Skip to content

De voortreffelijkheden en schoonheden van de Heilige Koran begrijpen | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 31 Maart 2023

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud,Ta’awuz en Soera al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat we de Ramadan doormaken, een maand die een spirituele sfeer teweegbrengt, zoals het hoort binnen een goddelijke gemeenschap.

Beraadslagen en nadenken over de Heilige Koran

Zijne Heiligheid(aba) zei dat deze maand meer aandacht brengt voor aanbidding, vasten en het reciteren van de Heilige Koran. De maand Ramadan en de Heilige Koran hebben een duidelijk verband, zoals de Almachtige God stelt in de Heilige Koran:

“De maand Ramadan is die, waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid.” (De Heilige Koran, 2:186)

Zijne Heiligheid(aba) zei dat volgens sommige overleveringen het op de 24e van de maand Ramadan was dat de Heilige Profeet(sa) de eerste openbaring van de Koran kreeg. Er is ook opgetekend dat gedurende deze maand de engel Gabriël de Heilige Koran doornam met de Heilige Profeet(sa). Daarom moeten we ons, vooral tijdens deze maand, concentreren op het reciteren van en luisteren naar de Heilige Koran en het commentaar erop. Programma’s in dit verband zijn ook beschikbaar op MTA waar iedereen van zou moeten profiteren.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat wanneer we de Heilige Koran lezen met vertaling en commentaar, we de leringen van de Heilige Koran kunnen implementeren in ons leven. Daarom moeten we ons hier speciaal op concentreren tijdens deze maand en ook profiteren van de verschillende lessen over de Heilige Koran die gedurende deze maand in moskeeën worden gegeven.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat in de loop van recente preken, hij de voortreffelijkheden en schoonheden van de Heilige Koran heeft benadrukt in het licht van de leringen van de Beloofde Messias(as). Het is belangrijk dat iedereen hiernaar luistert en erover nadenkt, zodat ze de ware zegeningen en beloningen kunnen oogsten die horen bij de Heilige Koran. Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij de voortreffelijkheden en schoonheden van de Heilige Koran zou blijven noemen in het licht van de Beloofde Messias’(as) geschriften.

De Heilige Koran is de enige blijvende wet

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Koran continu en blijvend Sharia (wet) is. Gods leringen zijn van twee soorten; degenen die altijd van toepassing zijn, en andere die specifiek zijn voor bepaalde tijden of gevallen, hoewel ook dat eeuwige leringen zijn, zoals de leringen van vasten of het inkorten van gebeden tijdens het reizen. Er is ook de leer van de sluier, die van toepassing is wanneer vrouwen het huis verlaten, maar in hun eigen huis hoeven vrouwen de sluier niet te dragen. Op deze manier is de Heilige Koran een volledige en eeuwigdurende leer, in tegenstelling tot andere geschriften die niet dezelfde eeuwige en universele aard in hun leer hebben.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de leer van de Koran alle voorwaarden omvat. Met betrekking tot bijvoorbeeld de sluier, zijn er sommigen die bezwaar maken dat de sluier niet langer nodig is in overeenstemming met de huidige tijd. Toch beginnen zelfs vrouwenorganisaties en anderen te beseffen en uit te drukken dat de vermenging tussen mannen en vrouwen problemen veroorzaakt en dat er een vorm van scheiding moet zijn.

Het zegel van de boeken voor de hele mensheid

Zijne Heiligheid(aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias(as) die zei dat het doel van zijn komst de heropleving van de Islam was, niet om nieuwe wetten of leringen te brengen, of om een ​​nieuwe geschriften te brengen. De wet van de Heilige Profeet(sa) is voltooid en nu kan er geen nieuwe wet worden ingevoerd. De Heilige Koran is het Zegel der Boeken. De leringen van de Heilige Koran zijn niet achterhaald, de zegeningen blijven zich in alle tijden manifesteren. De Beloofde Messias(as) werd gezonden zodat mensen de Heilige Koran beter konden begrijpen en deze realiteit konden leren kennen.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de openbaring in overeenstemming is met de kracht en bekwaamheid van de persoon aan wie deze is geopenbaard. Omdat de kracht en bekwaamheid van de Heilige Profeet (sa) zo groot was, werden ook de leringen aan hem geopenbaard in de vorm van de Heilige Koran.

Zijne Heiligheid(aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias(as) die zei dat de leringen van de Heilige Koran grenzeloos zijn en van toepassing op alle tijden en alle volkeren. Er staat in de Heilige Koran:

“Er is niets of de schatten ervan zijn bij Ons en Wij zenden deze slechts in bepaalde mate neder.” (De Heilige Koran, 15:22)

Het doel van de Heilige Koran was hervorming in alle tijden, om mensen te transformeren van een beestachtige staat naar een staat van menselijkheid en hen vervolgens goddelijke mensen te maken. Aangezien de toestand van andere religies en naties verslechterde, heeft de Heilige Profeet(sa) aangekondigd volgens goddelijke openbaring:

“Zeg: “O mensdom, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah” (De Heilige Koran, 7:159)

Daarom was het noodzakelijk dat de Heilige Koran al die leringen omvatte die ook aan eerdere boodschappers waren geopenbaard, omdat de Heilige Koran bedoeld was voor alle volkeren, niet alleen voor een specifiek volk, zoals bijvoorbeeld het Evangelie, aangezien Jezus(as) zei dat hij alleen was gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël. Nu blijft er geen wet over behalve die welke aan de Heilige Profeet(sa) werd geopenbaard.

Wonderen en profetieën van de Heilige Koran

Zijne Heiligheid(aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Koran ook de prachtige leringen van eerdere leringen bevat. Het eerste wonder van de Heilige Koran zijn de verheven leringen. Het tweede wonder zijn de profetieën die erin te vinden zijn. Bijvoorbeeld toen de hele natie tegen hem was, heeft de Heilige Profeet(sa) volgens goddelijke openbaring geprofeteerd:

“De scharen [menigten] zullen allen op de vlucht worden gejaagd en zij zullen hun rug tonen.” (De Heilige Koran, 54:46)

Dit was tijdens zijn verblijf in Mekka, toen de Heilige Profeet(sa) in extreme moeilijkheden verkeerde, zonder enige indicatie van enige vorm van overwinning. Toch werd deze profetie bijvoorbeeld vervuld bij de Slag om Ahzab, toen de vijand hun de rug toekeerde en voor de moslims vluchtte.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat elk gebod van de Heilige Koran vol wijsheid is en een doel dient. De Heilige Koran adviseert voortdurend dat mensen samen met geloof moeten handelen met wijsheid, kennis en begrip. In de evangeliën wordt bijvoorbeeld over concepten van de drie-eenheid en verzoening gezegd dat ze niet volledig kunnen worden begrepen, maar dat ze gewoon moeten worden aanvaard. Omgekeerd staat er in de Heilige Koran:

“Er zijn voorzeker in de schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van dag en nacht tekenen voor mensen van begrip.Zij die staande, zittende en op hun zijden liggende Allah gedenken, en nadenken over de schepping der hemelen en der aarde, zeggende: “Onze Heer, Gij hebt dit niet tevergeefs geschapen; neen, heilig zijt Gij; red ons daarom van de straf van het Vuur.” (De Heilige Koran 3:191-192)

Dit laat duidelijk zien dat de Islam mensen uitnodigt om hun intellect en begrip te gebruiken om na te denken.

Een door God beschermd boek

Zijne Heiligheid(aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias(as) die verklaarde dat de Heilige Koran een beschermd boek is, zoals God zegt:

“Voorzeker, dit is (de) verheven Koran, een beschermd boek, dat niemand zal aanraken behalve zij die zich zuiveren.” (De Heilige Koran, 56:78-80)

Daarom wordt de Heilige Koran bewaard, en degenen die het begrijpen en toepassen, zullen de zegeningen en beloningen ervan oogsten. Er moet echter aan worden herinnerd dat de verborgen schatten en kennis alleen kunnen worden bereikt door degenen die rechtvaardig en zuiver zijn.

Waarom de Heilige Koran een ‘Herinnering’ wordt genoemd

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Koran een ‘herinnering’ wordt genoemd omdat het iemand herinnert aan de innerlijke capaciteit en kwaliteiten. De Heilige Koran herinnert iemand aan hun verborgen vermogens die zich op verschillende momenten moeten manifesteren, zoals vriendelijkheid, moed, woede, tevredenheid enz. De Heilige Koran herinnert ons aan de natuurlijke eigenschappen die we bezitten en reguleert ze op de juiste manier om ze te maximaliseren en hun volledige potentieel te laten bereiken. Dit is een ander licht waarin we de Heilige Koran moeten lezen. In een tijd waarin immorele en onnatuurlijke wetten worden gemaakt en de menselijke natuur wordt verdraaid, is het noodzakelijk om na te denken over de Heilige Koran, aangezien deze jong en oud kan redden van de degradatie die door de samenleving wordt afgekondigd onder het voorwendsel van ‘vrijheid’.

Zijne Heiligheid(aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Koran iemand ook herinnert aan het spirituele licht dat ze in zich hebben als ze het lezen. Door de Heilige Koran te openbaren, heeft God een wonder gemanifesteerd waardoor de mens de goddelijke en spirituele realiteit kan gaan herkennen waarvan hij zich niet bewust was. Toch is het jammer dat sommigen de Koran slechts zien als een verzameling verhalen, terwijl het werd geopenbaard om mensen te herinneren aan de waarheden die voor de wereld verloren waren gegaan. Zo heeft de Heilige Profeet(sa) een tijd voorspeld waarin mensen de Heilige Koran reciteren, maar dat het niet verder zou komen dan hun keel, wat betekent dat ze het allerminst zouden implementeren. Dit is precies waar we vandaag de dag getuige van zijn. De Heilige Koran is echter een herinnering, en in dit tijdperk kreeg de Beloofde Messias(as) de opdracht om de aandacht van de wereld te vestigen op deze herinnering, namelijk de Heilige Koran. Zijne Heiligheid(aba) zei dat we als Ahmadi’s onszelf constant moeten analyseren om te zien in welke mate we handelen in overeenstemming met de Heilige Koran.

Ware kennis verkregen door de Heilige Koran

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Koran werkelijkheden en waarheid blootlegt, die vervolgens iemands begrip en reikwijdte van denken vergroten, zowel in zaken die betrekking hebben op spiritualiteit als ook in de wereldse zin. De Heilige Koran probeert ware kennis, die iemand in staat stelt om zijn begrip van God te vergroten, bloot te leggen, wat op zijn beurt iemands liefde voor God en zekerheid in Hem doet toenemen. Bij het realiseren van de waarheden van de Heilige Koran, kan men de rang bereiken van een geleerde onder de mensen van de Heilige Profeet(sa), mensen die hij vergeleek met de profeten van de Kinderen van Israël.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Beloofde Messias(as) verklaarde dat moslims zijn afgedwaald van de leer van de Heilige Koran en alleen in naam moslim blijven. Zelfs via clips op sociale media is het duidelijk te zien dat mensen, zelfs geleerden, volledig verstoken zijn van ware kennis over de Islam, haar geschiedenis en haar leerstellingen. Het zijn de geestelijken die mensen op een dwaalspoor brengen. Moge Allah ons beschermen tegen deze boosdoeners. Moge Allah de Almachtige ons tijdens de Ramadan en zelfs daarna in staat stellen om de Heilige Koran te begrijpen, te leren en ernaar te handelen. Moge Allah de Almachtige ons beschermen tegen het vuil in deze wereld. Zijne Heiligheid(aba) drong er bij iedereen op aan zich te concentreren op gebeden tijdens de Ramadan en bad dat Allah alle Ahmadi’s overal veilig zou houden. Degenen die in de ogen van God niet langer kunnen worden hervormd, moge Hij hen tot voorbeeld stellen, zodat mensen bij het zien van hen zich kunnen houden aan de leringen van God. Zijne Heiligheid(aba) drong aan op gebeden voor de toestand van de wereld en bad dat het veilig moge blijven voor de rampen van oorlog.

Begrafenisgebeden

Zijne Heiligheid(aba) kondigde toen de begrafenissen aan van de volgende overleden leden:

Munawar Ahmad Khurshid

Munawar Ahmad Khurshid, een missionaris die buitengewoon nederig was, diende lange tijd en deed zijn dienst recht. De kinderen van zijn ouders zijn op jonge leeftijd ziek geworden en overleden. Toen hij werd geboren, besloot zijn grootvader, die een metgezel was van de Beloofde Messias(as), dat dit kind zou worden gewijd aan de dienst van het geloof. Hierna werd hij ondanks zijn ziekte op wonderbaarlijke wijze genezen.

Zijn schoonvader zag een droom waarin hij op een minaret stond en dat hij glorie aan deze gemeenschap bracht, en dit is wat hij zou blijven doen. Hij diende in Pakistan, Gambia en Senegal. Vervolgens verhuisde hij wegens ziekte naar het VK; maar waar hij ook was, hij diende met grote passie. Hij was ook docent aan het Ahmadiyya Institute of Languages ​​and Theology in het VK.

Velen accepteerden Ahmadiyyat door zijn inspanningen, waaronder 14 parlementsleden in Senegal, waardoor de Vierde Kalief(rh) hem de titel van Veroveraar van Senegal gaf. Hij bezocht ook Spanje, waar hij geweldig werk leverde, waardoor meer mensen Ahmadiyyat hebben geaccepteerd. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, drie dochters en drie zonen. Ondanks de moeilijke omstandigheden in Afrika was hij in staat om effectief te zijn in zijn werk vanwege zijn bijzondere kwaliteit om verbindingen en relaties met mensen aan te gaan. Hij legde lange afstanden af ​​op kapotte wegen op zijn motor om zijn werk uit te voeren, zonder zich zorgen te maken over de moeilijkheden van de reis of zelfs de verwondingen die hij onderweg opliep. In gevallen waarin er geen motor beschikbaar was, legde hij lange afstanden af ​​op een ezelwagen. Mensen in afgelegen dorpen vertellen nog steeds liefdevol wanneer hij hen zou bezoeken na lange en moeilijke reizen.

Hij diende ook als de Amir van Senegal. Hij werkte tot zijn laatste dagen met grote toewijding en hij was hartstochtelijk gehoorzaam aan het Khilafat. Zijne Heiligheid(aba) verklaarde dat hij hier zelf getuige van was en dat hij, ondanks zijn ziekte, al het werk dat hem werd opgedragen, onmiddellijk ondernam. Hij spoorde anderen aan om altijd een sterke band met het Khilafat te behouden, samen met het verrichten van Tahajjud [vrijwillige nachtgebeden], iets wat hij zelf regelmatig deed. Hij was zo geliefd in Senegal, dat zijn begrafenisgebed bij verstek op verschillende plaatsen in het land werd verricht.

Zelfs tijdens het hoogtepunt van zijn ziekte, toen hij elke dag aan de dialyse lag, dekte hij op warme dagen buiten een tafel met water en wat literatuur en bood beide aan mensen aan als ze langsliepen. Daarom bleef hij, ongeacht de omstandigheden, toegewijd aan het verspreiden van de boodschap van de Islam Ahmadiyyat. Hij had een vaardigheid in het leren van talen. Er waren drie studenten uit Gambia die in het VK studeerden, allemaal van verschillende stammen; hij zei dat ze elkaar in hun stamtalen niet konden verstaan, maar dat hij alle drie hun talen wel kon verstaan. Zijne Heiligheid(aba) getuigde van zijn grote passie voor het verspreiden van de boodschap van de Islam Ahmadiyyat terwijl hij uiterst nederig bleef. Wanneer Zijne Heiligheid(aba) hem vroeg om naar Spanje te gaan voor de verspreiding van de boodschap, ging hij zonder enig excuus. Zijne Heiligheid(aba) bad dat deze Gemeenschap zulke loyale en toegewijde missionarissen moge blijven ontvangen die onbaatzuchtig dienen. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah zijn status in het paradijs moge verheffen.

Iqbal Munir

Iqbal Munir diende als missionaris in Pakistan en is onlangs overleden. Hij diende in Pakistan en Sierra Leone. Ondanks een hartaandoening diende hij met grote passie en toewijding. Hij was oprecht en had goede relaties met iedereen. Hij wordt overleefd door zijn vrouw en drie zonen. Hij was geliefd bij iedereen en hij hield veel van Khilafat. Hij was erg vriendelijk en hardwerkend. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah hem vergiffenis en barmhartigheid moge schenken en zijn status in het paradijs moge verhogen.

Syeda Nusrat Jahan Begum

Syeda Nusrat Jahan Begum, echtgenote van Mian Abdul Azim derwisj van Qadian, is onlangs overleden. Ze was al geruime tijd bedlegerig. Ze doorstond moeilijkheden met veel geduld. Ze was regelmatig in het verrichten van gebeden en het onderwijzen van de Heilige Koran aan anderen. Ze had een passie voor het dienen van anderen. Ze had een speciale liefde voor Khilafat. Ze wordt overleefd door vier zonen en een dochter. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah haar vergiffenis en genade moge schenken en haar positie zal verhogen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij na het vrijdaggebed de begrafenisgebeden van deze overleden leden zou verrichten.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek