Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 14 Oktober 2022 | Gehouden in Masjid Baitur Rahman, Silver Spring, Maryland, VS

Feature image
Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Erkenning en dankbaarheid voor de gunsten van God

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat het een grote zegen van God is voor degenen die naar de VS zijn gekomen dat ze in staat zijn gesteld zich in dit ontwikkelde land te vestigen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in de afgelopen jaren veel Pakistaanse Ahmadi’s zich in de VS hebben gevestigd en dat zij dat blijven doen, omdat de omstandigheden voor Ahmadi’s in Pakistan steeds moeilijker zijn geworden. Ahmadi’s moeten dankbaar zijn voor dergelijke regeringen die hun toevlucht verlenen. De grootste gunst van God aan ons is echter dat Hij ons in staat heeft gesteld de Imam van dit tijdperk en de meest toegewijde dienaar van de Heilige Profeet (vzmh) te aanvaarden. Daarom, als wij God werkelijk dankbaar willen zijn, is het onze plicht Zijn geboden te gehoorzamen, recht te doen aan Zijn aanbidding en onze verplichtingen jegens Zijn schepping na te komen.

Het begrijpen van de ware leer van de Islam zoals onderwezen door de Rechter en Rechtvaardige Scheidsrechter

Zijne Heiligheid(aba) zei dat in dit tijdperk de Beloofde Messias(as) de ware gids is die, zoals voorspeld door de Heilige Profeet(vzmh), ons zou leiden op het ware pad van de Islam. Wij moeten erkennen dat de ware leer van de huidige Islam alleen kan worden begrepen door middel van de Beloofde Messias(as), want God heeft hem het ware begrip van de betekenissen van de Heilige Koran geschonken. Hij is de ware liefhebber en toegewijde van de Heilige Profeet (vzmh) en het was de praktijk en de leringen van de Heilige Profeet (vzmh) dat hij zijn gemeenschap wilde onderwijzen. Vandaar dat wij ons leven moeten leiden volgens de wijze die de Beloofde Messias(as) heeft onderwezen. We moeten hem accepteren als de rechter en rechtvaardige arbiter van deze tijd en we moeten de vaste overtuiging hebben dat als men het ware pad van de Islam wil bewandelen, men de Beloofde Messias(as) moet accepteren en volgen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Beloofde Messias(as) leerde dat men niet alleen moet accepteren en trouw moet beloven, maar dat men moet begrijpen waarom men dit heeft gedaan en wat de onderliggende redenen zijn. Louter twijfel of vermoedens kunnen niet volstaan in iemands leven, maar men moet een vaste overtuiging hebben. Daarom moet men overwegen dat, nadat men de Beloofde Messias (as) heeft aanvaard, als men enige twijfel voelt over iets wat hij heeft onderwezen, men dan moet nadenken over de staat van zijn geloof. Als men de Beloofde Messias(as) accepteert als de rechter en rechtvaardige arbiter van dit tijdperk, dan moet men zich neerleggen bij zijn leerstellingen en deze respecteren. De Heilige Profeet (vzmh) verzekerde dat er in de laatste dagen een Imam zou zijn die de rechter en rechtvaardige arbiter zou zijn. Wanneer dat het geval is, welke twijfel kan er dan nog overblijven? Daarom zei de Beloofde Messias(as) dat degenen die hem accepteren en toch bezwaren opwerpen ongelukkiger zijn dan degenen die hem simpelweg niet konden herkennen, want zulke mensen zijn blind ondanks dat ze van hem hebben getuigd.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat niet alleen de Beloofde Messias(as), maar ook de Heilige Profeet(vzmh) voorspelde dat er een systeem van opvolging na de Messias(as) zou zijn dat tot het einde der tijden zou blijven bestaan. Dit systeem van opvolging is niets anders dan het Ahmadiyya Kalifaat dat de leer van de rechter en rechtvaardige arbiter van dit tijdperk blijft handhaven. Elke Ahmadi belooft trouw en gehoorzaamheid aan het Kalifaat, daarom is het de plicht van elke Ahmadi om deze belofte hand te haven, om zodoende hun belofte van trouw aan de Beloofde Messias(as) hoog te houden.

Het verspreiden van het Licht der Waarheid door middel van de Heilige Koran

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat deze Gemeenschap werd opgericht om de waarheid te onthullen omdat zonder dit geen licht over de wereld verspreid kan worden. Hij zei dat hij wilde dat het licht van de Islam zich zou verspreiden door middel van praktische bewijzen. Daarom spoorde hij de Ahmadi’s aan niet alleen de Heilige Koran te lezen, maar er ook over na te denken en hem te begrijpen. Het was voor dit doel dat de Beloofde Messias (as) werd aangesteld, omdat hij een dieper begrip van de Heilige Koran bezat. De Heilige Koran is geen verhalenboek, maar een gedragscode voor het leven.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat als wij na onze komst naar deze ontwikkelde landen deze gedragscode vergeten en ons niet richten op ons geloof, onze toekomstige generaties zullen afwijken van het geloof. In plaats van God dankbaar te zijn, zouden zulke mensen de zegeningen van God verloochenen. Ons fundamentele doel zou moeten zijn om een band met God creëren, Zijn Boek (de Heilige Koran) te lezen en na te denken over de betekenis ervan, en naar de richtlijnen zoals beschreven in de Heilige Koran te handelen. Alleen op deze manier kunnen wij recht doen aan onze belofte van trouw.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat degenen die hierheen zijn gemigreerd misschien aan de wereldse vervolging zijn ontsnapt, maar als zij het pad van het geloof niet bewandelen en niet proberen de Heilige Koran te begrijpen, kunnen zij de zegeningen van Allah de Almachtige niet krijgen. Evenzo moeten nieuwe Ahmadi’s of Ahmadi’s die zich enige tijd geleden hebben bekeerd, onthouden dat alleen het afleggen van de belofte van trouw niet voldoende is. Hun ware doel zal alleen worden vervuld wanneer zij de leer van de Islam aannemen, wat niet kan gebeuren voordat zij het Boek van God, de Heilige Koran, lezen en begrijpen.

Geloof moet vergezeld gaan van daden

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat door hem te aanvaarden, men dicht bij een bron komt die God geschapen heeft voor het eeuwige leven, maar men moet nog steeds uit deze bron drinken. Men moet God smeken om uit deze bron te kunnen drinken, want zonder de hulp van God is men tot niets in staat. De vraag is hoe men uit die bron kan drinken. Men moet hiervoor de twee voornaamste rechten vervullen: de rechten die men aan God verschuldigd is en de rechten die men aan Zijn schepping verschuldigd is. Als men niet alleen dicht bij de bron komt, maar er ook uit kan drinken, is men ervan verzekerd dat zijn geloof altijd veilig zal blijven. Daarom is het van vitaal belang te begrijpen dat trouw beloven niet voldoende is, maar gepaard moet gaan met daden. Alleen dan kan men de zegeningen van Allah verkrijgen. Men moet niet alleen verkondigen “Ik getuig dat er niemand aanbiddingswaardig is behalve Allah”, maar men moet het ook belichamen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat iedereen bij zichzelf moet nagaan of zij, wanneer ze de Islamitische geloofsbelijdenis verkondigen, werkelijk voorrang geven aan Allah boven al het andere? Voldoen zij aan de geboden van God? Wenden zij zich tot het gebed wanneer het tijd is? Als dit niet het geval is, dan is er, hoewel zij de eenheid van God verkondigen, een verborgen vorm van shirk (het associëren van partners met God) in hun handelingen. Mensen hebben voorrang gegeven aan hun wereldse werk, terwijl een ware gelovige begrijpt dat zij alleen door de zegeningen van God werkelijk succes kunnen behalen in hun wereldse werk. De Beloofde Messias(as) zei dat als iemand dit besef niet bereikt, hij het ware doel van zijn belofte van trouw niet heeft vervuld.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het handhaven van een wereldse mentaliteit iemands belofte van trouw nutteloos maakt. Hij zei dat het beloven van trouw aan hem vereist dat iemand een soort dood over zichzelf brengt, zodat hij in een nieuw leven geboren kan worden. Met andere woorden, na het beloven van trouw moet men spiritueel herboren worden. Is dit niet het geval, dan levert zo’n trouwbelofte geen enkel voordeel op. Wanneer iemand die met ware oprechtheid trouw zweert en met ware oprechtheid berouw toont, dan is God genadig en vergeeft hem, en wordt hem als het ware een nieuw leven geschonken.

Een wereld die tot vernietiging leidt en wat gedaan moet worden om gered te worden

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we in onze aanbidding alleen ter wille van God moeten streven en dat onze handelingen ter wille van het bereiken van Allah’s welbehagen moeten zijn. De huidige toestand van de wereld wijst op dreigende donkere wolken van vernietiging. Gisteren zei de Amerikaanse president nog dat als Rusland atoomwapens zou gebruiken, zij vergeldingsmaatregelen zouden nemen. Een dergelijke vergelding zou zeker leiden tot de vernietiging van de wereld. Daarom moeten degenen die in de ontwikkelde wereld leven niet denken dat zij immuun zijn. In dergelijke omstandigheden is het de verantwoordelijkheid van Ahmadi’s om oprecht tot God te bidden voor de rest van de wereld. De Beloofde Messias(as) zei dat uit liefde voor Zijn oprechte dienaren, God ook anderen redt. Daarom moet men niet denken dat zij hun veiligheid en een mooie toekomst voor hun kinderen hebben verzekerd door hierheen te migreren. Dit is niet het geval, in feite is het alleen God die ons kan redden en daarom moeten wij voor Hem knielen en onze toekomstige generaties opdragen hetzelfde te doen. Alleen dan kunnen wij en onze toekomstige generaties worden gered.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de wereld ons niet kan redden. Alleen wanneer wij de Islamitische geloofsbelijdenis belichamen, zal God genade hebben en ons en de rest van de wereld redden. We moeten actie ondernemen voordat de wereld verzinkt in toekomstige vernietiging.

Zijne Heiligheid(aba) presenteerde een citaat van de Beloofde Messias(as) die zei dat men huilt wanneer een schip zinkt. Dit is een natuurlijke reactie en levert niets op. Alleen datgene wat vooraf, in tijden van vrede wordt gedaan kan heilzaam zijn. Zo is het ook met het vinden van God, in die zin dat men altijd alert moet blijven alsof men op het punt staat door de bliksem te worden getroffen. Als men preventief optreedt, zal men niet getroffen worden, maar achteraf zal jammeren niet baten. Op dit moment zijn er aanwijzingen van vernietiging in de wereld, die nu onder controle kunnen worden gehouden, maar ook elk moment uit de hand kunnen lopen. Daarom moeten we oprecht bidden met een gevoel van pijn voor de wereld in ons hart. Als we geen aandacht schenken, dan is het mogelijk dat deze mooie wereld onvruchtbaar wordt.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat net zoals men lief is voor zijn kinderen, een andere vorm van vriendelijkheid is om voor hen te bidden dat ze beschermd blijven tegen onheil. Iemand die bidt keert nooit zonder succes terug. Men moet dus oprecht zijn in zijn gebeden. De Beloofde Messias(as) zei dit in een tijd waarin de pest hoogtij vierde. Nu de wereld zich op een pad van vernietiging begeeft, is het steeds belangrijker om zich op het gebed te richten om de wereld te redden.

De noodzaak van een hoge moraal

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Beloofde Messias(as) zijn gemeenschap ook adviseerde om een hoge moraal aan te nemen, omdat ook dit een gebod van God is. Als iemand niet nadenkt over hoe hij zijn dag heeft doorgebracht; wat hij goed deed en waar hij tekort schoot, dan kan hij zich niet verbeteren. Onzedelijk taalgebruik kan leiden tot verdeeldheid en vijandschap, vandaar dat men altijd bedacht moet zijn op zijn taalgebruik. Men moet de vermogens gebruiken die God hem gegeven heeft om de hoogste niveaus en normen van moreel gedrag te tonen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Beloofde Messias(as) zei dat men ook trots moet zijn op zijn geloof. Als een persoon een vijand is van de Islam en de Heilige Profeet(vzmh) beledigt, dan moet er afkeer tegen hem zijn. Maar als een persoon slechts indolent is, dan moeten er goede relaties met hem worden onderhouden. Dit betekent dat als een persoon openlijk en duidelijk de Islam en de Heilige Profeet (vzmh) tegenwerkt en beledigt, een Ahmadi dit niet moet verdragen en in zulke gevallen moet onze religieuze trots in werking treden. Ahmadis uit Pakistan hebben de vulgaire en beledigende taal die gebruikt wordt voor de Beloofde Messias(as) zelf meegemaakt. Maar zelfs in het geval van zulke mensen nemen we nooit het recht in eigen hand.

Het bevorderen van een sfeer van wederzijdse harmonie en broederschap

Zijne Heiligheid(aba) zei dat een andere kwaliteit die door de Beloofde Messias(as) is geschetst wederzijdse harmonie en broederschap is. Hij zei dat deze gemeenschap niet zal bloeien totdat iedereen wederzijdse liefde ontwikkelt. In plaats van de zwakkeren met minachting en vijandschap te behandelen, moet men hun vermogens benutten en hen met liefde en genegenheid behandelen. Hij zei dat een gemeenschap ontstaat wanneer men de fouten van anderen bedekt en een ware geest van broederschap cultiveert. Er mag geen interne onenigheid bestaan binnen de gemeenschap. De Metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh) ontwikkelden ook wederzijdse liefde en zo werden zij een gemeenschap. De Beloofde Messias (as) wenste een soortgelijke geest binnen zijn gemeenschap te ontwikkelen. Daarom vereist een hoge moraal dat de gevoelens van anderen in acht worden genomen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit de hoge moraal is die we moeten aannemen om de zegeningen te verkrijgen die God aan de gemeenschap van de Beloofde Messias(as) heeft beloofd. Ongeacht ons ras, of we nu blank, Afro-Amerikaans, Pakistaans, Indiaas of Spaans zijn, na te zijn toegetreden tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zijn we allemaal afstammelingen van één spirituele vader. Dit was dezelfde boodschap die de Heilige Profeet(vzmh) gaf in zijn afscheidspreek. De Beloofde Messias(as) wilde dat zijn gemeenschap een voorbeeld voor de wereld zou worden, maar om een voorbeeld te worden moet men veel moeite doen. Ook wij zullen veel moeite moeten doen om de normen van onze aanbidding en ons moreel gedrag te verhogen. Deze dingen kunnen alleen worden bereikt als men de rechtschapenheid aanneemt.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat als we God dankbaar willen zijn, onszelf voortdurend moeten analyseren. Zijne Heiligheid(aba) bad dat we ons mogen vormen naar de verlangens van de Beloofde Messias(as), dat we ons geloof voorrang mogen geven boven de wereldse zaken, dat we de vrees voor God mogen ontwikkelen en dat we werkelijk degenen mogen zijn die recht doen aan “Ik getuig dat er geen God is dan Allah”. Mogen wij deel uitmaken van degenen in de latere dagen voor wie God blijde tijdingen gaf aan de Heilige Profeet (vzmh).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het op deze dag, 14 oktober, 28 jaar geleden was dat deze moskee (Baitur Rahman, Maryland, USA) werd ingewijd. Degenen die in de buurt van deze moskee wonen moeten bij hunzelf nagaan in hoeverre hun spiritualiteit in de afgelopen 28 jaar vooruit is gegaan en of zij recht hebben gedaan aan deze moskee. Zijne Heiligheid(aba) bad dat God de mensen in staat mag blijven stellen om recht te doen aan deze moskee en deze veilig te houden voor de komende eeuwen.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek

National Essay competition 2022

Here are the results of the National Essay competition of 2022

Atta Ul Muneem Rasheed

1st place: Atta Ul Muneem Rasheed

Majlis Den Bosch

Click here to read the essay

Zain Bari Malik

2nd place: Zain Bari Malik

Majlis Amsterdam Masroor

Click here to read the essay

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 1 April 2022 | gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image
Feature image

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr(ra) & Weerlegging van valse opvattingen over de bestraffing van afvalligheid

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, Zijne Heiligheid, ging Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) verder te spreken over de wanorde die ontstond tijdens het kalifaat van Hazrat Abu Bakr(ra).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat mensen uit verschillende stammen van Arabië zich begonnen af ​​te keren van de islam en wanorde veroorzaakten. Al die tijd staken de joden en christenen hun hoofd op omdat ze de islam als zwak beschouwden. Verder werd Hazrat Abu Bakr(ra) erop gewezen dat de mensen geloofden dat het leger van Hazrat Usama(ra) de laatst overgebleven moslims waren, en dat het leger daarom niet gestuurd moest worden. Hazrat Abu Bakr(ra) zei dat zelfs als hij wist dat hij van alle kanten zou worden aangevallen, hij niet tegen de instructie van de Heilige Profeet (sa) zou ingaan.

Is de straf voor afvalligheid de dood?

Zijne Heiligheid (aba) zei dat deze incidenten aanleiding kunnen geven tot de vraag of de straf voor afvalligheid de dood is. Na het overlijden van de Heilige Profeet (sa) gaven veel mensen het geloof op, of trokken weg en verzetten zich tegen het aanbieden van Zakat. De geschiedenisboeken hebben ze allemaal als afvalligen beschreven, en het was tegen deze mensen dat Hazrat Abu Bakr(ra) vocht. Historici hebben afgeleid dat sinds Hazrat Abu Bakr(ra) de Jihad tegen deze mensen uitvoerde, dit betekent dat de straf voor afvalligheid de dood is. Deze historici hebben dus Hazrat Abu Bakr(ra) geprezen als de held van Khatm-e-Nabuwwat. Tijdens het tijdperk van het rechtgeleide kalifaat was het concept van de finaliteit van het profeetschap echter nooit in gevaar.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het nodig is om te zien of de Heilige Koran en de praktijk van de Heilige Profeet (sa) de dood heeft vastgesteld als de straf voor afvalligheid, of enige andere straf wat dat betreft. Zijne Heiligheid (aba) zei dat afvalligheid in islamitische terminologie verwijst naar degenen die zich losmaken van het geloof en zich er volledig van verwijderen. Verder wordt afvalligheid op verschillende plaatsen in de Heilige Koran genoemd, maar er is geen sprake van enige wereldse straf.

“Maar wie onder u zich van zijn geloof afkeert en sterft als een ongelovige – diens werken zullen tevergeefs zijn in deze wereld en in de toekomende. Dezulken zijn de bewoners van het Vuur en zij zullen daarin verblijven.” (2:218)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit vers duidelijk laat zien dat de straf voor afvalligheid niet de dood is. Bij een andere gelegenheid in de Heilige Koran staat:

“O, gij die gelooft, wie onder u zich van zijn godsdienst afkeert, laat hem weten, dat Allah weldra een ander volk zal voortbrengen dat Hij zal liefhebben en die Hem zullen liefhebben vriendelijk en nederig zijnde jegens de gelovigen en hard en streng jegens de ongelovigen. Zij zullen voor Allah’s zaak strijden en het verwijt van een berisper niet vrezen. Dit is Allah’s genade; Hij schenkt deze aan wie Hij wil en Allah is Milddadig, Alwetend.” (5:55)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hier wordt vermeld dat andere mensen in plaats van de afvalligen zullen worden gebracht, er wordt niet vermeld dat de straf voor afvalligheid de dood is. Dan maakt een ander vers de zaak nog duidelijker:

“Voorzeker, degenen die geloven, daarna verwerpen, dan wederom geloven dan wederom verwerpen en daarna in ongeloof toenemen, hen zal Allah niet vergeven, noch zal Hij hen op de rechte weg leiden.” (4:138)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het daarom duidelijk is dat er geen doodstraf is voor afvalligheid. De vierde kalief(rh) heeft uitgewerkt dat als de straf voor afvalligheid de dood zou zijn, er geen mogelijkheid zou zijn voor een afvallige om terug te keren naar het geloof na ongeloof, zoals vermeld in het bovenstaand vers.

Er is geen dwang in religie

Verder leert de Heilige Koran dat er geen dwang is op het gebied van religie:

“Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend.” (2:257)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Koran duidelijk bepaalt dat er geen dwang is in religie, daarom kan er geen wereldse straf zijn voor afvalligheid. De Heilige Koran vermeldt ook de hypocrieten bij vele gelegenheden, en ze zijn beschreven als slecht en hun acties zelfs erger dan de afvalligen. Toch wordt er ook geen wereldse straf genoemd voor mensen louter op basis van hun hypocrisie. Bijvoorbeeld:

“Zeg: ‘Besteedt vrijwillig of onwillig, het zal van u niet worden aangenomen. Gij zijt inderdaad een ongehoorzaam volk.’” (9:53)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat een heel hoofdstuk van de Heilige Koran werd geopenbaard met betrekking tot de hypocrieten waarin staat:

“Zij hebben hun eden tot een schild gemaakt; zo leiden zij mensen van Allah’s weg af. Hetgeen zij doen is zeker slecht.” (63:3)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het duidelijk is dat er geen doodstraf is voor zulke mensen in het licht van de leer van de Koran.

Als we dan kijken naar het voorbeeld van de Heilige Profeet (sa) aan wie de Heilige Koran werd geopenbaard, zien we dat er in de islam geen straf was voor afvalligheid. Er was eens een persoon die naar de Heilige Profeet (sa) kwam en drie keer vroeg om zijn eed van trouw te herroepen. De Heilige Profeet (sa) reageerde niet en de persoon verliet uiteindelijk Medina. Als de straf voor afvalligheid de dood was geweest, dan zou deze persoon dit nooit openlijk aan de Heilige Profeet (sa) hebben verklaard en in plaats daarvan geprobeerd hebben om in het geheim Medina te verlaten. Bovendien, als de straf voor afvalligheid de dood was, waarom waarschuwde de Heilige Profeet (sa) hem dan niet hiervoor? Waarom heeft de Heilige Profeet (sa) niet bevolen dat er een wacht over hem werd gehouden, zodat als hij probeerde te vertrekken, hij zou kunnen worden gedood? Waarom waren er geen metgezellen die hem adviseerden om te heroverwegen, aangezien de straf de dood zou zijn? Het feit dat niets van dit alles gebeurde, toont duidelijk aan dat er geen doodstraf is voor afvalligheid.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat een ander bewijs is dat tijdens de totstandkoming van het Verdrag van Hoedaibiyah, een van de voorwaarden was dat als een van de moslims afvalligen zou worden, de Quraish ze niet aan de moslims zouden teruggeven. Als de straf in de islam voor afvalligheid de dood was geweest, dan zou de Heilige Profeet (sa) nooit met deze voorwaarde hebben ingestemd. Het feit dat hij het er wel mee eens was, toont echter aan dat er geen doodstraf staat op afvalligheid.

Hoe de Heilige Koran iemand leert om de islam te verspreiden

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Tweede Kalief, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra), die stelt dat bij het bestuderen van de Heilige Koran het duidelijk wordt dat het de bedoeling is dat het geloof wordt verspreid door bewijzen en argumenten, niet door het zwaard of de kracht. Er is dus geen straf voor afvalligheid in de islam. Als het toegestaan ​​was om mensen te doden die niet in overeenstemming waren met iemands geloof, waarom zouden christenen of mensen met een ander geloof dan niet het recht hebben om degenen te doden die hun geloof niet accepteren? Het is dus volledig in tegenspraak met de rede om te denken dat er in dergelijke zaken enige dwang of dwang kan zijn. Niemand kan worden gedwongen om leiding te krijgen. Als de wereld dit zou begrijpen, zou er een einde komen aan wreedheid en onrecht, vooral in naam van religie.

Waarom Hazrat Abu Bakr(ra) wapens gebruikte

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het bewezen is dat de straf voor afvalligheid niet de dood is. Maar waarom gebruikte Hazrat Abu Bakr(ra) dan wapens tegen hen? Zijne Heiligheid (aba) legde uit dat de mensen in zijn tijd niet alleen afvalligen, maar ook rebellen waren, die wapens gebruikten tegen de moslims en grote wanorde veroorzaakten. De Heilige Koran stelt dat de vergelding gelijk moet zijn aan de misdaad. Deze mensen vielen niet alleen Medina aan, maar ze vielen ook onschuldige mensen aan. Ze zouden onuitsprekelijke misdaden begaan tegen degenen die standvastig bleven in hun geloof in de islam. Degenen die tegen Zakat waren, probeerden er een einde aan te maken met het zwaard, en op deze manier moest Hazrat Abu Bakr(ra) tegen hen vechten.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij in toekomstige preken op dit onderwerp zou doorgaan. Samenvattend zei Zijne Heiligheid (aba) dat degenen die tegen Zakat waren en de afvalligen het zwaard oppakten, uit de staatskas stalen, onschuldige moslims doodden, hen zelfs levend verbrandden, naast andere gruwelijke misdaden. En zoals de Heilige Koran stelt, moet de vergelding gelijk zijn aan de misdaad. Daarom vocht Hazrat Abu Bakr(ra) tegen hen.

Gebed voor overledenen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij de begrafenisgebeden zou leiden van de volgende overleden leden:

Mohammed Bashir Shadi

Muhammad Bashir Shad, een gepensioneerde missionaris die in de VS woonde. Hij diende als missionaris in Pakistan, Sierra Leone (waar hij ook een drukkerij oprichtte), Nigeria en Benin. Eens, terwijl de Derde Kalief (ra) Afrika bezocht, overhandigde Muhammad Bashir Shad Sahib hem een ​​geschenk van honderd nieuwe Ahmadi’s. Toen de Vierde Kalief op het punt stond te migreren uit Pakistan, was Muhammad Bashir Shad Sahib degene die de vrijdagpreek hield in aanwezigheid van de Vierde Kalief. Hij laat zijn vrouw, een zoon en vier dochters na. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de Almachtige Zijn vergiffenis en genade schenkt en zijn kinderen in staat zal stellen gehecht te blijven aan de Jamaat en het Khilafat.

Rana Muhammad Siddiq

Rana Muhammad Siddiq is ook onlangs overleden. Hij was regelmatig in het aanbieden van gebeden en het houden van vasten, hij bezat veel deugdzame eigenschappen en was sterk gehecht aan Khilafat. Hij adviseerde zijn kinderen ook om altijd gehecht te blijven aan Khilafat. Hij wordt overleefd door zes zonen en een dochter. Een van zijn zoons is een missionaris in Nigeria en kon de begrafenis niet bijwonen. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah hem geduld moge schenken, en moge Allah de overledene vergiffenis en genade schenken.

Dr. Mahmood Ahmad Khawaja

Dr Mahmood Ahmad Khawaja van Islamabad studeerde in Pakistan en in het buitenland, en doceerde ook aan universiteiten in Pakistan en in het buitenland. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij hem leerde kennen toen hij doceerde aan een universiteit in Ghana en hem zag als nederig, onbaatzuchtig, eenvoudig en een uitstekende onderzoeker. Hij wordt overleefd door een zoon en een dochter. Hij diende ook in Sierra Leone in het kader van het Nusrat Jahan-plan. Hij zou de Heilige Koran aandachtig bestuderen en zou proberen de leerstellingen ervan zo goed mogelijk uit te voeren. Hij was heel bekend en zeer gerespecteerd voor zijn werk. Toch bleef hij nederig en was een zeer oprechte Ahmadi. Veel mensen van over de hele wereld hebben hun condoleances gestuurd. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah vergeving en genade schenkt aan de overledene, geduld schenkt aan zijn familie en hen in staat stelt zijn deugdzame kwaliteiten voort te zetten.

Farewell Ceremony

On 20th of November we had a farewell program for our former Sadr sahib Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Holland, respected Usman Ahmed sahib. He served as the Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Holland tirelessly and guided the Majlis outstandingly from 2017-2021.

There was also farewell of respected Nabeel Ahmed Siddiqie sahib who was serving lastly as Mohtamim Maal MKA Holland. Nabeel sahib served in various capacaties within MKA Holland since the age of 15.

National Amila members and Qaideen majalis were present in this farewell program and it was a pleasure for all to attend this special event Alhumdulilah.

May Allah the Almighty enable Usman Ahmed sahib and Nabeel Ahmed Siddiqie sahib to keep on serving Jamaat and Khilafat-e-Ahmadiyya to their full potential. Amin.