Skip to content

Betekenis en belang van de Islamitische geloofsbelijdenis | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 14 April 2023

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awuz en Soera al-Fatihah zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat La ilaha illallah – Er is geen God dan Allah – de basis van de eenheid van God is.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Heilige Profeet(sa) zei dat Allah heeft bepaald dat het verboden is voor een persoon om het vuur binnen te gaan die dit reciteert ter wille van het verkrijgen van Gods welbehagen. Wanneer iemand verkondigt dat er geen God is dan Allah, uitsluitend ter wille van God en door Hem volledig toegewijd te zijn, verkrijgt men op zijn beurt de zegeningen van God. Dit is inderdaad dezelfde leer die door alle profeten is gebracht. Maar helaas zijn het de mensen van diezelfde profeten die deze leringen zijn vergeten en ze hebben veranderd in een middel om partners met God te associëren.

Een voorbede op de Dag des Oordeels

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we het geluk hebben de leringen te hebben aanvaard die ons volledig beschermen tegen het associëren van partners met God en die ons ook in staat stellen om zowel in dit leven als in het volgende succes te behalen. Iemand die de leringen van de Heilige Profeet(sa) volgt en de Eenheid van God uitsluitend ter wille van Gods welbehagen verkondigt, dan zullen zij zeker zegeningen ontvangen en zullen zij degenen zijn die de tussenkomst van de Heilige Profeet(sa) ontvangen op de Dag des Oordeels. In feite heeft de Heilige Profeet(sa) gezegd dat degenen die oprecht La ilaha illallah verkondigen, zijn voorbede zullen verdienen op de Dag des Oordeels.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Heilige Profeet(sa) het Zegel der Profeten was en God gaf hem ook de mogelijkheid om een ​​voorbidder te zijn. Geloven in de Heilige Profeet(sa) is in feite een geloofsleer, en de ware verkondiging van Gods eenheid kan niet zonder geloof in de Heilige Profeet(sa) en het geloof dat hij het Zegel der Profeten is. De Heilige Profeet(sa) leerde ons vrij te zijn van en te beschermen tegen het associëren van partners met God. Helaas zijn er mensen onder zijn volk en natie die bezwijken voor verschillende vormen van shirk (associëren van partners met God). Waar de diepere betekenissen van La ilaha illallah worden geleerd, wordt ons ook geleerd over de gerespecteerde rang van de Heilige Profeet(sa).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij verschillende citaten van de Beloofde Messias(as) zou presenteren over dit onderwerp.

Drie tekenen van het volledige geloof

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat God Zelf Zijn verkondiging uitlegde dat hij de Islam had voltooid als de perfecte en complete religie; God presenteerde drie voorwaarden en tekenen:

  1. “waarvan de wortel hecht is”
  2. “zijn takken reiken tot in de hemel”
  3. “brengt zijn vrucht voort in ieder jaargetijde”

(De Heilige Koran, 14:25-26)

Wat betreft het eerste teken, de Beloofde Messias(as) zei dat dit verwijst naar La ilaha illallah. De Almachtige God zegt bijvoorbeeld:

“Voorwaar, in de schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van nacht en dag en in de schepen die de zee bevaren, met datgene wat de mensen tot voordeel strekt; en in het water dat Allah van de hemel nederzendt, waarmede Hij de aarde doet herleven na haar dood en daarop alle soorten dieren verspreidt, en in de verandering der winden, en in de wolken die tussen de hemel en de aarde in dienst zijn gesteld, zijn inderdaad tekenen voor een volk, dat begrijpt.” (De Heilige Koran, 2:165)

In dit vers heeft de Almachtige God het feit bewezen dat er geen God is dan Allah door middel van de natuurwet, wat duidelijk wijst op het feit dat er een enkele Schepper en Intelligente Ontwerper is die deze natuurwet in gang heeft gezet. Een blik op de wereld maakt duidelijk dat het niet op zichzelf tot stand had kunnen komen, het geeft veeleer duidelijk aan dat deze wereld een Schepper heeft die Genadig, Genadevol, Almachtig, Eén zonder enige partner, Eeuwigdurend, en een Intelligente Ontwerper moet zijn, het hoogtepunt van alle eigenschappen en iemand die openbaring stuurt. Vandaar, La ilaha illallah verankert stevig in het hart dat God de Ultieme Schepper is die het hele universum heeft geschapen en als zodanig moeten we ons tot Hem wenden voor al onze behoeften. Zo’n niveau van geloof zorgt ervoor dat men niet kan vervallen in shirk.

Echte hulp kan alleen bij Allah worden gezocht

Zijne Heiligheid(aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias(as) die zei dat Allah de Almachtige de enige is die kan en het vermogen heeft om hulp te bieden, en dus is Hij de enige tot wie men zich moet wenden. Er staat in de Heilige Koran:

“U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.”

Daarom is Hij de enige bij wie we hulp kunnen zoeken en Hij is de enige die echt de macht heeft om hulp te bieden. Daarom moet men zich houden aan de geboden van God en Zijn Boodschapper(sa). Dit staat bekend als het volgen van het “rechte pad”, wat natuurlijk niet zonder kan La ilaha illallah.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat God niet alleen beweerde dat er geen andere God is dan Hij, maar dat hij alle noodzakelijke bewijzen en argumenten aanvoerde alvorens deze bewering te doen, zodat het duidelijk en onweerlegbaar was. De grootsheid van Gods eenheid en La ilaha illallah werd aanschouwd tijdens de verovering van Mekka. Wanneer de Heilige Profeet(sa) aan Abu Sufyan vroeg of de superioriteit van La ilaha illallah niet had gerealiseerd, antwoordde Abu Sufyan en zei dat hij dat zeker had gedaan, want als een van hun afgoden enige goddelijkheid bezat, zouden ze hen nu al hebben geholpen.

De hemelse tuin ervaren in dit leven

Zijne Heiligheid(aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias(as) die zei dat men geen redding kan bereiken door de ondergang van iemand anders, maar echte redding kan alleen worden bereikt door La ilaha illallah. Het is niet alleen voldoende om dit te verkondigen, men moet het eerder volledig begrijpen en er in overeenstemming mee leven. Dan, wanneer Gods eenheid het hart van een persoon overneemt, beginnen ze te leven en de hemelse tuin te ervaren in datzelfde leven. De betekenis van La ilaha illallah volgens het woordenboek is: ‘Ik heb geen verlangen, geen geliefde, niemand om te aanbidden, niemand om te volgen behalve Allah’. Wanneer zo’n toestand zich voordoet, begint men het Paradijs in deze wereld te ervaren.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat God veel geboden heeft gegeven, waarvan sommige voorwaardelijk zijn. De hadj kan bijvoorbeeld alleen worden ondernomen als aan alle vereiste voorwaarden is voldaan. Hetzelfde is het geval met Zakat en het is alleen verplicht voor degenen die aan de vereiste voorwaarden voldoen. Er zijn ook gevallen waarin de dagelijkse gebeden een andere vorm kunnen aannemen, bijvoorbeeld gecombineerd of ingekort vanwege reizen. Echter, het gebod van La ilaha illallah is niet voorwaardelijk, maar universeel. Al het andere valt onder dit gebod – als iemand niet aanbidt volgens een hoge standaard, kan hij niet volledig geloven in La ilaha illallah. Als iemand Gods eenheid verkondigt, dan moet hij dit bewijzen door middel van zijn daden door te handelen naar Gods geboden en leringen en deze te vervullen. Vandaar is het overkoepelende beginsel en gebod “Er is geen andere God dan Allah” en “Mohammed(sa) is de Boodschapper van Allah” is het voorbeeld van het volgen en implementeren van La ilaha illallah.

De voorkeur geven aan iemands geloof over de hele wereld

Zijne Heiligheid(aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias(as) die zei dat het leven niet zeker is en op elk moment kan wegglippen. Daarom moet men niet denken dat ze voldoende tijd hebben, maar dat ze zich onmiddellijk tot God en Zijn aanbidding moeten wenden. Men zou elke dag moeten analyseren in hoeverre ze voldoen aan de voorwaarden en eisen die aan La ilaha illallah verbonden zijn. Het is noodzakelijk om voorrang te geven aan het geloof boven wereldse zaken. Het bereiken van wereldse dingen zou niet iemands doel moeten zijn, maar door voorrang te geven aan geloof, vallen ook wereldse inspanningen onder het geloof. De metgezellen namen ook deel aan de wereld, maar ze deden dit zonder hun geloof, hun overtuigingen of hun aanbidding in gevaar te brengen. Totdat La ilaha illallah niet elke vezel van iemands wezen overneemt, kan men op geen enkel niveau echt succes behalen.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat iemand die de Heilige Koran leest zich volledig bewust is van het feit dat God niet houdt van louter verbale beweringen. Dergelijke claims kunnen geen verandering of verbetering teweegbrengen. Er kwam een ​​tijd voor het Joodse volk dat louter beweringen deed, maar slechte gedachten en ideeën in hun hart en geest had. Zo zond God verschillende rampen over hen. Geloofden ze niet in de Thora en de profeten? Natuurlijk deden ze dat. God was echter niet tevreden met louter verbale beweringen en de harten die hun woorden niet weerspiegelden. Dit betekent dat als iemand met zijn woorden beweert te geloven in de eenheid van God en in de Heilige Profeet(sa), Zijn Boodschapper, het zal hen niet baten totdat hun harten hetzelfde verkondigen en zij zullen geen verlossing bereiken totdat zij deze bewering in praktijk brengen. Een eed levert geen voordeel op zonder actie. Mensen kunnen voor de gek worden gehouden, maar God kan niet worden misleid. Daarom moeten de acties van een persoon oprecht zijn, en die oprechtheid kan worden afgeleid uit een waar begrip van La ilaha illallah.

Men kan het paradijs niet betreden door alleen maar de geloofsbelijdenis uit te spreken

Zijne Heiligheid(aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias(as) die zei dat als de loutere uiting van La ilaha illallah genoeg was om iemand het Paradijs binnen te laten, dan zou er geen actie nodig zijn en God verhoede zou de Sharia tevergeefs zijn. Dit is echter niet het geval. Integendeel, zonder actie en implementatie kan men het Paradijs niet betreden. Totdat men de eisen belichaamt die bij La ilaha illallah horen, zullen ze in geen enkele vorm succes boeken. Bovendien, als iemand accepteert dat alle moeilijkheden omwille van God zijn en dat Hij Zijn dienaren helpt, dan zal niets hen zorgen baren of hen kwellen vanwege hun vertrouwen en geloof in God. Dit was precies de methode die door de metgezellen werd toegepast.

Het uitroeien van de subtiele vormen van shirk

Zijne Heiligheid(aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias(as) die zei dat het niet genoeg is om simpelweg het aanbidden van afgoden te vermijden. In feite zijn er andere verborgen vormen van het aanbidden van dingen. De Heilige Koran geeft aan dat men onbewust zijn eigen verlangens kan aanbidden. La ilaha illallah weerlegt niet alleen afgoden, maar alle andere vormen van aanbidding en dingen die mensen associëren als gelijk aan God, of ze nu verborgen of zichtbaar zijn. Iemand die alleen afhankelijk is van zichtbare middelen, begaat bijvoorbeeld ook shirk. Er zijn ook mensen die denken dat ze zo geleerd en ontwikkeld zijn dat hun gedachten en ideeën het voorwerp van hun aanbidding worden. Zulke dingen kunnen niet worden uitgeroeid zonder de genade van God. Ware moed is het vermijden van alle vormen van het associëren van partners met God en het alleen wenden tot Allah de Almachtige.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de leden van zijn gemeenschap verkondigen dat ze geloven in de eenheid van God, maar dat ze geen echt geloof hebben. Degenen die zich de rechten van anderen toe-eigenen, onrechtvaardig zijn of andere kwalen niet vermijden, kunnen niet worden beschouwd als een gelovige in de eenheid van God, want iemand die deze overtuiging aanhangt, brengt zeker een positieve verandering in zichzelf teweeg. Alleen wanneer de innerlijke afgoden van trots, arrogantie, vijandschap, jaloezie, haat, huichelarij, oneerlijkheid enz. worden uitgeroeid, kan iemand echt geloven in de eenheid van God.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we er tijdens de maand Ramadan naar moeten streven om deze innerlijke afgoden te elimineren, zodat we tot degenen kunnen behoren die echt geloven in La ilaha illallah.

Zijne Heiligheid(aba) bad dat we in de resterende dagen van Ramadan degenen mogen zijn die onszelf reinigen van deze innerlijke onzuiverheden door middel van inspanning en gebed. Mogen we veilig blijven voor elke vorm van verborgen shirk en alle vormen van afgoden uitroeien. Moge God de enige zijn die we aanbidden, ons enige verlangen en onze geliefde. Mogen we de realiteit van La ilaha illallah begrijpen en wanneer we verkondigen dat Mohammed(sa) de Boodschapper van Allah is, mogen we dan zijn zuivere voorbeeld voor ons houden. Dit alles kan niet worden bereikt zonder de genade van God, waar we fysiek en geestelijk naar moeten streven.

Ware betekenis van de nacht van het lot

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we in de laatste tien dagen van Ramadan spreken over de Nacht van het Lot – dit kan alleen worden bereikt als elk woord en elke daad aan God is gewijd en dit is het geval voor de rest van ons leven. Dit is het ware en eeuwige teken dat je de Nacht van het Lot hebt bereikt. Het ware teken dat je de Nacht van het Lot hebt bereikt, is de impact en verandering die het teweegbrengt in iemands hart. Andere tekenen van het zien van licht, het horen van regen of het ruiken van een zoete geur zijn allemaal tijdelijk, terwijl een revolutie in het hart een permanente manifestatie is van de Nacht van het Lot.

Zijne Heiligheid(aba) dat op sommige plaatsen regelingen zijn getroffen voor speciale gebeden gedurende drie dagen in het licht van zijn eerdere verklaring dat als we allemaal drie dagen lang gezamenlijk zouden bidden, Gods speciale genade zich zou manifesteren. Zijne Heiligheid(aba) zei dat als deze drie dagen zijn ingericht voor gebeden, alleen om terug te keren naar onze vorige toestand en het ware doel van la ilaha illallah te vergeten, onthoud dan dat Allah de omstandigheden van ons hart en onze intenties kent. Als deze dagen worden ingesteld om het genoegen van Allah te bereiken, dan moet dat met de eed zijn dat ze een blijvende verandering in ons leven teweeg zullen brengen. In dit geval zal Allah de Almachtige Zijn speciale hulp en genade tonen om ons te bevrijden van de wreedheden die door de vijanden worden opgelegd. Zijne Heiligheid(aba) herinnerde er ook aan dat hij ook zei dat dit alleen zou gebeuren als elk lid van de Gemeenschap zijn of haar toestand zou hervormen. Daarom moet eraan worden herinnerd dat als dit niet het geval wordt, degenen die deze programma’s houden, niet moeten klagen dat, God verhoede, God hun gebeden niet hoorde. In feite informeerde God de Beloofde Messias(as) dat hij hem zou helpen met zijn speciale hulp en genade. Als we God maken tot ons ware en enige verlangen, doel en de Enige die we aanbidden, dan kan deze revolutie nog sneller tot stand komen. Daarom moeten we beloven onze toestand permanent te wijzigen. De Heilige Profeet(sa) zei dat de laatste tien dagen van Ramadan zijn voor redding van het vuur, zoals hij ook had verkondigd dat er geen God is dan Allah. Dit geeft ons duidelijk aan dat niets van dit alles kan worden bereikt zonder echte en oprechte acties. Onze elke actie zou La ilaha illallah moeten weerspiegelen. Zijne Heiligheid bad dat Allah de Almachtige ons in staat zou stellen ons leven op deze manier te leiden.

Zijne Heiligheid(aba) drong ook aan op gebeden voor de algemene toestand van de wereld, dat Allah genade moge hebben en Zijn zegeningen aan de mensheid moge schenken.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek