Skip to content

Uitgaven in de weg van Allah: Waqfe Jadid 2023 | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 6 Januari 2023

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, reciteerde Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) het volgende vers van de Heilige Koran:

“Gij zult stellig geen goedheid bereiken, tenzij gij mededeelt van hetgeen u lief is en wat gij ook besteedt. Allah weet dit eveneens.” (De Heilige Koran, 3:93)

Gerechtigheid bereiken door middel van financiële opoffering

Zijne Heiligheid (aba) zei dat terwijl hij dit vers uitlegde, de Beloofde Messias (as) had gezegd dat ware deugd die tot verlossing leidt, niet kan worden bereikt totdat iemand uitgeeft waarvan hij houdt ter wille van de mensheid. Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit het grote belang is dat de Almachtige God heeft gegeven aan financiële opoffering, in de mate dat zonder dit, men uiteindelijk geen redding kan bereiken.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat echte financiële opoffering niet is om uit te geven van wat men al niet zou gebruiken, maar om uit te geven uit welvaart waar we het meest van houden, en om het te doen uit liefde voor de mensheid. De Beloofde Messias (as) legde uit dat het uitgeven en opofferen van rijkdom op de weg van Allah een teken is van iemands rechtschapenheid. Hazrat Abu Bakr (ra) was hier een uitstekend voorbeeld van, want toen de nood zich voordeed, offerde hij alles op wat hij in huis had ter wille van God.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat tijdens het tijdperk van de Beloofde Messias (as), als het ging om het brengen van offers ter wille van het propageren van de islam, het grootste voorbeeld was van Hazrat Hakim Maulvi Nooruddin (ra). Hij schreef eens aan de Beloofde Messias (as) waarin hij zei dat als al zijn rijkdom werd uitgegeven ter wille van de islam en de verspreiding ervan, hij zijn doel zou hebben bereikt. Er waren ook veel andere Metgezellen van de Beloofde Messias (as) die financiële offers brachten. Waarom deden ze dat? Om helpers te zijn in de missie van de Beloofde Messias (as) en zijn missie.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er in de daaropvolgende instelling van Khilafat na de Beloofde Messias (as), gedurende het tijdperk van elke kalief, talloze voorbeelden zijn van degenen die voorbeeldige financiële offers brengen.

Het doel van de Waqf-e-Jadid-regeling

Zijne Heiligheid (aba) zei dat gewoonlijk de eerste preek in januari gewijd is aan het aankondigen van het nieuwe jaar van Waqf-e-Jadid. Dit is een regeling die in 1957 werd geïnitieerd door de tweede kalief Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) met als eerste doel de islam te verspreiden naar afgelegen gebieden in Pakistan. Later, in de tijd van de Vierde Kalief (rh), werd dit uitgebreid naar alle landen. Hij droeg op dat de middelen die in het kader van deze regeling worden opgehaald uit rijkere landen, moeten worden besteed in ontwikkelingslanden, zoals in Afrika. Dit betekent niet dat degenen die in ontwikkelingslanden wonen niet bijdragen, maar dat hun offers lovenswaardig zijn. Allen die offers brengen, begrijpen wat vermeld is in een Hadith-e-Qudsi [uitspraak van de Heilige Profeet (vzmh) zoals aan hem geopenbaard door de Almachtige God], waarin God de Heilige Profeet (vzmh) vertelde dat na het geven van iemands rijkdom voor God, ze gerust mogen zijn, want er is geen angst dat het in brand wordt gestoken of gestolen, het is veilig. Elke bezitting die aan God wordt gegeven, zal worden teruggegeven op een dag waarop de persoon het meest nodig heeft. Daarom helpen niet alleen financiële offers iemand in deze wereld, maar ook in het hiernamaals. God zegt in de Heilige Koran:

“En welke rijkdommen gij ook besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.” (De Heilige Koran, 2:273)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat wanneer God een belofte doet, Hij deze vervult. Hij laat de vervulling van Zijn belofte in deze wereld zien, zodat men tevreden kan zijn wetende dat het ook in het hiernamaals zal worden vervuld. Het is niet zoals wereldse bedrijven waar men zijn geld kan investeren om het vervolgens te verliezen, al is het maar na een korte periode van winst. Instellingen nemen het grootste deel van de rijkdom, waardoor mensen het grootste deel van hun investeringen verliezen, zoals onlangs het geval was met mensen die miljarden aan bitcoin en cryptovalutas verloren. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij cryptovalutas in ieder geval als een vorm van gokken beschouwt.

Ongelooflijke voorbeelden van Allah die degenen beloont die op Zijn weg offeren

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij voorbeelden zou geven van mensen die financiële offers brengen die hen niet alleen in staat stellen om beloningen te oogsten, maar ook om hun geloof te vergroten.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er een voorbeeld is uit Liberia waar een lokale missionaris naar een pas bekeerd dorp ging om geld in te zamelen voor Waqf-e-Jadid. Er was een jongen die naar huis ging om wat geld mee te nemen, maar zijn moeder zei dat ze niets hadden. Toen kwam de jongen aanrennen en zei dat hij 250 Liberiaanse dollars had die zijn vader hem had gegeven voor zijn schoolgeld, maar hij wilde niet dat zijn gezin verstoken zou blijven van de zegeningen. Korte tijd later zei de jongere dat een familielid hem 2500 Liberiaanse dollars had gegeven om zijn schoolgeld te betalen. Zo werd het offer dat hij bracht vertienvoudigd.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er in Tanzania een vrouw is die naar de markt ging. Onderweg ontmoette ze de plaatselijke missionaris die haar over Waqf-e-Jadid vertelde. Ze had tweeduizend shilling bij zich en dus gaf ze er duizend aan de plaatselijke missionaris en zei dat ze de rest zou gebruiken voor haar huishoudelijke uitgaven. Slechts enkele ogenblikken later riep een andere dame haar toe, en ze besefte dat dit een dame was aan wie ze een hele tijd geleden vijfduizend shilling had geleend en de hoop had opgegeven het terug te krijgen. Maar precies op dat moment kwam de dame naar haar toe en gaf het bedrag van vijfduizend shilling terug. Toen ze dit ontving, ging ze onmiddellijk terug naar de plaatselijke missionaris en vertelde hem dat dit alleen te danken was aan de zegeningen van het brengen van financiële offers, en ze gaf nog eens duizend shilling voor Waqf-e-Jadid.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat een Ahmadi uit Nigeria al drie jaar op zoek was naar een baan, maar zonder succes. Omdat hij geen inkomen had, had hij geen financiële offers kunnen brengen, maar hij besloot dat hij opnieuw financiële offers moest brengen. Slechts drie maanden nadat hij begon financiële offers te brengen, kreeg hij een baan aangeboden door een bedrijf.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er in Togo een man is die niet veel geld had en dat het de laatste maand van het Waqf-e-Jadid jaar was. Hij had thuis een kleine geit en was van plan dat te verkopen en het geld te gebruiken om financiële offers te brengen. Ondertussen kwam de plaatselijke missionaris naar hem toe om geld in te zamelen voor Waqf-e-Jadid. Het was ook in die tijd dat een persoon aan wie deze man wat geld had geleend maar alle hoop op teruggave had verloren, naar hem toe kwam en het bedrag teruggaf. Hij gaf toen dat hele bedrag voor Waqf-e-Jadid. Zijne Heiligheid (aba) zei dat deze man van plan was om de rijkdom die hij liefhad ter wille van God uit te geven, en dit was de manier waarop God hem hielp en middelen voor hem verschafte.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat een dame uit Mauritius zei dat ze een bedrag van haar ouders cadeau had gekregen. Ze had het in twee enveloppen van elk 500 bewaard met de bedoeling het als financieel offer aan te bieden. Ondertussen werd ze ziek, en enkele familieleden kwamen haar opzoeken. Ze brachten haar twee enveloppen met elk 5000, waardoor wat ze van plan was te offeren vertienvoudigd werd.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat een persoon in Indonesië zei dat hij zijn baan was kwijtgeraakt en dat het Waqf-e-Jadid jaar ten einde liep waardoor hij niet genoeg financiële middelen had om zijn belofte na te komen. Hij bad veel en schreef naar Zijne Heiligheid (aba) voor gebeden. Op een of andere manier slaagde hij erin om het bedrag van zijn belofte te verzamelen en het aan te bieden voor Waqf-e-Jadid. Slechts een paar dagen later kreeg hij een telefoontje met een aanbod voor een baan die door zijn hoge leeftijd verrassend was om te ontvangen. Maar dankzij deze zegeningen kon hij een zeker inkomen verwerven.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat een Ahmadi uit Gambia zich bezighield met zaken die betrekking hebben op zijn dorp, omdat zijn niet-Ahmadi vader het opperhoofd was maar ziek was. Een moslim-NGO ging naar zijn dorp en zei dat ze 30.000 Dalasi aan het dorp wilden schenken, maar dat ze hem dat niet konden geven omdat hij een Ahmadi is. Als hij afstand deed van Ahmadiyyat, konden ze hem het bedrag geven. Hij antwoordde dat hij hun geld niet nodig had, want God is de verzorger. Hij zei dat hij de Ahmadiyya-gemeenschap niet zou verlaten, sterker nog, hij vertelde aan hen dat hij elk jaar 15.000 Dalasi aan de gemeenschap geeft als financiële offers. Ze waren verbaasd om dit te horen en vroegen waarom hij dit deed ondanks dat hij arm was, waarop hij antwoordde door te zeggen dat als ze de zegeningen wisten die hij van God ontving, ze ook lid zouden worden van deze gemeenschap. Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit de manier is waarop God een vast geloof schenkt, zelfs aan degenen die in verre en afgelegen gebieden wonen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verschillende incidenten die door Zijne Heiligheid werden gepresenteerd.

Verslag van 2022 & Aankondiging van het 66e jaar van Waqf-e-Jadid

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij enkele statistieken van het voorgaande jaar van Waqf-e-Jadid zou presenteren. Bij de gratie van Allah kwam er op 31 december een einde aan het 65e jaar van Waqf-e-Jadid. De Gemeenschap heeft meer dan € 13,8 miljoen aan offers gebracht, een stijging van €1.050.000 ten opzichte van vorig jaar, ondanks de moeilijke financiële omstandigheden in de wereld. De rangschikking van landen qua collectie is als volgt:

 1. Verenigd Koninkrijk
 2. Canada
 3. Duitsland
 4. Verenigde Staten van Amerika
 5. India
 6. Australië
 7. Een Midden Oosters land (niet verder gespecificeerd)
 8. Indonesië
 9. Een Midden Oosters land (niet verder gespecificeerd)
 10. België

In termen van percentage van degenen die donaties per capita van de bevolking hebben ingediend, is de rangschikking als volgt:

 1. Verenigde Staten van Amerika
 2. Zwitserland
 3. Verenigd Koninkrijk
 4. Australië
 5. Canada

De prominente landen in Afrika op het gebied van donaties zijn als volgt:

 1. Ghana
 2. Mauritius
 3. Niger
 4. Burkina Faso
 5. Tanzania
 6. Liberia
 7. Gambia
 8. Oeganda
 9. Sierra Leone
 10. Benin

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er dit jaar een toename van 61.000 was in het aantal mensen dat donaties aanboden, wat de totale deelname op 1,56 miljoen mensen brengt.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde lijsten van prominente delen uit de toplanden.

Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah al diegenen mag zegenen die financiële offers hebben gebracht.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek