Skip to content

De excellenties van de Heilige Koran – Een universele en allesomvattende leer | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 7 April 2023

Feature image

Klikl hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat Allah de Almachtige de Sharia of wet die aan de Heilige Profeet (sa) was gegeven, voltooide en verklaarde:

‘Deze dag heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt en Mijn gunst aan u voltooid en heb voor u de Islam als godsdienst gekozen.’ (De Heilige Koran, 5:4)

Het bereiken van Gods welbehagen door de vervolmaakte godsdienst

Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit een grote gunst van God aan de moslims is, dat hun geloof vervolmaakt is, en het is alleen de Islam die deze aanspraak maakt. Het laatste door God gezonden geloof is de Islam, en als iemand het genoegen van God wil bereiken, dan kan hij dat alleen doen door zich te houden aan de leer van de Islam. De Heilige Koran is nu het beginsel en de enige bron van ware geestelijke vooruitgang; hij is zelfs zo volledig en volmaakt dat hij ook de enige bron van ware materiële vooruitgang is. Dit alles kan het geval zijn als men werkelijk handelt naar en uitvoering geeft aan de leringen van de Heilige Koran. Er is geen enkele behoefte van de mens, materieel, geestelijk, moreel of anderszins, die niet door de leringen van de Heilige Koran wordt gedekt. Dit vers kondigt dus duidelijk aan dat het voortbestaan van de mensheid nu afhankelijk is van de leer van de Heilige Koran.

Wat is er nodig voor de Beloofde Messias (as) als de Heilige Profeet (sa) de Perfecte Profeet was?

Zijne Heiligheid (aba) verklaarde dat de Beloofde Messias (as) verklaarde dat de Heilige Profeet (sa) de volledige en perfecte Profeet was, en dus werd de volledige en perfecte leer aan hem geopenbaard. Sommigen beweren dat als dit het geval is, wat was dan het doel of de noodzaak van de komst van de Beloofde Messias (as)? De Beloofde Messias (as) zelf antwoordde hierop door te zeggen dat als de moslims werkelijk de leer van de Islam hadden gevolgd, er geen noodzaak voor zijn komst zou zijn geweest. Echter, een blik op de toestand van de wereld maakt duidelijk dat de manifestatie van een hervormer absoluut noodzakelijk was. In feite werd deze stand van zaken voorspeld door de Heilige Profeet (sa) die zei dat wanneer een dergelijke toestand in de wereld en haar mensen zich voordoet, dit het moment is waarop een hervormer naar de wereld gezonden zou worden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de leer was voltooid bij de openbaring aan de Heilige Profeet (sa). Maar omdat de wereld in die tijd nog niet zo ontwikkeld was en de communicatiemiddelen zeer beperkt waren, zou de voltooiing van de verspreiding van de boodschap pas in de tijd van de hedendaagse Messias plaatsvinden. Daarom moeten wij onszelf analyseren en nagaan in hoeverre wij in dit opzicht streven. Om het belang hiervan te begrijpen, moeten we blijven nadenken over de Heilige Koran en een hoger niveau van begrip ervan bereiken door de leringen en uitleg van de Beloofde Messias (as).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij in de voorgaande preken de verschillende uitmuntendheden en superioriteiten van de Heilige Koran heeft gepresenteerd zoals uitgelegd door de Beloofde Messias (as) in zijn geschriften. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij deze reeks vandaag in zijn preek zou voortzetten.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Koran recht deed aan het voltooien van het geloof, en dus kan geen ander boek zijn plaats innemen, want het vermeldde alles wat nodig was. De deur naar het gesprek met God blijft echter open, wat bereikt kan worden door innerlijke zuivering door het volgen van de Heilige Koran en ware gehoorzaamheid aan de Heilige Profeet (sa). Er is geen andere weg dan deze. De Beloofde Messias (as) zei dat de rang die hem werd toegekend ook alleen om deze reden was.

Uitstijgen voorbij het niveau van het eenvoudig opgeven van slechte daden

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat men niet tevreden moet zijn met het eenvoudig opgeven van slechte daden, maar dat de Heilige Koran ernaar streeft iemand naar het hoogste niveau van moraliteit en deugdzaamheid te brengen. Het doel zou moeten zijn om God te behagen door zijn daden. Zijne Heiligheid (aba) zei dat we onszelf moeten analyseren en overwegen of dit ons doel is achter het reciteren van de Heilige Koran; resulteert onze recitatie in een verhoogde erkenning en verbinding met God? In feite hebben we in onze belofte van trouw beloofd ons te houden aan de Heilige Koran. Als wij ernaar streven dit niveau te bereiken, vooral tijdens de maand Ramadan, dan kunnen onze wereld en onze samenleving oases van vrede worden en zal de tweedracht die in de huizen ontstaat, verdwijnen.

Wereldse leringen kunnen niet vergeleken worden met de Heilige Koran

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Koran alle do’s en don’ts schetst die noodzakelijk zijn voor de mensheid, De Heilige Koran heeft preventief alle kwaden geschetst die zich kunnen voordoen, zodat mensen zich ervan bewust zijn en voorkomen dat ze erin vallen zonder het zelfs maar te beseffen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat we tegenwoordig zien dat jonge kinderen in het onderwijssysteem dingen worden geleerd die buiten hun bereik liggen betreffende menselijke relaties en dingen die ze pas zouden moeten weten als ze volwassen zijn. Ouders en zelfs onderwijsstelsels merken nu dat sommige leraren te ver gaan en dit is schadelijk voor de kinderen. Dit is dus het verschil tussen een goddelijke leer en een wereldse leer. De Heilige Koran presenteert leringen voor iedereen, en schrijft ook voor wanneer die leringen van toepassing zijn.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Koran met geen enkele wereldse leer of boek te vergelijken is. Goede schrijvers streven ernaar een artikel te schrijven dat vrij is van elke vorm van valsheid, opsmuk of gelegenheid tot spot, terwijl het als vol wijsheid en welsprekendheid wordt beschouwd. Omgekeerd kan een lager niveau van auteurs die een gedegradeerde vorm van schrijven hebben, niet vergeleken worden met goede schrijvers. Evenzo is een goede, bekwame, goed opgeleide en geleerde arts niet te vergelijken met iemand die niet eens de geringste kennis, of hoogstens een beperkte kennis van de geneeskunde heeft. Een geleerde kan worden onderscheiden door de manier waarop hij spreekt, want dan blijkt dat hij vol wijsheid, welsprekendheid en verlicht denken zit. Het verschil tussen zo iemand en iemand wiens kennis beperkt en verstoken van wijsheid is, is eenvoudig en duidelijk te onderscheiden door de manier waarop hij spreekt. Dit toont aan dat het goddelijk geopenbaarde Woord van God niet kan worden vergeleken met enig werelds boek of geschrift, want de kennis van God is ongeëvenaard en kan niet worden vergeleken met de kennis van iemand anders. Zo verklaart de Almachtige God zelf:

“Maar als zij u niet antwoorden, weet dan dat zij slechts hun eigen slechte neigingen volgen. En wie is er dwaler dan hij die zijn slechte neigingen volgt zonder enige leiding van Allah? Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet” (De Heilige Koran, 28:51).

Verhoging van iemands intellect en handelingen tot uitmuntendheid

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat het een onderscheid is van de Heilige Koran dat het niet alleen iemands intellect en kennis tot een uitmuntend niveau verheft, maar dat het hetzelfde doet voor iemands handelingen. Bovendien zal het werkelijk volgen van de Heilige Koran en het handelen naar de leer ervan leiden tot het zien van tekenen en het vervullen van gebeden. Het is nog een andere voortreffelijkheid van de Heilige Koran en zijn leringen, dat zij die deze volgen en naleven ongeëvenaarde zegeningen ontvangen.

Geen waarheid is weggelaten uit de Heilige Koran

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die verklaarde dat een ander aspect van de welsprekendheid en vaardigheid van de Heilige Koran is dat het alle waarheden en waarheden met betrekking tot het geloof op een beknopte manier heeft omvat. Hij heeft de valse begrippen van andere geloven uitgewist, hij heeft op elke beschuldiging geantwoord, hij heeft de remedie voor elke kwaal gegeven, hij heeft elke waarheid gepresenteerd, er is niets dat overbodig is vermeld, er is geen enkele letter die overbodig is. Dit alles is op de meest welsprekende en beknopte manier gedaan. Bovendien is de Heilige Koran zodanig dat hij zowel door de bedoeïenen als door de intellectuelen kan worden begrepen. De Heilige Koran presenteert waarheden die nergens anders te vinden zijn.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Koran alleen staat in het feit dat het een oceaan van kennis vermeldt in een kwestie van een paar regels of bladzijden, en toch heeft het geen enkele waarheid of waarheid met betrekking tot het geloof nagelaten. Er is geen ander geschrift dat presenteert wat in de Heilige Koran staat. De Beloofde Messias (as) daagde de wereld uit door te zeggen dat hij zou bewijzen dat de voortreffelijkheden die in de Heilige Koran staan nergens anders te vinden zijn. Er is niemand anders die de wereld op deze manier heeft uitgedaagd.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Koran werd geopenbaard op een moment dat deze hard nodig was omdat elke vorm van maatschappelijke verloedering die zich maar kon voordoen zich had gemanifesteerd. Daarom was de Heilige Koran zo omvattend in zijn leringen, zodat hij al deze zaken kon aanpakken. Deze kwaden hadden zich in vorige tijden niet volledig gemanifesteerd, en daarom waren eerdere geschriften niet volledig of volmaakt in hun leringen. Toen de samenleving het toppunt van haar verloedering had bereikt, werd de Heilige Koran geopenbaard, die een oplossing bood voor elk probleem. Daarom is er nu geen behoefte aan een nieuwe wet of leer, omdat elke vereiste kwestie al in de Heilige Koran is behandeld.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat om verlossing te bereiken, een persoon God moet accepteren als Eén en zonder enige partner, en het feit dat de Heilige Koran de complete en perfecte leer is en dat er geen boek of geschrift na nodig is.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat hoewel mensen nog steeds openbaring kunnen ontvangen, hun openbaring nooit in de buurt kan komen van de openbaring van de Heilige Koran. Zelfs als mensen in hun openbaring woorden te zien krijgen die lijken op de Heilige Koran, kan de mate van hun openbaring niet dezelfde zijn als die van de Heilige Koran. De Heilige Koran is van dien aard dat er stromen van kennis onderdoor vloeien; er is niemand die iets kan verklaren dat daarop lijkt. Zijn kennis is als een schuld, maar niet een die moet worden terugbetaald, integendeel, de Koran spoort aan om meer te zoeken.

De Beloofde Messias (as) volgde de Koran en de Heilige Profeet (sa) tot in de hoogste graad.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat als hij ook maar in het minst van de Koran was afgeweken, iets had toegevoegd of van de Heilige Profeet (sa) was afgedwaald, De Beloofde Messias (as) heeft echter niets van de Heilige Koran veranderd, noch is hij ooit afgeweken van de leer en het voorbeeld van de Heilige Profeet (sa). In feite volgde hij de Heilige Koran en de Heilige Profeet (sa) in de hoogste mate, met als gevolg dat God hem talrijke tekenen liet zien. Daarom zal iemand die de Beloofde Messias (as) verwerpt en ontkent, uiteindelijk en zonder twijfel door God ondervraagd worden. Zijne Heiligheid (aba) zei dat het onze vaste overtuiging is dat wij door de Beloofde Messias (as) de Heilige Koran werkelijk hebben kunnen begrijpen.

De Heilige Koran stelt absolute rechtvaardigheid vast

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die met betrekking tot het gebod van rechtvaardigheid in de Heilige Koran zei dat het heel moeilijk is om rechtvaardig te zijn tegenover degenen die de gruwelijkste misdaden begaan, maar toch is dit het gebod van God, en dit is de sleutel tot het vestigen van vrede in de wereld. Als de mensen in de wereld van vandaag zich hieraan zouden houden, zou de wereld van de ondergang gered kunnen worden. Als de wereld van vandaag en haar leiders geen rechtvaardigheid tot stand brengen, zal de wereld afstevenen op een zekere vernietiging.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat vóór de Heilige Koran vrouwen absoluut geen rechten hadden. Mannen konden zonder enige beperking zoveel vrouwen huwen als ze wilden. Echter, het was de Heilige Koran die kwam en beperkingen instelde en ervoor zorgde dat de rechten en het respect van vrouwen werden vastgelegd.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) de wereld uitdaagde door te zeggen dat als er iemand was die ook maar de geringste discrepantie in de Heilige Koran kon aanwijzen, of in zijn eigen boek een superioriteit kon presenteren die niet in de Koran te vinden is en beter is dan deze, hij bereid zou zijn om zelfs de straf van de dood te accepteren.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat als iemand volledig geloof heeft en dan nadenkt over de Heilige Koran, dan zou zijn aandacht altijd gericht blijven op God Almachtig in plaats van op de wereld. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah ons allen daartoe in staat moge stellen.

Oproep tot gebed in de maand Ramadan

Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah ons in staat moge stellen om werkelijk te handelen naar de leer van de Heilige Koran, deze te begrijpen en ons leven ernaar te leiden. Mogen we de zegeningen ervan blijven zoeken, zelfs na de Ramadan. Moge Allah alle boosdoeners tegenhouden en de middelen verschaffen om hen voor het gerecht te brengen. Zijne Heiligheid (aba) riep op om te bidden voor de hele wereld om gered te worden van wanorde; deze dagen wordt vooral Palestina overspoeld door wanorde. Moge Allah de moslims van Palestina redden van de wreedheden waarmee zij worden geconfronteerd. Mogen de leiders van de moslimwereld rede zien en in plaats van hun eigen voordeel te zoeken, het voordeel van alle moslims zoeken. Moge Allah de Almachtige de deuren van Zijn zegeningen en genade meer dan ooit tevoren openen tijdens deze maand Ramadan.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek