Skip to content

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr Siddiq (ra) | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 2 December 2022

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr Siddiq (ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat hij zou doorgaan met het belichten van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr(ra).

Nederigheid van de geliefde van de Heilige Profeet(sa)

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) geliefd was en beschouwd werd als de beste onder alle mensen. Het is vastgelegd dat de Metgezellen onder elkaar discussieerden over wie de beste van hen was, en er werd unaniem besloten dat na de Heilige Profeet(sa), Hazrat Abu Bakr(ra) als de beste werd beschouwd. Echter, Hazrat Abu Bakr(ra) was erg nederig en toen Hazrat Umar(ra) dit gevoel uitte, antwoordde Hazrat Abu Bakr(ra) dat hij de Heilige Profeet(sa) had horen zeggen dat de zon op niemand beter was ondergegaan dan op Hazrat Umar(ra).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Muhammad bin Sirin verklaarde dat zowel Hazrat Abu Bakr(ra) als Hazrat Umar(ra) zeer geliefd waren bij de Heilige Profeet(sa). Hij zei dat men Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra) niet kan bekritiseren en in dezelfde adem hun liefde voor de Heilige Profeet(sa) kan uiten, omdat de Heilige Profeet(sa) veel van hen beiden hield.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) tot de Metgezellen behoorde die de gehele Heilige Koran uit hun hoofd hadden geleerd.

Steun van Hazrat Abu Bakr(ra) voor de Heilige Profeet(sa) en de Islam

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) vertelde dat toen hij samen met de Heilige Profeet(sa) in de grot was, hij uitsprak dat als de ongelovige Mekkanen die hen gevolgd waren naar beneden keken naar de mond van de grot, zij hen zeker zouden zien. De Heilige Profeet(sa) vroeg hem echter: “Wat denk je van twee mensen bij wie de derde Allah is?” Het was dus dat Hazrat Abu Bakr(ra) ook de titel kreeg van “Een van de Twee” (Thani Ithnain).

Zijne Heiligheid(aba) citeerde Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra) die zei dat door geselecteerd te worden als degene die de Heilige Profeet(sa) vergezelde tijdens de migratie, en door naast de Heilige Profeet(sa) te staan vanaf het begin van alle ontberingen die hij moest doorstaan, laat zien dat Hazrat Abu Bakr(ra) de beste was onder alle mensen. Hij gaf altijd financiële hulp en zorgde voor de zaken van de Heilige Profeet(sa) en zo was het dat in een tijd van moeilijkheden, God Hazrat Abu Bakr(ra) uitkoos als degene die voor de Heilige Profeet(sa) fungeerde als steun en toeverlaat, en hem de titels van Siddiq (de Waarachtige) en Thani Ithnain (Een van de Twee) gaf.

Visie van Westerse Historici op Hazrat Abu Bakr(ra)

Zijne Heiligheid(aba) presenteerde de meningen van verschillende niet-moslim schrijvers over Hazrat Abu Bakr(ra). Bijvoorbeeld, een 20e eeuwse Algerijnse auteur prees Hazrat Abu Bakr(ra) voor zijn kracht en standvastigheid. Hij zei dat hij een standvastig geloof en volledige overtuiging bezat, een weerspiegeling van de kwaliteiten die de Heilige Profeet(sa) bezat. Hij bleef standvastig zelfs wanneer er vijandschap om hem heen was.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde een andere auteur genaamd J.J. Saunders, die zei dat hoewel de regeerperiode van Hazrat Abu Bakr(ra) relatief kort was, hij grote prestaties leverde. De ergste stormen konden zijn geloof niet doen wankelen. Zijn standvastigheid hielp de rebellie van de afvalligheid te bestrijden en de Islam binnen Arabië te herstellen en de fundamenten van het Arabische rijk te leggen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat sommige auteurs de rang en status van de Heilige Profeet(sa) niet begrijpen en dus de status van Hazrat Abu Bakr(ra) of Hazrat Umar(ra) overdrijven. Een auteur zei bijvoorbeeld dat Hazrat Abu Bakr(ra) het schild van de Heilige Profeet(sa) zou zijn. Echter, de geschiedenis getuigt duidelijk van het feit dat de Heilige Profeet(sa) onwrikbaar standvastig was, en als iemand een schild was, dan was het wel de Heilige Profeet(sa). Bijvoorbeeld, in een tijd van angst toen beiden in de grot waren, was het de Heilige Profeet(sa) die Hazrat Abu Bakr(ra) beschermde door te zeggen “Vrees niet, voorzeker is Allah met ons.”

Eminentie verkregen door opoffering en nederigheid

Zijne Heiligheid(aba) ging verder en citeerde Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra) die zei dat de gelijken van Hazrat Abu Bakr(ra), Hazrat Umar(ra) en Hazrat Abu Hurairah(ra) herinnerd werden door grote koningen en leiders en bij hun namen zeggen ze de groet, ‘moge Allah tevreden met hen zijn’. Deze heersers wensen dat zij de kans hadden kunnen krijgen om deze grote Metgezellen te dienen. Kan men dan zeggen dat zij, door zeer eenvoudig te leven en al hun wereldse rijkdommen op te geven, iets hebben verloren? Hoewel zij vanuit een werelds standpunt een soort dood over zichzelf hebben gebracht, bleek deze dood echter een bron van leven te zijn. Dit waren mensen die niet herinnerd worden vanwege hun familienamen of kinderlijke associaties, maar zij worden herinnerd vanwege de grote offers die zij brachten ter wille van de Islam. Op dezelfde manier zou het moeilijk zijn om de nakomelingen van Hazrat Abu Bakr(ra) vandaag de dag te vinden, en het is dus niet vanwege zijn nakomelingen in de wereld van vandaag dat hij wordt herdacht, maar Hazrat Abu Bakr(ra) en andere standvastige personen worden herdacht vanwege de offers die zij persoonlijk brachten.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra) die zei dat net zoals de Heilige Profeet(sa) geen leiderschap zocht, de vier Kaliefen die hem opvolgden dat ook niet deden. Zij leefden zeer eenvoudig en zelfs toen zij leiders werden, gaven zij nooit uiting aan het feit dat zij zulke grote leiders waren. Zij waren uitsluitend toegewijd aan God, en het is in dienst van zulke mensen dat andere grote koningen en leiders succes zoeken. Elk leiderschap dat zij hadden, werd hun geschonken door de Almachtige God zelf. Het is dus duidelijk wat groter is: dat wat door mensen geschonken wordt of dat wat door God geschonken wordt.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra) die zei dat het te danken is aan de grote diensten en opofferingen van Hazrat Abu Bakr(ra) dat hij zelfs vandaag de dag nog zo hoog staat aangeschreven. Er is geen koning of leider vandaag de dag die dezelfde rang of eer heeft als Hazrat Abu Bakr(ra). Zelfs de dienaars van Hazrat Abu Bakr(ra) worden in hoger aanzien gesteld, alleen omdat Hazrat Abu Bakr(ra) zich wijdde aan de Heilige Profeet(sa) en de dienst van de Islam. Sommigen zeggen dat Ahmadis de Heilige Profeet(sa) onteren, maar dit zijn de ware opvattingen van Ahmadis.

Zuivere en gezegende natuur van Hazrat Abu Bakr(ra)

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) de intrinsieke kwaliteiten bezat die vereist zijn voor verlichting, wat de reden is waarom hij, toen hij de boodschap van de Heilige Profeet(sa) hoorde, deze onmiddellijk zonder aarzeling aanvaardde. Hazrat Abu Bakr(ra) en Abu Jahl werden op dezelfde plaats geboren, beiden zagen dezelfde tekenen, en de Heilige Profeet(sa) bracht de boodschap op gelijke wijze aan iedereen over. Echter, zij die zuiver van aard waren zoals Hazrat Abu Bakr(ra) verkregen leiding, en zij die beïnvloed waren door Satan zoals Abu Jahl bleven verstoken.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat zelfs de Shia’s niet ontkennen dat Hazrat Abu Bakr(ra) de Heilige Profeet(sa) accepteerde in een tijd waarin hij grote tegenstand ondervond en de Heilige Profeet(sa) steunde in tijden van grote moeilijkheden, waarbij hij grote ontberingen doorstond. Hij wijdde zich aan God en nam deel aan alle veldslagen en streefde ernaar om onenigheid uit te bannen. Na zijn overlijden werd hij naast de Heilige Profeet(sa) begraven en zo week hij zelfs in zijn leven en in zijn dood nooit van de zijde van de Heilige Profeet(sa).

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) verder die zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) nooit wereldse zaken zocht, en zich volledig aan God had gewijd. Hij was volledig toegewijd aan de Heilige Profeet(sa) en vond plezier in het verdragen van moeilijkheden ter wille van hem. Hij streefde totdat de Islam zegevierde en helder scheen. Zowel Hazrat Abu Bakr(ra) als Hazrat Umar(ra) zijn begraven op een plaats waar zelfs Mozes(as) en Jezus(as) begraven zouden willen worden. Dit was echter een genade die God aan Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra) schonk.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij het leven van Hazrat Abu Bakr(ra) in de toekomst zou blijven belichten.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek