Skip to content

Het vestigen van ware en blijvende aanbidding | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 21 April 2023

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat vandaag de laatste vrijdag van de Ramadan is. De maand Ramadan is voorbij en er zullen velen zijn die de Ramadan hebben doorgebracht in aanbidding en zich hebben ingespannen om veranderingen in zichzelf door te voeren, maar niet in staat waren om hun plannen uit te voeren zoals zij wensten.

Onze standaard van gebed en deugdzaamheid verhogen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat vrijdag een gezegende dag is waarop gebeden speciaal worden verhoord. Als onze Ramadan niet precies is verlopen zoals we hadden gepland, of zoals de Ramadan van een gelovige zou moeten verlopen, moeten we er in de resterende tijd van de Ramadan toch naar streven om te bidden dat Allah de Almachtige onze tekortkomingen bedekt en ons het vermogen schenkt om ons leven te leiden op de manier die Allah de Almachtige voor ons wenst. God is uiterst vriendelijk; Hij heeft niet verklaard dat er een specifieke tijd binnen de vrijdag specifiek in de Ramadan is vastgesteld voor het aanvaarden van het gebed, maar Hij heeft in het algemeen het belang en de zegeningen van de vrijdag verklaard.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat als wij vandaag in ons gebed beloven dat wij na deze Ramadan het niveau van onze deugdzaamheid zullen blijven verhogen, zullen streven naar het vergroten van onze band met God, dat wij tot de volgende vrijdag uitsluitend ter wille van God zullen bidden, dat wij er tot de volgende vrijdag naar zullen streven het geloof voorrang te geven boven wereldse zaken en dat wij tot de volgende Ramadan zullen blijven streven in de inspanningen die wij tijdens deze Ramadan hoopten te leveren, dan zijn dit de manieren waarop wij ware deugdzaamheid kunnen aannemen. Wanneer onze aanbidding en onze daden uitsluitend ter wille van God zijn, dan zal Allah, die de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle is, ons zeker de zegeningen schenken waar we tijdens deze Ramadan zelfs maar in beperkte mate naar streefden. De essentie is rechtschapenheid en het voortdurend streven om de geboden van God te vervullen en Hem te vrezen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat als we op deze manier vooruit blijven gaan en niet toestaan dat wereldsheid ons overwint, dan zullen zelfs onze beperkte inspanningen tijdens deze Ramadan door God worden geaccepteerd en zal Hij ons zijn zegeningen blijven schenken. Dit is een basisprincipe dat we altijd in gedachten moeten houden. Als wij ons leven inrichten naar rechtschapenheid, dan geven wij ook een voorbeeld voor de toekomstige generaties, waardoor de deugd van generatie op generatie zal voortduren.

De tijdens de Ramadan bereikte niveaus voor de rest van het leven handhaven

Zijne Heiligheid (aba) zei dat wij als Ahmadi’s trouw hebben gezworen aan de Imam van het Tijdperk, en dat de voorwaarden van bai’at (inwijding) waarop wij hem hebben aanvaard allemaal geworteld zijn in rechtschapenheid. Dit is iets waar de Beloofde Messias (as) ons voortdurend aan herinnerde, zodat we een revolutie in onszelf teweeg kunnen brengen die niet beperkt blijft tot één maand in het jaar, maar eeuwig is. Ongetwijfeld heeft God ons de tijd van de Ramadan als tijd voor training gegeven, maar dit is opdat we na de Ramadan nieuwe hoogten in rechtschapenheid kunnen blijven bereiken, in tegenstelling tot het terugvallen in onze vroegere staat zoals het geval was vóór de Ramadan.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) was gezonden om de normen van rechtschapenheid te verhogen en voor onze hervorming, en dit is waar hij ons voortdurend aan herinnerde. Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat dit precies het doel was waarvoor hij was aangesteld en hem was verteld dat gedurende zijn tijd de hemelen opnieuw dicht bij de aarde zouden komen. Zijn bedeling zal tot het einde der tijden voortduren, en vandaag zijn het zijn volgelingen die hun geloof moeten beschermen en het hoogste niveau ervan moeten bereiken. Dit kan niet worden bereikt door inspanningen die beperkt blijven tot één maand, maar deze inspanningen moeten de maand overstijgen en wij moeten er voortdurend naar streven de normen van ons geloof te verhogen. Wanneer wij dit doen, zullen wij behoren tot degenen die onze belofte van trouw hebben begrepen en ernaar streven deze na te komen. Dan zullen we behoren tot degenen waarnaar Allah verwijst toen hij tegen de Beloofde Messias (as) zei: “Ik ben met jou en met degenen die jij liefhebt.” Wanneer Allah de Almachtige met iemand is, wat hebben ze dan nog meer nodig?

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we dit niveau alleen kunnen bereiken wanneer we voortdurend streven naar de liefde van Allah de Almachtige. Daardoor zullen we tot de gelukkigen behoren die de zegeningen van Allah de Almachtige oogsten en wiens gebeden worden aanvaard. Dit zal ertoe leiden dat wij het vertrouwen hebben om anderen tot God te roepen en de ware dienaar van de Heilige Profeet (sa) te aanvaarden. Dit is afhankelijk van het bereiken van hoge normen van rechtschapenheid. Zij onder ons die in staat zijn dit te begrijpen zullen de manifestaties van Gods genade blijven zien. Ieder van ons kan deze manifestaties zien, zolang wij ons leven inrichten volgens de geboden van God.

Bescherming tegen de aanvallen van Satan

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat rechtschapenheid en onwetendheid niet samen kunnen gaan. Een rechtschapen persoon besteedt tijd aan aanbidding en vervult de rechten van de mensheid. Ware rechtschapenheid draagt een bepaald licht in zich dat iemand van anderen onderscheidt. Dit licht zal elk aspect van iemands leven overnemen, en ook de paden die hij betreedt zullen verlicht worden. Dit is de norm waarnaar een gelovige en een rechtschapen mens moet streven. Zelfs na de Ramadan zou het ons doel moeten zijn om dit niveau en deze norm te bereiken. Gelukkig zijn zij die elke handeling verrichten ter wille van God en Zijn welbehagen. Anderzijds, als wij hier niet naar streven, zullen onze aanspraken en onze belofte hol zijn, en zullen onze inspanningen gedurende de maand Ramadan geen enkel voordeel opleveren. We moeten onszelf dus voortdurend analyseren om te zien of we voortdurend streven naar rechtschapenheid. Zo kunnen we Satan bestrijden en verslaan.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in het huidige tijdperk Satan ons vanuit elke hoek heeft omsingeld en dat we zonder de hulp van God niet uit de klauwen van Satan kunnen worden gered. Gods hulp is met de rechtvaardigen, en in een tijd waarin de aanvallen van Satan sterker zijn dan ooit tevoren, moeten we ons ook meer dan ooit tevoren richten op onze gebeden. Of het nu via tv, sociale media of de talloze andere middelen is, Satan viert hoogtij, en in zulke omstandigheden moeten we vooral vrezen voor onze kinderen en erop toezien dat we hen een gezonde en mooie toekomst bezorgen. Daarom mogen we na de Ramadan niet verslappen, maar moeten we onze kennis van de Koran en het geloof blijven vergroten, zodat er in onze huizen een permanente sfeer ontstaat. We moeten voortdurend bidden om gered te worden van de aansporingen van Satan en de Antichrist.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat de Antichrist een manifestatie van Satan is. Er is voorspeld dat er in de laatste dagen vele gevechten met Satan zullen plaatsvinden, maar uiteindelijk zal Satan worden verslagen. Dit is echter afhankelijk van mensen die de paden der gerechtigheid bewandelen. De uiteindelijke nederlaag van Satan zou komen ten tijde van de Messias. God heeft echter beloofd dat de gelovigen en zij die de Beloofde Messias (as) volgen, tot de Dag des Oordeels de overwinnaars zullen zijn, maar alleen zij die de Beloofde Messias (as) werkelijk volgen, kunnen tot die groep van ware gelovigen worden gerekend. Daarom moeten we onszelf voortdurend analyseren om te zien of we voldoen aan de vereisten om tot die groep van gelovigen te behoren, anders zal het huilen in gebed gedurende een paar dagen tijdens de maand Ramadan geen blijvend voordeel opleveren.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat door hem te volgen en zich aan zijn leer te houden men niet alleen van Satan kan worden gered, maar Satan kan overwinnen. Door de Beloofde Messias (as) werkelijk te volgen en zich aan zijn leer te houden, kan men worden opgenomen in de belofte van God aan de Beloofde Messias (as): “Ik zal zeker al degenen in uw huis beschermen.” Satan kan dus niet worden overwonnen met woorden alleen, maar de overwinning op Satan hangt af van onze daden en de manier waarop wij ons gedragen. Het perfecte voorbeeld voor ons is de Heilige Profeet (sa), wiens Satan moslim werd.

Het effect & resultaat van het ware gebed

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat als men de Heilige Koran observeert, men ziet dat deze begint met een gebed en eindigt met een gebed. Dit is een duidelijke aanwijzing dat niets bereikt kan worden zonder God. Totdat men de genade en zegeningen van God bereikt, kan men niets bereiken. Zelfs om Zijn genade en zegeningen te verkrijgen, moet men bidden. En gebeden zijn niet louter woorden, maar ware gebeden brengen een soort dood op zichzelf. Het ware gebed heeft een magnetische werking die genade en zegeningen aantrekt. Maar zo’n magnetisch gebed kan niet beschouwd worden als een gebed waarin iemands gedachten hier en daar afdwalen en meer bezig zijn met wereldse zaken. Het is veeleer het ware gebed dat volledig aan God is gewijd en dat de deuren naar succes kan openen:

‘Zeker, succes komt tot de gelovigen, die nederig zijn in hun gebeden.’ (De Heilige Koran, 23:2-3)

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat een natuurlijk resultaat van waar gebed is dat iemands verlangen naar de wereld geleidelijk afneemt. Over iemand die op zo’n manier bidt kan nooit gezegd worden dat hij God vergeten is, maar degenen die voorrang geven aan de wereld zijn degenen die God vergeten zijn. Zij die in de ware zin bidden worden niet ingehaald door het wereldse werk dat zij doen, maar hun gebeden houden hen gericht op God.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat ware aanbidding inhoudt dat het effect ervan zichtbaar is in ons zichtbare leven en op onze ziel. Zulke aanbidding brengt ons naar een hoger niveau van moraliteit en behoedt ons voor het opgaan in wereldsheid en voor de klauwen van Satan, omdat zo iemand zich in de bescherming van God bevindt. Een dergelijke aanbidding kan niet worden bezoedeld door de gedachte aan iets anders dan God.

Waarom het gebed soms nutteloos blijft

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de essentie van het gebed aanbidding is. Men kan het gebed aanbieden, maar het heeft geen nut als het verstoken blijft van ware aanbidding. Anders kan men simpelweg naar de moskee gaan en het gebed verrichten en vervolgens wreedheden begaan, zoals de verschillende terroristische organisaties vandaag de dag doen. Daarom is het de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die het ware voorbeeld van gebeden moet vestigen die de zegeningen en het welbehagen van Allah de Almachtige aantrekken. Zodra we dit doen, dan zullen we recht hebben gedaan aan onze belofte van trouw aan de Beloofde Messias (as) en zullen we ook werkelijk hebben geprofiteerd van de maand Ramadan.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat het ware gebed datgene is waarbij iemands hart smelt. Men moet ook onthouden dat we onze gebeden niet moeten veiligstellen met de gedachte dat God onze gebeden nodig heeft. God heeft niets nodig, maar wij zijn degenen die God wanhopig nodig hebben en daarom is het noodzakelijk voor ons om onze gebeden veilig te stellen.

Gebeden van Zijne Heiligheid (aba)

Zijne Heiligheid (aba) bad dat wij in staat mogen zijn om te aanbidden in de ware zin. Mogen onze gebeden nooit het type zijn dat God ontstemt. Mogen wij de zegeningen van God ontvangen. Mogen wij een band met God opbouwen en deel hebben aan de beloften van God aan de Beloofde Messias (as). Mogen wij onze toekomstige generaties de gewoonte van aanbidding bijbrengen, zodat zij gered kunnen worden. Zoals de Beloofde Messias (as) zei, wanneer ware aanbidding is gevestigd, dan kan Satan geen kwaad doen. Het zal ons goed doen onze standaard van aanbidding te verhogen en daardoor opgenomen te worden onder degenen die recht doen aan het deel uitmaken van de gemeenschap van de Beloofde Messias (as). Dit vereist dat we ervoor zorgen dat geen deel van onze dag of nacht zonder gebeden gaat. Moge Allah de Almachtige ons in staat stellen ons leven te leiden volgens de leer van Allah en Zijn Boodschapper (sa) en volgens het verlangen van de Beloofde Messias (as). Moge het plezier van Allah ons uiteindelijke doel zijn. Laten we zweren nooit te rusten totdat we zo’n rechtvaardige verandering in onszelf hebben ontwikkeld die ons in staat stelt te leven op een manier die God behaagt en op een manier die Satan ervan weerhoudt ons leven te infiltreren. Moge Allah de Almachtige ons daartoe in staat stellen.

Zijne Heiligheid (aba) riep op tot gebed voor de Ahmadi’s in Pakistan, opdat Allah hen beschermt tegen de kwade plannen van de vijanden. Pakistaanse Ahmadi’s moeten vooral bidden voor hun toestand, en ervoor zorgen dat deze gebeden niet beperkt blijven tot een paar dagen, maar continu zijn. Ook zij zouden moeten zweren hun leven in te richten op een manier die God behaagt. Zijne Heiligheid (aba) riep ook op tot gebed voor Ahmadis in Burkina Faso, Bangladesh, Algerije en Ahmadis die over de hele wereld wonen, dat Allah iedereen redt van de kwade listen van de tegenstanders. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah ons in staat moge stellen deugdzame veranderingen in onszelf teweeg te brengen. Moge Hij ons het vermogen schenken om ware gebeden te verrichten en moge Hij die gebeden aanvaarden.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek