Skip to content

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 27 november 2020 | ‘Mannen van Excellentie: Hazrat `Ali (ra).’

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering.

Rechtgeleide Khulafa (Kaliefen): Hazrat ‘Alira

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwudh en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, dat hij in deze vrijdagpreek incidenten uit het leven van de Khulafa-e-Rashidin [de Rechtgeleide Kaliefen], te beginnen met Hazrat Alira bin Abi Talib bin Abdil Muttalib.

Zijne Heiligheid aba zei dat de naam van Hazrat Ali’sra vader Abd Manaf was, beter bekend als Abu Talib, en de naam van zijn moeder was Fatimah bint Asad bint Hashim. Hazrat Ali ra werd tien jaar vóór het profeetschap van Mohammeds geboren.

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Alira aanvankelijk door zijn moeder Asad was genoemd, maar zijn vader Abu Talib noemde hem later Ali. Hazrat Alira had drie broers en twee zussen. Hazrat Alira was ook bekend onder de titels Abul Hassan, Abus Sibtain en Abu Turab. Hij stond bekend als Abu Turab omdat de Heilige Profeets hem eens zag slapen op de vloer van de moskee en er wat stof op zijn lichaam was gekomen. De Heilige Profeetging naar hem toe en zei: ‘O Abu Turab (vader van de stof), word wakker.’

Zijne Heiligheidaba zei dat tijdens een staat van hongersnood in Mekka, de Heilige Profeets zijn oom Abbas benaderde en suggereerde dat sinds Abu Talib zijn andere oom veel kinderen had en minder welvarend is, en dat de tijden moeilijk waren, dat ze elk één kind zouden adopteren om het voor Abu Talib gemakkelijker te maken. Dus gingen ze allebei naar Abu Talib met dit idee, waarmee hij instemde. Aldus kwam Hazrat Alira onder de hoede van de Heilige Profeets.

De eerste man die de religie van de heilige profeets accepteerde

Zijne Heiligheid aba vertelde over het incident van Hazrat Ali’sra aanvaarding van de islam. Op een dag zag Hazrat Alira de Heilige Profeet s en Hazrat Khadijahra gebeden verrichten. Hazrat Alira vroeg wat ze aan het doen waren, waarop de Heilige Profeets uitlegde, en hem uitnodigde om in de Ene, Ware God te geloven. Hazrat Alira wenste eerst zijn vader Abu Talib te raadplegen, maar de Heilige Profeets wilde niet dat dit nieuws zich zou verspreiden voordat hij formeel zijn aanspraak zou aankondigen op het profeetschap. Daarom verzocht hij Hazrat Alira dat zelfs als hij deze boodschap niet wilde accepteren, hij er met niemand over mocht spreken. Later die avond plaatste God de waarachtigheid van de islam in het hart van Hazrat Alira, en de volgende dag besloot hij de islam te aanvaarden en trouw te zweren aan de Heilige Profeets.

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Alira op het moment van zijn aanvaarding dertien jaar oud was, terwijl volgens sommige andere overleveringen zijn leeftijd 11 jaar was. Volgens historici was Hazrat Alira het eerste kind dat de islam accepteerde.

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Alira eens gebeden verrichtte naast de Heilige Profeets. Op dat moment kwam Abu Talib langs en zag dit. Hij vroeg de Heilige Profeet (s) wat ze aan het doen waren, waarop de Heilige Profeethem de boodschap van de islam overbracht en hem uitnodigde om deze te aanvaarden. Abu Talib zei dat hij de praktijk van zijn voorvaderen niet kon verlaten, vervolgens keek hij naar Hazrat Alira en zei dat hij in zijn geloof bij de Heilige Profeetmoest blijven. Abu Talib zei ook dat hij de islam niet formeel aanvaardde, hij ervoor zou zorgen dat geen kwaad de Heilige Profeets zou treffen.

Zijne Heiligheidaba zei ook dat het niet duidelijk is of Hazrat Abu Bakrra of Hazrat Zaydra of Hazrat Alira de eerste persoon was die de Islam aanvaardde. Echter is dit punt van ondergeschikte belang. Wat wel van belang is, is dat de Hazrat Khadijara de eerste vrouw was die de Islam aanvaardde en Hazrat Abu Bakrra de eerste man die de islam aanvaardde en Hazrat Zaydra de eerste vrijgekochte slaaf die de islam aanvaardde en Hazrat Alira het eerste kind dat de islam aanvaardde. Dit is het standpunt van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap tenzij er nieuwe informatie beschikbaar waaruit meer duidelijkheid zou kunnen komen.

Een uitnodiging voor de familie van de Heilige Profeets

Zijne Heiligheidaba zei dat de Heilige Profeets eens, volgens het goddelijke bevel zijn familie moest waarschuwen en uitnodigen tot de islam. De Heilige Profeets instrueerde Hazrat Alira om de familie van Abdul Muttalib uit te nodigen voor een maaltijd. Na de maaltijd wilde de Heilige Profeets een toespraak houden en iedereen uitnodigen tot de religie van de islam. De verraderlijke Abu Lahab zei echter iets waardoor iedereen die aanwezig was wegging. Toen vroeg de Heilige Profeets aan Hazrat Alira om zijn familie de volgende dag opnieuw uit te nodigen, en bij die gelegenheid moedigde hij zijn familie aan om de islam en de Ene, Ware God te aanvaarden. De Heilige Profeets vroeg of ze hem wilden steunen bij deze missie. Iedereen zweeg, behalve de dertienjarige Hazrat Ali ra, die sprak en zei dat hoewel hij de jongste en de zwakste aanwezige was, hij de Heilige Profeetzou steunen. Zijne Heiligheidaba zei dat jongeren vooral aandacht moeten schenken aan dit incident.

Sleutelrol van Hazrat Alira tijdens de migratie

Terwijl hij de offers noemde die door Hazrat Alira werden gebracht, zei Zijne Heiligheidaba dat temidden van de toenemende tegenstand van de Mekkanen, de Heilige Profeets door God werd geïnformeerd over de plannen van de Mekkanen om hem te vermoorden. Hij kreeg toen het goddelijke bevel om van Mekka naar Medina te migreren. Zo verliet de Heilige Profeetzijn huis ’s nachts, zelfs toen het omringd was door Mekkanen. Hij liet Hazrat Alira in zijn huis achter en verzekerde hem dat door de genade van God hem niets zou overkomen. De Heilige Profeets instrueerde Hazrat Alira om in zijn bed te liggen, zodat de Mekkanen niet zouden vermoeden dat hij weg was als ze naar binnen zouden kijken. Toen de Mekkanen dichterbij kwamen, vonden ze Hazrat Alira in plaats van de Heilige Profeets. Hij werd gevangengenomen, geslagen en gevangen gehouden en zou enige tijd later worden vrijgelaten.

Zijne Heiligheid aba zei dat hij het leven van Hazrat Alira in de toekomst verder zal uiteenzetten.

Janaza-gebeden

Zijne Heiligheidaba zei dat hij de Janaza- gebeden zou leiden (in absentie) van de volgende overleden leden:

Dr. Tahir Mahmood die op 20 november 2020 door tegenstanders van Ahmadiyyat werd gemarteld. Hij was samen met andere leden van zijn familie bij het huis van zijn oom bijeengekomen om het vrijdaggebed te verrichten. Toen hij wegging, schoot een 16-jarige zwaaiend met een pistool op hem, waardoor hij martelaar werd. Dr. Tahir Mahmood was toen 31 jaar. Zijn vader is ook door een kogel in het hoofd geraakt en ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zijne Heiligheid aba zei dat de tegenstanders van Ahmadiyyat nieuwe tactieken toepassen; nu krijgen ze kinderen zover dat ze zulke wrede daden begaan, zodat zelfs als ze worden betrapt, voor de rechtbank kan worden aangevoerd dat hij nog maar een kind was, en daarom om een milde behandeling verzoeken. Zijne Heiligheid aba bad dat deze tegenstanders tot bezinning mogen komen en zouden ophouden met hun wrede daden. Zijne Heiligheid aba zei dat Dr. Tahir Mahmood veel grote kwaliteiten bezat; hij hield veel van Khilafat en had veel respect voor functionarissen en ouderen. Hij diende als Qaid (lokale voorzitter van de jeugd) van zijn gebied. Hij was erg gastvrij en stond altijd klaar om elke plicht die van hem verlangd werd te vervullen. Er waren veel gelegenheden waarbij hij mensen die medische zorg nodig hadden in zijn eigen auto naar het ziekenhuis bracht. Deze familie zijn geen onbekenden als het gaat om de tegenstand van de vijanden van Ahmadiyyat. De winkel van zijn grootvader werd platgebrand door tegenstanders. Slechts een paar weken eerder, toen zijn vader de markt passeerde, kwam iemand naar hem toe en spuugde naar hem. Hij studeerde enige tijd in Rusland, waar hij bekend stond als een van de betere studenten. Er waren ook andere Pakistanen, maar hij verklaarde openlijk dat hij een Ahmadi was en hij greep elke gelegenheid aan om de ware boodschap van de islam te verspreiden. Hij laat zijn vader, moeder, broer, zus en zijn vrouw achter. Zijne Heiligheid aba bad dat Allah zijn positie in de hemel moge verheffen, een spoedig herstel zal schenken aan zijn familieleden die gewond waren geraakt bij deze aanval, en zijn familie de mogelijkheid zou geven om geduldig en standvastig te blijven.

Jamaluddin Mahmood die op 3 november 2020 overleed. Hij was de afgelopen zestien jaar secretaris-generaal van de Gemeenschap in Sierra Leone. Hij werkte met veel passie en toewijding. Er waren 2000 mensen bij zijn begrafenis, waaronder verschillende regerings- en militaire functionarissen. Hij zou degenen met wie hij werkte respecteren, ook al waren ze jonger dan hem. Hij was regelmatig in het verrichten van zijn gebeden en in het verrichten van de vrijwillige gebeden vóór zonsopgang. Hij zorgde voor de zorg en opvoeding van veel kinderen. Hij droeg altijd op aan anderen om aan Khilafat vast te houden. Hij had een heel liefdevolle relatie met iedereen die hij ontmoette. Hij laat zijn vrouw en twee zonen en twee dochters achter. Zijne Heiligheid aba bad dat Allah de overledene een hoge positie in de hemel zou schenken en zijn nageslacht in staat zou stellen de erfenis van zijn deugdzame daden voort te zetten.

Amatus Salam die op 19 oktober 2020 overleed. Ze was de vrouw van Chaudhary Salahuddin Sahib van Rabwah. Ze was gaf veel aandacht aan het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden en bracht haar kinderen deze gewoonte bij. Ze ontving veel familieleden in het huis die daar zouden blijven met het doel om te studeren. Ze zorgde ervoor dat alle gezinsleden de dagelijkse gebeden verrichten en dat iedereen de Heilige Koran reciteerde. Ze was buitengewoon gastvrij en zag erop toe dat de gasten op de best mogelijke manier werden opgevangen. Tijdens de dagen van Jalsa Salana (jaarlijkse conventie) waren haar gasten soms tachtig tot negentig in aantal. Ze was een erg geduldig en standvastig persoon. Ze zorgde altijd voor de armen en behoeftigen. Ze hield veel van Khilafat. Zijne Heiligheid aba bad dat Allah haar met genade en vergeving zou behandelen, haar positie in de hemel zou verheffen en haar nageslacht in staat zou stellen de erfenis van haar deugdzame daden voort te zetten.

Mansoora Bushra die op 6 november 2020 is overleden. Ze was de moeder van Dr. Latif Qureshi, die onlangs is overleden. Ze was de kleindochter van een metgezel van de Beloofde Messias (as). Ze was regelmatig in haar gebeden en miste het beluisteren van de vrijdagpreek nooit. Ze hield veel van Khilafat. Zijne Heiligheid aba bad dat Allah haar met genade en vergeving zal behandelen en haar positie in de hemel zal verheffen.

Voor de volledige vrijdagpreek, en de engelstalige samenvatting van de vrijdagpreek van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), zie de volgende link: https://www.alislam.org/friday-sermon/2020-11-27.html