Skip to content

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 30 april 2021 | De laaste ‘Ashra van de Ramadhan: Intensifeer gebeden en berouw met Durood

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering.

Ramadhan – Een maand van gebed, zegeningen oproepen over de Heilige profeet (v.z.m.h.) en zoeken naar vergeving

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwudh en Surah al-Fatihah zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat met de genade van Allah de dagen van de gezegende maand Ramadan aan het beleven zijn, en over een paar dagen zullen we de laatste tien dagen van Ramadan ingaan. De Heilige Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd dat de laatste tien dagen van Ramadan de dagen zijn waarop verlossing van de hel wordt verkregen. Daarom moeten we bijzondere aandacht besteden aan onze gebeden, vooral tijdens de laatste tien dagen van Ramadan, zodat we het welbehagen van de Almachtige God kunnen ontvangen en gered kunnen worden van het hellevuur.

De niveau van gebeden van de Heilige Profeet (v.z.m.h.) tijdens de Ramadan

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het niveau van de gebeden van de Heilige Profeet (v.z.m.h.) gedurende de laatste tien dagen van Ramadan niet eens in woorden kan worden uitgedrukt. Met betrekking tot het niveau van zijn gebeden tijdens de maand Ramadan, vertelt Hazrat A’ishah (ra) dat hij harder streefde in zijn gebeden dan in welke andere tijd dan ook.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (v.z.m.h.) het perfecte voorbeeld voor ons is, en dus moeten we proberen om dezelfde standaarden na te streven die door de Heilige Profeet (v.z.m.h.) zijn vastgesteld. Dan zal Allah de Almachtige tevreden met ons zijn, en dan zullen we als ware gelovigen worden beschouwd. Daarom moeten we onszelf heel actief bezig houden met gebeden, vooral tijdens deze dagen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Ahmadi’s in het bijzonder hier aandacht aan moeten schenken, aangezien Ahmadi’s over de gehele wereld met grote moeilijkheden worden geconfronteerd. Zijne Heiligheid (aba) zei dat we moeten bidden om gered te worden van het kwaad van de tegenstanders van Ahmadiyyat. Zijne Heiligheid (aba) zei dat we ook moeten bidden om gered te worden van de pandemie die de hele wereld momenteel meemaakt.

Roep zegeningen uit (durood) over de Heilige Profeet (v.z.m.h.)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat, om onze gebeden te laten verhoren, het noodzakelijk is om zegeningen uit te roepen over de Heilige Profeet (v.z.m.h.). Er is overleverd dat de Heilige Profeet (v.z.m.h.) zei dat zodra iemand het zenden van zegeningen over hem nalaat, hij het pad verlaat dat naar het Paradijs leidt. Bij een andere gelegenheid zei de Heilige Profeet (v.z.m.h.) dat iemand die zegeningen over hem uitzendt, God tien begroetingen naar die persoon zal sturen, en zijn status tien gradaties zal verhogen en tien goede daden onder zijn naam zal noteren. Dit geeft ons een idee van hoe belangrijk het is om durood te versturen over de Heilige Profeet (v.z.m.h.).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we durood voor de Heilige Profeet (v.z.m.h.) een vaste gewoonte in ons leven moeten maken. Niet alleen om onze gebeden te verhoren, maar ook reinheid in ons gehele leven te bewerkstellingen, zodat we de nabijheid van God kunnen bereiken en onze spiritualiteit kunnen vergroten. We moeten niet alleen beweren de ware dienaar van de Heilige Profeet (v.z.m.h.) te hebben aanvaard, maar het moet ook weerspiegeld worden in onze daden.

Een openbaring van de Beloofde Messias (as) met betrekking tot Durood

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde een verhaling van de Beloofde Messias (as), waarin hij een openbaring uitlegde die hij ontving waarin hem werd opgedragen om durood over de Heilige Profeet (v.z.m.h.) te zenden. De Beloofde Messias (as) zei dat dit bewees dat alles wat hij had ontvangen was vanwege zijn volledige gehoorzaamheid en onderwerping aan de Heilige Profeet (v.z.m.h.). Aldus werd de rang van de Beloofde Messias (as) aan hem verleend omdat hij de ware dienaar van de Heilige Profeet (v.z.m.h.) was en hem volledig toegewijd was en zijn missie vervulde.

Zijne Heiligheid (aba) vertelde een incident van de Beloofde Messias (as), waarin hij vertelde dat hij op een avond zo overvloedig durood over de Heilige Profeet (v.z.m.h.) zond dat zijn hart hiervan overwonnen raakte. Hij zag toen in een droom dat engelen naar hem toe kwamen met vaten van licht gevuld met zuiver en zoet water. De engelen zeiden tegen de Beloofde Messias (as) dat dit de zegeningen waren vanwege het zenden van durood over de Heilige Profeet (v.z.m.h.). In een andere gelegenheid zag de Beloofde Messias (as) een droom waarin mensen op zoek waren naar een ware dienaar van de Heilige Profeet (v.z.m.h.). Toen ze hem tegenkwamen, zeiden ze: ‘Dit is de persoon die waarlijk van de Boodschapper (v.z.m.h.) van Allah houdt’.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat, als degenen die de Beloofde Messias (as) hebben aanvaard en ernaar streven zijn missie uit te voeren, moeten wij niet degenen zijn die de wereld inlichten dat wij, via de ware dienaar van de Heilige Profeet (v.z.m.h.) namelijk de Beloofde Messias (as), de ware geest van het sturen van durood over de Heilige Profeet (v.z.m.h.) hebben begrepen? Vooral tijdens de maand Ramadan bidden we niet alleen voor onszelf, maar streven we ernaar om de boodschap van de Heilige Profeet (v.z.m.h.) over de hele wereld te verspreiden. En streven ernaar mensen te laten beseffen dat alleen dit geloof is dat een ware verbinding tussen de mens en God kan vestigen. En dit het geloof is waain God vanwege de liefde van de Heilige Profeet (v.z.m.h.) de smeekbeden van zijn volgelingen verhoort.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het onze verantwoordelijkheid is om deze boodschap over de hele wereld te verspreiden. Als we in dit leven en in het hiernamaals van deze zegeningen willen genieten, dan moeten we voortdurend durood over de Heilige Profeet (v.z.m.h.) uitzenden. Als we dat doen, zullen we zien dat complotten en plannen van de tegenstanders recht voor onze ogen teniet gedaan worden. We zullen onszelf en onze toekomstige nakomelingen zien streven en bloeien in spiritualiteit. We zullen prachtige voorbeelden zien van de aanvaarding van gebed, zowel op individueel niveau als collectief. De voorwaarde is echter dat we met ware oprechtheid durood  over de Heilige Profeet (v.z.m.h.) moet en heben uitgezonden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat men alleen echt en oprecht kan bidden als men weet wat de betekenis is van de woorden die men uitspreekt. Het simpelweg uitspreken van woorden heeft niet dezelfde impact op het hart. En als het hart niet wordt beïnvloed, kan de nodige ijver niet tot stand worden gebracht. Het is dus noodzakelijk om de betekenis te kennen achter de woorden die men zegt. Er zijn velen in de wereld die de woorden van de durood herhalen, maar de betekenis hiervan niet kennen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij de betekenissen van de durood zou presenteren in het licht van de geschriften van Hazrat Mirza Bashirdduin Mahmud Ahmad (ra), de Tweede Kalief van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Het begrijpen van durood

Zijne Heiligheid (aba) zei dat wanneer we zeggen, ‘O Allah, zegen Mohammed (v.z.m.h.)’, dit betekent dat Allah al hetgeen goed is aan de Heilige Profeet (v.z.m.h.) moge schenken. We weten niet hoe groot het goede is dat God kan schenken; dus laten we het aan God over om al het goede dat in Zijn oneindige kennis is, aan de Heilige Profeet (v.z.m.h.) te schenken.

Als we dan ‘O Allah, begunstig Mohammed (v.z.m.h.)’ bidden, bidden we dat God de zegeningen die hij aan de Heilige Profeet (v.z.m.h.) schonk, waar eerder voor werd gebeden, zal vergroten. Dit zou ook gelden voor de gebeden die de Heilige Profeet (v.z.m.h.) voor zijn volk deed. Zodoende kunnen ook wij profiteren van dit gebed.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het simpelweg uitspreken van deze woorden niet genoeg is. Dit gebed moet niet alleen met de oprechtheid van het hart worden gedaan, maar onze daden moeten het ook weerspiegelen. We kunnen niet zijn zoals degenen die de straat opgaan en hun liefde voor de Heilige Profeet (v.z.m.h.) verkondigen, maar daarbij de straten blokkeren en zelfs de zieken hinderen om het ziekenhuis te bereiken. Daarom moeten onze daden ook de woorden weerspiegelen die we uiten, en onze daden moeten de ware leerstellingen van de Heilige Profeet (v.z.m.h.) weerspiegelen. Alleen dan kunnen we baat hebben bij het versturen van durood aan de Heilige Profeet (v.z.m.h.).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Almachtige God Zelf de gelovigen heeft opgedragen om durood te versturen over de Heilige Profeet (v.z.m.h.). In de Heilige Koran staat:

33:57  Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de profeet. O, gij die gelooft, zendt zegeningen over hem en wenst hem vrede met alle eerbied toe.

Het feit dat God en Zijn engelen de Heilige Profeet (v.z.m.h.) begroetingen sturen, toont voor ons aan hoe belangrijk het is om dit ook te doen. Bovendien leren we hieruit dat door het continue aanroepen van zegeningen over de Heilige Profeet (v.z.m.h.), de rang van de Heilige Profeet (v.z.m.h.) blijft stijgen. Als we zegeningen aanroepen, zullen ook wij deelnemen aan de zegeningen ervan. Als we dan deze zegeningen ontvangen, is het aan ons om dankbaar te zijn. En we kunnen onze dank uitten door zelfs meer dan voorheen zegeningen aan te roepen over de Heilige Profeet (v.z.m.h.) te sturen. Dit zal ons vervolgens nog meer zegeningen opleveren, en de cyclus van het zenden van zegeningen en het ontvangen van zegeningen zal blijven doorgaan.

Zijne Heiligheid (aba) bad dat we in staat moge zijn om de verantwoordelijkheid te vervullen om de durood over de Heilige Profeet (v.z.m.h.) te versturen. Hij reciteerde toen de durood sharif:

O Allah! Begunstig Muhammad en de volgelingen van Muhammad zoals Gij Abraham begunstigde en de volgelingen van Abraham. Voorwaar! Gij zijt Geprezen, Verheerlijkt.

O Allah! Zegen Muhammad en de volgelingen van Muhammad zoals Gij Abraham zegende en de volgelingen van Abraham. Voorwaar! Gij zijt Geprezen, Verheerlijkt.

Het belang van het vragen om vergiffenis

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het tweede punt waarop hij de aandacht wil vestigen is het zoeken naar vergiffenis. In het bijzonder door het volgende gebed:

‘Ik zoek vergiffenis bij Allah, mijn Heer, voor al mijn zonden, en ik wend me tot Hem.’

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) in de uitleg van dit vers, die verklaarde dat dit gebed betekent dat God de fouten die zijn begaan moge bedekken, en dat God de persoon die naar bekering streeft moge redden van de aangeboren zwakheid die elke persoon bezit. Net zoals God de mens heeft geschapen, heeft Hij ook de middelen geschapen om de mens van twijfel te redden. God heeft dus geboden dat we vergeving moeten zoeken. We kunnen alleen van aarzelen en twijfel worden gered door voortdurend om vergeving van Hem te vragen.

Vergeving zoeken door dit gebed stelt iemand ook in staat de geboden van God te vervullen. Dit gebed moet niet alleen worden verricht nadat iemand een fout heeft begaan, maar het moet op een continue basis worden verricht, zodat iemand ook kan worden gered van het mogelijkheid om toekomstige fouten te begaan. En op deze manier de nabijheid tot God kan bereiken. Het is dus noodzakelijk om vergeving te vragen, zowel wanneer een fout is begaan als zelfs wanneer deze niet is begaan. Satan is altijd bereid om op ieder moment toe te slaan. God stelt dus dat we, om van dergelijke aanvallen gered te worden, voortdurend gebruik moeten maken van dit gebed.

Een voorbeeld van God Zijn barmhartigheid

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de genade van God buitengewoon groot is. In feite heeft de Almachtige God Zelf verklaard dat Zijn barmhartigheid alle dingen omvat. Dit wordt verklaard door middel van een verhaal verteld door de Heilige Profeet (v.z.m.h.). Er was een persoon die 99 moorden had gepleegd. Hij voelde zich slecht en ging naar iemand om te vragen of hij vergeving kon krijgen. Die man zei dat na 99 moorden gepleegd te hebben, er voor hem geen manier was om vergeven te worden; dus doodde hij ook die man, en dus doodde hij in totaal 100 mensen. Hij ging toen naar een andere persoon met dezelfde vraag. Die persoon vertelde hem dat de deur naar God Zijn  genade altijd open staat, en zei hem dat hij naar een bepaalde plek moest reizen waar hij mensen zou vinden die God aanbaden en smeekten. Hij zou zich bij hen moeten aansluiten en vergeving moeten zoeken. Hij zou echter nooit naar zijn vroegere stad kunnen terugkeren, want oprecht berouw zal nooit meer terugkeren. Dus ging hij op weg naar die bewuste plaats, maar hij kwam onderweg te sterven. De engelen voor genade en straf kwamen samen om zijn lot te bepalen. De engel voor de staf zei dat hij gestraft moest worden voor zijn misdaden, terwijl de engelen van genade om vergeving voor hem vroeger. Er werd besloten dat zou worden bekeken of hij dichter bij de oorsprong van zijn reis was of dichter bij zijn gewenste bestemming, en dat zou bepalen wat zijn lot zou zijn. Toen ze gingen meten, was hij maar iets dichter bij zijn bestemming, en dus toonde God genade en werd hij naar het paradijs gebracht.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit een vraag is die veel jongeren tegenwoordig stellen, dus hoe groot de vergeving van God werkelijk is, en of ze vergeven kunnen worden. Het is een bekend feit dat God zich met genade wendt tot degenen die zich tot Hem wenden. De Heilige Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd dat iemand die naar God loopt, God naar hen toe rent. De maand Ramadan is dus de uitgelezen kans om je tot God te wenden, vergeving te zoeken en berouw te hebben.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Ahmadi’s met grote moeilijkheden te maken hebben en de enige oplossing hiervoor is dat wij een relatie tot stand brengen met de Almachtige God. Als we dat doen, en als onze durood en ons zoeken naar vergeving door God wordt aanvaard, dan zullen we uit de greep van de tegenstanders worden gered.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we in onze gebeden tijdens de Ramadan moeten bidden om gered te worden van het kwaad van tegenstanders. We moeten bidden voor degenen die door moeilijkheden gaan, opdat hun gemak mag worden verleend. De Ahmadi’s in Pakistan zouden in het bijzonder moeten bidden. Zijne Heiligheid (aba) zei dat wij ook moeten bidden om gered te worden van de huidige pandemie waarmee de wereld wordt geconfronteerd.

Zijne Heiligheid (aba) bad dat we diegenen mogen zijn die oprecht durood naar de Heilige Profeet (v.z.m.h.) zenden en waarlijk naar vergeving zoeken.

Samengesteld door Afdeling Isha’at van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland