Skip to content

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr (ra) | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 9 December 2022

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr (ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah , zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij zou doorgaan met het presenteren van citaten van de Beloofde Messias (as) over Hazrat Abu Bakr (ra).

Hazrat Abu Bakr (ra) – Het toppunt van waarachtigheid en vroomheid

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) en Hazrat Umar (ra) leiders waren van de karavaan die grote hoogten beklom ter wille van God en zij nodigden mensen van heinde en verre uit tot de Islam. Tijdens beide tijdperken van kalifaat waren er grote overwinningen en prestaties. Beiden kregen te maken met onenigheid en bedreigingen, maar het was dankzij de waarheidsgetrouwheid van Hazrat Abu Bakr (ra) dat God de Islam door zulke turbulente tijden hielp. Dezelfde God die de Heilige Profeet (vzmh) hielp, hielp Hazrat Abu Bakr (ra). De kwaliteiten van Hazrat Abu Bakr (ra) schijnen helder als een ster. Degenen die de grootsheid van Hazrat Abu Bakr (ra) ontkennen, zijn leugenaars.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat de persoon Hazrat Abu Bakr (ra) een opeenstapeling was van angst voor God, liefde en volledige toewijding aan God. Hij was op het toppunt van waarachtigheid en vroomheid. Hij offerde alles op wat hij had, zonder zich te concentreren op het achterlaten van grote rijkdom voor zijn nageslacht. Hij nam alleen zoveel van de wereld als nodig was en wijdde de rest aan de Heilige Profeet (vzmh) en zijn geloof.

Een man ondergedompeld in liefde en toewijding

Zijne Heiligheid (aba) bleef de Beloofde Messias (as) citeren die zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) met grote vurigheid bad en zich volledig wijdde aan de aanbidding van God. Hij verdiepte zich in smeekbeden terwijl hij neerknielde en huilde terwijl hij de Heilige Koran reciteerde. Zijn aard kwam het dichtst bij die van de Heilige Profeet (vzmh) en daarom stond hij voorop bij het accepteren van hem. In feite bezat hij verschillende kwaliteiten die vergelijkbaar waren met die van andere profeten. We vinden geen directe vermelding van een metgezel in de Heilige Koran met zekerheid, behalve Hazrat Abu Bakr (ra).

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) dat Hazrat Abu Bakr (ra) zo nauw verbonden was met de Heilige Profeet (vzmh) en volgde hem zo nauw dat geen zwaarden hen konden scheiden. Waarheid, loyaliteit, standvastigheid en vroomheid waren ingebakken in zijn wezen. Zelfs als de hele wereld afvallig zou worden, zou hij niet om hen geven, noch zou hij aarzelen, maar zou hij voorwaarts blijven gaan. Het is dus dat God na de profeten de waarachtigen noemt, zoals Hij zegt in de Heilige Koran:

“…degenen wie Allah Zijn zegeningen heeft geschonken, namelijk, de profeten, de waarachtigen, de getuigen (martelaars) en de goeden en dezen zijn uitstekende metgezellen.” (Surah an-Nisa 4:70)

Degene die de titel van Siddiq het meest verdient

Zijne Heiligheid (aba) citeerde weer de Beloofde Messias (as) die zei dat er geen andere metgezel was dan Hazrat Abu Bakr (ra) die de titel Siddiq – de Waarheidsgetrouwe – kreeg.

Zijne Heiligheid (aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Profeet (vzmh) tijdens zijn ziekte Hazrat Abu Bakr (ra) aanstelde om gebeden te leiden. Hij zei ook dat behalve de deur van Hazrat Abu Bakr (ra) , alle andere deuren naar de moskee gesloten moesten zijn, want er was niemand met grotere gunsten dan Hazrat Abu Bakr (ra). Ibn Khuldun vertelt dat Hazrat Abu Bakr (ra) later naar de Heilige Profeet (vzmh) ging, zijn voorhoofd kuste en zei dat God hem nooit twee keer zou laten sterven. Er is overgeleverd dat Hazrat Abu Bakr (ra) bij het overlijden op dezelfde brancard werd gedragen als de Heilige Profeet (vzmh), en hij werd begraven naast de Heilige Profeet (vzmh), zodanig dat zijn hoofd was uitgelijnd met de de schouders van de Heilige Profeet (vzmh).

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat hij tijdens al zijn overpeinzingen, onderzoek en studie met grote zekerheid ontdekte dat Hazrat Abu Bakr (ra) zeker Siddiq was, hij ontdekte dat hij de imam van alle imams was, en een baken voor het geloof en moslims. De Beloofde Messias (as) werd aangesteld als een van de geëerde mensen en door de genade van God werd hij de Hervormer en Beloofde Messias (as) van deze tijd, en dit was uitsluitend te danken aan het licht van de Heilige Profeet (vzmh) en zijn gewaardeerde metgezellen. Er was niemand die dichter bij de Heilige Profeet (vzmh) stond dan Hazrat Abu Bakr (ra) ; hij was bij de Heilige Profeet (vzmh) in de grot en hij is nu bij hem naast zijn graf. Daarom moet men de rang van Hazrat Abu Bakr (ra) erkennen en begrijpen , want als hij er niet was geweest, zou de Islam mogelijk zijn uitgeroeid. Hij bleef echter standvastig in dienst van de Islam en hield deze levend en hielp mensen te redden. Hij roeide stormen van oppositie en onenigheid uit en bestreed grote mogendheden voor de bescherming en het behoud van de Islam.

Degene die altijd aan de zijde van de Heilige Profeet (vzmh) stond

Zijne Heiligheid (aba) bleef de Beloofde Messias (as) citeren die zei dat mensen altijd het voorbeeld van Hazrat Abu Bakr (ra) in gedachten moeten houden. De wereld heeft nog nooit een voorbeeld van ware vriendschap gezien, zoals Hazrat Abu Bakr (ra) toonde, die aan de kant van de Heilige Profeet (vzmh) bleef ondanks de ondragelijke tegenstand en kwelling die hij doorstond. Het zijn mensen met een waar geloof die aan elkaars zijde blijven tijdens ontberingen. Het is in moeilijke tijden dat de ware aard van mensen die geloof bezitten, bekend wordt. Het feit dat de Heilige Profeet (vzmh) Hazrat Abu Bakr (ra) koos om zijn naaste metgezel te zijn en hem vooral in de moeilijkste omstandigheden te vergezellen, is een grote stempel en bewijs van Hazrat Abu Bakr (ra) als Siddiq. Een profeet kijkt door de lens van leiding ontvangen van God, en dus was het God die de Heilige Profeet (vzmh) duidelijk maakte dat de beste Metgezel om de Heilige Profeet (vzmh) te vergezellen Hazrat Abu Bakr (ra) was , en dus was hij die bij de Heilige Profeet (vzmh) bleef, net zoals in de Grot van Thaur. Het was daar dat de Heilige Profeet (vzmh) tegen hem zei: “vrees niet, want God is met ons”, inclusief hen beiden in het woord ‘ons’. Dit was het vertrouwen dat hij in God had. Terwijl de tegenstanders vlak bij de ingang van de grot stonden, had de Heilige Profeet (vzmh) slechts een aanwijzing kunnen geven richting Hazrat Abu Bakr (ra), maar hij vertrouwde God zo sterk dat hij een gesprek had met zijn meest toegewijde metgezel en hem verzekerde hem dat er niets aan de hand was. Het was hetzelfde vertrouwen dat Hazrat Abu Bakr (ra) had gekregen en hem in staat stelde om voor de moslims te staan na het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh) en hen te verzekeren dat Mohammed (vzmh) niet slechts een boodschapper was en dat alle boodschappers voor hem ook waren overleden.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde verdere citaten van de Beloofde Messias (as) die zei dat als iemand vraagt waarom het Hazrat Abu Bakr (ra) was die door God werd gekozen om de instelling van het kalifaat te initiëren, ze zouden moeten weten dat Hazrat Abu Bakr (ra) degene was die de Heilige Profeet (vzmh) accepteerde toen hij alleen was en bleef bij zijn zijde toen hij gedwongen werd zijn eigen huis te verlaten te midden van beschimpingen en martelingen. Hij nam deel aan Jihad waarvoor hij ook grote financiële offers bracht en andere enorme en ongeëvenaarde offers bracht ter wille van de Islam. God laat geen enkele deugdzame daad onbeloond en het niveau van Hazrat Abu Bakr (ra) was zodanig dat God hem verhief tot de rang van kalief.

Opstaan tegen de opstanden en onenigheden waarmee de Islam wordt geconfronteerd

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat na de dood van de Heilige Profeet (vzmh) velen afvallig werden, maar het was door Hazrat Abu Bakr (ra) dat God ervoor zorgde dat de Islam bleef en op een bepaalde manier werd hersteld en gevestigd in de wereld. Deze uitdaging werd aangegaan door niemand minder dan Hazrat Abu Bakr (ra).

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde meer citaten van de Beloofde Messias (as) die zei dat God de vestiging van het kalifaat beloofde in de Heilige Koran, zodat het de staat van angst van de gelovigen zou veranderen in vrede en veiligheid. Er was geen grotere manifestatie van deze belofte dan Hazrat Abu Bakr (ra), omdat het duidelijk was dat de moslims in een staat van grote angst verkeerden na het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh), maar het was Hazrat Abu Bakr (ra) die een einde maakte aan de rebellie, onenigheden en opstanden. Hij huilde en streed voor de Islam totdat het geloof stevig geworteld was en alle bedreigingen en valse eisers van profeetschap waren uitgeroeid. Zo werd Gods belofte om het kalifaat te vestigen volledig vervuld in de persoon van Hazrat Abu Bakr (ra) .

Een schaduw en weerspiegeling van de Heilige Profeet (vzmh)

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) de schaduw was van de Heilige Profeet (vzmh) in zijn moraal en dat hij een eeuwigdurende band had met de Heilige Profeet (vzmh). Zo bereikte hij zulke hoogten die anderen in een heel leven niet kunnen bereiken.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit Hazrat Abu Bakr (ra) was, die zich volledig had toegewijd aan God en Zijn Boodschapper (vzmh).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hiermee zijn serie preken over de Metgezellen die deelnamen aan de Slag bij Badr tot een einde komt. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij in de toekomst mogelijk meer details zal presenteren die later aan het licht kwamen over bepaalde metgezellen die hij eerder in de serie heeft genoemd, anders zullen die details worden toegevoegd wanneer deze serie preken wordt gepubliceerd.

Zijne Heiligheid (aba) bad dat moge Allah de Almachtige ons in staat stellen om in de voetsporen van deze Metgezellen te treden; mogen zij onze leidende sterren zijn en mogen we ernaar streven de normen na te streven die zij hebben bereikt.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek