Skip to content

Excellenties van de Heilige Koran – De zeggingskracht en wonderen van een perfecte gids | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 10 Maart 2023

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat Zijne Heiligheid(aba) in zijn recente preken heeft gesproken over de voortreffelijkheden en schoonheden van de Heilige Koran, wat hij ook in de preek van vandaag zou voortzetten.

Een perfecte leiding voor de rechtvaardigen

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Koran een compleet boek is en dat er geen ander geschrift is dat ermee kan worden vergeleken. In het openingshoofdstuk van de Heilige Koran leert God het gebed ‘Leid ons naar het rechte pad’. Dit is niet alleen een gebed, maar het is ook een belofte van de Almachtige God dat men door het volgen van de leer van de Heilige Koran naar het juiste pad geleid kan worden. Evenzo schetst de Almachtige God de richtlijn van hoe dit kan worden bereikt door in het tweede hoofdstuk van de Heilige Koran te verklaren dat dit Boek “een leidraad voor de rechtvaardigen” is.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de komst van de Heilige Profeet(vzmh) kwam toen de omstandigheden van de wereld om zijn komst vroegen en het resultaat van zijn komst was “Deze dag heb ik uw godsdienst voor u vervolmaakt”. Perfectie betekent niet alleen de openbaring van verzen, maar verwijst ook naar de zuivering van de harten en de voltooiing van de zielen van hen die de leer van de Heilige Koran uitvoeren en volgen. Zo werden wilde mensen veranderd in morele mensen en deze morele mensen werden vervolgens veranderd in spirituele mensen. Vandaar dat de Heilige Koran de mensen tot hun volmaaktheid bracht, net zoals het Boek van God tot volmaaktheid werd gebracht. Er is geen werkelijkheid of waarheid die buiten het bereik van de Heilige Koran valt.

Het enige boek dat alle waarheden bevat

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat hij de Bijbel bestudeerde en ontdekte dat de leerstellingen waar christenen trots op zijn in feite voortdurend en volledig in de Heilige Koran staan. Het is een schande dat moslims niet nadenken over de Heilige Koran, want er is niets dat daarmee te vergelijken is.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat het vers ‘deze dag heb ik uw godsdienst voor u vervolmaakt’ betekent dat de mens tot zijn hoogste vorm oftewel perfectie is gebracht en dat de Heilige Koran is vervolmaakt. Toen dit vers werd geopenbaard, zei een Joodse man dat de Moslims die dag als Eid moesten beschouwen. Hazrat Umar(ra) antwoordde dat dit een dag van Eid was, omdat het een vrijdag was.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die verklaarde dat de Heilige Koran een aparte rang heeft boven de Hadith (uitspraken van de Heilige Profeet(vzmh)). De Heilige Koran is de uiteindelijke rechter, niet de Hadith. Daarom heeft de Heilige Koran voorrang boven de Hadith, maar de Hadith zijn nuttig om de Heilige Koran beter te begrijpen.

Ongeëvenaard in welsprekendheid en articulatie

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) over de vaardigheid en schoonheid waarmee de Heilige Koran is geschreven. Dit is in zo’n mate dat zelfs de meest productieve geleerden in de Arabische taal niet eens zo veel als een regel konden brengen die kon worden vergeleken met de verheven bekwaamheid en schoonheid van de Heilige Koran. In feite, sinds de Heilige Koran is geopenbaard, is deze uitdaging aan de wereld voorgelegd om iets te brengen dat ook maar in de verste verte met de Heilige Koran kan worden vergeleken, maar sindsdien is niemand in staat geweest om ook maar iets vergelijkbaars te brengen.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de volgorde waarin de Heilige Koran is geschreven, de volgorde van de onderwerpen en de volgorde van de regels absoluut perfect is en het is juist deze volgorde die niet kan worden geïmiteerd die een waar en volledig begrip van de betekenissen en waarheden van de Heilige Koran mogelijk maakt. Geen enkel ander geschrift bezit de wonderbaarlijke combinaties van bekwaamheid, waarheid en wijsheid. Zij schijnen helder als de zon en bezitten in zich vanuit elke hoek een uitgesproken kracht. Dit is een duidelijk bewijs dat deze woorden van God afkomstig zijn, want een dergelijke combinatie kan door geen mens worden vervolmaakt.

Wonderen van de Heilige Koran

Zijne Heiligheid(aba) ging verder met het citeren van de Beloofde Messias(as) die zei dat het wonder van de Heilige Koran de gewaardeerde morele leringen zijn, de principes voor de samenleving en haar bekwaamheid, zodanig dat deze niet kunnen worden gekopieerd. Evenzo zijn de wonderen met betrekking tot de zaken van het ongeziene en de daarin gedane profetieën. Het is dus dat de Almachtige God duidelijk Zijn tekenen heeft getoond op een manier die elke mogelijkheid van twijfel uitsluit.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de zegeningen die in zijn tijd werden getoond allemaal het resultaat waren van de wonderen van de Heilige Profeet(vzmh) en in overeenstemming met de profetieën van de Heilige Koran. Vandaag de dag kunnen de volgelingen van andere religies niet aanspraak maken op zulke wonderen, die voortvloeien uit de Heilige Koran, als wij. Daarom verklaarde de Beloofde Messias(as) dat de wonderen die door zijn hand werden getoond ook het resultaat waren van de Heilige Koran. De bekwaamheid van de Heilige Koran is niet beperkt tot het volgen van de woorden van de Heilige Koran alleen, maar net zoals de ordening van de Heilige Koran op een uitstekende manier is gedaan, presenteren zij ook uitstekende en perfecte leringen. De Almachtige God verklaart in de Heilige Koran:

Een boodschapper van Allah, die hun het zuivere Boek voordraagt. Daarin zijn blijvende geboden. (De Heilige Koran, 98:3-4)

Wie dus de Heilige Koran leest, vindt daarin niets anders dan waarheden. De wonderbaarlijke verandering die in Arabië plaatsvond is voor niemand verborgen. Binnen een periode van 30 jaar was de hele natie volledig veranderd.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat als men simpelweg kijkt naar Surah al-Ikhlas (hoofdstuk 112), men ziet hoe beknopt maar diepgaand God Almachtig het concept van de eenheid van God heeft verklaard. Dan is er Surah al-Fatihah (het openingshoofdstuk van de Heilige Koran) die een samenvatting bevat van het gehele onderwerp van de Heilige Koran.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit zaken zijn die door niemand weerlegd kunnen worden. Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij zelf vaak heeft gemerkt dat wanneer een kwestie in het licht van de Heilige Koran wordt behandeld in een bijeenkomst van niet-moslims, zij de leringen waarderen en er in feite mee instemmen.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat er geen eenvoudiger logica bestaat dan welke in de Heilige Koran wordt gepresenteerd. Men moet zorgvuldig nadenken over de Heilige Koran, uitvoeren wat bevolen is en afzien van wat verboden is, en zo kan men God behagen; zo eenvoudig is het om God te behagen. De ingewikkeldheden die door denkers en wijsgeren zijn gepresenteerd, hebben de zaken ingewikkeld gemaakt en doen de mensen wankelen.

De middelen om God te herkennen

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Koran iemand in staat stelt de Ene, Ware God te herkennen. Gelovigen moeten dankbaar zijn dat hen een boek is gegeven dat aan hen alle eigenschappen van de Almachtige God leert.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij in de toekomst zal blijven spreken over de verheven status en schoonheden van de Heilige Koran. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah ons in staat moge stellen deze zaken te begrijpen en de leringen van de Heilige Koran in praktijk te brengen.

Begrafenisgebeden

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij de begrafenissen van enkele overleden leden zal aankondigen, waaronder een martelaar uit Bangladesh. Zijne Heiligheid(aba) zei dat onlangs tijdens de jaarlijkse conventie in Bangladesh moslimradicalen de plek waar de conventie werd gehouden, hebben aangevallen, ondanks verzekeringen van de lokale autoriteiten dat het veilig zou zijn. Terwijl de aanval plaatsvond, werden de autoriteiten vertraagd in hun reactie. In deze chaos werd een jongeman gemarteld.

Zahid Hassan

Zahid Hassan was de zoon van Abu Bakr Siddiq uit Bangladesh. Zahid Hassan werd gemarteld terwijl hij de beveiliging deed bij de poort van het terrein. Hij was 25 jaar oud. Hij aanvaardde Ahmadiyyat in 2019, 3 maanden waarna hij zijn aanvraag voor Wasiyyat indiende. Na het accepteren van Ahmadiyyat zou hij regelmatig brieven schrijven aan Zijne Heiligheid(aba). Het was tijdens zijn studie dat een Ahmadi vriend hem vertelde over Ahmadiyyat en na twee jaar van discussies, accepteerde Zahid Hassan Ahmadiyyat. Tijdens de aanval vielen de radicalen aan met stenen en verschillende soorten wapens, en stichtten onderweg brand. Toen de radicalen door de muur waren binnengedrongen, kregen de Ahmadi-jongeren de opdracht het pand te beschermen. In de strijd werd Zahid Hassan gescheiden van de anderen met wie hij was, wat de aanvallers als een kans aangrepen waarop ze hem genadeloos en bruut aanvielen. Ze martelden hem zo gewelddadig dat het twee uur duurde om hem te identificeren.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit de staat van de moslims is, die zulke gruwelijke misdaden plegen. De Heilige Profeet (vzmh) instrueerde tegen het verminken van lichamen, zelfs van de vijand, en toch is dit hoe zij een moslim behandelen. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de aanvallers ter verantwoording zou roepen. Zijn begrafenis werd de volgende ochtend gehouden. Hij was erg vriendelijk, maar voordat hij Ahmadiyyat accepteerde was hij niet erg geneigd tot het gebed. Dit veranderde nadat hij Ahmadi werd, toen hij zeer regelmatig werd in zijn gebeden. Men hoorde hem nooit op luide toon met iemand spreken. Hij was een actief lid van de Ahmadiyya Jongerenvereniging en was ambtsdrager. Hij voerde zijn verantwoordelijkheden altijd met grote zorg en aandacht uit. Hij streefde veel naar religieuze kennis. De laatste brief die hij schreef aan Zijne Heiligheid(aba) was terwijl hij in de trein zat op weg naar de Conventie en gaf ook aan dat er verschillende gevaren waren, maar hij drukte zijn vastberadenheid in het geloof uit. Op de vraag waarom hij zich zo snel aanmeldde voor Wasiyyat, zei hij dat alles wat de Beloofde Messias(as) zei waar was, en dat de Beloofde Messias(as) opdroeg zich aan te sluiten bij Wasiyyat, daarom deed hij dat. Hij was de enige zoon van zijn ouders, hij heeft ook twee zussen. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah zijn familie geduld mag schenken, en ook zijn plaats in de hemel mag verhogen. Zijne Heiligheid(aba) zei dat volgens Gods belofte de martelaar het eeuwige leven heeft bereikt. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah de daders voor het gerecht moge brengen. Deze mensen denken dat ze door ons aan te vallen onze vastberadenheid kunnen smoren. Zijne Heiligheid(aba) zei echter dat hij brieven heeft ontvangen van andere jongeren in Bangladesh die te kennen hebben gegeven dat als er meer martelaars nodig zijn, zij er klaar voor zijn. De tegenstanders kunnen dus niets doen. Zijne Heiligheid(aba) spoorde aan om zich te concentreren op gebeden.

Kamal Bhada

Kamal Bhada uit Algerije die op 2 februari is overleden. Hij was een ware gelovige en oprechte Ahmadi. Hij hield zijn huis open voor evenementen van de gemeenschap. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, twee zonen en een dochter. Ondanks dat hij last kreeg van zijn buren, hield hij zijn huis altijd open voor mensen om er te bidden. Hij zei dan dat ze geschiedenis schreven vanwege de moeilijkheden in Algerije. Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij nu deel is gaan uitmaken van die geschiedenis. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah hem vergeving en genade moge schenken.

Dr Shamim Malik

Dr Shamim Malik, echtgenote van Maqsood Ahmad Malik Shaheed die in 2010 in Lahore de marteldood stierf. Enige tijd na het martelaarschap van haar man verhuisde zij naar Canada, waar zij nu is overleden. Ze promoveerde, gaf les aan de universiteit, zelfs als afdelingshoofd, maar tegelijkertijd beheerde ze haar huis op uitstekende wijze. Ze zorgde voor de armen en had altijd een gezond oordeel. Ze verkondigde de boodschap van Ahmadiyyat aan niet-Ahmadi verwanten en bestudeerde altijd de boeken van de Beloofde Messias(as). Tijdens haar leven werd een proefschrift over haar geschreven door de Universiteit van Punjab, hoewel dit meestal na iemands overlijden wordt gedaan. Ze was regelmatig in het aanbieden van gebeden. Ze wordt overleefd door haar zoon en vier dochters. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah haar vergeving en genade moge schenken en haar nageslacht altijd aan het geloof verbonden mag houden.

Farhad Ahmad

Farhad Ahmad, zoon van Shahab Ahmad Amini uit Duitsland. Hij overleed op de leeftijd van 26 jaar. Hij studeerde aan de Universiteit van Frankfurt en maakte ook deel uit van het Waqf-e-Nau programma. Hij diende de Ahmadiyya Jongerenvereniging in verschillende hoedanigheden. Hij was altijd bereid om te dienen in welke hoedanigheid dan ook. Hij verliet het missiehuis toen hij ziek werd. Later werd bekend dat hij een ernstige hartaanval had. Hij was het enige kind van zijn ouders. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah zijn ouders geduld mag schenken, hem vergiffenis en genade mag schenken en zijn positie mag verhogen.

Chaudhary Javaid Ahmad Bismil

Chaudhary Javaid Ahmad Bismil uit Canada die onlangs na een langdurige ziekte is overleden. Hij was lange tijd beheerder van het Tehrik-e-Jadid terrein, gedurende ongeveer 25 jaar. Hij diende ook in verschillende hoedanigheden waaronder Amir van zijn district. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, vier zonen en twee dochters. Hij bezat vele grote kwaliteiten en hield vooral van Khilafat. Hij zorgde voor de armen. Hij was zeer gastvrij en ook zeer moedig, zelfs tegenover tegenstand en aanvallen. Hij diende onvermoeibaar en had een diep geloof in God. Zijn laatste ziekte duurde erg lang, maar hij doorstond het met geduld. De artsen zeiden dat ze nog nooit een geduldig iemand hadden gezien. Hij bad altijd voor Zijne Heiligheid(aba) vóór iemand anders. Hij was een uitstekende leraar en een vriendelijke vader. Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij hem ook persoonlijk kende en dat hij werkelijk al deze grote kwaliteiten bezat. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah hem vergeving en genade moge schenken.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek