden van de Gemeenschap in Rampur waren, noch had de Gemeenschap haar boodschap daar uitgebreid gepropageerd. De man zei dat hij een boek had gekregen van Maulvi Sanaullah waarin hij tegen de Ahmadiyya-gemeenschap had geschreven en waarin hij verschillende referenties van de Beloofde Messias (as) had verzameld. De man wilde de referenties van de originele bron controleren en bij het openen van de boeken van de Beloofde Messias (as) was hij verbaasd over de manier waarop hij de Heilige Profeet (s) had geprezen en zijn liefde had uitgedrukten de manier waarop hij de islam verdedigde. Dit veranderde zijn hart en hij besloot trouw te zweren aan de Beloofde Messias (as) .

Voorbeeld van de nederigheid van de BeloofdeMessias (as)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat een andere beschuldiging tegen profeten is dat ze soms streng kunnen zijn. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) legde uit dat een profeet nooit streng voor zichzelf is, maar ter verdediging en bescherming van hun geloof. Anders, als het op zichzelf aankomt, nemen profeten de grootste nederigheid aan. Bijvoorbeeld, een keer terwijl de Beloofde Messias (as) in Lahore wandelde, kwam er een man en duwde hem, maar de Beloofde Messias (as) stond degenen die bij hem waren niet toe om wraak te nemen. In plaats daarvan zei de Beloofde Messias (as) dat hij dit gedaan moet hebben in de veronderstelling dat hij de waarheid verdedigde, omdat geestelijken hem hadden geïndoctrineerd met de gedachte dat de Beloofde Messias (as) vals was. Een profeet staat dus alleen op om het geloof te verdedigen en neemt nederigheid aan als het om zichzelf gaat.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat God Zelf beslist wie te eren, en in deze tijd wordt ware eer geassocieerd met de Beloofde Messias (as) . Hij zei dat geestelijken zoals Maulvi Sanaullah alleen bekend waren vanwege hun verzet tegen de Beloofde Messias (as) . Zijne Heiligheid (aba) zei dat hetzelfde bewijst vandaag, aangezien geestelijken bekendheid verwerven wanneer ze hun stem verheffen in oppositie tegen Ahmadiyyat.

Pogingen om de Beloofde Messias te onteren (als) hebben een averechts effect

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Maulvi Muhammad Husain Batalvi een keer valse beschuldigingen had geuit tegen de Beloofde Messias (as) , waardoor een hoorzitting was gepland. Toen de Beloofde Messias (as) arriveerde, bood kapitein Douglas, de adjunct-commissaris, de Beloofde Messias (as) een stoel aan om op te zitten. Maulvi Muhammad Husain Batalvi had dit allemaal beraamd om te proberen de Beloofde Messias (as) te vernederen, dus het maakte hem boos toen hij zag dat de Beloofde Messias (as) werd gerespecteerd en een stoel had gekregen. Zo eiste Batalvi ook een stoel. Hierop zei kapitein Douglas hem streng dat hij geen stoel zou krijgen. Dus hoewel Batalvi de Beloofde Messias (as) wilde vernederen ,was hij het in feite die door God werd vernederd.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) ooit een debat had met enkele christenen. Toen de christenen beseften dat geen van hun argumenten werkte, bedachten ze een complot waarbij ze enkele blinde, dove en gehandicapte mensen meebrachten en toen de Beloofde Messias (as) arriveerde, eisten ze dat als hij beweerde de tweede komst van Jezus te zijn, dan zou hij dit volk moeten genezen, net zoals Jezus (as) had gedaan. De aanwezige moslims maakten zich zorgen, maar de Beloofde Messias (as) antwoordde dat volgens de islam Jezus (as) zulke mensen niet fysiek genas. Hij zei dat hij wonderen kon laten zien die vergelijkbaar waren met die van de Heilige Profeet (s) . Als christenen geloven dat Jezus (als) fysiek mensen genas, dan zegt de Bijbel ook dat als iemand zelfs maar het geloof van een mosterdzaadje bezit, ook zij zulke mensen kunnen genezen. De Beloofde Messias (as) zei dat de christenen de dingen veel gemakkelijker voor hem hadden gemaakt, en zei dat volgens hun eigen leer, als ze zelfs zoveel geloof hadden als een mosterdzaadje, ze het zouden bewijzen door deze mensen die ze hadden gebracht te genezen. Dit antwoord van de Beloofde Messias (as) maakte de christenen sprakeloos.

Gods steun aan de Beloofde Messias (as)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat een persoon ooit tegen de Beloofde Messias (as) zeidat moslims alleen naar hun geestelijken luisteren en als hij zijn boodschap wilde verspreiden, dan had hij deze geestelijken moeten uitnodigen en hen uitleggen dat Jezus ( as) is overleden, en dan had hij ook verschillende bewijzen moeten geven voor de wederkomst van Jezus (as) en de komst van de Beloofde Messias (as) . De Beloofde Messias (as) zei dat zijn missie niet door mensen gemaakt was en dat God Zelf zou zorgen voor de verspreiding en het succes ervan.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er ook het teken was van de zons- en maansverduisteringen die werden vervuld als tekenen van de waarheidsgetrouwheid van de Beloofde Messias (as). Er waren veel tekenen die werden vervuld, maar moslims zouden zeggen dat hoewel alle tekenen die voorspeld waren om de Messias in de laatste dagen te begeleiden, werden vervuld, het gewoon toeval was dat iemand claimde de Messias te zijn.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) altijd werd ondersteund door de hulp van God. Er waren talloze complotten tegen de Beloofde Messias (as) en er werden ook verschillende valse beschuldigingen tegen hem geuit. God zou echter de valsheid van deze beweringen aan het licht brengen. Eens, terwijl mensen plannen maakten om de Beloofde Messias (as) te verslaan, bedachtenze verschillende plannen. Eén persoon, Maulvi Umaruddin, suggereerde dat er geen reden was om zulke ingewikkelde complotten te bedenken, hij zou gewoon de Beloofde Messias (as) gaan doden. Hij kreeg te horen dat dergelijke complotten al waren geprobeerd, maar het mocht niet baten. Maulvi Umaruddin dacht dat als er zoveel pogingen waren gedaan, maar de Beloofde Messias (as) steeds werd gered, hij eerlijk moest zijn. Vervolgens ging hij naar Qadian en zwoer trouw aan de Beloofde Messias (as) . Er waren veel tegenstanders die de Beloofde Messias (as) wilden elimineren , maar volgens Zijn belofte zorgde God ervoor dat de Beloofde Messias (as) altijd werd beschermd.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat een zaadje dat door God is geplant, wordt beschermd door zijn engelen. Als deze beweging door de mens was geïnitieerd, dan zou ze zijn uitgewist, maar als ze door God is ingesteld, blijft ze sterk en blijft ze ijveren.

Zijne Heiligheid (aba) bad dat we onze belofte van trouw mogen nakomen en de zegeningen van Allah mogen oogsten door de boodschap van de Beloofde Messias (as) te verspreiden . Mogen wij nooit tot degenen behoren die ontrouw zijn.

Lancering van Koerdische website

Zijne Heiligheid (aba) kondigde de lancering aan van de website van de Ahmadiyya Gemeenschap in de Koerdische taal, wat nog een ander middel is om de boodschap van de Beloofde Messias (as) te verspreiden . De website bevat verschillende artikelen, commentaren, video’s enz. Het bevat ook literatuur van de Gemeenschap, waaronder geschriften van de Beloofde Messias (as) en de kaliefen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij de website zou lanceren na het vrijdaggebed. Zijne Heiligheid (aba) bad dat deze website een bron van zegeningen mocht zijn.

Een oproep tot gebeden

Zijne Heiligheid (aba) deed opnieuw een oproep tot gebed in het licht van de huidige toestand van de wereld. Moge Allah de Almachtige de wereld redden van vernietiging, mensen in staat stellen om rede te zien en hun Schepper te erkennen.