Skip to content

Geduld wint harten – Echt geduld tonen ondanks moeilijkheden | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 28 April 2023

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al- Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat sommige mensen hem schrijven en zelfs verschillende argumenten aandragen om te proberen te bewijzen dat in het licht van de moeilijkheden waarmee de Ahmadiyya Moslimgemeenschap wordt geconfronteerd in Pakistan en verschillende andere landen, Ahmadi’s niet alleen geduldig moeten blijven, maar wraak moeten nemen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat sommige mensen zelfs bepaalde voorbeelden van de Tweede Kalief ( ra ) aanhalen en zeggen dat hij toestemming gaf om wraak te nemen, maar Zijne Heiligheid (aba) maakte duidelijk dat deze zaken ten onrechte worden toegeschreven aan de Tweede Kalief (ra) . Het is mogelijk dat onder zeer specifieke omstandigheden de Tweede Kalief (ra) toestemming heeft gegeven om wraak te nemen, maar ook dat na zorgvuldige overweging. Bovendien, als er dergelijke gevallen waren, was dat antwoord strikt volgens het bevel van de kalief en werd het niet overgelaten aan de beslissing van andere ambtsdragers.

Geduld is een leer van de Islam

Zijne Heiligheid (aba) zei dat vóór de opdeling van Pakistan en India, toen India onder Britse heerschappij stond, er bepaalde Britse officieren waren die tegen Ahmadiyyat waren die probeerden hem aan te vallen door te zeggen dat sommige toespraken van de Tweede Kalief (ra) opruiend waren. Ze faalden echter altijd in deze poging, omdat de Tweede Kalief (ra) de Gemeenschap altijd zou adviseren geduldig te blijven. Sterker nog, zelfs de officieren van de tegenstander getuigden van het feit dat wanneer ze dachten dat de toespraak van de Tweede Kalief (ra) tot vergelding zou leiden, hij een andere wending nam door aan te dringen op geduld en verdraagzaamheid.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit natuurlijk het geval was, omdat de Tweede Kalief (ra) nooit iets zou adviseren dat in strijd is met de leer van de Islam en de Heilige Profeet (sa). De Beloofde Messias (as) adviseerde zijn gemeenschap bij talloze gelegenheden om met geduld en gebed te handelen. Hij zei zelfs dat als iemand niet in staat is om de moeilijkste paden te betreden zonder geduld te tonen, hij vrij was om hem te verlaten.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij door verschillende mediakanalen en journalisten over dit onderwerp wordt gevraagd en hij antwoordt meestal dat het vaak zo is dat juist de mensen die tegen de Gemeenschap zijn, degenen zijn die uiteindelijk lid worden van de Gemeenschap en Ahmadiyyat accepteren. Ook wij zouden dezelfde agressie aan hen kunnen tonen, maar wij zijn degenen die de Messias van het Tijdperk, die kwam om vrede te stichten en die ons adviseerde geduldig te blijven, hebben aanvaard. Dus als er legale routes zijn die kunnen worden gevolgd, kunnen die worden gevolgd. Er zijn zelfs momenten waarop God, zelfs zonder de legale weg te bewandelen, zijn middelen van hulp aan de dag legt. Zijne Heiligheid (aba) zei dat mensen verbaasd zijn bij het horen van dit antwoord en prijst het feit dat mensen zo vreedzaam leven.

De ware betekenis van geduld

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Tweede Kalief (ra) in een preek de ware betekenis van geduld uitlegde. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij bepaalde punten zou presenteren in het licht van deze preek, samen met begeleiding van de Beloofde Messias (as) over geduld.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Tweede Kalief (ra) geduld als een uiterst belangrijke zaak beschouwde, en zei dat geduld een van de belangrijkste verantwoordelijkheden is van de gemeenschap van een profeet. Geen enkele gemeenschap heeft kunnen slagen zonder geduld. De Tweede Kalief (ra) legde verder uit dat er twee soorten geduld zijn; de eerste is om geduld te tonen ondanks dat je volledig in staat bent om wraak te nemen, en de tweede is om geduld te tonen onder omstandigheden van hulpeloosheid.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat wanneer we de betekenis van ‘geduld’ in het Arabisch analyseren, we ontdekken dat de betekenissen extreem uitgebreid zijn. Volgens de verschillende voorbeelden in de Heilige Koran waarin Allah de Almachtige geduld heeft opgelegd samen met de verschillende betekenissen van ‘geduld’ uitgelegd door verschillende lexicale autoriteiten, wordt het duidelijk dat ‘geduld’ drie hoofdbetekenissen heeft:

  1. Zich onthouden van de zonde
  2. Om consequent goede daden te doen
  3. Om je te onthouden van paniek en angst

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in het licht van de eerste betekenis, men het kwaad, dat een persoon ophitst, moet bestrijden en zich moet beschermen tegen het kwaad dat een persoon in de toekomst zou kunnen ophitsen. Geduld is niet alleen maar rustig zitten, het is veeleer voortdurend streven naar innerlijke zuivering. Zulke mensen ervaren ook de hulp van Allah op manieren die ze zich nooit hadden kunnen voorstellen. De tegenstanders wachten op ons om het geduld op te geven en ons te gaan gedragen zoals zij, zodat ze de overwinning kunnen claimen, maar Allah de Almachtige gebiedt ons het gebruik van wijsheid.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in het licht van de tweede betekenis duidelijk wordt gemaakt dat men consequent daden van deugd moet ondernemen, en ook die daden van deugd moet aannemen waartoe ze nog niet in staat zijn. Dit is in feite een middel om dichter bij God te komen, wat bereikt kan worden door middel van gebed, zoals God zegt in de Koran:

“Zoekt hulp door geduld en gebed; dit is inderdaad moeilijk, behalve voor de ootmoedigen,” (De Heilige Koran 2:46)

Op een ander moment zegt God in de Heilige Koran:

“En degenen, die volharden in het zoeken naar de gunst van hun Heer en het gebed houden en van hetgeen waarvan Wij hen hebben voorzien, heimelijk en openlijk weggeven en die het kwade met het goede afwenden, dezen zijn het die de beloning en het goede tehuis zullen ontvangen.” (Heilige Koran 13:23)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat geduld, consistentie, nederigheid en gebed de belangrijkste middelen zijn om Gods genoegen te zoeken en dit kan alleen worden bereikt als we ons leven leiden op een manier die bevorderlijk is voor het bereiken van het genoegen van de Almachtige God.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de derde betekenis van geduld het vermijden van paniek in moeilijke tijden is. Men moet altijd in gedachten houden dat alles wat ze hebben een schenking is van de Almachtige God. Als Hij iets wegneemt, dan zal Hij later iets anders schenken. Dit is de mentaliteit van degenen die rechtvaardig en geduldig zijn.

Geduld alleen omwille van God

Zijne Heiligheid (aba) zei dat men in gedachten moet houden dat geduld niet het resultaat mag zijn van enige zwakte of wereldse angst, maar dat geduld uitsluitend ter wille van God en in overeenstemming met Zijn gebod moet zijn. We bevelen geduld alleen aan omdat het het gebod van de Almachtige God is. Als het alleen maar ging om het tonen van vergelding, dan moeten er veel Ahmadi’s zijn die bereid zijn wraak te nemen zonder enige angst voor hun eigen leven. Dit zou echter in strijd zijn met de leer van de Islam. We verachten dergelijke daden omdat ze de goddelijke gemeenschappen van profeten niet betamen. We hebben beloofd de mensheid te beschermen tegen allerlei soorten kwaad.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat bij een gelegenheid de Beloofde Messias (as) zei dat iemands daden het onderscheid zouden moeten vertonen tussen geduld en een gebrek aan waardigheid. Als een persoon bijvoorbeeld een ander vraagt om wat geld te lenen, en de andere persoon tuchtigt en vernedert hen en dus denkt de vragende persoon dat aangezien hij in de zwakkere positie verkeert om de ander om geld te vragen, hij dit gewoon moet verdragen en mee moet lachen, dan zou dit worden beschouwd als een gebrek aan waardigheid. Soms is het in het belang van de natie echter noodzakelijk om te zwijgen. Dit is echt geduld. Als er bijvoorbeeld een geval is waarbij vergelding een negatieve invloed heeft op de samenleving, maar toch neemt een persoon wraak, dan zou dit als dwaas worden beschouwd. Geduldig blijven voor het grotere goed is echter echt geduld.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat mensen soms denken dat wanneer een persoon ten onrechte is gearresteerd, er een soort demonstratie of oproer zou moeten zijn, maar dit is verkeerd. Dit is precies wat de tegenstanders willen, zodat ze nog meer wreedheden kunnen toebrengen. Op dit moment steunen zelfs regeringsfunctionarissen onze tegenstanders, en als we enige vorm van vergelding zouden tonen, zou dat de situatie alleen maar verder verergeren. In feite zijn er in onze geschiedenis bepaalde voorbeelden van vergeldingsmaatregelen die de situatie alleen maar hebben verslechterd. Toen echter geduld werd getoond en de legale weg werd bewandeld, waren er gevallen waarin deze aanpak succesvol bleek. Daarom nemen we geen wraak omdat dit in tegenspraak zou zijn met de leer van de Islam. In feite heeft ons geduld soms grote invloed gehad op ambtenaren. Anders, als we wraak zouden nemen net als de tegenstanders, dan zou dit een negatieve invloed hebben op degenen aan wie we de ware boodschap van de Islam prediken.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we altijd in gedachten moeten houden dat we geduldig tijdelijke moeilijkheden moeten doorstaan voor het grotere welzijn van de Gemeenschap op de lange termijn.

Een reactie op degenen die zeggen dat de Beloofde Messias (as) harde taal gebruikte

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Tweede Kalief (ra) reageerde op degenen die zeggen dat bij bepaalde gelegenheden in zijn boeken de Beloofde Messias (as) harde taal heeft gebruikt voor tegenstanders, en dus zouden wij dat ook moeten kunnen. De Tweede Kalief (ra) legde uit dat de rang van God en Zijn Profeten uniek is. Als een werelds voorbeeld zou worden gegeven, dan kan een rechter een dief veroordelen op basis van zijn misdaden, maar ze kunnen niet iedereen een dief noemen, want dat zou onenigheid veroorzaken. Vandaar dat de Beloofde Messias (as) heeft geprobeerd hen te hervormen door de zwakheden van anderen te benadrukken. Echter, als het op hemzelf en zijn eigen persoon aankwam, zei de Beloofde Messias (as) zelf dat hij alle persoonlijke aanvallen die tegen hem worden gericht doorstaat. De tweede kalief (ra) vertelde dat tijdens het reizen met een paardenkoets mensen zijn koets met stenen bekogelden, sommigen kwamen zelfs door het raam de koets binnen. De Beloofde Messias (as) toonde echter alleen maar geduld. Het was juist dit geduld dat diezelfde tegenstanders beïnvloedde en hen ertoe bracht de Beloofde Messias (as) te accepteren. Dit gebeurt tot op de dag van vandaag nog steeds.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat een persoon die geduldig blijft niet langer uit zichzelf spreekt, maar dat hun spraak geïnspireerd wordt door God. Daarom moet de Gemeenschap geduldig blijven en wreedheid niet met wreedheid beantwoorden of vloeken met vloeken beantwoorden. Niets is te vergelijken met geduld, hoewel geduld niet gemakkelijk is. Maar Allah de Almachtige helpt degenen die geduldig zijn.

Geduld wint harten

Zijne Heiligheid (aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias (as) die zei dat deze gemeenschap met soortgelijke moeilijkheden te maken zou krijgen als de gemeenschap van moslims ten tijde van de Heilige Profeet (sa). Er moet echter aan worden herinnerd dat dergelijke moeilijkheden noodzakelijk zijn. Niemand is groter dan de profeten, en ze hebben de grootste moeilijkheden doorstaan. Hoe meer moeilijkheden er zijn, hoe meer mogelijkheden er zijn om dichter bij de Almachtige God te komen. Men moet niet alleen geduldig blijven, maar men moet ook bidden voor de tegenstanders en niets dan mededogen koesteren, zodat ook zij door het zien van dit voorbeeld beïnvloed en aangetrokken kunnen worden tot de waarheid. Geduld kan harten winnen.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat iemand die geen geduld toont, niet kan worden opgenomen in zijn gemeenschap. De Beloofde Messias (as) zei dat hij grote moeilijkheden doorstond. Mensen stuurden hem brieven vol met de meest gemene en smerige taal. Sterker nog, soms moest hij betalen om de brieven te ontvangen en ze te openen, alleen om vuile taal te zien in deze brieven. Ondanks alles bleef hij geduldig, vooral als het ging om persoonlijke aanvallen tegen hem. Als hij ooit grove taal gebruikte, zoals sommigen beweren, dan was dat uitsluitend ter wille van hervorming. De Beloofde Messias (as) zei dat als hij niet door de Almachtige God was gestuurd, de gemene taal die tegen hem werd gebruikt hem misschien zou storen. Maar aangezien hij door God was gezonden, hoe konden zulke dingen hem dan storen?

Zijne Heiligheid (aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias (as) die zei dat het een schande is om te zien dat andere moslims zulke grove taal gebruiken. Maar in ieder geval is het duidelijk en zeker dat hun pogingen zinloos zijn en dat ze niets kunnen doen om de waarheid te weerleggen. De Beloofde Messias (as) zei dat hij door God was gezonden in overeenstemming met de profetieën van de Heilige Profeet (sa) , en dus is er geen reden voor de tegenstanders om bezwaar te maken. De Heilige Profeet (sa) moest moeilijkheden en ontberingen doorstaan door toedoen van zijn eigen mensen, maar zijn succes was ongeëvenaard. Het volk van Mozes (as) accepteerde hem, maar ze accepteerden de Profeet (sa) groter dan hem niet en gingen door met het toebrengen van wreedheden. Door dit alles heen toonde de Heilige Profeet (sa) het hoogste niveau van geduld, allemaal zonder zijn predikingsinspanningen te verminderen.

Succes is geworteld in geduld

Zijne Heiligheid (aba) zei dat eens een Ahmadi naar de Beloofde Messias (as) ging en zei dat er een persoon in zijn dorp was die hem grote moeilijkheden bezorgde. Hij vroeg de Beloofde Messias (as) om te bidden dat deze persoon het dorp zou verlaten. De Beloofde Messias (as) glimlachte en zei dat als je deel uitmaakt van deze Gemeenschap, je moet handelen volgens haar leringen. Als iemand geen moeilijkheden verdraagt, hoe kunnen ze dan de zegeningen van de Almachtige God oogsten? Men kan zich de moeilijkheden niet voorstellen waarmee de Heilige Profeet (sa) en zijn metgezellen (ra) werden geconfronteerd, maar ze doorstonden ze en uiteindelijk wankelden alle tegenstanders. Hetzelfde zal gebeuren met deze Gemeenschap, en na een periode van geduld zal deze Gemeenschap getuige zijn van de val van haar tegenstanders. Geduld is ook een vorm van aanbidding, en God zegt dat de geduldige grenzeloos zal worden beloond. Daarom wordt onze gemeenschap geholpen door God, en het verdragen van moeilijkheden sterkt het geloof. Er gaat niets boven geduld.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat ons succes niet geworteld is in vergelding, maar eerder geworteld is in het zoeken naar vergeving, berouw tonen, het verwerven van religieuze kennis, het erkennen van Gods Majesteit en het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit de wegen naar ons succes zijn. Als we deze dingen aannemen zoals de Beloofde Messias (as) heeft geadviseerd, dan zullen we zegevieren. Naarmate de tegenstanders meer tegenstand bieden, zouden we tegelijkertijd onze aanbidding moeten vergroten, in plaats van enige vorm van vergelding te tonen. Onze overwinning is beloofd, als God het wil. Tegelijkertijd moeten we gebruik maken van wijsheid. Veel problemen kunnen worden opgelost door ons gedrag en onze gebeden.

Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah ons geduld mag schenken, de mogelijkheid om te bidden en ons in staat zal stellen om deze dingen uit te voeren om Zijn genoegen te bereiken.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek