Skip to content

Opmerkelijke academische prestaties van de beloofde hervormer | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 17 Februari 2023

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat zoals elke Ahmadi weet, op 20 februari de Profetie van de Beloofde Hervormer wordt herdacht en programma’s worden gehouden in de Jama’at. Hoewel dit nog een paar dagen weg is, zei Zijne Heiligheid (aba) dat hij het beste vond om hierover een paar dingen te noemen tijdens deze preek.

De Grote Profetie van een Illustere Zoon

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) een openbaring ontving die een zoon beloofde die vele uitstekende eigenschappen zou bezitten door de genade van God en Zijn hulp. De profetie die aan de Beloofde Messias (as) wordt gegeven, is als volgt:

‘Ik verleen u een teken van mijn barmhartigheid naar uw smeekbeden. Ik heb uw smeekbeden gehoord en uw gebeden geëerd met mijn aanvaarding door mijn barmhartigheid en heb deze reis gezegend. Een teken van kracht, barmhartigheid, nabijheid tot Mij wordt aan u geschonken. Een Teken van genade en weldadigheid wordt aan u toegekend en u krijgt de sleutel van succes en overwinning. Vrede op u, o zegevierende. Zo spreekt God zodat degenen die het leven wensen uit de greep van de dood gered kunnen worden en degenen die in de graven begraven liggen daaruit tevoorschijn kunnen komen en opdat de superioriteit van de Islam en de waardigheid van Gods woord zich aan het volk geopenbaard kunnen worden en opdat de waarheid met al haar zegeningen kan komen en de leugen met al haar kwalen kan vertrekken, en zodat mensen mogen begrijpen dat Ik de Heer van de Macht ben, ik doe wat ik wil, en zodat zij mogen geloven dat Ik bij u ben, en opdat degenen die niet in God geloven en Zijn religie en Zijn Boek en Zijn Boek en Zijn Heilige Boodschapper Mohammed, de uitverkorene (vrede zij met hem) ontkennen en verwerpen, geconfronteerd kunnen worden met een duidelijk teken over de weg van de schuldigen.

Verheug u daarom dat u een knappe en pure jongen geschonken zal worden. Gij zult een heldere jongeling ontvangen die van uw zaad zal zijn en van uw nageslacht zal zijn. Een knappe en pure jongen komt als je gast. Zijn naam is Emmanuel en Bashir. Hij is belegd met een heilige geest en hij zal vrij zijn van alle onreinheid. Hij is het licht van Allah. Gezegend is hij die uit de hemel komt. Hij zal vergezeld worden door genade (Fazl) die met hem zal aankomen. Hij zal gekenmerkt worden door grootsheid en rijkdom. Hij zal in de wereld komen en veel van hun stoornissen genezen door zijn Messiaanse kwaliteiten en door de zegeningen van de Heilige Geest. Hij is het Woord van Allah door Allah’s genade en eer, waardoor hij is uitgerust met het Woord van Majesteit. Hij zal uiterst intelligent en begripvol zijn en zal zachtmoedig van hart zijn en gevuld zijn met seculiere en spirituele kennis. Hij zal drie omzetten in vier (hiervan is de betekenis niet duidelijk). Het is maandag, een gezegende maandag. Zoon, verrukking van hart, hooggeplaatst, edel; een manifestatie van het Eerste en het Laatste, een manifestatie van het Ware en het Hoge; alsof Allah uit de hemel is neergedaald. Zijn komst zal zeer gezegend worden en zal een bron van manifestatie van Goddelijke Majesteit zijn. Aanschouw! Een licht komt, een door God gezalfd licht met de geur van Zijn welbehagen. Wij zullen onze geest in hem uitstorten en hij zal beschut worden onder de schaduw van God. Hij zal snel in gestalte groeien en zal het middel zijn om de vrijlating te verkrijgen van degenen die in ketens worden gehouden. Zijn roem zal zich verspreiden naar de uiteinden van de aarde en de volkeren zullen door hem gezegend worden. Hij zal dan worden opgewekt tot zijn geestelijke positie in de hemel. Dit is een zaak die is verordend.’

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in overeenstemming met deze profetie, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) werd geboren uit de Beloofde Messias (as), hij werd ook door God gekozen als de Tweede Kalief. Later kondigde hij ook aan dat hij in feite de zoon was die door God was voorspeld aan de Beloofde Messias(as).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat alle aspecten van deze profetie werden vervuld in de persoon van Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra) en er zijn veel niet-Ahmadi’s die dit ook bevestigen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij enkele van zijn grote academische prestaties zou noemen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat voordat hij deze grote prestaties noemt, het belangrijk is om eerst te beginnen door te zeggen dat tijdens zijn jeugd, toen hij opgroeide, een zeer zwakke gezondheid doorstond; zijn gezichtsvermogen was erg zwak en hij begon zelfs het gezichtsvermogen in één oog te verliezen. Verder had hij geen conventionele opleiding, sterker nog, hij vermeldt zelf dat zijn formele opleiding alleen op het basisniveau was. De Almachtige God had echter verordend dat hij vervuld zou zijn van geestelijke en seculiere kennis en als zodanig werd hij in staat gesteld om zulke lezingen te geven en zulke boeken te schrijven die opmerkelijk en ongeëvenaard waren.

Overzicht van de gepubliceerde werken van de beloofde hervormer

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de boeken, toespraken, lezingen, preken van de Beloofde Hervormer(ra), die in boekvorm zijn gepubliceerd of voorbereid en klaar zijn om gepubliceerd te worden, in totaal 1.424 stukken zijn. Ze zijn gebundeld in een set genaamd Anwarul Uloom die 38 delen telt. Het totale aantal pagina’s is 20.340.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat inclusief Tafsir-e-Kabir (de Grote Exegese) en Tafsir-e-Saghir (de Korte Exegese), het totale aantal pagina’s, dat zijn werk over het commentaar van de Heilige Koran beslaat, 28.735 is. Hij hield 1.808 vrijdagpreken, die 18.700 pagina’s beslaan. Hij hield 51 Eid al-Fitr-preken van in totaal 503 pagina’s. Hij hield 42 Eid al-Adha-preken van in totaal 405 pagina’s. Hij hield 150 Nikah (islamitische huwelijksaankondiging) preken, die 184 pagina’s beslaan. Zijn toespraken voor de Shura (overlegorgaan) zijn ook gepubliceerd, die 2.131 pagina’s beslaan. Er zijn ook verschillende andere categorieën, en als alle pagina’s van zijn werken bij elkaar worden opgeteld, bedragen ze ongeveer 75.000 pagina’s.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat ook aan het licht is gekomen dat de Beloofde Hervormer (ra) ook enkele publicaties in Al-Fazal en Al-Hakam had die nog niet in Anwarul Uloom zijn opgenomen. Tot nu toe zijn er 55 artikelen, 27 toespraken, 43 vraag- en antwoordsessies, 220 opgenomen gezegden en 131 brieven gedocumenteerd.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij een uitgebreide intellectuele schat heeft achtergelaten. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij eerst het werk van de Beloofde Hervormer (ra) over het commentaar van de Heilige Koran zou benadrukken en ook de opvattingen van niet-Ahmadi’s in dit opzicht zou presenteren.

Diensten in relatie tot de Heilige Koran

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) in de Grote Exegese, die 10 delen en 5.907 pagina’s beslaat, het commentaar leverde voor 69 hoofdstukken van de Heilige Koran. Er zijn nog duizenden pagina’s van zijn aantekeningen over commentaar gevonden. Evenzo deed hij veel werk in de verklarende vertaling van de Heilige Koran in de vorm van Tafsir-e-Saghir. Het was zijn grote wens dat zo’n vertaling voor de Heilige Koran voltooid zou worden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Hervormer (ra) eens zei dat er geen andere vertaling van de Heilige Koran is dan Tafsir-e-Saghir die zo bewust is van de idiomen die in de Heilige Koran worden gebruikt en die de vertaling ervan juist doorgeeft. Hij zei dat dit het werk van God was, en Hij doet het door wie Hij maar wil.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het commentaar van de Beloofde Hervormer (ra) ook in het Engels wordt gepubliceerd, in de vorm van het Vijfdelige Commentaar. In de inleiding schreef hij dat omdat hij de leerling van de Eerste Kalief(ra) is, er veel punten in dit commentaar zullen zijn die hij van hem heeft geleerd. Als zodanig zal dit commentaar punten bevatten van de Beloofde Messias(as), de Eerste Kalief(ra), en hemzelf. Hij zei dat dit commentaar zou helpen om geestelijk zieken te genezen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat zelfs degenen die dit commentaar vandaag lezen, getuigen van de voortreffelijkheid ervan.

Opmerkingen en observaties over zijn werken

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde de opvattingen van niet-Ahmadi’s die het werk van de Beloofde Hervormer (ra) over de exegese en het commentaar van de Heilige Koran prezen en waardeerden, zoals Allamah Niaz Fatehpuri, een gerenommeerde geleerde die klaagde dat hij niet eerder op de hoogte was van dit commentaar. Hij gaf aan dat dit het allereerste commentaar in de Urdu-taal was dat de geest kon verzadigen en het was zodanig dat zelfs zijn tegenstanders de daarin gemaakte punten niet konden weerleggen. Zijne Heiligheid (aba) presenteerde ook de opvattingen van een gerenommeerde leider van de Ahrar-beweging, genaamd Maulvi Mazhar Ali Azhar, die schreef dat niemand onder de Ahrar kon concurreren met de kennis van Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra), vooral als het ging om kennis van de Heilige Koran. Hij uitte zijn teleurstelling over de Ahrar-beweging en zei dat ze niet in de buurt kwamen van de gemeenschap van Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra). Zijne Heiligheid (aba) presenteerde ook de opmerkingen van verschillende andere geleerden die het werk van de Beloofde Hervormer (ra) prezen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat op 19 juni 1966 de krant Qandeel schreef dat Tafsir-e-Saghir wordt gepresenteerd op een manier die gemakkelijk te begrijpen is, zodat het voor iedereen toegankelijk kan zijn. Evenzo houdt het ook rekening met de eerdere commentaren over de Heilige Koran om een uitgebreid begrip te presenteren. De krant zei dat de publicatie van Tafsir-e-Saghir een grote dienst was aan de Islam. Zijne Heiligheid (aba) zei dat Tafsir-e-Sagir tegenwoordig verboden is in Pakistan omdat er wordt beweerd dat het de Heilige Koran onteert, terwijl hun eigen rechtvaardige mensen hebben uitgedrukt hoe heilzaam en ongeëvenaard het is.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde ook de opvattingen van Westerse en Europese geleerden met betrekking tot Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad’s (ra) commentaar op de Heilige Koran. AJ Arberry, een gerenommeerd geleerde, zei bijvoorbeeld dat dit commentaar een grote prestatie was. Hij zei dat het niet overdreven zou zijn om te zeggen dat dit werk zich onderscheidt in de geschiedenis van islamitische academici. Zijne Heiligheid (aba) presenteerde de opvattingen van verschillende andere geleerden en publicaties.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat niet-Ahmadi’s ook de verschillende toespraken van de Beloofde Hervormer (ra) hebben geprezen. Zo hield hij een toespraak die toen werd gepubliceerd onder de titel A New World Order. Een gerenommeerde Egyptische journalist en professor Abbas Mahmoud al-Aqqad zei dat het bij het bestuderen van deze lezing duidelijk is dat de docent volledige kennis had van fascisme, nazisme, communisme en andere wereldordes, maar hij presenteerde ook de zeer juiste overtuiging dat politici en regeringen alleen problemen zoals armoede en honger niet kunnen oplossen, maar dat er eerder een spirituele kracht nodig is om deze problemen op te lossen en ze kunnen alleen worden opgelost als alle mensen samenkomen. Hij zei dat de Beloofde Hervormer (ra) ook een zeer rechtvaardige kijk op de verschillende ordes presenteerde en een nieuwe orde presenteerde die universeel kan worden geaccepteerd en met degelijke bewijzen heeft aangetoond dat alleen de Islam het vermogen heeft om alle problemen van de wereld op te lossen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat een andere lezing van de Beloofde Hervormer The Outset of Dissention in Islam was. Het was zo diepgaand en toonde zijn grote bekwaamheid over de geschiedenis van de Islam, dat gerenommeerde geleerden zichzelf als zijn studenten begonnen te beschouwen. De Beloofde Hervormer(ra) presenteerde dat Hazrat Uthman(ra) en de Metgezellen(ra) vrij waren van enige fout, en de Metgezellen(ra) zich niet verzetten tegen het Kalifaat van Hazrat Uthman(ra). Zijne Heiligheid (aba) presenteerde de opvattingen van verschillende geleerden met betrekking tot deze lezing, zoals Syed Abdul Qadir MA, professor van het Islamiyyah College Lahore, die bevestigde dat dit een zeer wetenschappelijke lezing was. Hij zei dat hij zelf ook geschiedenis had gestudeerd, maar er maar weinigen waren die in staat zijn geweest om de oorzaak van onenigheid in de tijd van Hazrat Uthman (ra) te achterhalen en de gebeurtenissen die plaatsvonden te begrijpen en ze vervolgens op zo’n duidelijke manier te presenteren. Hij zei dat er nog nooit zo’n uitgebreid werk over dit onderwerp is gedaan in de geschiedenis van de Islam.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde ook de opvattingen van geleerden met betrekking tot de lezing The Political Solidarity of Islam, er werd gezegd door velen dat hoewel hun overtuigingen anders waren dan die van Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra), er geen twijfel over bestond dat hij een van de grootste geleerden in India was. Er werd gezegd dat niemand de Europese politieke filosofie had weerlegd op de manier waarop de Beloofde Hervormer (ra) dat had gedaan. Sterker nog, na de toespraak waren studenten te horen die zeiden dat het zinloos zou zijn om de communistische visie te blijven steunen. Een andere publicatie zei dat deze lezing vol wijsheid en inzicht was, en dat Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) door God gegeven capaciteiten bezat.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde ook de opvattingen van verschillende andere geleerden. Zijne Heiligheid (aba) zei dat er veel verslagen en opmerkingen waren die hij heeft verzameld, maar ze kunnen niet allemaal worden gepresenteerd vanwege een gebrek aan tijd. Zelfs degenen die hij wel presenteerde, werden samengevat.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat alle eigenschappen die aan de Beloofde Messias (as) over de Beloofde Hervormer waren voorspeld, allemaal te vinden waren in Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra). God schonk hem kennis en begrip, zodat geen enkele andere geleerde kon concurreren of vergelijken. Al zijn werken zijn een schat voor deze Gemeenschap en er wordt nog veel werk verzet om zijn werken in het Engels te vertalen. Zijne Heiligheid (aba) bad dat we van deze werken mogen profiteren.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek