Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 25 November 2022 | Gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image
Feature image

Klik hier om het video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta`awwuz en Surah al- Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra) zou blijven belichten.

Een aangeboren verlangen om de mensheid te dienen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat met betrekking tot zijn dienstbaarheid aan de mensheid, er is bevestigd dat zelfs voordat hij de Islam accepteerde, Hazrat Abu Bakr (ra) werd beschouwd als de beste onder de Quraish en dat mensen vaak naar hem toe gingen voor hulp in hun moeilijkheden. Hij ontving ook vaak mensen in Mekka. Hij behoorde tot de hoogste rangen en standen van mensen en bezat een hoge standaard van gastvrijheid. Hij was ook erg vriendelijk voor de armen en behoeftigen. Tijdens het koude weer kocht hij kleden en verdeelde ze onder de armen en behoeftigen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat voordat hij de Khalifah werd, hij iemands geiten melkte. Nadat hij Khalifah was geworden, dachten de dochters van de persoon dat hij deze verantwoordelijkheid niet langer zou vervullen, maar Hazrat Abu Bakr (ra) bleef deze verantwoordelijkheid behouden, zelfs nadat hij Khalifah was geworden, en deed dit gedurende zes maanden totdat hij uit de buitenwijken naar Medina verhuisde.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (vzmh) de moslims die thuis voedsel voor drie mensen hadden, adviseerde om een vierde te nemen en hen te eten te geven en wie voedsel voor vier personen had, zou een vijfde persoon mee naar huis moeten nemen enzovoorts. Hazrat Abu Bakr (ra) nam drie mensen mee naar huis. Hij ging toen naar het huis van de Heilige Profeet (vzmh) en bleef bij hem tot het laat was geworden. Bij thuiskomst hoorde hij dat zijn gasten erop hadden gestaan dat ze niet zouden eten voordat hij terugkwam. Ze kregen toen eten aangeboden toen hij naar huis terugkeerde, maar terwijl ze aten, bleef het voedsel toenemen, tot het punt dat ze klaar waren met eten, het voedsel drie keer zoveel was als voordat ze begonnen te eten.

Een voorbeeld in het voeden van de armen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er is opgetekend dat Hazrat Umar (ra) na het overlijden van Hazrat Abu Bakr (ra) aan een van zijn arbeiders de verschillende deugden vroeg die hij in Hazrat Abu Bakr (ra) zag. Een van de dingen die hij zei, was het feit dat hij elke dag een bepaalde arme persoon te eten ging geven. Daarom ging Hazrat Umar (ra) naar dezelfde grot waar de arme man, die blind was en geen ledematen had, verbleef, om hem te voeden. Toen hij eten kreeg, begon hij te huilen, zich realiserend dat Hazrat Abu Bakr (ra) was overleden. Toen hem werd gevraagd hoe hij dit wist, zei hij dat hij geen tanden had, en dus kauwde Hazrat Abu Bakr (ra) op het eten en stopte het dan in zijn mond om het hem gemakkelijk te maken.

De fouten van anderen bedekken

Zijne Heiligheid (aba) zei met betrekking tot Hazrat Abu Bakr (ra) die de fouten van anderen bedekte dat hij placht te zeggen dat als hij ooit een dief zou betrappen, zijn eerste wens zou zijn dat God hun fouten bedekt.

Onwankelbare moed van Hazrat Abu Bakr (ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei met betrekking tot de moed van Hazrat Abu Bakr (ra) dat hij in de voorhoede stond van gevechten en van het dienen van de Heilige Profeet (vzmh), ongeacht de omstandigheden. Het was dankzij deze moed dat Hazrat Ali (ra) de mensen eens vertelde dat Hazrat Abu Bakr (ra) Hazrat Abu Bakr (ra) was . Tijdens de Slag bij Badr, toen werd besloten wie de tent van de Heilige Profeet (vzmh) zou bewaken, was Hazrat Abu Bakr (ra) de eerste die naar voren stapte en hem beschermde. Bovendien behoorde Hazrat Abu Bakr (ra) tot degenen die standvastig bleven naast de Heilige Profeet (vzmh) en niet van hun post op de berg kwamen. Evenzo toonde Hazrat Abu Bakr (ra) grote moed bij andere gelegenheden zoals de Slag om Khaibar, het Verdrag van Hudaibiyah, de expeditie van Taif, de Slag om Tabuk. Hij kreeg zelfs de grootste vlag tijdens de Slag om Tabuk. Na het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh), toen sommige moslims afvallig werden, toonde Hazrat Abu Bakr (ra) grote moed en ging hij deze uitdaging aan.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat sommige mensen eens aan de Metgezellen vroegen wie de dapperste Metgezel was tijdens het leven van de Heilige Profeet (vzmh). Ze antwoordden door te zeggen dat de dapperste onder hen werd beschouwd als degene die de Heilige Profeet (vzmh) het meest bijstond vooral tijdens gevechten, aangezien dit de gevaarlijkste plek is om te zijn in termen van dreiging van een vijandelijke aanval. Vandaar dat alleen de dapperste persoon, vaak Hazrat Abu Bakr (ra) , naast de Heilige Profeet (vzmh) stond, en dus zeiden de metgezellen dat ze hem als de dapperste zagen. Net zoals Gabriël de Heilige Profeet (vzmh) vergezelde op de Nachtreis [Isra], zo vergezelde Hazrat Abu Bakr (ra) de Heilige Profeet (vzmh) tijdens zijn migratie. Tijdens de reis, toen hij bang was dat de Quraish hen zou vinden, zei Hazrat Abu Bakr (ra) dat hij zich geen zorgen maakte over zijn eigen leven, maar alleen bezorgd was om het welzijn van de Heilige Profeet (vzmh) .

Zijne Heiligheid (aba) zei dat na het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh), toen er onenigheid was over de vraag of de Khalifah van de Muhajirin of Ansar moest zijn , Hazrat Abu Bakr (ra) een bijeenkomst bijeen riep. Hazrat Umar (ra) dacht dat voor deze taak iemand nodig was die moedig was, niet teder van hart en dus begon hij na te denken over verschillende argumenten die hij zou kunnen aanvoeren. Toen echter de tijd voor deze bijeenkomst aanbrak, leidde Hazrat Abu Bakr (ra) de bijeenkomst met zoveel moed en presenteerde hij alle punten die Hazrat Umar (ra) van plan was te presenteren, als hij de bijeenkomst had geleid. Hazrat Abu Bakr (ra) hield ook dapper stand toen mensen de betaling van Zakaat weigerden. Hij zei dat wat er ook gebeurde, als er in de tijd van de Heilige Profeet (vzmh) zelfs een stuk touw in zakaat werd gegeven, hij ervoor zou zorgen dat Zakaat nog steeds werd aangeboden. Hij zei dat met dit doel dat zelfs als er een aanval zou zijn en hij alleen zou moeten vechten, hij dat zou doen.

Verwijdering van een misvatting over het koranische bevel om zakat te geven

Zijne Heiligheid (aba) zei dat tijdens Hazrat Abu Bakr’s (ra) tijdperk van Khilafat, sommige mensen het vers verkeerd begrepen:

“Neem aalmoezen van hun rijkdommen aan opdat gij hen daardoor moogt reinigen en louteren. En bid voor hen” (9:103)

Ze dachten dat aangezien God de Heilige Profeet (vzmh) aansprak, dit betekende dat Zakaat alleen aan hem betaald moest worden. Ze realiseerden zich niet dat dit ook gold voor de opvolgers van de Heilige Profeet (vzmh) en een doorlopend gebod was. Terwijl sommige oudere metgezellen Hazrat Abu Bakr (ra) voorstelden om mild te zijn en zulke mensen met rust te laten, zei Hazrat Abu Bakr (ra) dat hij niet in de positie was om dit gebod op te heffen en bleef standvastig om het te handhaven. Hazrat Umar (ra) stond bekend als buitengewoon moedig, maar zelfs hij gaf toe dat Hazrat Abu Bakr (ra) moediger was omdat hij standvastig en dapper was om dit gebod te handhaven. Het was toen dat mensen de grote moed beseften van de Khalifah die door God was aangesteld.

Ongeëvenaarde offers van Hazrat Abu Bakr (ra) omwille van de Islam

Zijne Heiligheid (aba) zei met betrekking tot Hazrat Abu Bakr’s (ra) financiële offers, dat er is opgetekend dat toen Hazrat Abu Bakr (ra) de Islam accepteerde, hij volgens een overlevering een miljoen dirhams had. Er wordt gezegd dat hij zoveel aan de armen en behoeftigen besteedde dat hij op het moment van migratie nog maar ongeveer vijfduizend dirhams over had.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (vzmh) eens zei dat niemands rijkdom hem zo goed had gedaan als de rijkdom die door Hazrat Abu Bakr (ra) werd opgeofferd. Hazrat Umar (ra) zei dat de gedachte eens bij hem opkwam dat Hazrat Abu Bakr (ra) hem altijd overtrof in financiële offers. Dus op een dag was hij van plan Hazrat Abu Bakr (ra) te overtreffen bij het brengen van financiële offers en dus ging hij naar huis en nam de helft van alles wat hij bezat en presenteerde het. Later hoorde hij echter dat Hazrat Abu Bakr (ra) alles had opgeofferd wat hij thuis bezat. Hij realiseerde zich toen dat hij Hazrat Abu Bakr (ra) nooit zou kunnen overtreffen in financiële offers.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij deze incidenten in de toekomst zou blijven toelichten.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek

Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 18 November 2022 | Gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image
Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud , Ta’awwuz en Surah al- Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra) zou blijven benadrukken.

De Heilige Profeet (vzmh) kiest zijn plaatsvervanger

Zijne Heiligheid (aba) zei dat op basis van de incidenten die al zijn gepresenteerd met betrekking tot hoe de Heilige Profeet (vzmh) Hazrat Abu Bakr (ra) zag, het duidelijk wordt dat de Heilige Profeet (vzmh) wilde dat Hazrat Abu Bakr (ra) zijn opvolger werd. Hazrat A’ishah (ra) vertelt dat de Heilige Profeet (vzmh) tijdens zijn laatste ziekte Hazrat Abu Bakr (ra) ontbood zodat hij iets kon opschrijven. Hij zei dat hij vreesde dat iemand anders zou denken dat hij meer recht zou hebben om zijn opvolger te zijn, terwijl de gelovigen zeker iemand anders zouden afwijzen behalve Hazrat Abu Bakr (ra) als zijn opvolger.

Gedrag van Hazrat Abu Bakr (ra) tijdens de grote laster

Zijne Heiligheid (aba) zei dat volgens Hazrat Abu Hurairah (ra), de Heilige Profeet (vzmh) in een droom zag dat hij bij een put zat en een emmer gebruikte om wat water te putten. Toen zag hij dat Hazrat Abu Bakr (ra) wat water uit de put putte. Hij had er wat moeite mee, maar God zou zijn zwakheid bedekken. Toen zag de Heilige Profeet (vzmh) de emmer in leer veranderen en zag Hazrat Umar (ra) met grote kracht water uit de put putten. Dit gaf aan dat deze twee getrouwen opvolgers zouden zijn van de Heilige Profeet (vzmh).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat ten tijde van het incident van Ifk (de Grote Laster), de ouders van Hazrat A’ishah (ra) (dwz Hazrat Abu Bakr (ra)) grote liefde en respect toonden voor de Heilige Profeet (vzmh). In de loop van dit incident volgden ze de leiding van de Heilige Profeet (vzmh) in omgang en houding jegens Hazrat A’ishah (ra). Gedurende deze tijd dat, met de toestemming van de Heilige Profeet (vzmh), Hazrat A’ishah (ra) naar het huis van haar ouders ging en hen uitlegde dat ze was gekomen om te horen van de grote beschuldigingen die tegen haar waren ingebracht, begon Hazrat Abu Bakr (ra) te huilen en adviseerde haar terug te keren naar het huis van de Heilige Profeet (vzmh).

Zijne Heiligheid (aba) citeerde Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra), die zei dat door deze laster te uiten, de tegenstanders haar echtgenoot, de Heilige Profeet (vzmh) en tegelijkertijd haar vader, Hazrat Abu Bakr (ra) kwaad wilden doen, anders had het geen voordeel voor hen om Hazrat A’ishah (ra) te belasteren. Er kan ook niet worden gezegd dat de andere vrouwen van de Heilige Profeet (vzmh) mee wilden doen aan het belasteren van Hazrat A’ishah (ra) zodat ze uit de gratie raakte bij de Heilige Profeet (vzmh); in de woorden van Hazrat A’ishah (ra) zelf, ze zei dat Hazrat Zainab (ra) de felste was in het verdedigen van haar en het aan de kaak stellen van de laster. Evenzo, wanneer gevraagd werd naar Hazrat A’ishah (ra), hadden andere vrouwen van de Heilige Profeet (vzmh) alleen maar positieve dingen over haar te zeggen. Daarom was er niemand met een wraakactie tegen Hazrat A’ishah (ra), en het uiten van deze laster was slechts een poging tegen de Heilige Profeet (vzmh), of om te voorkomen dat Hazrat Abu Bakr (ra) zijn opvolger zou worden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de metgezellen, terwijl ze met elkaar spraken, zouden bespreken dat als iemand een rang na de Heilige Profeet (vzmh) bekleedde, het zeker Hazrat Abu Bakr (ra) was. Eens ging een bedoeïen naar de Heilige Profeet (vzmh) en vroeg hem om een bepaalde behoefte van hem te vervullen. De Heilige Profeet (vzmh) zei dat hij later terug moest komen voor de vervulling van zijn behoefte. Aangezien de bedoeïen niet geoefend was in manieren en fatsoen, vroeg hij de Heilige Profeet (vzmh) wat hij moest doen als de Heilige Profeet (vzmh) niet langer aanwezig was toen hij terugkeerde. De Heilige Profeet (vzmh) zei dat als hij niet langer in deze wereld was, hij naar Hazrat Abu Bakr (ra) moest gaan voor de vervulling van zijn behoefte.

Vergeefse pogingen van de huichelaars door de grote laster te verheffen

Zijne Heiligheid (aba) werkte verder uit dat Abdullah bin Ubay bin Sulul, door kwaadwillig de Grote Laster te beginnen, de groei van het moslimrijk probeerde te belemmeren, of aan het roer wilde staan na het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh). Hij zag dat Hazrat Abu Bakr (ra) de meest deugdzame volgeling van de Heilige Profeet (vzmh) was en de Heilige Profeet (vzmh) zeer dierbaar was. Hij zag dat als de moslims een kwestie moesten oplossen of een vraag moesten beantwoorden en ze niet in staat waren om de Heilige Profeet (vzmh) te vragen, ze zich tot Hazrat Abu Bakr (ra) wendden. Het was duidelijk dat de opvolger van de Heilige Profeet (vzmh) Hazrat Abu Bakr (ra) zou zijn. Dit dempte echter de dromen van Abdullah bin Ubay bin Sulul over leiderschap. Zo probeerde hij de gestalte van Hazrat Abu Bakr (ra) te doen afnemen in de ogen van de Heilige Profeet (vzmh) en vervolgens van het moslimvolk. God sprak dit echter aan in de Heilige Koran toen Hij zei:

‘Waarlijk, zij die de lastering voortbrachten waren een grote groep uit uw midden; beschouwt dit niet als een kwaad voor u – integendeel het is goed voor u.’ (24:12)

Zijne Heiligheid (aba) citeerde Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) die uitlegde dat God in dit vers verzekerde dat deze laster de moslims niet zou schaden, zoals sommigen dachten, maar eerder gunstig zou blijken te zijn. Het is na dit vers, in hetzelfde hoofdstuk, dat God spreekt over de vestiging van Khilafat (kalifaat). Mensen probeerden de vestiging van het kalifaat te verhinderen door laster te uiten tegen Hazrat A’ishah (ra). God verklaart echter dat het kalifaat niet alleen een wereldse leiding is, maar een door God aangewezen post. Dus, ondanks de inspanningen van tegenstanders, werd het kalifaat opgericht na de Heilige Profeet (vzmh) en de eerste die deze rol kreeg was Hazrat Abu Bakr (ra).

Uitmuntendheid van Hazrat Abu Bakr (ra)

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) een diep begrip van God had; hij was erg vriendelijk, nederig, erg vergevingsgezind en verdraagzaam en had een sterke relatie met de Heilige Profeet (vzmh). Hij bleef in de schaduw van de Heilige Koran en onderscheidde zich in zijn begrip van de Heilige Koran. Hij was de trots van de Heilige Profeet (vzmh) en was anders dan alle anderen in de liefde die hij van hem ontving. Hij liet alles achter wat hij had en wijdde zich aan de wil van God in de mate dat het licht van God zichtbaar was bij elke stap, tot het punt dat hem de titel van Siddiq (de Waarheidsgetrouwe) werd gegeven. De Beloofde Messias (as) zei dat God hem rechtstreeks had geïnformeerd over al deze gewaardeerde kwaliteiten die Hazrat Abu Bakr (ra) bezat.

14 edelen van de Heilige Profeet (vzmh)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat volgens Hazrat Ali (ra), de Heilige Profeet (vzmh) zei dat elke profeet zeven metgezellen krijgt, maar hij kreeg er 14. Toen hem werd gevraagd wie ze waren, zei de Heilige Profeet (vzmh): Hazrat Ali (ra) en zijn twee zonen, Hazrat Ja’far (ra), Hazrat Hamzah (ra), Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat Umar (ra), Hazrat Mus’ab bin Umair (ra), Hazrat Bilal (ra), Hazrat Sulaiman (ra), Hazrat Ammar (ra), Hazrat Miqdad (ra), Hazrat Hudhaifah (ra) en Hazrat Abdullah bin Mas’ud (ra).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) door de Heilige Profeet (vzmh) was aangesteld als de leider van de karavaan op weg naar de hadj in 9 AH. Hazrat Abu Bakr (ra) vertrok uit Medina met 300 metgezellen. De Heilige Profeet (vzmh) stuurde met hen 20 offerdieren om wiens nek hij zelf halsbanden plaatste om ze te markeren als offerdieren.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij in de toekomst incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra) zou blijven benadrukken.

Begrafenisgebeden

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij de begrafenisgebeden van de volgende overleden leden zou leiden:

Muhammad Dawood Zafar

Muhammad Dawood Zafar, een missionaris uit het VK die in de Raqeem Press diende, stierf op 16 november. Hij diende op verschillende plaatsen als missionaris voordat hij naar het Verenigd Koninkrijk kwam, waar hij werd aangesteld om te dienen in de Raqeem Press. Hij was enige tijd president van de gemeenschap in Islamabad, VK. Hij laat zijn ouders, zijn vrouw, drie zonen en een dochter na. Terwijl hij overwoog om missionaris te worden, werd hij ontmoedigd door sommigen die zeiden dat hij een beter inkomen zou kunnen verdienen door een ander werkveld te kiezen. Hij liet zich echter nooit afschrikken en bleef standvastig in zijn toewijding, en ondanks financiële moeilijkheden bleef hij standvastig. Hij adviseerde zijn kinderen altijd om een middel tot gemak voor anderen te zijn en anderen nooit problemen te bezorgen. Hij vertelde zijn kinderen altijd dat alles wat hij ooit bereikte alleen dankzij het Khilafat was en zei dat ze moesten bidden dat hij altijd in staat zou zijn om de Gemeenschap op de best mogelijke manier te dienen. Hij adviseerde zijn kinderen altijd om deugdzaam te zijn en gehecht te blijven aan het Khilafat. Zijne Heiligheid (aba) bad dat zijn kinderen zijn advies mogen volgen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat mensen unaniem zeiden dat hij een vrolijk persoon was en de harten won van mensen. Hij was zeer bedreven in zijn werk en had technische vaardigheden. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah hem vergiffenis en barmhartigheid moge schenken, geduld schenken aan zijn kinderen en hen in staat stellen zijn deugden voort te zetten, en ook geduld schenken aan zijn ouders.

Ruqayya Shamim Bushra

Ruqayya Shamim Bushra, echtgenote van wijlen Karam Ilahi Zafar, die een missionaris in Spanje was. Ze was de nationale voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Vrouwenorganisatie in Spanje. Ze laat drie zonen en drie dochters na. Haar nakomelingen dienen de Gemeenschap in verschillende hoedanigheden. Sinds haar twaalfde had ze een speciale neiging tot gebeden. Ze was zeer opmerkzaam en voorbeeldig in haar naleving van de sluier. Tijdens hun eerste dagen in Spanje heeft ze samen met haar man veel moeilijkheden doorstaan, vanwege hun inspanningen om de boodschap van de islam te verspreiden. Maar net als haar man bleef ze standvastig en bleef ze op God vertrouwen. Ze assisteerde ook bij de bouw van een moskee in Spanje door op te treden als accountant. Ze gaf altijd voorrang aan haar geloof boven wereldse zaken. Ze vestigde een islamitisch voorbeeld in een land waar het ooit een misdaad was om zelfs maar de naam islam uit te spreken. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah haar vergiffenis en genade moge schenken en haar nageslacht in staat zal stellen de erfenis van haar deugden voort te zetten.

Tahira Hanif

Tahira Hanif, dochter van Hazrat Zainul Abideen Waliullah Shah en echtgenote van Mirza Hanif Ahmad, zoon van de Tweede Kalief (ra). Ze was ook Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad’s (aba) tante (mumani). Haar vader was een groot geleerde en schreef commentaar op vele delen van Sahih al-Bukhari. Ze diende de Ahmadiyya Moslim Vrouwenorganisatie in Rabwah en bracht daarna ook enige tijd door in Sierra Leone met haar man, die zijn leven had toegewijd aan het dienen van de Jamaat. Ze was erg consequent in haar gebeden, evenals vrijwillige gebeden. Ze zorgde voor iedereen en hield van de Gemeenschap en was oprecht en loyaal aan Khilafat. Zijne Heiligheid (aba) zei dat ze hem regelmatig brieven schreef, vooral na zijn vrijdagpreken. Ze zorgde voor de armen en behoeftigen. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah haar vergiffenis en genade moge schenken, haar een positie onder de ouderen zal schenken en haar kinderen in staat zal stellen de erfenis van haar deugden voort te zetten.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek

Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 11 November 2022 | Gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image
Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr Siddiq (ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat hij zou doorgaan met het belichten van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr(ra).

Een expert in Genealogie

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) volgens overleveringen bedreven was in de kennis van de geschiedenis van de Arabische geslachten en stambomen, in het bijzonder die van de Quraish. Degenen die later experts werden op dit gebied, schreven hun kennis en opleiding op dit gebied toe aan Hazrat Abu Bakr(ra), want hij bezat de meeste kennis over dit onderwerp. Hij kende zowel de positieve als de negatieve aspecten van de stambomen, echter noemde hij de negatieve aspecten nooit.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Heilige Profeet(saw) Hazrat Hassan bin Thabit(ra) eens adviseerde dat voordat hij gedichten schreef over de Quraish, hij Hazrat Abu Bakr(ra) moest raadplegen over de genealogie van de Quraish. Bij het horen van deze poëzie zou het voor de luisteraars duidelijk zijn dat het geschreven was in overleg met Hazrat Abu Bakr(ra).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het is vastgelegd dat hoewel Hazrat Abu Bakr(ra) niet als een dichter zou worden beschouwd, hij zeker interesse had in poëzie. Geleerden en historici verschillen van mening of Hazrat Abu Bakr(ra) ooit zelf poëzie heeft geschreven. Sommigen beweren dat er een compilatie van poëzie geschreven door Hazrat Abu Bakr(ra) bestaat die in Turkije te vinden is.

Een diep inzicht in zaken

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) zeer scherpzinnig was. Er wordt verteld dat de Heilige Profeet (saw) eens zei dat God een persoon de keuze had gegeven tussen dat wat in deze wereld is en dat wat bij God is en de persoon koos voor dat wat bij God is. Hierop begon Hazrat Abu Bakr(ra) te huilen, wat sommige mensen in verwarring bracht omdat het voor hen leek alsof de Heilige Profeet(saw) in het algemeen over een persoon sprak. Later realiseerden zij dat Hazrat Abu Bakr(ra) die persoon opvatte als de Heilige Profeet(saw). De Heilige Profeet(saw) vertelde Hazrat Abu Bakr(ra) niet te huilen omdat hij voorop liep in deugdzaamheid en het opofferen van rijkdom. Hij zei dat als hij een Khalil (goede vriend) kon hebben, het Hazrat Abu Bakr(ra) zou zijn geweest, maar de broederschap van de Islam is groter. Hij zei dat alle ramen naar de moskee gesloten moeten worden behalve die van Hazrat Abu Bakr(ra).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) een groot inzicht in en begrip van de Heilige Koran had. Bijvoorbeeld, toen het vers ‘Deze dag heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt en Mijn gunst aan u voltooid’ (5:4) werd geopenbaard, begon Hazrat Abu Bakr(ra) te huilen, want hij voelde dat dit betekende dat het overlijden van de Heilige Profeet(saw) nabij was. De Beloofde Messias(as) legde uit dat profeten naar deze wereld worden gezonden met een missie en wanneer die missie voltooid is, dan komt de tijd voor hen om te vertrekken, iets wat Hazrat Abu Bakr(ra) begreep en uit dit vers opmaakte. Verder verklaart de Beloofde Messias(as) met betrekking tot de Hadith waarin de Heilige Profeet(saw) zei dat alle ramen behalve die van Hazrat Abu Bakr(ra) gesloten moesten worden, dat dit betekende dat de verborgen schatten van God, vertegenwoordigd door een moskee, altijd zichtbaar zouden zijn voor Hazrat Abu Bakr(ra). Dit betekende niet dat deze deur voor anderen gesloten was, maar hij stond het meest open voor Hazrat Abu Bakr(ra), want zijn percepties waren veruit superieur aan die van ieder ander.

Een autoriteit in de interpretatie van dromen

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) ook grote vaardigheid had in het interpreteren van dromen en dat hij dromen interpreteerde ten tijde van de Heilige Profeet(saw). Avicenna verklaart dat na de Heilige Profeet(saw), Hazrat Abu Bakr(ra) de grootste uitlegger van dromen was. Eens ging een man naar de Heilige Profeet(saw) en zei dat hij een droom zag waarin er een wolk was waaruit olie en honing viel en mensen daarvan profiteerden. Hij zag toen een touw vanuit de hemel hangen die de Heilige Profeet(saw) in de droom vastgreep en naar de hemel opsteeg en vervolgens nog twee mensen op dezelfde manier opstegen. Een derde persoon nam het touw vast, maar het brak, waarna het werd hersteld en ook hij steeg op met hetzelfde touw. Na het horen van deze droom, vroeg Hazrat Abu Bakr(ra) de Heilige Profeet(saw) om toestemming om het te interpreteren, wat de Heilige Profeet(saw) toestond. Hazrat Abu Bakr(ra) zei dat de wolk de Islam was en de olie en honing die eruit viel de Koran was. Mensen die van deze dingen profiteren verwezen naar degenen die kennis van de Heilige Koran verkrijgen. Het touw dat naar de hemel ging stelde de waarheid voor waarop de Heilige Profeet (saw) gevestigd was en het vastgrijpen ervan verhief de Heilige Profeet (saw). Dan zouden er degenen na hem zijn die op dezelfde waarheid waren gevestigd en dan een derde voor wie het zou worden gebroken en dan hersteld. De Heilige Profeet(saw) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) in sommige opzichten correct was en zich in andere vergiste met betrekking tot zijn interpretatie, maar de Heilige Profeet(saw) vond het niet nodig om er op dat moment verder op in te gaan.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Heilige Profeet(saw) een droom zag waarin hij met Hazrat Abu Bakr(ra) op een verhoogde plek was en de Heilige Profeet(saw) was twee en een halve stap voor Hazrat Abu Bakr(ra). Hazrat Abu Bakr(ra) interpreteerde dit zo dat God de Heilige Profeet(saw) tot zich zou roepen en dat Hazrat Abu Bakr(ra) daarna nog twee en een half jaar in leven zou blijven, en dit is precies wat er gebeurde.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat A’ishah(ra) eens in een droom zag dat er drie manen in haar kamer vielen. Na het overlijden van de Heilige Profeet(saw) toen hij werd begraven in Hazrat A’ishah’s(ra) huis, vertelde Hazrat Abu Bakr(ra) haar dat dit de eerste van de drie manen was die ze zag en dit was de beste.

De eerste volwassen man die de Islam aanvaardde

Zijne Heiligheid(aba) zei dat met betrekking tot de eerste onder de mannen die de Islam accepteerde, er is vastgelegd dat het Hazrat Abu Bakr(ra) was. De eerste persoon in het algemeen was Hazrat Khadijah(ra) waarna sommige geleerden van mening verschillen over de eerste man die accepteerde. Echter, zoals uitgelegd door Hazrat Mirza Bashir Ahmad(ra) in The Life and Character of the Seal of Prophets zou het niet juist zijn om te zeggen dat de eerste onder de mannen die accepteerde Hazrat Zaid(ra) of Hazrat Ali(ra) was, aangezien zij jonge leden van het huishouden van de Heilige Profeet (saw) waren en als zijn zonen waren, en hem dus in ieder geval zouden hebben gevolgd. Hazrat Abu Bakr(ra) blijft dan nog over, die ongetwijfeld de eerste was die de Islam accepteerde. Hij werd geëerd onder de Quraish, maar hij aarzelde niet in het minst toen hij de aanspraak van de Heilige Profeet (saw) hoorde en accepteerde dit meteen. Hij offerde alles op wat hij had omwille van de Heilige Profeet (saw).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat er daarna vijf personen waren die Islam accepteerden als gevolg van Hazrat Abu Bakr’s(ra) prediking en werden vervolgens standvastige metgezellen. Deze personen waren Hazrat Uthman bin Affan(ra), Hazrat Abdur Rahman bin Auf(ra), Hazrat Sa’d bin Abi Waqqas(ra), Hazrat Zubair bin al-Awwam(ra), Hazrat Talhah bin Ubaidillah(ra). Deze metgezellen behoorden ook allemaal tot de tien metgezellen (Asharah Mubasharah) die de blijde tijding van het Paradijs kregen van de Heilige Profeet(saw).

Een man die bereid is alles op te offeren voor zijn geloof

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Heilige Profeet(saw) de immense offers erkende die Hazrat Abu Bakr(ra) aan het begin van de Islam bracht. De offers die Hazrat Abu Bakr(ra) in het begin bracht waren ongeëvenaard, ook al brachten degenen die daarna kwamen ook grote offers, zoals Hazrat Umar(ra). Eens, toen er een geschil was tussen Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra), zei de Heilige Profeet(saw) dat wanneer mensen de Islam niet accepteerden, Hazrat Abu Bakr(ra) dat wel deed, en wanneer mensen tegen de Islam waren, Hazrat Abu Bakr(ra) de Islam hielp, dus waarom werd hem dan pijn gedaan? Dit was de bevestiging van zijn offers, verklaard door de Heilige Profeet(saw) zelf.

Een bevrijder van slaven

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) bekend stond om het bevrijden van slaven. Zo waren er aan het begin van de Islam zeven slaven die Hazrat Abu Bakr(ra) bevrijdde met zijn eigen vermogen ter wille van de Islam. Zelfs de tegenstanders van Islam erkenden de deugdzaamheid van Hazrat Abu Bakr(ra). Op een keer, toen Hazrat Abu Bakr(ra) Makkah verliet, vroeg een leider hem waar hij heen ging. Hazrat Abu Bakr(ra) vertelde hem dat het daar niet langer veilig voor hem was. Het opperhoofd antwoordde dat als een deugdzaam persoon als Hazrat Abu Bakr(ra) zou vertrekken, de stad Makkah geruïneerd zou worden. Dus bleef Hazrat Abu Bakr(ra) daar onder zijn bescherming, en terwijl hij bad en de Heilige Koran reciteerde, stopten voorbijgangers en luisterden naar de grote pijn en smart waarmee hij reciteerde. Toen de mensen klaagden, vroeg het opperhoofd aan Hazrat Abu Bakr(ra) om niet hardop te reciteren omdat het de andere opperhoofden boos maakte. Hazrat Abu Bakr(ra) zei dat hij niet zou ophouden en het opperhoofd zijn bescherming kon intrekken als hij dat wilde.

De plaatsvervanger van de Heilige Profeet (saw) bij het leiden van het gebed

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) behoorde tot degenen die vereerd en gelukkig waren om door de Heilige Profeet(saw) te worden aangewezen om de gebeden te leiden in de Moskee van de Profeet(saw). De Heilige Profeet(saw) verrichte ook gebeden die werden geleid door Hazrat Abu Bakr(ra); een overlevering vermeldt dat toen de Heilige Profeet(saw) ziek was, hij rechts van Hazrat Abu Bakr(ra) zat toen deze het gebed leidde en hem daarmee volgde in het gebed.

Liefde en zorg voor familieleden

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) erg aardig was voor zijn kinderen. Hoewel zijn oudste zoon apart woonde, zorgde Hazrat Abu Bakr(ra) voor zijn huishoudelijke uitgaven. Zijn dochter Hazrat Asma(ra) leefde onder benarde omstandigheden en had geen werkster in huis, dus moest ze veel van het huishoudelijke werk zelf doen. Toen Hazrat Abu Bakr(ra) hiervan hoorde, stuurde hij een werkster naar haar huis, een gebaar waarvan zijn dochter zei dat het een enorme opluchting voor haar was.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij deze incidenten in de toekomst onder de aandacht zal blijven brengen.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek

Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 4 November 2022 | Gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image
Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al- Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat het vandaag de eerste vrijdag van november is, zoals gebruikelijk, de aankondiging voor het nieuwe jaar van Tahrik-e-Jadid . Allah de Almachtige heeft de afgelopen jaren Zijn zegeningen uitgestort. Om alle werken door te laten gaan is er behoefte aan financiën.

Voortplanting van geloof vereist financiële opoffering

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) verklaarde dat om zijn doelstellingen te bereiken, er een noodzaak was voor gelovigen om financiële offers te brengen. Allah de Almachtige heeft duidelijk gemaakt dat de rijkdom die men op de weg van Allah uitgeeft, een middel tot zegeningen wordt in dit leven en het volgende.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Allah de Almachtige in één geval zegt:

‘De gelijkenis van degenen die hun rijkdommen voor de zaak van Allah besteden, is als de gelijkenis van een graankorrel, die zeven aren voortbrengt, in elke aar honderd korrels. En Allah vermeerdert voor wie Hij wil; en Allah is Alomvattend, Alwetend.’ (De Heilige Koran, 2:262)

Zijne Heiligheid (aba) legde uit dat Allah de Almachtige de vurig toegewijde van de Heilige Profeet (vzmh) naar deze wereld heeft gestuurd om zijn missie te voltooien, en om dit te bereiken, moeten de gelovigen offers brengen, en zullen daarbij in veelvoud beloningen ontvangen van God de Almachtige.

Opoffering van rijkdom alleen is niet voldoende

Zijne Heiligheid (aba) zei ook dat men naast financiële offers ook moet streven naar hervormingen, zich moet onthouden van ijdele dingen en recht moet doen aan aanbidding, anders zegent Allah de Almachtige niet iemand zijn rijkdom door louter een geldelijk offer.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat men daarom niet tevreden moet zijn met louter een financieel offer, en zichzelf moet analyseren. Dit is het teken van een ware gelovige. Er zijn veel voorbeelden van degenen die dit hebben gedaan, binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, en ook van degenen die eerder kwamen. Er is het voorbeeld van Hazrat Rabia Basri, toen ze een keer thuis zat en 20 gasten kwamen, toen er maar twee stukken brood in huis waren. Hazrat Rabia, uit het vertrouwen in Allah, vertelde haar dienaar om deze stukjes brood nog steeds aan de armen te geven. De bediende was hierdoor verbijsterd, maar korte tijd later werd een vrouwenstem gehoord. Ze zei dat ze 20 stukken brood had meegenomen. Hazrat Rabia zei dat ze deze stukjes brood had gestuurd, omdat ze op Allah had vertrouwd dat hij het tienvoudige zou teruggeven.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat terwijl Hazrat Khalifatul Masih I(ra) uitlegde dat Allah de Almachtige soms het tienvoudige teruggeeft, en op andere momenten kan Hij zelfs het 700-voud teruggeven, afhankelijk van de situatie en de aard van de deugd. Hazrat Rabia zei dat dit is hoe Allah de Almachtige Zijn zegeningen schenkt, maar men moet Allah niet op deze manier testen, het moet puur voor het genoegen van Allah zijn.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat door de Beloofde Messias(as) die in dit tijdperk is gezonden, dienst aan het geloof over de hele wereld wordt uitgevoerd. Bij de gratie van Allah worden miljoenen ponden ontvangen en uitgegeven aan mensen in nood en aan armere landen. Allah de Almachtige laat dan zien hoe Hij degenen zegent die offers brengen, of ze nu rijk of arm zijn.

Buitengewone voorbeelden van financiële opoffering

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij een paar voorbeelden van zulke mensen zal geven, zelfs degenen die onlangs tot de Gemeenschap zijn toegetreden en het belang van financiële offers hebben begrepen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat een eerdere christen, Momin Johnson uit Liberia, heeft gezegd dat we een paar maanden geleden, na enkele inspanningen in een moeilijk te bereiken dorp en waar arme mensen woonden, besloten niet aan te dringen op financiële offers voor Tahrik-e-Jadid dit jaar. Op een dag kwam de imam van het dorp naar het missiehuis en overhandigde een geldbedrag dat van 21 leden van het dorp was. Nadat hem was gevraagd hoe hij daarvan afwist, aangezien ze niets waren gaan vragen, zei hij dat hij naar het radioprogramma van de Gemeenschap luisterde en dat de mensen zelf besloten deze inspanning te leveren om financiële offers te brengen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Ameer [nationale voorzitter] van de Gemeenschap in Gambia zei dat toen er pogingen werden ondernomen om aalmoezen voor Tahrik-e-Jadid te verzamelen, een 57-jarige vrouw 200 dalasi’s tevoorschijn haalde en verklaarde dat dit de enige manier om de ware leer van de islam Ahmadiyyat te verspreiden, net zoals het geval was in de tijd van de Heilige Profeet (vzmh). Ze zei dat dit al het geld was dat ze nog had en dat ze aan het sparen was om voedsel voor het gezin te kopen, maar dat ze het wilde geven in het belang van de verspreiding van de islam. Op datzelfde moment kreeg ze een telefoontje van haar zoon in Zwitserland en hij zei dat hij 12.200 dalasis naar haar stuurde. Huilend voor de mensen daar, verkondigde ze hoe Allah de Almachtige Zijn zegeningen op hen had uitgestort, en zei toen dat ze nog meer geld zou opofferen. Toen ze dit zagen, raakten de mensen ervan overtuigd dat Ahmadiyyat de ware islam is.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er een incident is in het noordwesten van Tanzania. De plaatselijke mu’allim daar schrijft dat daar een jonge man is, Abdullah genaamd, die zijn trouw heeft gezworen en had gehoord dat het de laatste maand was om te doneren aan Tahrik-e-Jadid. Abdullah had op dat moment geen geld, maar beloofde de volgende dag wat te geven. Hij ging daarom op zoek naar werk en begon op het land te werken. Hij werkte de hele dag met grote inspanning en welk bedrag hij ook ontving, gaf hij aan Tahrik-e-Jadid. Hij zei dat Allah de Almachtige hem in staat stelde zuivere bedoelingen te hebben en financiële offers te brengen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de missionaris in Guinee-Conakry schrijft dat hij de aandacht van de mensen vroeg om te betalen voor Tahrik-e-Jadid in zijn preek en ook terwijl hij van huis tot huis ging. Een jonge man, Mohammed genaamd, zei dat hij 10.000 Guinese francs had die hij aan het sparen was voor zijn volgende maaltijd, maar dat hij het wilde doneren en zo nodig hongerig zou blijven. Vier dagen later belde deze jonge man met de mededeling dat Allah de Almachtige zijn offer had aanvaard toen hij had gesolliciteerd naar de baan van chauffeur in een mijnbouwbedrijf en hij een vijfjarig contract van 5,5 miljoen Guinese frank per maand kreeg. Op deze manier gaf Allah Almachtige hem duizenden keren meer terug dan wat hij schonk. Dit is dus hoe Allah de Almachtige teruggeeft als Hij dat wil.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Sadr Lajna in Niger schrijft dat veel vrouwen deelnamen aan de eerste Nationale Tarbiyyati-klas, waar ze ook werden aangemoedigd om te doneren aan Tahrik-e-Jadid. Ondanks dat ze te horen kregen dat er nog een korte tijd te gaan was voordat het boekjaar afliep, begonnen de vrouwen op een gegeven moment geldbedragen te presenteren. Daardoor kwamen steeds meer vrouwen naar voren om offers te brengen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat over het algemeen, in termen van het bedrag, vrouwen een grotere bijdrage leveren dan mannen. In sommige landen is het zelfs nodig om de Khuddam en Ansar eraan te herinneren bijdragen te leveren, aangezien de vrouwen hen enorm hebben overtroffen.

Zijne Heiligheid (aba) zei toen dat de plaatselijke mu’allim in een noordelijke stad van Kameroen schrijft dat er een zeer arm persoon was genaamd Abdullah. Hij presenteerde een halve emmer, ofwel 5 kg maïs, aan Tahrik-e-Jadid . Hij zei dat Allah de Almachtige hem in ruil daarvoor 5 zakken maïs gaf van 350 kg. Hij zegt dat hij dit jaar erg bezorgd was omdat alle prijzen sterk waren gestegen en hij vreesde dat de oogst niet goed zou uitpakken. In ieder geval heeft hij zich ingespannen en Allah de Almachtige heeft Zijn zegeningen uitgedeeld waardoor twee keer zoveel gewassen werden verbouwd en zo droeg hij 70 kg maïs bij. Hij herinnert zijn familie er nu aan hoe Allah de Almachtige zijn cultivatie zegent door middel van Tahrik-e-Jadid.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Ameer van Gambia schrijft dat een man uit een bepaald dorp in 2014 zijn trouw had gezworen. Voordat hij bij de Gemeenschap kwam had hij moeite bij het vinden van een baan. Sinds hij lid werd van de Gemeenschap en hij regelmatig werd in het geven van chanda [aalmoezen] en in het helpen verspreiden van de boodschap, heeft hij nu een vaste baan, een huis en geld. Mensen zeiden dat hij financieel werd geholpen door de Gemeenschap, maar hij antwoordde dat het Allah de Almachtige was die hem hielp door de financiële offers die hij bracht.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Ameer van Indonesië schrijft over een Ahmadi die een fabriek bezit, maar dat de omstandigheden erbarmelijk waren geworden. Hij zegt dat het luisteren naar de preek van vorig jaar over Tahrik-e-Jadid een diepe indruk op hem had gemaakt. Daarom verdubbelde hij zijn belofte en deed hij meteen deze bijdrage. Een week later zegende Allah de Almachtige hem enorm, en zijn verkoop begon enorm te stijgen. Op deze manier werd zijn fabriek, die bijna gesloten was, zeer succesvol.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat een missionaris in Duitsland schrijft dat een vrouw uit Wiesbaden is ontslagen van haar baan en dat ze geen inkomen had. Haar broer zei dat ze moest bidden en een financieel offer moest brengen. Ze verkocht haar sieraden en doneerde aan Tahrik-e-Jadid. Vier dagen later vond ze een goede baan waar ze 2.000 euro per maand zou krijgen en daarmee haar man zou kunnen sponsoren.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Wakil-ul-Maal in India schrijft dat er een Ahmadi is die altijd voorop loopt bij het brengen van financiële offers. Toen hem werd gevraagd om te proberen zijn bijdragen te verhogen, vroeg hij met hoeveel hij het moest verhogen. Hij kreeg te horen dat hij dat binnen zijn mogelijkheden moest doen. Hij had al 5.000 roepies gedoneerd en beloofde daarbovenop nog 10.000 roepies te geven. Hij zei dat hij een winkel had die het helemaal niet goed deed en bang was dat het een groot verlies zou opleveren, maar nadat hij zijn bijdragen had verhoogd, begon het veel meer inkomsten op te leveren en maakte het daarom geen verlies. Zijne Heiligheid (aba) zei dat het daarom duidelijk is dat Allah de Almachtige niet kijkt naar wie rijk en wie arm is, maar dat Hij aan iedereen geeft volgens hun staat.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er een persoon is in Tatarstan, Rusland, die verklaarde dat er vorig jaar iets vreemds met zijn telefoon was gebeurd. Nadat hij zijn online bankrekening had gecontroleerd en wat inkomsten had ontvangen, verscheen plotseling de preek van de kalief over financiële offers op zijn scherm. Dit gebeurde een aantal keren en hij begreep dat Allah de Almachtige hem het bewijs van Zijn bestaan wilde geven en hem eraan wilde herinneren. Hij zei dat het een grote eer is om de Beloofde Messias(as) te hebben aanvaard en om financiële offers te brengen nadat hij zich bij zijn gemeenschap heeft aangesloten.

Verslag van het 88e boekjaar van Tahrik-e-Jadid

Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit slechts enkele voorbeelden waren van hoe Allah de Almachtige degenen zegent die financiële offers brengen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij nu het nieuwe jaar van Tahrik-e-Jadid zal aankondigen. Het 88e jaar van Tahrik-e-Jadid is op 31 oktober tot een einde gekomen en het 89e is nu begonnen.

In het voorgaande jaar bedroeg het totale bedrag dat door de Gemeenschap aan Tahrik-e-Jadid werd bijgedragen £ 16,4 miljoen pond. Ondanks de verslechterende situatie over de hele wereld, is dit bedrag £ 1,1 miljoen hoger dan het jaar ervoor.

Duitsland staat op de eerste plaats in het bijgedragen bedrag. De Gemeenschap in Pakistan heeft ook grote offers gebracht, maar door de verslechterde economische situatie en de lagere waarde van de munt zijn ze verder gedaald. Ondanks dat ze op de eerste plaats staan, is hun bijdrage volgens hun lokale valuta lager dan voorheen, en als het VK en de VS blijven stijgen zoals ze zijn, dan zouden ze deze kunnen overtreffen. Ook in Canada, Australië, India en Ghana was er een grote stijging.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat van de Afrikaanse landen, in termen van het totale ingezamelde bedrag, de opvallende landen Ghana, vervolgens Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Liberia, Oeganda, Sierra Leone en Benin zijn.

Wat betreft deelname staat de VS op de eerste plaats, gevolgd door het VK en vervolgens Australië.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat door de genade van Allah in totaal 1.596.000 mensen deelnamen. De grootste toename van deelnemers in Afrika was in Nigeria, daarna Guinee-Bissau, Congo Brazzaville, Guinee Conakry, Tanzania, Congo-Kinshasa, Gambia, Kameroen, Ivoorkust, Niger, Senegal en vervolgens Burkina Faso.

Zijne Heiligheid (aba) noemde vervolgens de top tien gemeenschappen in Duitsland, evenals lokale gemeenschappen, in termen van hun deelname.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in termen van het totale bijgedragen bedrag, Lahore de grootste gemeenschap in Pakistan was, gevolgd door Rabwah en vervolgens Karachi. Op districtsniveau staat Sialkot op de eerste plaats, gevolgd door Islamabad, Gujranwala, Gujrat, Umarkot, Hyderabad, Mirpurkhas, Sargodha, Quetta en Lodhran. Zijne Heiligheid (aba) zei dat ondanks de overstromingen in sommige van deze gebieden, de Gemeenschap nog steeds grote offers brengt.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde ook de topsteden in Pakistan in termen van het ontvangen bedrag.

Zijne Heiligheid (aba) zei toen dat de top 5 regio’s in het VK Baitul Futuh, gevolgd door Islamabad, Masjid Fazl, Midlands en vervolgens Baitul Ehsan zijn.

Wat de bijdragen betreft, bestond de top 10 van grotere gemeenschappen uit Farnham, South Cheam, Islamabad, Worcester Park, Walsall, Gillingham, Masjid Fazl, Ewell, Aldershot South en Putney.

Zijne Heiligheid(aba) presenteerde ook de top 10 van kleinere gemeenschappen uit het VK in termen van bijdragen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in termen van de bijdragen in de VS, Maryland de belangrijkste gemeenschap was, gevolgd door Los Angeles, Noord-Virginia, Detroit, Silicon Valley, Chicago, Seattle, Oshkosh, Zuid-Virginia, Atlanta, Georgia, Noord-Jersey en York.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat wat betreft de bijdragen in Canada, Vaughan op de eerste plaats stond, gevolgd door Peace Village, Calgary, Vancouver en Toronto.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde ook de top 10 gemeenschappen in termen van de bijdragen in India, gevolgd door de top provincies.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in termen van de bijdragen in Australië, Castle Hill de belangrijkste gemeenschap was, gevolgd door Melbourne Long Warren, Melbourne Berwick, Marsden Park, Pemworth, Perth, Parramatta, Adelaide West, ACT Canberra en Brisbane.

Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de Almachtige de rijkdom van al degenen die financiële offers hebben gebracht, enorm mag zegenen.

Lancering van een nieuwe website – Geschiedenis van Ahmadiyyat in het Verenigd Koninkrijk

Zijne Heiligheid(aba) kondigde aan dat de Britse gemeenschap een nieuwe website heeft gelanceerd over de geschiedenis van de Ahmadiyya-gemeenschap in het VK. Er werd een aantal jaren aan de geschiedenis gewerkt en artikelen in opdracht van de Beloofde Messias(as) voor de verspreiding van de boodschap naar het westen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat de geschiedenis van de Gemeenschap in het VK is begonnen in 1913 toen Hazrat Chaudhary Fateh Muhammad Sial Sahib(ra) daar aankwam, met de boodschap van de komst en het messiasschap van de Beloofde Messias(as). Zijne Heiligheid (aba) gaf voorbeelden van beroemde figuren in het VK die de boodschap ontvingen en die zelfs vóór 1913 in de kranten stond.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er in dit verband ook een tijdlijn is opgesteld op deze website. Er is ook een andere tijdlijn beschikbaar met betrekking tot de eerste missionarissen. Naast dit en onder andere artikelen is er ook een zeer diepgaand onderzoek naar de profetie van Piggott.

De website is www.history.ahmadiyya.uk die vandaag officieel wordt gelanceerd. Zijne Heiligheid bad dat deze website voor iedereen nuttig zou zijn.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek

Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 21 Oktober 2022 | Gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image
Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat hij onlangs de Verenigde Staten van Amerika bezocht en bij de gratie van Allah deze tour goed verliep.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat leden nieuws ontvingen via MTA en andere elektronische media, waaronder ook verschillende andere nieuwsuitzendingen.  De zegeningen van Allah de Almachtige werden tijdens deze tour steeds weer gezien, wat niet alleen een positieve impact had op Ahmadi’s, maar ook op anderen.  Er was een jongere die zijn vriend vertelde dat hij wat twijfels had over Ahmadiyyat en Khilafat die volledig werden verwijderd vanwege deze tour. Zijne Heiligheid (aba) zei dat er veel soortgelijke voorbeelden waren zoals deze.

Liefde en oprechtheid van Ahmadi-moslims in de VS

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er in Zion, Dallas en Baitur Rahman, Maryland grote aantallen mannen, vrouwen en kinderen verzameld waren voor de gebeden. De emoties en gevoelens die ze uitten terwijl Zijne Heiligheid (aba) van en naar de moskee liep, gaven duidelijk aan dat ze ware liefde voor het Khilafat in hun hart hebben.  Mensen stonden uren in de rij om de moskee binnen te komen voor gebeden. Dit geeft duidelijk aan dat door de genade van Allah deze mensen liefde hebben voor hun geloof en Khilafat. Kinderen stonden vijf tot zes uur in de rij omdat er ook verschillende controles zouden zijn, maar niemand klaagde. Een van de gasten in Zion merkte zelfs op hoe soepel alles verliep en ondanks de verschillende controles klaagde niemand.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de ouders van een 11- of 12-jarige hem vertelden dat hun zoon uren voor het gebed in de rij was gaan staan, terwijl hij nog nooit zo veel aandacht aan zijn gebeden besteedde. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij de grote liefde en oprechtheid voor Khilafat ook in de kinderen zag. Zijne Heiligheid (aba) bad dat deze ijver voor gebeden die duidelijk was, constant mag blijven en dat deze moskeeën altijd bevolkt mogen blijven.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in een wereldse plaats als Amerika, mensen misschien denken dat er geen aandacht wordt besteed aan geloof, maar Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij het tegenovergestelde zag in de Ahmadi’s die hij tijdens deze tour zag. Bij elk bezoek waren er meer mensen aanwezig dan verwacht. In Baitur Rahman in Maryland waren de aantallen soms zelfs groter dan die van de jaarlijkse conventie (Jalsa Salana).  Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de oprechtheid en toewijding in de harten van alle Ahmadi’s mag blijven vergroten.

Gevoelens en indrukken van gasten

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij de gevoelens van verschillende niet-Ahmadi gasten van deze tour zou presenteren.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de burgemeester van Zion die zei dat het zijn eer was om Zijne Heiligheid (aba) in Zion te verwelkomen. Hij zei dat het motto van Zion ‘historisch verleden en dynamische toekomst’ is en de Zion-moskee is daar het perfecte voorbeeld van. Hij zei dat hij met de inhuldiging van deze nieuwe moskee grote hoop heeft voor de toekomst van deze stad die geassocieerd wordt met deze moskee en de Ahmadiyya Gemeenschap. De burgemeester overhandigde vervolgens ook de sleutel van de stad aan Zijne Heiligheid. Hij zei ook dat Zijne Heiligheid (aba) hem sprakeloos maakte.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Joyce Mason, lid van regering van Illinois, zei dat Alexander Dowie een theocratische samenleving wilde stichten, maar dat Zion tegenwoordig de thuisbasis is van mensen met verschillende achtergronden, zoals belichaamd door deze nieuwe moskee. Ze feliciteerde de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap met deze grote overwinning.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde Katrina Lantos die zei dat het verbazingwekkend was om te horen hoeveel aandacht het gebedsduel kreeg ondanks het feit dat elektronische media op dat moment niet bestonden. Ze zei dat de oprichting van deze moskee duidelijk laat zien wie zegevierde in het gebedsduel, maar dit was niet alleen een overwinning voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap maar voor de hele mensheid.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde Dr. Craig Considine – een christelijke professor die heeft geschreven over de Heilige Profeet (vzmh) – die zei dat hij vereerd was Zijne Heiligheid (aba) te hebben ontmoet en dat hij veel over de islam had geleerd van de toespraak van Zijne Heiligheid (aba). Hij zei dat de manier waarop Zijne Heiligheid (aba) sprak over het onderwerp Islam voor iedereen gemakkelijk te begrijpen was. Hij was ook aanwezig om te luisteren naar de vrijdagpreek van Zijne Heiligheid (aba) en zei dat hij nog nooit een preek als deze had gehoord.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde de gevoelens van verschillende andere gasten uit Zion, waaronder gekozen functionarissen, leraren, hulpverleners en anderen die hun ontzag uitdrukten voor Zijne Heiligheid (aba) en de boodschap die hij presenteerde, de eenheid en harmonie die hij promootte en de manier waarop hij de geschiedenis van Zion en de leer van de islam presenteerde.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Baitul Ikram-moskee werd ingehuldigd in Dallas en dat de inhuldiging werd bijgewoond door 140 gasten. Carl Clemencich, lid van de gemeenteraad van Allen, overhandigde de sleutel van de stad aan Zijne Heiligheid (aba) en sprak zijn waardering uit voor het humanitaire werk van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Hij zei dat de stad Allen het geluk heeft gehad dat zo’n vreedzame en humanitaire gemeenschap zich in deze stad heeft gevestigd.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde Prof. Dr. Robert Hunt, directeur van de Global Theological Department aan de Perkins School of Theology van de Southern Methodist University, die de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bedankte voor het uitnodigen van hem en zijn collega’s. Hij sprak waardering uit voor Zijne Heiligheid(aba) voor het bevorderen van godsdienstvrijheid en het interreligieuze dialoog.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde het Republikeinse Congreslid Michael McCaul die zei dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap laat zien hoe de Abrahamitische religies harmonieus kunnen samenleven. Hij zei dat hij bezig was het boek Jezus in India te lezen en verder onderzoek zou doen. Hij zei dat er veel geleerd kan worden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap over vrede, vriendelijkheid en liefde. Hij sprak waardering uit over de inspanningen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om vrede te verspreiden, eenheid te stichten en een einde te maken aan extremisme en armoede.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde een gast van de North Presbytarian Church die zei dat ze nog nooit iemand zo veel heeft zien streven als Zijne Heiligheid (aba) voor de vestiging van wereldwijde vrede. Ze zei dat als mensen naar deze toespraak zouden luisteren in plaats van zich de rechten van hun buren en hun medemensen toe te eigenen, er zeker vrede tot stand zou kunnen komen.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde de opmerkingen en gevoelens van verschillende andere gasten uit Dallas die hun waardering uitten voor de vredelievende inspanningen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en de inspirerende impact van de toespraak van Zijne Heiligheid (aba), die liet zien hoe ware vrede, eenheid en wederzijdse liefde kan worden gevestigd.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er ook een complex werd ingehuldigd in Fort Worth, Texas, waar het de bedoeling is een koepel en twee minaretten te bouwen om er een moskee van te maken. Zijne Heiligheid (aba) zei dat het een mooi gebouw is waar hij op een dag het avondgebed leidde.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de gevoelens van een gast uit Fort Worth die zei dat Zijne Heiligheid (aba) een uitstekende boodschap bracht en in het bijzonder de waarschuwing van Zijne Heiligheid (aba) op prijs stelde dat iedereen die deelnam aan een wereldwijde oorlog zeker geruïneerd zou worden.

Bereik en berichtgeving over verschillende activiteiten in de VS

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er een tentoonstelling in Zion was met betrekking tot het gebedsduel. Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias(as) vermeldde dat hij 32 kranten kende die melding maakten van het gebedsduel, maar dat hij er zeker van was dat er nog veel meer waren.  Na verder onderzoek vond de Gemeenschap in de VS nog 128 nieuwsknipsels uit de tijd van de Beloofde Messias(as) waarmee het totaal op 160 komt.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Amerikaanse media ook verslag deden van de inhuldiging van de Zion-moskee, waaronder de Associated Press die een artikel schreef met de titel Twee profeten en een eeuwenoud gebedsduel inspireert de Zion-moskee. Volgens hun website bestaat het lezerspubliek uit ongeveer de helft van de wereldbevolking.  Dit artikel is gepubliceerd in 412 publicaties in 13 landen, waaronder Washington Post, ABC News, Toronto Star, The Hill en vele andere prominente kranten.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat 9 prominente kranten, 6 online publicaties en radiostations in Canada ook verslag deden van de inhuldiging van de moskee in Zion.  Deze inhuldiging werd ook uitgezonden in het VK, Sierra Leone, Taiwan, India, Hong Kong, Peru, de Filippijnen, Zuid-Afrika, Tanzania en Vietnam.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat MTA Africa ook live verslag deed van de toespraken van Zijne Heiligheid (aba) uit Zion en Dallas. Ook werden verschillende nieuwsberichten opgesteld voor lokale zenders in verschillende delen van Afrika.  Een nieuwe bekeerling tot Ahmadiyyat uit Sierra Leone zei dat als hij had gehoord van het gebedsduel met Alexander Dowie en de daaropvolgende overwinning van de Beloofde Messias(as), hij zich misschien 20 jaar geleden had bekeerd.

Zijne Heiligheid (aba) noemde ook zijn ontmoetingen met nieuwe Ahmadi’s en sprak over de strijd en tegenstand waarmee ze te maken hadden. Op verzoek van een nieuwe bekeerling vond er ook een inwijdingsceremonie plaats.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat door de genade van Allah deze tour werd overladen met Zijn zegeningen en bad dat de zegeningen van Allah mogen blijven regenen. 

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek

Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 14 Oktober 2022 | Gehouden in Masjid Baitur Rahman, Silver Spring, Maryland, VS

Feature image
Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Erkenning en dankbaarheid voor de gunsten van God

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat het een grote zegen van God is voor degenen die naar de VS zijn gekomen dat ze in staat zijn gesteld zich in dit ontwikkelde land te vestigen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in de afgelopen jaren veel Pakistaanse Ahmadi’s zich in de VS hebben gevestigd en dat zij dat blijven doen, omdat de omstandigheden voor Ahmadi’s in Pakistan steeds moeilijker zijn geworden. Ahmadi’s moeten dankbaar zijn voor dergelijke regeringen die hun toevlucht verlenen. De grootste gunst van God aan ons is echter dat Hij ons in staat heeft gesteld de Imam van dit tijdperk en de meest toegewijde dienaar van de Heilige Profeet (vzmh) te aanvaarden. Daarom, als wij God werkelijk dankbaar willen zijn, is het onze plicht Zijn geboden te gehoorzamen, recht te doen aan Zijn aanbidding en onze verplichtingen jegens Zijn schepping na te komen.

Het begrijpen van de ware leer van de Islam zoals onderwezen door de Rechter en Rechtvaardige Scheidsrechter

Zijne Heiligheid(aba) zei dat in dit tijdperk de Beloofde Messias(as) de ware gids is die, zoals voorspeld door de Heilige Profeet(vzmh), ons zou leiden op het ware pad van de Islam. Wij moeten erkennen dat de ware leer van de huidige Islam alleen kan worden begrepen door middel van de Beloofde Messias(as), want God heeft hem het ware begrip van de betekenissen van de Heilige Koran geschonken. Hij is de ware liefhebber en toegewijde van de Heilige Profeet (vzmh) en het was de praktijk en de leringen van de Heilige Profeet (vzmh) dat hij zijn gemeenschap wilde onderwijzen. Vandaar dat wij ons leven moeten leiden volgens de wijze die de Beloofde Messias(as) heeft onderwezen. We moeten hem accepteren als de rechter en rechtvaardige arbiter van deze tijd en we moeten de vaste overtuiging hebben dat als men het ware pad van de Islam wil bewandelen, men de Beloofde Messias(as) moet accepteren en volgen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Beloofde Messias(as) leerde dat men niet alleen moet accepteren en trouw moet beloven, maar dat men moet begrijpen waarom men dit heeft gedaan en wat de onderliggende redenen zijn. Louter twijfel of vermoedens kunnen niet volstaan in iemands leven, maar men moet een vaste overtuiging hebben. Daarom moet men overwegen dat, nadat men de Beloofde Messias (as) heeft aanvaard, als men enige twijfel voelt over iets wat hij heeft onderwezen, men dan moet nadenken over de staat van zijn geloof. Als men de Beloofde Messias(as) accepteert als de rechter en rechtvaardige arbiter van dit tijdperk, dan moet men zich neerleggen bij zijn leerstellingen en deze respecteren. De Heilige Profeet (vzmh) verzekerde dat er in de laatste dagen een Imam zou zijn die de rechter en rechtvaardige arbiter zou zijn. Wanneer dat het geval is, welke twijfel kan er dan nog overblijven? Daarom zei de Beloofde Messias(as) dat degenen die hem accepteren en toch bezwaren opwerpen ongelukkiger zijn dan degenen die hem simpelweg niet konden herkennen, want zulke mensen zijn blind ondanks dat ze van hem hebben getuigd.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat niet alleen de Beloofde Messias(as), maar ook de Heilige Profeet(vzmh) voorspelde dat er een systeem van opvolging na de Messias(as) zou zijn dat tot het einde der tijden zou blijven bestaan. Dit systeem van opvolging is niets anders dan het Ahmadiyya Kalifaat dat de leer van de rechter en rechtvaardige arbiter van dit tijdperk blijft handhaven. Elke Ahmadi belooft trouw en gehoorzaamheid aan het Kalifaat, daarom is het de plicht van elke Ahmadi om deze belofte hand te haven, om zodoende hun belofte van trouw aan de Beloofde Messias(as) hoog te houden.

Het verspreiden van het Licht der Waarheid door middel van de Heilige Koran

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat deze Gemeenschap werd opgericht om de waarheid te onthullen omdat zonder dit geen licht over de wereld verspreid kan worden. Hij zei dat hij wilde dat het licht van de Islam zich zou verspreiden door middel van praktische bewijzen. Daarom spoorde hij de Ahmadi’s aan niet alleen de Heilige Koran te lezen, maar er ook over na te denken en hem te begrijpen. Het was voor dit doel dat de Beloofde Messias (as) werd aangesteld, omdat hij een dieper begrip van de Heilige Koran bezat. De Heilige Koran is geen verhalenboek, maar een gedragscode voor het leven.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat als wij na onze komst naar deze ontwikkelde landen deze gedragscode vergeten en ons niet richten op ons geloof, onze toekomstige generaties zullen afwijken van het geloof. In plaats van God dankbaar te zijn, zouden zulke mensen de zegeningen van God verloochenen. Ons fundamentele doel zou moeten zijn om een band met God creëren, Zijn Boek (de Heilige Koran) te lezen en na te denken over de betekenis ervan, en naar de richtlijnen zoals beschreven in de Heilige Koran te handelen. Alleen op deze manier kunnen wij recht doen aan onze belofte van trouw.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat degenen die hierheen zijn gemigreerd misschien aan de wereldse vervolging zijn ontsnapt, maar als zij het pad van het geloof niet bewandelen en niet proberen de Heilige Koran te begrijpen, kunnen zij de zegeningen van Allah de Almachtige niet krijgen. Evenzo moeten nieuwe Ahmadi’s of Ahmadi’s die zich enige tijd geleden hebben bekeerd, onthouden dat alleen het afleggen van de belofte van trouw niet voldoende is. Hun ware doel zal alleen worden vervuld wanneer zij de leer van de Islam aannemen, wat niet kan gebeuren voordat zij het Boek van God, de Heilige Koran, lezen en begrijpen.

Geloof moet vergezeld gaan van daden

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat door hem te aanvaarden, men dicht bij een bron komt die God geschapen heeft voor het eeuwige leven, maar men moet nog steeds uit deze bron drinken. Men moet God smeken om uit deze bron te kunnen drinken, want zonder de hulp van God is men tot niets in staat. De vraag is hoe men uit die bron kan drinken. Men moet hiervoor de twee voornaamste rechten vervullen: de rechten die men aan God verschuldigd is en de rechten die men aan Zijn schepping verschuldigd is. Als men niet alleen dicht bij de bron komt, maar er ook uit kan drinken, is men ervan verzekerd dat zijn geloof altijd veilig zal blijven. Daarom is het van vitaal belang te begrijpen dat trouw beloven niet voldoende is, maar gepaard moet gaan met daden. Alleen dan kan men de zegeningen van Allah verkrijgen. Men moet niet alleen verkondigen “Ik getuig dat er niemand aanbiddingswaardig is behalve Allah”, maar men moet het ook belichamen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat iedereen bij zichzelf moet nagaan of zij, wanneer ze de Islamitische geloofsbelijdenis verkondigen, werkelijk voorrang geven aan Allah boven al het andere? Voldoen zij aan de geboden van God? Wenden zij zich tot het gebed wanneer het tijd is? Als dit niet het geval is, dan is er, hoewel zij de eenheid van God verkondigen, een verborgen vorm van shirk (het associëren van partners met God) in hun handelingen. Mensen hebben voorrang gegeven aan hun wereldse werk, terwijl een ware gelovige begrijpt dat zij alleen door de zegeningen van God werkelijk succes kunnen behalen in hun wereldse werk. De Beloofde Messias(as) zei dat als iemand dit besef niet bereikt, hij het ware doel van zijn belofte van trouw niet heeft vervuld.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het handhaven van een wereldse mentaliteit iemands belofte van trouw nutteloos maakt. Hij zei dat het beloven van trouw aan hem vereist dat iemand een soort dood over zichzelf brengt, zodat hij in een nieuw leven geboren kan worden. Met andere woorden, na het beloven van trouw moet men spiritueel herboren worden. Is dit niet het geval, dan levert zo’n trouwbelofte geen enkel voordeel op. Wanneer iemand die met ware oprechtheid trouw zweert en met ware oprechtheid berouw toont, dan is God genadig en vergeeft hem, en wordt hem als het ware een nieuw leven geschonken.

Een wereld die tot vernietiging leidt en wat gedaan moet worden om gered te worden

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we in onze aanbidding alleen ter wille van God moeten streven en dat onze handelingen ter wille van het bereiken van Allah’s welbehagen moeten zijn. De huidige toestand van de wereld wijst op dreigende donkere wolken van vernietiging. Gisteren zei de Amerikaanse president nog dat als Rusland atoomwapens zou gebruiken, zij vergeldingsmaatregelen zouden nemen. Een dergelijke vergelding zou zeker leiden tot de vernietiging van de wereld. Daarom moeten degenen die in de ontwikkelde wereld leven niet denken dat zij immuun zijn. In dergelijke omstandigheden is het de verantwoordelijkheid van Ahmadi’s om oprecht tot God te bidden voor de rest van de wereld. De Beloofde Messias(as) zei dat uit liefde voor Zijn oprechte dienaren, God ook anderen redt. Daarom moet men niet denken dat zij hun veiligheid en een mooie toekomst voor hun kinderen hebben verzekerd door hierheen te migreren. Dit is niet het geval, in feite is het alleen God die ons kan redden en daarom moeten wij voor Hem knielen en onze toekomstige generaties opdragen hetzelfde te doen. Alleen dan kunnen wij en onze toekomstige generaties worden gered.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de wereld ons niet kan redden. Alleen wanneer wij de Islamitische geloofsbelijdenis belichamen, zal God genade hebben en ons en de rest van de wereld redden. We moeten actie ondernemen voordat de wereld verzinkt in toekomstige vernietiging.

Zijne Heiligheid(aba) presenteerde een citaat van de Beloofde Messias(as) die zei dat men huilt wanneer een schip zinkt. Dit is een natuurlijke reactie en levert niets op. Alleen datgene wat vooraf, in tijden van vrede wordt gedaan kan heilzaam zijn. Zo is het ook met het vinden van God, in die zin dat men altijd alert moet blijven alsof men op het punt staat door de bliksem te worden getroffen. Als men preventief optreedt, zal men niet getroffen worden, maar achteraf zal jammeren niet baten. Op dit moment zijn er aanwijzingen van vernietiging in de wereld, die nu onder controle kunnen worden gehouden, maar ook elk moment uit de hand kunnen lopen. Daarom moeten we oprecht bidden met een gevoel van pijn voor de wereld in ons hart. Als we geen aandacht schenken, dan is het mogelijk dat deze mooie wereld onvruchtbaar wordt.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat net zoals men lief is voor zijn kinderen, een andere vorm van vriendelijkheid is om voor hen te bidden dat ze beschermd blijven tegen onheil. Iemand die bidt keert nooit zonder succes terug. Men moet dus oprecht zijn in zijn gebeden. De Beloofde Messias(as) zei dit in een tijd waarin de pest hoogtij vierde. Nu de wereld zich op een pad van vernietiging begeeft, is het steeds belangrijker om zich op het gebed te richten om de wereld te redden.

De noodzaak van een hoge moraal

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Beloofde Messias(as) zijn gemeenschap ook adviseerde om een hoge moraal aan te nemen, omdat ook dit een gebod van God is. Als iemand niet nadenkt over hoe hij zijn dag heeft doorgebracht; wat hij goed deed en waar hij tekort schoot, dan kan hij zich niet verbeteren. Onzedelijk taalgebruik kan leiden tot verdeeldheid en vijandschap, vandaar dat men altijd bedacht moet zijn op zijn taalgebruik. Men moet de vermogens gebruiken die God hem gegeven heeft om de hoogste niveaus en normen van moreel gedrag te tonen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Beloofde Messias(as) zei dat men ook trots moet zijn op zijn geloof. Als een persoon een vijand is van de Islam en de Heilige Profeet(vzmh) beledigt, dan moet er afkeer tegen hem zijn. Maar als een persoon slechts indolent is, dan moeten er goede relaties met hem worden onderhouden. Dit betekent dat als een persoon openlijk en duidelijk de Islam en de Heilige Profeet (vzmh) tegenwerkt en beledigt, een Ahmadi dit niet moet verdragen en in zulke gevallen moet onze religieuze trots in werking treden. Ahmadis uit Pakistan hebben de vulgaire en beledigende taal die gebruikt wordt voor de Beloofde Messias(as) zelf meegemaakt. Maar zelfs in het geval van zulke mensen nemen we nooit het recht in eigen hand.

Het bevorderen van een sfeer van wederzijdse harmonie en broederschap

Zijne Heiligheid(aba) zei dat een andere kwaliteit die door de Beloofde Messias(as) is geschetst wederzijdse harmonie en broederschap is. Hij zei dat deze gemeenschap niet zal bloeien totdat iedereen wederzijdse liefde ontwikkelt. In plaats van de zwakkeren met minachting en vijandschap te behandelen, moet men hun vermogens benutten en hen met liefde en genegenheid behandelen. Hij zei dat een gemeenschap ontstaat wanneer men de fouten van anderen bedekt en een ware geest van broederschap cultiveert. Er mag geen interne onenigheid bestaan binnen de gemeenschap. De Metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh) ontwikkelden ook wederzijdse liefde en zo werden zij een gemeenschap. De Beloofde Messias (as) wenste een soortgelijke geest binnen zijn gemeenschap te ontwikkelen. Daarom vereist een hoge moraal dat de gevoelens van anderen in acht worden genomen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit de hoge moraal is die we moeten aannemen om de zegeningen te verkrijgen die God aan de gemeenschap van de Beloofde Messias(as) heeft beloofd. Ongeacht ons ras, of we nu blank, Afro-Amerikaans, Pakistaans, Indiaas of Spaans zijn, na te zijn toegetreden tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zijn we allemaal afstammelingen van één spirituele vader. Dit was dezelfde boodschap die de Heilige Profeet(vzmh) gaf in zijn afscheidspreek. De Beloofde Messias(as) wilde dat zijn gemeenschap een voorbeeld voor de wereld zou worden, maar om een voorbeeld te worden moet men veel moeite doen. Ook wij zullen veel moeite moeten doen om de normen van onze aanbidding en ons moreel gedrag te verhogen. Deze dingen kunnen alleen worden bereikt als men de rechtschapenheid aanneemt.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat als we God dankbaar willen zijn, onszelf voortdurend moeten analyseren. Zijne Heiligheid(aba) bad dat we ons mogen vormen naar de verlangens van de Beloofde Messias(as), dat we ons geloof voorrang mogen geven boven de wereldse zaken, dat we de vrees voor God mogen ontwikkelen en dat we werkelijk degenen mogen zijn die recht doen aan “Ik getuig dat er geen God is dan Allah”. Mogen wij deel uitmaken van degenen in de latere dagen voor wie God blijde tijdingen gaf aan de Heilige Profeet (vzmh).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het op deze dag, 14 oktober, 28 jaar geleden was dat deze moskee (Baitur Rahman, Maryland, USA) werd ingewijd. Degenen die in de buurt van deze moskee wonen moeten bij hunzelf nagaan in hoeverre hun spiritualiteit in de afgelopen 28 jaar vooruit is gegaan en of zij recht hebben gedaan aan deze moskee. Zijne Heiligheid(aba) bad dat God de mensen in staat mag blijven stellen om recht te doen aan deze moskee en deze veilig te houden voor de komende eeuwen.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek

Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 7 Oktober 2022 | Gehouden in Masjid Baitul Ikram, Allen, Texas, VS

Feature image
Feature image

Klik hier om de video te bekijken |

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, reciteerde Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) de volgende verzen van de Heilige Koran:

“Zeg: ‘Mijn Heer heeft mij rechtvaardigheid bevolen. En dat gij uw aandacht behoorlijk richt, ter gelegenheid van aanbidding en Hem aanroept in zuivere gehoorzaamheid aan Hem. Zoals Hij u deed ontstaan, zo zult gij wederkeren.’

Sommigen heeft Hij geleid, en bij anderen werd dwaling hun deel. Ze hebben buiten Allah de bozen tot vrienden genomen en zij denken dat zij recht geleid zijn.

O kinderen van Adam, let op uw uiterlijk ter gelegenheid van aanbidding, en eet en drinkt, maar verkwist niet; Hij heeft de verkwisters zeker niet lief.” (Heilige Koran 7:30-32)

Een nieuwe moskee in Dallas, Texas

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Allah de Almachtige de Dallas Jama’at de gelegenheid heeft gegeven om zijn moskee in te wijden. Hoewel het al in gebruik is genomen, wordt het vandaag officieel ingehuldigd. Vroeger was er een hal die werd gebruikt als moskee, maar nu is er een prachtig bouwwerk gebouwd. Zijne Heiligheid(aba) bad dat degenen die deelnamen aan de bouw van deze moskee recht zullen doen aan deze moskee; Mogen zij deze moskee alleen hebben gebouwd omwille van Allah de Almachtige en mogen zij behoren tot degenen over wie de Heilige Profeet(saw) zei dat degenen die een moskee bouwen ter wille van het bereiken van Gods genoegen een huis in het Paradijs zullen krijgen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het doel van het bouwen van een moskee omwille van Allah niet wordt bereikt als de structuur eenmaal voltooid is, maar dat men alleen Allah’s genoegen kan bereiken als ze Zijn geboden gehoorzamen, Hem aanbidden, de rechten van Zijn schepping vervullen, hun geloof voorrang geven boven de wereld en hun belofte van trouw nakomen. We hebben het geluk dat we de vurig toegewijde en ware volgeling van de Heilige Profeet(saw) hebben geaccepteerd. Na trouw te hebben gezworen aan de Beloofde Messias(as), rust er een grote verantwoordelijkheid op ons. Trouw zweren is niet genoeg, we moeten ons houden aan wat hij heeft geleerd. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat we onze verantwoordelijkheden begrijpen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het onze verantwoordelijkheid is om deze moskee te bevolken, in harmonie met elkaar te leven en om eenheid en broederschap in de wereld te propageren. Het is onze plicht om de boodschap van de Islam aan de wereld te verspreiden, om ons te concentreren op onze hervorming met gebeden en om ons te concentreren op de hervorming van onze toekomstige generaties. Door deze dingen te doen, kunnen we recht doen aan deze moskee.

De belichaming van de Islam, van binnen en van buiten

Zijne Heiligheid(aba) vertelde dat de Beloofde Messias(as) eens zei dat als je de Islam in een gebied wilt introduceren, er een moskee moet worden gebouwd. Hoewel het zichtbare gebouw en de structuur van deze moskee de aandacht trekt en fungeert als een vorm van introductie, zoals bij de verschillende buren die op bezoek zijn gekomen, is het echter onze verantwoordelijkheid om voor de buren te zorgen en rekening met hen te houden. Daarom moet elke Ahmadi de Islam belichamen en illustreren. We zouden anderen moeten laten zien dat Ahmadi’s degenen zijn die, ondanks dat ze in deze materiële wereld leven, hun geloof voorrang geven. Wanneer mensen dit zien raken ze nieuwsgierig en worden zodoende deuren voor dialoog en introductie geopend.

De verantwoordelijkheden die horen bij het bouwen van een moskee

Zijne Heiligheid(aba) zei dat in de verzen die hij reciteerde, God de verantwoordelijkheden schetst van degenen die verbonden zijn met een moskee. Het eerste dat Allah beveelt, is het vestigen van gerechtigheid. Op een andere plaats stelt Allah in de Heilige Koran dat men niet onrechtvaardig mag handelen, zelfs niet jegens vijanden. Daarom is er absoluut geen ruimte om iemand schade toe te brengen en degenen die naar de moskee komen, moeten rekening houden met de rechten van anderen terwijl ze met rechtvaardigheid handelen. Als we op zo’n manier met anderen moeten omgaan, stel je dan eens de mate van mededogen voor waarmee we elkaar moeten behandelen. Toch zijn er ongelukkige gevallen waarin mannen hun vrouwen ongepast behandelen en uitschelden, wat ook een negatief effect heeft op de kinderen. Het Jama’at-werk of de aanbidding van zulke mensen levert geen voordeel op in de ogen van God. Hun dubbelhartigheid bedriegt niemand behalve henzelf. Degenen die voldoen aan de rechten van een moskee zijn mensen die gerechtigheid van binnen en van buiten bewerkstelligen en wiens woorden in overeenstemming zijn met hun daden. Dit zijn dus de normen waaraan moet worden voldaan, anders heeft het geen enkele zin om naar de moskee te komen om de last van het gebed af te handelen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat ware dienaren die de rechten van een moskee eren, degenen zijn die zich houden aan de geboden van God terwijl ze de vrees voor God in hun hart bewaren. God de Almachtige zegt dat als iemand zich niet aan Zijn geboden houdt en zich niet concentreert op het zoeken naar vergeving en berouw, Satan ze zal overwinnen. In de wereldse samenleving waarin we leven, is het tegenwoordig van het grootste belang om ons op deze dingen te concentreren. De ondergang van de moslimwereld vond plaats toen moslims van hun gerechtigheid en aanbidding slechts een show maakten en hen geen recht deden. Ze hebben altijd prachtige moskeeën gemaakt, maar de reden dat ze de moskeeën van Ahmadi’s in Pakistan vernietigen, is zodat onze moskeeën niet op die van hen lijken. In werkelijkheid zijn ze echter niet in staat geweest om ware dienaren van Allah voort te brengen, omdat hun moskeeën alleen voor de show gevuld waren.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat zulke toestanden onvermijdelijk waren omdat ze waren voorspeld door de Heilige Profeet(saw). Het verlichte tijdperk dat volgde op de komst van de Beloofde Messias(as) waarin het geloof voorrang krijgt op de wereld, vereist echter dat we onze eigen omstandigheden nauwkeurig bekijken. We moeten onze moskeeën niet laten worden zoals de moskeeën van anderen, waarover is overgeleverd door de Heilige Profeet(saw) dat er spoedig niets meer van de Islam zou overblijven behalve zijn naam, er zou niets meer over zijn van de Koran behalve de woorden. De moskeeën van de mensen in deze tijd zullen vol lijken maar verstoken zijn van leiding en hun leiders zullen de slechtste schepping op aarde zijn. Stoornissen zullen uit hen voortkomen en naar hen terugkeren. Dit is de exacte toestand die we zien in de moskeeën van zulke mensen. Dit zou een wake-up call moeten zijn voor ons allemaal. Hun focus ligt alleen op het afbreken van de minaretten van Ahmadi-moskeeën en ze geloven dat dit hun dienst aan het geloof is. Een moskee moet ons echter aanmoedigen om ons te concentreren op hoe we de rechten van anderen kunnen vervullen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat als volgelingen van de Beloofde Messias(as), we onze belofte van trouw niet nakomen als we onszelf niet hervormen volgens de leer van de Heilige Koran en we geen deel zullen uitmaken van de heropleving van de Islam. We moeten ons tot God wenden en bidden voor de redding van de wereld.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat een jongere hem eens vroeg hoe we de mensen van deze wereld die ons bespotten, kunnen bestrijden. Zijne Heiligheid(aba) antwoordde dat we erop moeten vertrouwen dat de redding van de wereld in onze handen ligt en dat we de Beloofde Messias(as), die werd gestuurd om de wereld te redden en de ware leringen van de Heilige Profeet(saw) te verspreiden, hebben geaccepteerd. Het leven van mensen in deze wereld en de volgende kan alleen worden gered door hem te accepteren. Wanneer we de wereld hiervan bewust maken, moeten we ervoor zorgen dat onze woorden en daden op één lijn liggen, onze normen voor aanbidding en het voldoen aan de rechten van anderen moeten hoog zijn.

De heropleving van de Islam en de Beloofde Hervormer(as)

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we dankbaar moeten zijn om verbonden te zijn aan de persoon die gezonden was om de vervallen staat van de Islam recht te zetten. Moslims speelden een rol in het gedegradeerde beeld dat mensen hadden van de Islam. Maar vandaag zijn wij degenen die een band van loyaliteit met God moeten aangaan en ons oprecht aan Zijn geboden moeten houden. Wij zijn degenen die liefde moeten verspreiden en haat in de wereld moeten uitroeien. We moeten volledig op God vertrouwen, want Hij is Degene met de macht om alles te doen. Islam is de ware en complete religie in de wereld die zal zegevieren en het is voor dit geloof dat we al onze vermogens moeten inzetten om ware helpers van de Beloofde Messias(as) te worden.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de beloften die door God aan de Beloofde Messias(as) zijn gedaan, zeker vervuld zullen worden; het is aan ons of we deelnemen aan hun vervulling of niet, anders zal God anderen sturen door wie deze beloften zullen worden vervuld. Om dit te doen, moeten we werken aan het wegnemen van onze zwakheden en tekortkomingen, zoals trots, arrogantie en andere die door de Beloofde Messias(as) moeten worden uitgeroeid. Ieder van ons zou zichzelf moeten analyseren en zien of we onze rol spelen in de missie van de Beloofde Messias(as) door onze tekortkomingen weg te nemen en ernaar te streven deugdzaamheid aan te nemen en onze normen van aanbidding te verhogen.

Streven naar God en Zijn liefde vinden

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we veel berouw moeten zoeken en dat we onze acties voortdurend moeten vormen op een manier die het genoegen van God aantrekt. De Beloofde Messias(as) zei dat om een ​​dergelijke actie te bereiken, we oprechtheid moeten aannemen en ons tot God moeten wenden, want alleen Hij kan ons de mogelijkheid geven om dit te doen. God is buitengewoon genadig en ziet voortdurend onze fouten over het hoofd; het is onze verantwoordelijkheid om ernaar te streven en na te denken over hoe we zijn genoegen kunnen bereiken en zijn geboden kunnen naleven.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we er constant naar moeten streven om onze gebeden veilig te stellen en dit kan alleen gebeuren als we liefde voor God in ons hart vestigen. Wanneer deze liefde gevestigd is, kan het een grote revolutie in een persoon teweegbrengen. Degenen die moe worden na een tijdje bidden of zeggen dat hun gebeden niet worden aanvaard, moeten hierover nadenken. In plaats van alleen te bidden in tijden van nood, moet men een constante liefde en verbinding met God tot stand brengen en het is dan dat God Zijn liefde uitdrukt. Wanneer deze twee liefdes elkaar ontmoeten, daalt Gods genade neer op manieren die ons begrip te boven gaan.

Het ware doel van het leven

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Beloofde Messias(as) met veel inspanning zijn gemeenschap aanspoorde om nooit het ware doel van het leven te vergeten, namelijk het aanbidden van God. Als we ons echte doel vergeten, heeft onze belofte van trouw geen waarde of voordeel en zijn het lege woorden. Elke Ahmadi zou moeten analyseren hoeveel minuten per dag ze besteden aan de aanbidding van God. Kunnen we het doel van ons leven vervullen door een paar minuten te bidden en dat ook zonder enig besef van wat we zeggen? Allah de Almachtige weerhoudt iemand niet van wereldse bezigheden, maar Hij verwacht van mensen dat ze het hoogste niveau van succes behalen in wat ze ook doen. Tegelijkertijd verwacht Hij ook dat we, naast onze wereldlijke verantwoordelijkheden, nooit het doel van ons leven vergeten of onze gebeden verslappen. Slechts een prachtige moskee bouwen is niet voldoende. We moeten ons juist richten op het bevolken van de moskee met ware aanbidders. We moeten ernaar streven de hoogste niveaus van gerechtigheid te bereiken. Wanneer dit wordt bereikt, kan men als een ware aanbidder worden beschouwd. Dit vereist ook uiterlijke en innerlijke zuiverheid, daarom moet een aanbidder de wassing uitvoeren en ervoor zorgen dat ze schone kleren dragen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Islam een ​​gebalanceerd dieet voorschrijft zonder de grenzen te overschrijden. Dit stelt iemand ook in staat om op de juiste manier te aanbidden. Het betekent ook dat het doel van de schepping van de mens niet alleen is om te eten, drinken en slapen, want dat zijn de eigenschappen van dieren. Dit betekent dat men niet alleen wereldse verlangens en genoegens moet najagen, maar dat men het ware doel in het leven moet erkennen. Een ware dienaar van God doet ook werelds werk, maar niet in zo’n mate dat ze hun aanbidding en hun plichten jegens God volledig vergeten. Ze aanbidden niet alleen, maar ze doen dat ook met zorg, in plaats van haastig te zijn om hun gebeden af ​​te maken en verder te gaan. Als iemands wereldlijke bezigheden hen ervan weerhoudt God te aanbidden, dan valt dit onder de categorie van het overschrijden van de grenzen, iets wat God niet aangenaam acht.

De balans en het equilibrium in de Islam

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Allah een zeer evenwichtige leerstelling heeft gegeven dat we van de wereld kunnen profiteren, maar dat we niet moeten toestaan ​​dat het afbreuk doet aan onze aanbidding of ons afleidt van de rechten die we aan God verschuldigd zijn. Als men aan deze dingen blijft denken, opent God ook voor hen nieuwe wegen in deze wereld. Wanneer men de nodige aandacht schenkt aan hun geloof, dan zullen ze ook gered worden van het verzwelgen in de wereld, want hun prioriteit zal niet de wereld zijn, maar om een ​​evenwicht te vinden en te behouden. Vandaar dat het ware doel van een moskee is om het te bevolken met aanbidders en dit is hoe Allah’s genoegen kan worden behaald. Dit stelt mensen in staat zichzelf te hervormen en ook de toekomstige generaties te hervormen. Het is absoluut noodzakelijk om de toekomstige generaties aan de moskee te binden en hen te helpen het belang van het geloof te begrijpen. Dit is de verantwoordelijkheid van beide ouders.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het bouwen van een nieuwe moskee ook wegen opent voor de verspreiding van de Islam. Daarom is het verspreiden van de boodschap van Islam Ahmadiyyat een verantwoordelijkheid die elke Ahmadi moslim moet vervullen. De Beloofde Messias(as) stelt dat een moskee met oprechtheid moet worden opgericht en wanneer dit wordt gedaan, de basis wordt gelegd voor het succes van de Jamaat. Daarom moeten we onze normen voor aanbidding en gebed verhogen, waardoor we zelfs in de materiële wereld van vandaag getuige zullen zijn van een revolutie. De schoonheid van een moskee zit niet in de structuur, maar in de kracht van de aanbidders die erin bidden.

Zijne Heiligheid(aba) bad dat deze moskee bevolkt mag blijven met degenen die recht doen aan aanbidding en moge Allah onze gebeden accepteren.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek

Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 30 September 2022 | Gehouden in Masjid Fath-e-Azeem, Zion, VS

Feature image
Feature image

Klik hier om de video te bekijken |

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

Vandaag zijn we bij de gratie van Allah bijeengekomen voor de inwijding van de moskee in Zion. Allah de Almachtige heeft de Gemeenschap in de VS in staat gesteld een moskee te bouwen in een stad die van groot belang is voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Zijne Heiligheid(aba) beantwoordde een journalist over het belang van deze stad en verklaarde dat het de stad is van een tegenstander van de Gemeenschap. Om de historische betekenis van de stad te belichten, heeft de Gemeenschap ook een tentoonstelling gehouden waarvan mensen kunnen profiteren.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat wij allen zeer dankbaar aan Allah de Almachtige moeten zijn dat er een moskee in Zion wordt gebouwd. Hier sprak een valse eiser slecht over de Beloofde Messias(as). Hij ging ten onder en de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap vestigde zich in zijn stad.

Een groot teken voor de waarheid van de Beloofde Messias(as)

Zijne Heiligheid(aba) vertelde dat de Heilige Profeet(saw) verklaarde dat degenen die anderen niet dankbaar zijn, God niet dankbaar zijn. Daarom is deze dag niet alleen een dag van immense vreugde voor Ahmadis, maar ook een dag van immense dankbaarheid, want Allah de Almachtige heeft op deze plaats een groot teken gemanifesteerd voor de waarachtigheid van de Beloofde Messias(as). Inderdaad, Allah de Almachtige heeft de vooruitgang van de Gemeenschap aan de Beloofde Messias(as) gegarandeerd, maar we zullen hier alleen getuige van kunnen zijn als we dankbaar en waardig zijn. 120 jaar geleden werd de profetie van het einde van de valse eiser en vijand van de Islam gedaan, na een boodschap van Allah de Almachtige. Wat een geweldig teken is het dat de Gemeenschap nu in staat is een moskee te bouwen op de plaats waar die persoon beweerde dat geen moslim zal worden toegestaan te komen zonder eerst het Christendom te accepteren.

Zijne Heiligheid(aba) legde uit dat onze taak hier niet ophoudt, zelfs als deze Gemeenschap zich heeft verspreid naar meer dan 200 landen over de hele wereld en na hier een moskee te hebben gebouwd. Echter, het was de taak van de Beloofde Messias(as) om de boodschap van de Islam naar alle uithoeken van de wereld te verspreiden. Er is beloofd dat dit zal gebeuren, maar het zal niet gebeuren zonder gebed.

Het ware doel van het bouwen van moskeeën

Zijne Heiligheid(aba) legde uit dat moskeeën zijn gebouwd zodat mensen vijf keer per dag kunnen bidden, God kunnen gedenken en zich kunnen onthouden van wereldlijke zaken. Maar als dit niet het resultaat is na de bouw van deze moskee, dan kunnen we niet deelnemen aan de zegeningen van deze moskee. De Beloofde Messias(as) verklaarde dat de Gemeenschap hem met vurig gebed moet blijven steunen. Daarom is het onze plicht om aanbidding een integraal onderdeel van ons leven te maken en het onze kinderen in te boezemen. Hoe gelukkig zijn degenen die dit bereiken en getuige zijn van de zegeningen van God die op hen neerdalen? Zijne Heiligheid(aba) zei dat we onszelf daarom in dit opzicht moeten beoordelen.

Zijne Heiligheid(aba) verklaarde dat het niet zo zou moeten zijn dat we door onze daden de vervulling van de beloften van Allah vertragen, of dat we daarvan verstoken blijven. Inderdaad, de Heilige Profeet(saw) was de meest geliefde profeet van Allah de Almachtige. Zijn nederigheid was zo dat ondanks dat hem de overwinning beloofd was tijdens de Slag bij Badr, hij overvloedig huilde om Allah’s hulp te zoeken. Hij legde uit dat het zijn plicht was om Allah’s hulp te zoeken met de grootste nederigheid. Daarna was de grote overwinning die werd geschonken zo groot dat deze ongeëvenaard is in de hele geschiedenis. De Beloofde Messias(as) legde uit dat het de gebeden waren van hij die zo verloren was in zijn liefde voor Allah de Almachtige, dat Hij de overwinning schonk.

Een manifestatie van de grote overwinning op Alexander Dowie – ‘Fath-e-Azeem’-moskee

Zijne Heiligheid(aba) vertelde dat deze moskee de ‘Fath-e-Azeem’-moskee is genoemd, omdat het een manifestatie is van de grote overwinning die aan de Beloofde Messias(as) werd geschonken. Het einde van de vijand werd uitgeroepen tot een grote overwinning, waarvan men getuige was toen de profetie ongeveer 115 jaar geleden in vervulling ging. Zijne Heiligheid(aba) citeerde een krant die vermeldde dat inderdaad de Beloofde Messias(as) groot is die het einde van Alexander Dowie profeteerde. Deze man uit India heeft beweerd dat hij de Messias was die beloofd was in dit tijdperk te komen. Het vermeldt verder dat als Dowie wegrent voor de uitdaging van de Beloofde Messias(as), dit een nederlaag voor hem zal zijn en zal bewijzen dat zijn beweringen vals zijn. De Beloofde Messias(as) zei dat hij en Dowie voor de ondergang van elkaar moesten bidden om te zien wie waarachtig is in zijn bewering.

Zijne Heiligheid(aba) vertelde dat Dowie in zo’n betreurenswaardige toestand omkwam; zijn stad viel ten prooi aan interne verdeeldheid, hij verloor al zijn fortuinen, zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid ging achteruit en zijn eigen volgelingen begonnen de Islam te prijzen. Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit zeker een bewijs is van de waarheid van de Beloofde Messias(as), maar het is niet waar onze vreugde eindigt. In plaats daarvan moeten we nieuwe wegen vinden om de boodschap te verspreiden en onszelf blijven hervormen om ware vreugde te bereiken. De eerste grote overwinning was de overwinning tijdens de Slag bij Badr, maar het niveau van rechtschapenheid, dankbaarheid en aanbidding van de moslims verminderde niet. Daarom moeten we niet denken dat we hier een grote overwinning hebben behaald en de focus op het ware doel verliezen.

De hulp van God en onze verantwoordelijkheid

Zijne Heiligheid(aba) verklaarde dat dit het werk van God is waardoor deze Gemeenschap in staat is gesteld zich naar meer dan 200 landen te verspreiden en dat de wereld de naam van de Beloofde Messias(as) heeft leren kennen. Allen die tegen hem stonden gingen ten onder. Op alle mogelijke manieren worden Goddelijke gemeenschappen vervolgd, maar ondanks alle inspanningen en macht van de vijand falen ze in hun missie.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we hetzelfde voorbeeld moeten tonen dat door de moslims werd getoond in de tijd van de Heilige Profeet(saw): de Beloofde Messias(as) steunen door recht te doen aan onze belofte die we hem hebben gedaan. We moeten onze normen voor aanbidding verhogen om het doel van het leven, waarvoor we zijn geschapen, te vervullen. Men zal pas aandacht aan deze moskee schenken als we recht doen aan onze aanbidding van God en alleen dan kunnen we de missie van de Beloofde Messias(as) vervullen. Daarom moet elke Ahmadi zichzelf beoordelen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat er veel mooie moskeeën zijn over de hele wereld, maar degenen die ze bezoeken hun doel niet vervullen. Aanbidding betekent niet snel doelloos bidden. Het moet zorgvuldig worden gedaan om de nabijheid van God te bereiken. Daarom moeten we deze moskeeën vullen terwijl we de geboden van Allah de Almachtige vervullen en het gebed in acht nemen om Zijn genoegen te bereiken.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de wereld getuige was van de vernedering van Dowie, en deze overwinning verkondigde de waarheid van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) toen deze profetie in vervulling ging. Dit was niet een teken voor de vernietiging van de vijand, maar voor de grootsheid van de Islam en om te laten zien dat het nu tijd is voor de gemeenschap van de Beloofde Messias(as) om te zegevieren. Daarom is het vandaag onze plicht om de eenheid van God met de mensen te delen, onze rechtschapenheid te vergroten en onze relatie met God te ontwikkelen. Bovendien moeten we onze innerlijke staat zuiveren, zodat verdere wegen naar overwinning worden geopend. Elk teken van overwinning zou een revolutionaire verandering in ons teweeg moeten brengen. Deze dag moet een spirituele revolutie in ons veroorzaken, anders zal het einde van Dowie ons helemaal niet baten. De grote overwinning moet de grote verandering zijn die in ons plaatsvindt en wanneer de wereld onder de vlag van de Heilige Profeet(saw) komt.

Gebed is ons enige wapen

Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah de Almachtige ons en ons nageslacht in staat zal stellen dit te bereiken. Zijne Heiligheid(aba) zei ook dat er in de toekomst meer details over deze moskee zullen worden gegeven.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 13 Mei 2022 | Gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image
Feature image

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr(ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat hij zou doorgaan met het noemen van de inspanningen van Hazrat Abu Bakr(ra) om de wanordes te bestrijden die tijdens zijn tijd ontstonden.

Afvalligheid en onrecht van Malik bin Nuwairah

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Khalid bin Walid (ra) ook zijn gezant naar Malik bin Nuwairah leidde. Malik bin Nuwairah was van Banu Yarbu, een tak van Banu Tamim. Hij had de islam in 9 AH geaccepteerd samen met zijn stam, waarvan hij een leider was. Hij was door de Heilige Profeet (s) aangesteld als de verzamelaar van Zakat van zijn volk.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij na het overlijden van de Heilige Profeet (s) een van de mensen was die afvalligen werden. In feite verheugde hij zich over het overlijden van de Heilige Profeet (s) . Hij doodde ook de moslims van zijn stam die standvastig bleven bij het aanbieden van Zakat en het naar Medina sturen. Dus werd hij niet alleen afvallig, weigerde hij het offer van Zakat en gaf hij het verzamelde bedrag van Zakat terug aan de mensen, maar probeerde met Sajah, die onterecht een profeetschap claimde, Medina aan te vallen.

Sajah bint al-Harith – een valse eiser van het profeetschap

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Sajah een Arabische waarzegger was, afkomstig uit de Banu Tamim en de Banu Taghlib die voornamelijk christenen waren, en dus zelf ook een christen was. Ze was met een leger uit Irak gereisd met plannen om Medina aan te vallen. Bij aankomst in Arabië ging ze eerst naar Banu Tamim waar er een groep mensen was die nog steeds Zakat wilde geven en de Khalifah wilde gehoorzamen, terwijl er een andere groep mensen was die hiertegen was. Er was ook een derde groep mensen die niet zeker wist welk standpunt ze moesten innemen. Zo veroorzaakten deze verschillen onenigheid binnen de stam zelf. Sajah dacht dat de Banu Tamim zich zouden verenigen en hun meningsverschillen opzij zouden zetten, waarna ze naar Medina zouden vertrekken en met het leger van Hazrat Abu Bakr (ra) zouden vechten.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Malik bin Nuwairah en Sajah contact hadden gehad en elkaar hadden ontmoet. Ze kwamen een verdrag overeen, maar Malik bin Nuwairah adviseerde haar om Medina niet aan te vallen, en in plaats daarvan de geschillen binnen de stam moest oplossen, waarmee ze instemde. Dit veroorzaakte echter veel bloedvergieten binnen de stam, waarop ze zich realiseerden dat ze zich vergist hadden in het vertrouwen van Sajah, en dus sloten de stamhoofden van Banu Tamim zich samen en sloten een pact, resulterend in vrede in Banu Tamim.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat toen ze zich realiseerde dat haar plan onsuccesvol was, ze op weg ging naar Medina, en ze werd opgewacht door Aus bin Khuzaimah en zijn leger, tegen wie ze vocht en verloor. Aus bin Khuzaimah nam toen een belofte van haar dat ze zou vertrekken en niet terug zou keren naar Medina.

Sajah trouwt met Musailimah Kazzab

Zijne Heiligheid (aba) zei dat toen de leiders van haar leger bespraken hoe ze naar Medina zouden kunnen gaan, ze zei dat ze naar Yamamah zouden gaan waar ze hun krachten zouden bundelen met Musailimah Kazzab, een andere valse profeet. De twee ontmoetten elkaar en waren behoorlijk onder de indruk van elkaar. Musailimah stelde voor dat ze hun profeetschap moesten consolideren en moesten trouwen, waar Sajah mee instemde.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat ze dan zou terugkeren naar Banu Taghlib, waar ze na enige tijd terugkeerde naar de islam.

Hazrat Khalid bin Walid(ra) verklaart de dood van Malik bin Nuwairah

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) Khalid bin Walid (ra) had opgedragen om de wanorde te bestrijden die door Malik bin Nuwairah was ontstaan. Er zijn overleveringen dat Nuwairah vervolgens werd vermoord. Op een nacht, toen het erg koud was, zei Hazrat Khalid (ra) dat de gevangenen warm moesten worden gehouden, echter sommigen begrepen verkeerd wat hij zei en dachten dat hij opdracht gaf de gevangenen te doden, waardoor Nuwairah ook gedood. Volgens een andere overlevering riep Hazrat Khalid (ra) Nuwairah op en berispte hem voor wat hij had gedaan en de beslissingen die hij had genomen en legde hem uit dat Zakat een gebod was, net als het bidden. Nuwairah zei dat dit ook was wat de Heilige Profeet (s) wenste, maar hij noemde hem niet bij zijn naam, in plaats daarvan zei hij ‘een man uit jullie midden’. Hazrat Khalid (ra) beval toen dat Nuwairah moest worden gedood. Dit veroorzaakte opschudding onder sommigen die zeiden dat Hazrat Khalid (ra) een andere moslim had vermoord.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) Hazrat Khalid bin Walid (ra) had ontboden en hem vroeg naar de gebeurtenissen en wat er was gebeurd. Hij legde alles uit aan Hazrat Abu Bakr (ra) en betuigde zijn spijt, waarop Hazrat Abu Bakr (ra) hem vergaf en het bloedgeld voor Nuwairah aanbood.

Ongefundeerde beschuldigingen tegen Hazrat Khalid bin Walid(ra) met betrekking tot Malik bin Nuwairah

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er een beschuldiging was geuit tegen Hazrat Khalid (ra) dat hij Nuwairah’s vrouw trouwde tijdens de strijd zonder te wachten voor de voorgeschreven periode. Zijne Heiligheid (aba) gaf uitleg door Hazrat Shah Abdul Aziz Dehlvi, die zei dat dit een verzinsel is tegen Hazrat Khalid (ra). Toen hij met haar trouwde, blijkt uit de geschiedenis dat Nuwairah al van zijn vrouw was gescheiden, maar haar in zijn huis had gehouden. Zo trouwde Hazrat Khalid (ra) met haar nadat ze was gescheiden en nadat de voorgeschreven wachttijd al was verstreken.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er een andere bewering was dat Hazrat Khalid (ra) de vrouw van Nuwairah trouwde tijdens of onmiddellijk na de strijd, wat tegen de Arabische traditie was. Zijne Heiligheid (aba) legde uit dat dit niet waar is. Dr. Ali Muhammad Sallabi legde uit dat als dit was gebeurd,de Heilige Profeet (s) een precedent had geschept, door na de Slag bij Muraisi, met Juwairiyah bint Harith te trouwen. Op dezelfde manier trouwde de Heilige Profeet (sa) met Hazrat Safiyyah (ra) na de Slag bij Khaibar. Daarom is er geen geldige aantijging tegen Hazrat Khalid (ra) . Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij dit alles noemde om te laten zien dat Hazrat Abu Bakr (ra) de juiste beslissing had genomen met betrekking tot Hazrat Khalid (ra) .

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Khalid (ra) later werd gestuurd om de wanorde te bestrijden die werd veroorzaakt door de mensen van Banu Hanifah en Musailimah, de valse profeet. Dus, Hazrat Khalid (ra) verzamelde zijn troepen en ging op weg naar Banu Hanifah. Hazrat Abu Bakr (ra) stuurde ook een groot leger achter Hazrat Abu Bakr (ra) aan zodat hij niet van achteren kon worden aangevallen. Hazrat Khalid (ra) ging verder naar Yamamah, waar de Slag om Yamamah plaatsvond.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij de Slag bij Yamamah in toekomstige preken zou noemen.