Skip to content

De betekenis van Majlis-e-Shura en wederzijds overleg | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 12 Mei 2023

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al- Fatihah, reciteerde Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) het volgende vers:

“Door de barmhartigheid van Allah zijt gij (de Profeet) zachtmoedig jegens hen (gelovigen); als gij ruw en hardvochtig waart geweest zouden zij zich zeker uit uw omgeving hebben verwijderd. Vergeef hen daarom en vraag voor hen vergiffenis en raadpleeg hen in belangrijke zaken en wanneer gij vastbesloten zijt, leg dan uw vertrouwen in Allah. Voorzeker, Allah heeft degenen lief die vertrouwen in Hem hebben.” (De Heilige Koran 3:160)

Het belang van de instelling van Shura

Zijne Heiligheid (aba) zei dat verschillende landen deze dagen hun Majlis-e-Shura (bijeenkomst van het overlegorgaan) houden. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hoewel hij gesproken heeft over het belang van Shura en de verantwoordelijkheid van afgevaardigden, hij het gepast achtte om opnieuw over het onderwerp te spreken omdat het een paar jaar geleden is, ter herinnering in het licht van de geboden van God, de Heilige Profeet (sa) en de traditie van de Gemeenschap.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat zelfs in landen waar de Shura al heeft plaatsgevonden, de afgevaardigden nog steeds hun voordeel kunnen doen met dit advies, omdat hun verantwoordelijkheden voortduren nadat de Kalief van de Tijd hun voorstellen heeft goedgekeurd om de uitvoering ervan te verzekeren.

Volledig vertrouwen moet op God worden gesteld

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij bepaalde aspecten zou benadrukken in het licht van het vers dat hij in het begin reciteerde samen met het voorbeeld van de Heilige Profeet (sa). In het vers getuigt Allah de Almachtige van het feit dat de Heilige Profeet (sa) buitengewoon teder was jegens zijn volk. Het vers stelt ook dat degenen die dezelfde missie uitvoeren, vooral zijn trouwe dienaar die in de laatste dagen zou komen, dezelfde vriendelijkheid en mededogen moeten tonen. God stelt dat in plaats van vriendelijkheid, als woede en strengheid zouden worden getoond, mensen vluchten, en daarom is het gebod gegeven om te vergeven en bidden om vergeving. Evenzo is ook het gebod tot onderling overleg gegeven. Het is dus dat Majlis-e-Shura wordt gehouden, maar zoals de naam al aangeeft, bestaat dit orgaan om te overleggen, niet om beslissingen te nemen. Daarom stelt God dat na overleg, wanneer er een beslissing wordt genomen, het volledige vertrouwen op God moet worden gesteld.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het perfecte voorbeeld van vertrouwen in God van de Heilige Profeet (sa) is. Terwijl de Heilige Profeet (sa) goddelijke openbaring ontving om verschillende zaken op te helderen, overlegde de Heilige Profeet (sa) ook met zijn metgezellen wanneer het zaken betrof waarover de goddelijke openbaring nog niet was ontvangen. Hieruit blijkt hoe het gedrag van ambtsdragers hoort te zijn bij leden van de gemeenschap en dat we zaken in onderling overleg dienen te doen. We hebben het grote geluk dat Allah de Almachtige de Ahmadiyya-gemeenschap de zegen van het kalifaat heeft verleend. Als zodanig overlegt de Kalief van de Tijd, in overeenstemming met het gebod van God en de leringen van de Heilige Profeet (sa), met de leden van de Gemeenschap in verschillende landen over hun situaties en zaken die op hen betrekking hebben.

Shura als een middel tot Allah’s Genade

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het voorbeeld van de Heilige Profeet (sa) die om advies vroeg zeker was om ons op de goede weg te leiden en om eenheid te brengen in zijn volk. Het is overgeleverd dat toen het koranvers over wederzijds overleg werd geopenbaard, de Heilige Profeet (sa) zei dat dit tot genade was gemaakt voor zijn volk. Daarom zal iemand die raadpleegt zegeningen ontvangen, terwijl degenen die niet raadplegen niet van vernedering kunnen worden gered. Vandaar dat, hoewel de Heilige Profeet (sa) hiervan was vrijgesteld, hij toch het voorbeeld van wederzijds overleg gaf om ons te leiden.

Drie manieren van raadpleging door de Heilige Profeet (sa) en de rechtgeleide kaliefen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we in het licht hiervan dankbaar moeten zijn voor de oprichting van Majlis-e-Shura en deze moeten eren. Met betrekking tot de manier waarop de Heilige Profeet (sa) raad zocht, vinden we drie soorten voorbeelden; een daarvan was dat wanneer er raad nodig was over een zaak, er een aankondiging zou worden gedaan voor mensen om samen te komen. Vervolgens overlegde de Heilige Profeet (sa) met de mensen over de zaak, waarna hij zijn beslissing nam. Hoewel alle mensen samenkwamen, waren het alleen de leiders en stamhoofden van de verschillende stammen die spraken als vertegenwoordigers van hun volk, en de mensen waren hier volkomen tevreden mee. De tweede manier waarop overleg werd gezocht, was dat de Heilige Profeet (sa) specifiek degenen opriep van wie hij dacht dat ze het meest geschikt waren om suggesties te doen over een bepaalde kwestie. De derde manier waarop overleg zou worden gezocht, was dat wanneer de Heilige Profeet (sa) het gepast achtte, hij mensen één voor één zou oproepen om hun advies in te winnen. Dit waren ook dezelfde methoden die werden toegepast door de rechtgeleide kaliefen.

Hoe de Heilige Profeet (sa) raad zocht

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er is overgeleverd dat niemand meer om raad vroeg dan de Heilige Profeet (sa) . Bijvoorbeeld als het ging om het sturen van Hazrat Mu’az bin Jabal naar Jemen, raadpleegde de Heilige Profeet (sa) verschillende mensen, waaronder Hazrat Abu Bakr (ra) , Hazrat Umar (ra) , Hazrat Uthman (ra) , Hazrat Talha (ra) , Hazrat Zubair (ra) , en vele andere metgezellen. Hazrat Abu Bakr (ra) zei dat als de Heilige Profeet (sa) het hen niet had gevraagd, ze niets zouden hebben gezegd. De Heilige Profeet (sa) zei dat in zaken waarover hij geen openbaring had ontvangen, hij net als zij was. In deze kwestie vroeg de Heilige Profeet (sa) ook de mening van Hazrat Mu’az (ra). Dit getuigt dus van de nederigheid van de Heilige Profeet (sa) en het grote belang dat moet worden gehecht aan wederzijds overleg.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (sa) ook zijn metgezellen raadpleegde na zijn migratie naar Medina, toen de Mekkanen probeerden de vrede van de moslims te vernietigen. Na hen geraadpleegd te hebben, vertrok de Heilige Profeet (sa) richting Badr. In feite toonden de leiders van de Ansar tijdens dit overleg een grote mate van oprechtheid en legden zelfs een eed af, wat de Heilige Profeet (sa) zeer behaagde. Dit was omdat niet alleen het gedrag van degenen aan wie advies wordt gevraagd van het allergrootste belang is, maar zij ook voorop moeten staan bij de uitvoering van welke beslissing dan ook die wordt genomen als resultaat van het overleg. Daarom moeten alle afgevaardigden van Majlis-e-Shura in gedachten houden dat zij de eersten moeten zijn bij het uitvoeren van welke beslissing dan ook die door de Kalief van de Tijd wordt genomen. Alleen als ze hun eigen praktische voorbeeld geven, zal de rest van de leden van de Gemeenschap bereid zijn om het uit te voeren en bereid zijn alle offers te brengen die daarvoor nodig zijn.

De verantwoordelijkheden van de Shura-afgevaardigden

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de afgevaardigden van de Shura moeten onthouden dat elke Ahmadi trouw aan het kalifaat heeft beloofd en dat ze deze belofte dus tot het uiterste moeten nakomen. Net zoals de kalief zich moet houden aan het gebod om overleg te zoeken en goedhartig te zijn, hebben degenen die worden geraadpleegd ook de verantwoordelijkheid om hetzelfde te doen en hun suggesties met de zuiverste bedoelingen te geven. De afgevaardigden van de Shura moeten nadenken over het niveau van hun rechtschapenheid. Het is overgeleverd dat Hazrat Ali (ra) zei dat men alleen advies moet vragen aan mensen die intelligent zijn en bidden. Dit is de standaard vereiste van de afgevaardigden. In feite is dit ook een leidraad voor degenen die de Shura- vertegenwoordigers kiezen. Ze dienen degenen te selecteren die in staat lijken te zijn om deugdelijke raad te geven en toegewijd zijn aan aanbidding. Wanneer dit de geest is waarin de vertegenwoordigers worden geselecteerd, dan is er een duidelijk onderscheid zichtbaar in de suggesties die ze doen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat tijdens het geven van suggesties en het uiten van meningen de afgevaardigden van de Shura zich niet door iemand anders mogen laten beïnvloeden, ze mogen hun persoonlijke vriendschappen niet in overweging nemen in de meningen die ze uiten, noch mogen ze hun eigen mening veranderen uit angst voor iets anders. Integendeel, ze zouden hun mening moeten geven terwijl ze rechtschapenheid op de voorgrond van hun gedachten houden. Ze moeten onthouden dat God weet wat er in hun hart omgaat en wat hun daden zijn. Ze zouden bang moeten zijn voor het feit dat als ze niet handelen om het genoegen van God te bereiken, ze zich Zijn ongenoegen op de hals kunnen halen.

De zegeningen van God verkrijgen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in landen waar de Shura al plaats heeft gevonden, de afgevaardigden hun verantwoordelijkheden moeten blijven vervullen door te beloven hun praktische voorbeeld te geven terwijl ze zich bewust zijn van hun spirituele en praktische toestanden. Ze moeten handelen naar de beslissingen die met rechtschapenheid zijn genomen en ook zorgen voor de vervulling ervan. Door dit te doen kunnen we de zegeningen van God verkrijgen en kunnen er zegeningen zijn in de genomen beslissingen. Gebeurt dit niet, dan kunnen de genomen beslissingen van dien aard zijn dat ze tot schade leiden of zelfs de vrede verstoren. Daarom moeten we, om dit te vermijden, onszelf altijd analyseren.

Majlis-e-Shura treedt op als een helper van de kalief

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de gemaakte voorstellen naar de Kalief van de Tijd worden gestuurd. In feite wordt de Shura alleen opgeroepen op instructie van de Kalief van de Tijd. Daarom fungeert Majlis-e-Shura als een helper van het kalifaat. Na het systeem van kalifaat wordt Majlis-e-Shura van groot belang geacht. Een Shura-afgevaardigde bekleedt die functie een jaar lang en ze moeten het belang en de ernst van deze functie begrijpen. De agenda van de Shura en de voorstellen die worden gedaan, geven de Kalief van de Tijd inzicht in de problematiek die in verschillende landen speelt. De gedane voorstellen omvatten soms niet de volledige manier waarop een probleem kan worden opgelost, waarop de Kalief van de Tijd verschillende aspecten meweegt die misschien niet in de mening van de Shura- afgevaardigden waren genoemd. Welke goedkeuring ook wordt verkregen, moet door elk Shura-lid worden uitgevoerd. Alleen zo kunnen we echte helpers zijn in de missie van de Beloofde Messias (as) .

Handhaving van de heiligheid van Shura

Zijne Heiligheid (aba) zei dat sommige mensen bij het uiten van een mening soms erg gepassioneerd raken en spreken op een manier die niet past bij de heiligheid van Shura. Daarom moeten ze, in plaats van gepassioneerde en emotionele toespraken te houden, hun mening op een kalme en gepaste manier uiten. Soms kan de Amir die de sessie voorzit, denken dat een persoon die zijn mening uit, tegen hem of zijn uitvoerend orgaan spreekt, en stopt hem dan met spreken. De Amir moet echter redelijk zijn en van mening zijn dat de persoon die zijn mening uit, dit doet met liefde voor de Gemeenschap. Evenzo kunnen er momenten zijn waarop mensen zeer uitgesproken meningen hebben wanneer zaken als de begroting worden besproken. In plaats van emoties te laten overheersen, zou iedereen kalm moeten blijven en naar elkaars suggesties moeten luisteren, wetende dat iedereen het algemene voordeel van de Gemeenschap nastreeft. Men moet altijd in gedachten houden dat ze als afgevaardigden zijn gekozen als vertegenwoordigers en dat er dus nooit iets persoonlijks of omstreden mag zijn. Als de afgevaardigden als vertegenwoordigers zijn gekozen en niet voldoen aan de norm van rechtschapenheid die vereist is, moeten ze voortdurend om vergeving vragen en ernaar streven hun toestand te verbeteren. Ze moeten helpers zijn van de Kalief van de Tijd en ze moeten ervoor zorgen dat de door hem genomen beslissingen precies zo worden uitgevoerd als ze zijn genomen.

Belang van het implementeren van de beslissing van Shura

Zijne Heiligheid (aba) zei dat beslissingen soms niet volledig worden uitgevoerd door laksheid van de kant van ambtsdragers. In dergelijke gevallen moeten de Shura-afgevaardigden niet alleen de aandacht van de algemene leden vestigen op de uitvoering van de beslissing, maar ze moeten ook de ambtsdragers eraan herinneren. Als de beslissing desondanks niet wordt uitgevoerd, moet de Shura-afgevaardigde schrijven naar het centrale hoofdkantoor. Houd in gedachten dat men excuses kan verzinnen om hun verantwoordelijkheden te ontlopen en ermee weg te komen in dit leven, maar ze zullen door God worden ondervraagd over de verantwoordelijkheden die aan hen zijn toevertrouwd. Dit is iets om heel voorzichtig mee te zijn. Er moet ook in gedachten worden gehouden dat een afgevaardigde geen klacht mag indienen tegen een ambtsdrager als hij een persoonlijk meningsverschil met hem of haar heeft. Ze moeten altijd het pad van gerechtigheid betreden. De besluiten moeten zodanig worden uitgevoerd dat het voorstel niet meer opnieuw aan de Kalief van de Tijd hoeft te worden voorgelegd, noch mag het voorstel worden verzonden met de opmerking dat, aangezien de kwestie al eerder is voorgelegd, wordt voorgesteld om het niet te doen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit een bron van schaamte zou moeten zijn. Het doel zou moeten zijn dat zoiets nooit gebeurt.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er ook geanalyseerd moet worden dat er bepaalde actieve Jamaats zijn die de beslissing van de Kalief van de Tijd volledig uitvoeren. Er moet worden bekeken wat het is dat ertoe heeft geleid dat de besluiten die zijn genomen zo hartstochtelijk en enthousiast worden uitgevoerd en diezelfde principes moeten vervolgens worden gedeeld met de minder actieve Jamaats .

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we geen verandering in de wereld kunnen bewerkstelligen met louter woorden, maar dat we onze daden moeten laten zien. Als de Shura-afgevaardigden zich concentreren op het verbeteren van de normen van hun aanbidding en het bezoeken van de moskee, dan zou het totale aantal bezoekers in moskeeën kunnen verdrievoudigen. Als Shura-afgevaardigden anderen vriendelijk en medelevend zouden behandelen en voor hen zouden bidden, en als ze het niveau van hun gehoorzaamheid aan de Kalief van de Tijd zouden verhogen, dan kan er een revolutionaire verandering binnen de Gemeenschap tot stand komen. Er is ons een machtige taak toevertrouwd. De Beloofde Messias (as) werd gezonden met de missie om de prachtige leerstellingen van de Islam over de wereld te verspreiden en haar onder de eenheid van God te brengen. De vervulling van deze missie vereist een constante inspanning. Voor de vervulling van deze taken zijn ook fondsen nodig. Daarom moet bij het bespreken van het budget worden bekeken hoe het meeste kan worden gedaan en men toch zuinig kan blijven.Zijne Heiligheid (aba) bad dat we onze verantwoordelijkheden mogen vervullen terwijl we het pad van rechtschapenheid bewandelen. Moge Allah onze tekortkomingen bedekken en ons voortdurend overstelpen met Zijn zegeningen.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek