Skip to content

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 28 mei 2021 | ‘Khilafat en onze verantwoordelijkheden’

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering.

Khilafat en onze verantwoordelijkhedenVrees veranderen in vrede – De vestiging van het Khilafaat en de zegeningen van Khilafat

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, reciteerde Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) de volgende verzen van de Heilige Koran:

Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals Hij degenen die vóór hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn. En houdt het gebed en betaalt de Zakaat en gehoorzaamt de boodschapper, opdat gij barmhartigheid moogt ontvangen. (Heilige Koran, 24:56-57)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het gisteren 27 mei was, welke dag in de Jama’at bekend staat als Khilafat-dag. Op deze dag worden er programma’s/evementen gehouden zodat we de betekenis van Khilafat kunnen begrijpen en de zegen hiervan kunnen begrijpen, zodat we er de vruchten van kunnen blijven plukken. Wij hebben het geluk dat we de Beloofde Messias(as) hebben geaccepteerd en daardoor Khilafat hebben aanvaard, wat ons in staat stelt tot het blijven volgen van de leerstellingen van de Beloofde Messias(as) en deze ook in de wereld verder te verspreiden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat door verbonden te zijn met Khilafat, elke Ahmadi een verantwoordelijkheid heeft die moet worden nageleefd. In de gereciteerde verzen heeft God vrede en zekerheid beloofd op voorwaarde dat men een standvastig geloof heeft, goede daden doet, recht doet aan hun aanbidding en geen deelgenoten aan God toekent. Om dit te bereiken zijn aanbidding van God en gebeden essentieel. Men moet salat (gebed) verrichten, financiële opofferingen maken omwille van Allah en de leerstellingen van de Heilige Profeet (s) volgen.

We moeten dus nadenken of onze goede daden worden gedaan ter wille van God of voor vertoon.

Alleen wanneer onze daden voor de zaak van God zijn, zullen we in staat zijn om de zegeningen van deze belofte van God te verkrijgen. Dit is de ware betekenis van ‘goede werken doen’ zoals in de Heilige Koran staat.

Elke Ahmadi moet God dankbaar zijn voor het schenken van dit gezegende Khilafat.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat een G

goddelijke gemeenschap twee manifestaties ziet:

1. De eerste is de komst van een Profeet.

2. De tweede manifestatie is het Khilafat; dat komt wanneer de Profeet overlijdt en de Gemeenschap grote moeilijkheden ondervindt. Zoals toen de Heilige Profeet (s) stierf en Hazrat Abu Bakr (ra) hem opvolgde.

De afgelopen 113 jaar hebben we de vervulling gezien van deze belofte van het Khilafat die de Almachtige God aan de Beloofde Messias (as) heeft gedaan.

De tegenstanders dachten dat de gemeenschap niet zou ontwikkelen, maar ze weten niet dat de hand van God onze Gemeenschap leidt.

De vooruitgang van de Gemeenschap die in dit tijdperk wordt gezien, door de genade van God heeft te maken met de belofte die God deed aan de Beloofde Messias (as).

Vooruitgang wordt geboekt onder leiding van Khilafat.

Huzoor (aba) deed een oproep om te bidden voor de Ahmadi’s in Pakistan en voor alle Moslims die te maken hebben met onrecht in de wereld, zoals die in Palestina.

Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de Ahmadi’s in staat moge stellen om de Beloofde Messias (as) waarlijk te volgen, en dat de moslims die de Beloofde Messias (as) nog niet hebben herkend de waarheid zullen inzien en hem zullen aanvaarden.

Als laatst bad Huzoor (aba) dat Allah ons in staat moge stellen om de vlag van de Islam en van de Heilige Profeet (s) in de hele wereld te hijsen, en mogen we de Eenheid van God over de gehele wereld vestigen. Ameen.

Samengesteld door Afdeling Isha’at van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland