Skip to content

Tekenen van de waarachtigheid van de Beloofde Messias(as) | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 24 Maart 2023

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah Al-Fatihah, reciteerde Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) het volgende vers van de Heilige Koran:

‘Hij is het Die onder het ongeletterde volk een Boodschapper uit hun midden heeft verwekt die hun Zijn tekenen voordraagt en hen zuivert en hen het Boek en de wijsheid onderwijst, hoewel zij voorheen in duidelijke dwaling verkeerden. Hij is de Machtige, de Wijze” (De Heilige Koran 62:3-4)

Oprichting van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Zijne Heiligheid(aba) zei dat 23 maart binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bekend staat als de Dag van de Beloofde Messias(as). Wij hebben het geluk de Messias en Mahdi te hebben aanvaard, wiens komst in overeenstemming was met de belofte van God. Op 23 maart 1889 aanvaardde de Beloofde Messias(as) in Ludhiana voor het eerst de belofte van trouw en zo werd de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap geïnitieerd.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat er verschillende gevallen zijn waarin de komst van de Beloofde Messias(as) is voorspeld, zoals de verzen van hoofdstuk 62 die aan het begin (van de preek) zijn gereciteerd en die de komst van de ware dienaar van de Heilige Profeet(sa) voorspellen. Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij de uitleg van de bovenstaande verzen samen met de verschillende tekenen van de komst van de Messias zou presenteren in de woorden van de Beloofde Messias(as) zelf.

Tekenen van de waarachtigheid van de Beloofde Messias(as)

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat deze verzen verklaren dat de Heilige Profeet(sa) door God werd gezonden op een moment dat de mensen volledig afgedwaald waren en de weg kwijt waren. Dus, door het zenden van de Heilige Profeet(sa) werden deze mensen getransformeerd van de laagste staat naar het hoogste stadium van het erkennen van God. Evenzo geven deze verzen aan dat in de laatste dagen een soortgelijke tijd van duisternis zal aanbreken, waarin de mensen verstoken zullen zijn van kennis en begrip. Wanneer die tijd zou aanbreken, zou aan de mensen van die tijd worden getoond wat aan de Metgezellen werd getoond in de tijd van de Heilige Profeet (sa), met andere woorden de middelen voor hun hervorming door een door God gezondene. Terwijl hij deze verzen uitlegde, legde de Heilige Profeet (sa) zijn hand op de schouder van Salman de Perziër(ra) en zei dat wanneer het geloof tot aan de Pleiaden zou gaan, het teruggebracht zou worden door een man van Perzische afkomst. Die persoon was niemand minder dan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), die inderdaad van Perzische afkomst was.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat het vers “En onder anderen van hen die zich nog niet bij hen hebben aangesloten.” zeker in het voordeel is van de gemeenschap van de Beloofde Messias(as). Zoals de Metgezellen van de Heilige Profeet(sa) tekenen en wonderen zagen en de vervulling van profetieën, zo zouden ook de mensen in de laatste dagen getuige zijn van soortgelijke dingen. Dit is precies wat er gebeurde en 1.300 jaar na de Heilige Profeet(sa) werd die deur opnieuw geopend en kwamen tekenen zoals de maans- en zonsverduisteringen in dezelfde maand Ramadan in exacte overeenstemming met hun profetie. Dit was in wezen een wonder van de Heilige Profeet (sa) dat hij voorspelde te komen als een middel om de waarheid van zijn Mahdi te bewijzen. Inderdaad, deze tekenen vonden plaats toen er een eiser aanwezig was om de Mahdi te zijn. Er is een overvloed aan tekenen in overeenstemming met de profetieën van de Heilige Profeet(sa), zoals Dhus Sineen (de Grote Komeet), de pest en vele andere.

De gemeenschap van gelovigen die lijken op de Metgezellen van de Heilige Profeet(sa)

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat er geen andere gemeenschap is die zoveel gelijkenis vertoont met de Metgezellen van de Heilige Profeet(sa). De tekenen waar de Metgezellen getuige van waren worden vandaag gezien; de ontberingen en moeilijkheden die de Metgezellen ondergingen worden vandaag gezien; de duidelijke tekenen van God die de Metgezellen zagen en zo hun geloof versterkten worden vandaag gezien; zoals de Metgezellen weenden in gebed en tekenen en dromen zagen worden ook vandaag gezien; Zoals de metgezellen hun bezittingen uitsluitend ter wille van Allah opofferden, zo doen de mensen vandaag de dag dat ook; zoals de metgezellen de dood niet vreesden ter wille van Allah, teder waren en het pad der rechtvaardigheid bewandelden, zo doen de mensen die tot deze gemeenschap behoren dat vandaag de dag ook. Vandaar dat al die kwaliteiten die in de Metgezellen gevonden werden, teruggevonden worden in de Gemeenschap van de Beloofde Messias (as).

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de Messias(as) van de laatste dag twee gelijkenissen zou dragen; gelijkenis met Jezus(as) op grond waarvan hij de Messias zou worden genoemd, en gelijkenis met de Heilige Profeet(sa) op grond waarvan hij de Mahdi zou worden genoemd. De komst van Jezus(as) kwam in een tijd waarin de Torah en haar leer zwaar onder vuur lagen en mensen de spot dreven met het profeetschap van Mozes(as). Door Jezus(as) 1400 jaar na Mozes(as) te sturen, wilde God dus de Mozaïsche bedeling opnieuw versterken en nieuwe tekenen geven voor zijn waarachtigheid. De komst van de Beloofde Messias(as) was op precies dezelfde manier, om precies dezelfde redenen; om de Islam te verdedigen tegen de talloze aanvallen die tegen hem, de Heilige Profeet(sa) en de Heilige Koran werden geuit met nieuwe tekenen en bewijzen. Het was dus dat de Beloofde Messias(as) van God de opdracht kreeg om te verklaren dat hij door God gezonden was.

De grote behoefte aan goddelijke leiding

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat sommigen zeggen dat Jezus(as) kwam om de boodschap van Mozes(as) als profeet te doen herleven. De Beloofde Messias(as) zei dat de deur voor een andere wetgevende profeet na de Heilige Profeet(sa) gesloten is, zoals bewezen door de Heilige Koran en de uitspraken van de Heilige Profeet(sa). Dit betekent echter niet dat de deur naar het gesprek en de verbinding met God gesloten is. Nu dus bewezen is dat Jezus(as) gestorven is, stond het vast dat een messias zich in de wereld moest manifesteren, en in overeenstemming met de profetieën van de Heilige Profeet(sa) en in het licht van de toestand van de moslims stond het vast dat iemand door God gezonden moest worden om de boodschap van de Islam nieuw leven in te blazen. Daarom moet op zijn minst aanvaard worden dat zelfs een vriend van God voor deze taak door God gezonden kan worden. Bovendien wordt door de Hadith bewezen dat zelfs de Muhaddathin tot degenen behoren die door God gezonden zijn, net als de profeten. Nog verder wordt door de Hadith bewezen dat de Messias een profeet zou zijn. Zelfs het woord “boodschapper” dat in vers 3 van hoofdstuk 62 wordt gebruikt, verwijst ook naar de Beloofde Messias(as). Dit is in wezen een verder bewijs van de status en waarachtigheid van de Heilige Profeet(sa).

God stuurt een hervormer rond de eeuwwisseling

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat bij het zien van de huidige toestand van de wereld, God de Beloofde Messias(as) zond om de waarheid te verspreiden. Het was dus dat de Beloofde Messias(as) openlijk aankondigde dat hij degene was die rond de eeuwwisseling gezonden zou worden om de wereld tot reformatie te brengen. Het werd hem duidelijk gemaakt door goddelijke openbaring dat de Messias die was beloofd te komen en de Mahdi die het geloof zou doen herleven met nieuwe tekenen die 1.300 eerder waren voorspeld door de Heilige Profeet(sa) niemand anders was dan hij, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as).

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat toen de wereld van God afdreef en zich meer en meer tot ongeloof keerde, de eer van God voorschrijft dat Zijn Wezen opnieuw aan de wereld duidelijk moet worden gemaakt, en het was om deze reden en om duidelijke tekenen te tonen dat de Beloofde Messias(as) op dit moment en in dit tijdperk naar de wereld werd gezonden.

Waarom de claim van de Beloofde Messias(as) moet worden aanvaard

Zijne Heiligheid(aba) citeerde vervolgens de Beloofde Messias(as) die degenen antwoordde die zich afvroegen hoe zij konden weten dat hij werkelijk de Beloofde Messias(as) was. De Beloofde Messias(as) zei dat alle vereiste tekenen en voorwaarden die de komst van de Beloofde Messias(as) moesten begeleiden in hem, zijn tijd en zijn land zijn vervuld. Daarom zijn tekenen zoals de verduisteringen, de pest, aardbevingen en talloze andere tekenen die duidelijk aangeven dat dit niet alleen de tijd was voor de komst van de messias van de laatste dag, maar dat hij inderdaad die beloofde messias was.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat er verschillende intellectuele tekenen waren die ook zijn komst vergezelden. Bijvoorbeeld, een Hindoe wilde een conferentie van wereldreligies houden en benaderde de Beloofde Messias(as) om een verhandeling over de Islam te schrijven. Hij antwoordde dat hij niets kon zeggen zonder door God geleid te worden. Daarom bad de Beloofde Messias(as) om het vermogen om een verhandeling te schrijven die alle andere zou overtreffen. Hij zag toen dat het hemelse vermogen om deze verhandeling te schrijven in hem werd toegediend, waarna hij met zo’n snelheid schreef dat degenen die kopieerden het niet konden bijhouden. Toen hij eenmaal klaar was met schrijven, openbaarde God hem dat deze verhandeling de overhand zou krijgen. Toen deze verhandeling eenmaal was uitgesproken, verklaarde degene die de zitting voorzat ten overstaan van iedereen dat er geen twijfel over bestond dat deze verhandeling de beste van de conferentie was. Talloze publicaties bevestigden ook openlijk de superioriteit van deze verhandeling en dat het ondubbelzinnig de beste van de conferentie was. Dit was natuurlijk de verhandeling die bekend staat als De Filosofie van de Leer van de Islam.

Aanvaarding van de gebeden van de Beloofde Messias(as)

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat God aan hem openbaarde dat welsprekendheid van zijn lippen zou vloeien. Door zijn diepgaande geschriften hebben mensen van alle verschillende geloven en achtergronden moeten getuigen dat zijn geschriften ongeëvenaard zijn, of het nu in Urdu is of zelfs in het Arabisch.

Dan waren er ook tekenen van de aanvaarding van het gebed. Toen een jongen door een hondsdolle hond werd gebeten en men vaststelde dat er niets anders voor hem gedaan kon worden en hij spoedig zou sterven, bad de Beloofde Messias(as) overvloedig en met veel pijn voor hem. Zo’n staat van vurigheid overviel de Beloofde Messias(as) dat zijn gebeden zich manifesteerden in een wonderbaarlijke verbetering voor de jongen en binnen enkele dagen herstelde hij volledig. Het werd toen duidelijk dat deze ziekte bij de jongen niet bedoeld was om hem te laten vergaan, maar dat het een gelegenheid was voor de majesteit van God om zich opnieuw te manifesteren.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die het teken aanhaalde van Dr Alexander Dowie, die omkwam na het aangaan van een gebedsduel tegen de Beloofde Messias(as). Een persoon die grote bekendheid en macht had kwam in vernedering om als gevolg van zijn weerlegging van de Beloofde Messias(as) en het uitdagen van hem tot een gebedsduel.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die antwoordde op degenen die zeggen dat hij, God verhoede, vals was en een groot aantal fouten en kwaden in zich had. De Beloofde Messias(as) zei dat als dit waar zou zijn, hoe kan het dan zijn dat zijn gemeenschap blijft slagen en God duidelijke tekenen in zijn voordeel blijft tonen. Bewijst dit niet gretig zijn waarachtigheid?

Een Messias om de Moslim Ummah te verenigen

Zijne Heiligheid(aba) zei dat als alleen de tegenstanders zijn boeken zouden lezen en nadenken over de goddelijke tekenen die de Beloofde Messias(as) vergezelden. De tegenstanders accepteren tenminste dat het huidige tijdperk vraagt om de komst van de hervormer en Mahdi, maar zij ontkennen degene die al gekomen is, en zij leiden tegelijkertijd het moslimvolk op een dwaalspoor. Hemelse tekenen vergezelden de komst van de Beloofde Messias(as), maar deze mensen erkennen ze nog steeds niet. Als moslims vandaag de dag de Beloofde Messias(as) zouden erkennen en accepteren, dan kan de Moslim Ummah [volk] superioriteit in de wereld verwerven; zo niet dan zal hun toestand blijven zoals hij is. Moge Allah hen verstand en begrip schenken.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat gedurende de maand Ramadan, naast het bidden voor zichzelf en de gemeenschap, Ahmadi’s ook moeten bidden voor de Moslim Ummah, dat Allah hun ogen mag openen, hen uit de duisternis mag halen, en hen in staat mag stellen te erkennen dat de Beloofde Messias(as) en zijn gemeenschap degenen zijn die werkelijk de status van de Heilige Profeet(sa) als het Zegel der Profeten begrijpen.

Gebeden voor Ahmadi’s over de hele wereld

Zijne Heiligheid(aba) drong er bij de leden op aan om te bidden voor Ahmadis in Pakistan en Pakistan zelf; moge Allah het land redden van degenen die wanorde willen scheppen en zelf dienende leiders. Zijne Heiligheid(aba) drong ook aan op gebed voor Ahmadi’s in Burkina Faso en Bangladesh. Zijne Heiligheid(aba) bad dat alle Ahmadi’s over de hele wereld veilig mogen blijven voor elk kwaad, moge Allah Ahmadi’s standvastigheid schenken en hen in geloof doen toenemen.

Zijne Heiligheid(aba) riep ook op om te bidden dat de wereld van de ondergang wordt gered. De omstandigheden van de wereld van vandaag zorgen ervoor dat deze aan de rand van het vuur staat. De wereld staat niet alleen aan de rand van fysieke vernietiging in de vorm van oorlogen, maar ook aan de rand van moreel verval dat blijft toenemen doordat mensen God verlaten; mogen zij hun wegen corrigeren, opdat zij niet de toorn van God onthalen.

Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de Ahmadi’s mag beschermen tegen alle kwaad en hen in staat mag stellen hun plichten en verantwoordelijkheden te vervullen en hen in Zijn bescherming te houden.

Aankondiging betreffende de Al-Fazl krant

Zijne Heiligheid(aba) kondigde aan dat vanaf 23 maart Al-Fazl, dat tweemaal per week verscheen, nu dagelijks zal verschijnen. Zijne Heiligheid(aba) zei dat degenen die Urdu kennen hiervan zoveel mogelijk moeten profiteren door zich hierop te abonneren en het te lezen. Zijne Heiligheid(aba) bad ook dat degenen die schrijven uitstekende artikelen mogen schrijven.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek