Skip to content

Rechtvaardigheid, vriendelijkheid en verwantschap – De drie niveaus van goedheid schalen | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 5 Mei 2023

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, reciteerde Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) het volgende vers uit de Heilige Koran.

‘Voorwaar, Allah beveelt rechtvaardigheid en het doen van goeds aan anderen en het geven van gelijken, en verbiedt onfatsoenlijkheid en duidelijk kwaad en onrechtmatige overtreding. Hij heeft u vermaand, opdat gij er lering uit moogt trekken. (De Heilige Koran, 16:91)

Hierna verklaarde Zijne Heiligheid(aba) dat dit vers elke vrijdag en bij beide gelegenheden van Eid als tweede preek wordt gereciteerd. Hierin geeft Allah de Almachtige instructies over wat men moet doen en wat men moet nalaten. Voor een ware gelovige om zijn geloof te versterken, is het noodzakelijk dat hij de geboden van Allah de Almachtige betreedt, anders kan een moslim geen ware gelovige worden.

Met betrekking tot de in dit vers genoemde deugden zei Zijne Heiligheid(aba) dat hij zou vermelden wat de Beloofde Messias(as) heeft verklaard. De Beloofde Messias(as) heeft deze deugden vanuit verschillende perspectieven genoemd, variërend van de onderlinge relaties tussen mensen tot het tonen van rechtvaardigheid, vriendelijkheid en verwantschap met Allah de Almachtige.

De Beloofde Messias(as) legt dit vers zeer gedetailleerd uit, wat een gelovige helpt te begrijpen wat het betekent om zich werkelijk met God te verbinden en een gelovige naar nieuwe hoogten van geloof brengt. Dit vers en het commentaar van de Beloofde Messias(as) bevatten een blauwdruk voor ons om een samenleving te creëren die zowel de rechten van de mensheid als de rechten van God vervult. Het is betreurenswaardig dat in deze dagen de wereld als geheel – inclusief de moslimwereld – erop uit is zich de rechten van anderen toe te eigenen. Hoewel moslims de leer van de islam belijden, zijn velen van hen over de hele wereld ten prooi gevallen aan dergelijke misstanden.

Rechtvaardigheid in het vervullen van de rechten die aan God en Zijn schepping verschuldigd zijn

De Beloofde Messias(as) stelt dat het door God is verordend dat men rechtvaardig moet zijn tegenover Hem en Zijn schepping, oftewel hun rechten moet vervullen. Als men verder kan gaan dan dit, moet men niet alleen rechtvaardigheid tonen, maar ook vriendelijkheid tonen alsof men deze werkelijk waarneemt. Bovendien, als men verder kan gaan dan dit, dan zou men zowel God als Zijn schepping onbaatzuchtig moeten behandelen en zonder verwachting van beloning, vergelijkbaar met iemand die onbaatzuchtig is vanwege een relatie.

De Beloofde Messias(as) stelt vervolgens dat men altijd bedacht moet zijn op zijn relatie en gehoorzaamheid aan God. Men moet God beschouwen als Eén en zonder enige partner, en Hem beschouwen als de enige die aanbidding waard is. Dit is een relatie met Allah die blijk geeft van rechtvaardigheid. Hij is de Heer, de Voeder en de Voorziener, en daarom is dit Zijn recht. Het is Zijn recht dat wij Hem liefhebben en Hem en Hem alleen gehoorzamen. Dit te doen is rechtvaardigheid tegenover God.

Als men verder wil gaan dan deze rang, dan moet men ‘ihsan’ of ‘vriendelijkheid’ tonen, wat betekent dat men Gods grootheid werkelijk beseft en opgaat in Zijn schoonheid alsof men Hem uit de eerste hand heeft aanschouwd. Men kan geen vriendelijkheid tonen aan God, dus vriendelijkheid tonen aan God betekent volledig opgaan in Zijn liefde en aanbidding alsof je werkelijk getuige bent geweest van Zijn macht en eigenschappen.

De Beloofde Messias(as) stelt vervolgens dat de rang daarboven die van verwantschap is. Vóór deze rang moet men zich inspannen en streven. Maar in dit stadium is men ontdaan van alle formaliteiten en inspanning, en wordt deze liefde voor God natuurlijk, vergelijkbaar met de liefde voor verwanten. Deze liefde is onzelfzuchtig.

Met betrekking tot mensen betekent rechtvaardigheid dat je je medemensen recht doet, dat je hun de rechten geeft die hun toekomen en dat je je rechten op een rechtvaardige manier bij hen opeist. Het volgende stadium is vriendelijkheid. Als iemand je slecht gezind is, toon je hem vriendelijkheid en barmhartigheid. In dit stadium toon je vriendelijkheid aan anderen, ongeacht hun gedrag jegens jou. Het volgende stadium is dat van verwantschap. In dit stadium worden alle vriendelijkheid en mededogen die je aan anderen toont onzelfzuchtig en is er geen verwachting van beloning, noch is er enig zelfzuchtig verlangen in gedachten. Deze vriendelijkheid moet natuurlijk zijn en uit het hart voortkomen zoals de liefde tussen familie en verwanten. Dit is de hoogste vorm van liefde voor de mensheid die vrij en zuiver is van egoïsme en bijbedoelingen. Zijne Heiligheid(aba) verklaarde dat dit de standaard is die we onder elkaar moeten laten zien, om deze liefde vervolgens uit te breiden naar anderen.

Vervolgens, met betrekking tot de rechten van Allah, stelt de Beloofde Messias(as) dat het bovengenoemde vers ons opdraagt om God de rechten te geven die Hem toekomen, omdat Hij jullie geschapen heeft en voor jullie heeft gezorgd. Hierdoor verdient Hij terecht onze aanbidding. Bovendien moet men verder gaan en Hem gehoorzaam zijn, wat het tweede stadium is.

De Beloofde Messias(as) legt uit dat in het stadium van ‘vriendelijkheid’, men zich de gunsten herinnert van degene die vriendelijk voor hem is geweest. In dit opzicht, wanneer we ‘ihsan’ of ‘vriendelijkheid’ tonen tegenover God, staan Zijn eigenschappen voor ons.

Drie soorten gehoorzamen

De Beloofde Messias (as) legt vervolgens uit dat degenen die gehoorzaam zijn aan Allah de Almachtige drie soorten zijn: Ten eerste zijn er degenen die, omdat hun zicht wordt belemmerd, de gunsten van Allah de Almachtige niet ten volle kunnen onderscheiden. Ofwel is hun zicht belemmerd, ofwel vertrouwen zij meer op materiële middelen. Het inzicht dat zij missen kan worden verkregen als men, zoals vereist is in het stadium van “vriendelijkheid”, nadenkt over de gunsten van God. Wanneer men de gunsten van God overdenkt, wordt het hart verlevendigd in Gods liefde.

Veel mensen aanvaarden God als hun Schepper slechts als een formaliteit en begrijpen niet werkelijk de diepten van datgene waarin zij geloven. De reden hiervoor is dat zij zwaar leunen op materiële middelen, waardoor Gods ware gelaat duister wordt. Zo’n gebrekkig begrip wordt geplaagd door wereldsheid en kan de ware aard van God niet onthullen. Zo iemand biedt religieuze verplichtingen slechts aan als een formaliteit en niet vanuit het hart. Zelfs met zulke mensen toont Allah de Almachtige genade en aanvaardt hun toestand.

Ten tweede, wanneer iemands neiging zich verplaatst van materiële middelen naar de gunsten van God, dan wordt hij volledig afhankelijk van God. In dit stadium hebben materiële middelen geen belang en vertrouwt men volledig op God. Veel mensen hechten belang aan hun eigen kracht en capaciteiten, of aan de hulp van anderen, maar iemand die dit stadium bereikt, beseft dat alles materialiseert vanwege God en God alleen.

De Beloofde Messias(as) stelt dat men in dit stadium God niet als onzichtbaar of ongezien waarneemt, maar Hem en zijn aanwezigheid werkelijk voor zichzelf waarneemt. De aanbidding verandert volledig en tijdens het gebed kan men God voor zich zien. Dit stadium van aanbidding staat in de Heilige Koran bekend als ‘ihsan’.

De Beloofde Messias(as) stelt dat er een stadium boven ‘ihsan’ is dat bekend staat als ‘geven als verwanten’. Wanneer iemand blijft nadenken over en getuige blijft van de macht en eigenschappen van God en volhardend is in zijn aanbidding en inspanning om Zijn liefde te bereiken, zal zo iemand uiteindelijk volledig opgaan in de liefde van God die lijkt op een persoonlijke relatie. In dit stadium is iemands aanbidding niet alleen gebaseerd op de liefde die voortkomt uit het getuige zijn van de gunsten van God, maar komt deze liefde voort uit het hart als iets persoonlijks en dierbaars.

Aanbidding in dit stadium is niet iets vragen of smeken aan God, maar lijkt op de relatie die een kind met zijn ouders heeft. Daarom zegt Allah de Almachtige op een andere plaats in de Heilige Koran:

‘Vier de lof van Allah zoals jullie de lof van jullie vaders hebben gevierd, of zelfs meer dan dat’ (De Heilige Koran, 2:201).

Zijne Heiligheid(aba) verklaart dat in dit stadium iemands liefde voor God zuiver wordt. De Beloofde Messias(as) legt uit dat men in het derde stadium niet streeft naar het vervullen van eigen genoegens en verlangens, maar in plaats daarvan streeft naar het plezier van God.

Verder zei de Beloofde Messias(as) dat zulke mensen, uit liefde voor God, de mensheid op de meest liefdevolle manier dienen en als gevolg daarvan verwachten zij niets anders terug dan het plezier en de aandacht van God. Een dergelijke relatie met Allah moet dus niet alleen resulteren in het tonen van liefde aan God, maar ook aan Zijn schepping.

Het verschil tussen de stadia van ‘vriendelijkheid’ en ‘geven aan verwanten’

De Beloofde Messias(as) stelt dat het verschil tussen het stadium van ‘vriendelijkheid’ en ‘geven aan verwanten’ of het tweede en derde stadium is dat men in het tweede stadium vriendelijkheid mag tonen aan anderen en daar iets voor terug verwacht. Deze vriendelijkheid komt voort uit de vriendelijkheid van anderen en moet meer zijn dan wat men heeft ontvangen. Men mag ook openlijk belijden dat men anderen met vriendelijkheid heeft behandeld. Echter, in het derde stadium verwijdert men zich hiervan en wordt men onzelfzuchtig in het tonen van vriendelijkheid.

De Beloofde Messias(as) stelt dat men anderen moet behandelen alsof men werkelijk familie van hen is. Als men iemand vriendelijkheid toont, vermeldt men soms ook dat men vriendelijk was en brengt men zijn daden van vriendelijkheid ter sprake. Omgekeerd brengt een moeder nooit de gunsten en liefde ter sprake die zij haar kind heeft bewezen. Onze behandeling van anderen moet zijn als die van een moeder voor haar kind.

De Beloofde Messias(as) stelt dat ‘rechtvaardigheid’ eenvoudig gezegd betekent teruggeven wat je ontvangen hebt. ‘Vriendelijkheid’ betekent meer teruggeven dan wat je hebt ontvangen. En tenslotte, ‘geven als verwanten’ verwijst naar een behandeling die onvoorwaardelijk is.

Het toepassen van rechtvaardigheid in de schuldkwestie

Verder legt de Beloofde Messias (as) uit dat men in het stadium van ‘rechtvaardigheid’ zichzelf moet bestrijden en hervorming tot stand moet brengen. Om het zelf dat tot kwaad aanzet te hervormen, moet het stadium van ‘rechtvaardigheid’ worden bereikt. Als men bijvoorbeeld een schuld heeft bij een ander, verlangt de ik dat de schuld die men heeft vergeten wordt; men probeert zich het recht van de ander toe te eigenen. Echter, men moet zich ervan bewust zijn dat Allah de Almachtige waakt over elke handeling.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in zaken van geld lenen, mensen soms onnodig anderen vertrouwen. Allah de Almachtige gebiedt ons om elke zaak met betrekking tot het lenen van geld op schrift te stellen en een formeel contract op te stellen. Dit kan voorkomen dat er problemen ontstaan. Een gelovige moet hier bedacht op zijn.

De Beloofde Messias(as) stelt dat de Islam grote nadruk legt op het betalen van je schulden. In feite zou de Heilige Profeet(sa) het begrafenisgebed niet verrichten van iemand die gevlucht was voor het betalen van zijn schulden. Dus, door de leer van “rechtvaardigheid” aan te nemen, kan men dergelijke kwalen en ondeugden overwinnen. Daarna wordt men in staat gesteld om verder te gaan naar een hoger stadium van deugdzaamheid, bekend als “vriendelijkheid”. Maar zelfs in dit stadium kan men opscheppen over de goedheid en vriendelijkheid die men aan anderen betoont. Zodra men in staat is dit te overwinnen en zijn opschepperij te laten varen, gaat men over naar het laatste stadium. In dit stadium behandelt men anderen met goedheid zoals een moeder haar kind opvoedt. Een moeder heeft geen zelfzuchtig verlangen in de opvoeding van haar kind, zij verdraagt pijn zodat haar kind het naar zijn zin heeft, haar liefde voor haar kind is zuiver en onzelfzuchtig.

De ongeëvenaarde leer van de Koran over rechtvaardigheid

De Beloofde Messias(as) stelt dat Allah de Almachtige verlangt dat wij het hoogste stadium van goedheid bereiken, wat ‘geven als verwanten’ is. Allah de Almachtige verlangt dat wij oprecht en onzelfzuchtig worden in onze goedheid. Onze elke handeling zou alleen het plezier van God moeten nastreven. De Beloofde Messias(as) stelt dat een dergelijke verheven en volmaakte leer nergens anders te vinden is. De Torah, noch de Evangeliën bevatten een dergelijke leer, en het is alleen de Heilige Koran die deze leer overdraagt.

De Beloofde Messias(as) legt uit dat men ook intelligent moet zijn in het tonen van vriendelijkheid. Zonder de situatie volledig te beoordelen, of waar vriendelijkheid niet nodig is, moet men niet onbeperkt zijn in het tonen van vriendelijkheid. Evenzo moet men vriendelijkheid tonen wanneer dat nodig is. Er moet ook een passende mate van vriendelijkheid zijn, en elke situatie verschilt. Dus moet men ook hier wijsheid gebruiken.

Met betrekking tot degenen die opscheppen over hun vriendelijkheid, haalt de Beloofde Messias (as) een vers van de Heilige Koran aan.

“O, gij die gelooft, maakt uw aalmoezen niet ijdel door beschimping en verwonding, zoals hij die zijn rijkdom besteedt om door de mensen gezien te worden en die niet in Allah en de laatste dag gelooft. (De Heilige Koran 2:265)

De Beloofde Messias(as) legt uit dat wanneer we eenmaal beginnen te pronken met onze vriendelijkheid, het geen deugd blijft. Velen die vriendelijkheid en welwillendheid tonen aan anderen pronken vaak met hun goedheid en verwachten daarvoor dankbaarheid terug. Zoals Allah de Almachtige heeft gezegd: zulke vriendelijkheid gaat verloren. Dan zijn er ook anderen die, na het tonen van vriendelijkheid, druk uitoefenen op anderen om de gunst terug te geven. Soms overtreft deze druk de vriendelijkheid die zij hebben getoond. Ook dergelijk gedrag moet men vermijden om de zegeningen van hun goedheid te oogsten.

Het demonstreren van rechtvaardigheid op de juiste momenten

De Beloofde Messias(as) legt uit dat alle drie de stadia van goedheid op een geschikte en overeenkomstige tijd en plaats moeten worden gedemonstreerd. Deze deugden zijn niet in alle scenario’s van toepassing. Soms is de getoonde vriendelijkheid meer dan vereist. Het is als een regen die te hard is en de gewassen vernietigt in plaats van voordeel op te leveren. Dus draagt Allah de Almachtige ons op om de situatie goed in de gaten te houden en na te denken over wanneer rechtvaardigheid, vriendelijkheid en geven als verwanten het meest gepast is.

In dit verband vertelt de Beloofde Messias een persoonlijk voorval. In Sialkot was er een man die met iedereen ruzie maakte, in die mate dat zelfs zijn eigen familie hem zat was. De Beloofde Messias(as) behandelde hem goed, en als gevolg daarvan behandelde ook hij de Beloofde Messias(as) met vriendelijkheid. Er was een Arabier die de Beloofde Messias(as) bezocht die fel gekant was tegen Wahhabis. Wanneer Wahhabis zelfs maar werden genoemd, belasterde en belasterde hij hen. De Beloofde Messias behandelde hem echter goed en negeerde zijn laster. Op een dag was de Arabier woedend en belasterde hij openlijk de Wahhabis. Iemand vertelde de Arabier dat de persoon bij wie hij te gast was [d.w.z. de Beloofde Messias(as)] ook een Wahhabi was. Hierop viel de Arabier stil.

De Beloofde Messias(as) legde uit dat het niet verkeerd is dat hij een Wahhabi wordt genoemd, omdat hij gelooft dat na de Heilige Koran, het de Hadith is die moet worden gevolgd. Na dat incident kwam de Beloofde Messias(as) die Arabier op een dag tegen in Lahore. Hoewel hij enige vijandschap koesterde jegens de Wahhabis, was zijn woede jegens hen bekoeld en begroette hij de Beloofde Messias(as) met grote liefde. Hij stond erop dat de Beloofde Messias(as) hem vergezelde naar zijn moskee en diende hem als een dienaar. Zo liet de Beloofde Messias(as) zien hoe vriendelijkheid een persoon kan veranderen.

Twee soorten moraal

De Beloofde Messias (as) stelt dat er twee soorten zeden zijn: Ten eerste zijn er de zeden die door degenen die in dit moderne tijdperk zijn opgeleid, worden gepresenteerd, die op het eerste gezicht verontschuldigend en aangenaam zijn, maar in hun harten tegenstrijdigheden herbergen. Deze zeden zijn in strijd met de Heilige Koran. Ten tweede zijn er zeden die waarachtig mededogen leren en het hart ontdoen van hypocrisie. Men moet niet onoprecht zijn en ongegrond instemmen.

De Beloofde Messias(as) stelt dat we onze reikwijdte van goedheid niet moeten beperken en uitbreiden. We moeten de rangen van goedheid beklimmen totdat we een deugd bereiken die onzelfzuchtig is en de liefde van een moeder voor haar kind illustreert. Zelfs als een koning een moeder zou opdragen haar kind niet te voeden, zou zij de koning zonder enige vrees verwijten maken. Dat zou ons niveau van goedheid en vriendelijkheid moeten zijn.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Beloofde Messias(as) deze deugden in zijn geschriften en de bijeenkomsten die hij bijwoonde zeer gedetailleerd heeft vermeld. Hij sprak over de opvallende kenmerken van de Islam, en de vandaag genoemde deugden behoorden tot die deugden.

Aan het eind bad Zijne Heiligheid(aba) dat Allah de Almachtige ons in staat moge stellen naar deze leringen te handelen en vooruitgang te boeken in het tonen van onze liefde aan anderen, zodat wij een voorbeeld worden in de wereld. Mogen wij recht doen aan onze belofte van trouw door naar deze leringen te handelen. Door elke vrijdag de woorden van dit vers te horen, mogen we worden herinnerd aan onze verantwoordelijkheden zoals die door de Beloofde Messias(as) met veel pijn zijn genoemd.

Zijne Heiligheid(aba) heeft ons ook opgedragen te bidden voor de Ahmadi’s in Pakistan en de omstandigheden waarmee zij worden geconfronteerd. Wij als Ahmadi’s zullen deugden en vriendelijkheid blijven tonen tegenover hun satanische complotten en listen. Moge Allah ons in staat stellen dit te blijven doen en ons geloof te versterken. Moge Allah ook degenen straffen die niet tot bekering in staat zijn. Het is wanneer we een nauwe relatie met Allah de Almachtige ontwikkelen dat we de ondergang van de vijand zullen zien aankomen.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek