Skip to content

De beginselen van het gebed en de noodzaak van nederigheid en standvastigheid | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 16 December 2022

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

De beginselen van het gebed en de noodzaak van nederigheid en standvastigheid

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat veel mensen vragen stellen over het gebed. Vooral vandaag de dag stellen veel mensen vragen over het gebed en God. Het lijkt er in feite op dat er georganiseerde aanvallen zijn tegen God door atheïsten. Mensen worden van God weggehaald. In zulke omstandigheden vallen zelfs onze mensen ten prooi aan zulke satanische gedachten en worden ze in twijfel gebracht ten aanzien van het gebed, God en hun geloof.

Twijfels over het gebed

Zijne Heiligheid (aba) zei dat bij beproeving of mislukking, zij die zwak van geloof zijn of de minder geleerden denken dat het geloof vals is en er geen waarheid in zit of dat God hen niet genadig zal zijn door hun niet uit hun lijden te halen. Zij voelen door de omstandigheden die ze meemaken dat God wreed tegen hen is. Zij voelen, ondanks hun gebed, hun omstandigheden niet verbeteren.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat dergelijke vragen en twijfels ontstaan bij degenen die meer geneigd zijn tot de wereld. Veel van zulke mensen schrijven ook naar Zijne Heiligheid(aba) en uiten hun negatieve meningen. In plaats daarvan zou men over zichzelf moeten nadenken en evalueren hoe goed zij de rechten van God vervullen, en wat het niveau van hun aanbidding is.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij vandaag zou spreken over het gebed en de filosofie ervan, de etiquette, onze verantwoordelijkheid, de noodzaak van het gebed en de zekerheid in God in het licht van de geschriften van de Beloofde Messias(as).

Het gebed moet worden verricht in tijden van troost en nood

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat het aan de barmhartigheid van Allah te danken is dat men in tijden van comfort bang is net zoals hij in tijden van nood bang is. Wie God almachtig niet vergeet in tijden van gemak, wordt door God almachtig niet vergeten in tijden van tegenspoed. Maar zij die hun tijd van gemak in genot doorbrengen en pas in moeilijke tijden hun toevlucht nemen tot het gebed, hun gebeden worden niet aanvaard. Wanneer de bestraffing van God komt, dan worden de deuren van de aanvaarding van gebeden gesloten.

Werkelijk vroom zijn zij die in de staat van gebed blijven voordat zo’n bestraffing over hen komt, die aalmoezen geven, de geboden van God vervullen en vriendelijk zijn voor Gods schepping.

De Beloofde Messias(as) stelt verder dat een boom wordt onderscheiden door zijn vruchten op dezelfde manier als een vroom persoon wordt onderscheiden door zijn deugden. 

Zijne Heiligheid (aba) zei dat men God nooit mag vergeten, en als men dit recht vervult, dan beschermt God almachtig zo’n  persoon van moeilijkheden. Onze wereldse verplichtingen mogen ons niet afhouden van het aanbidden en bidden tot de almachtige God.

Bidden tot God vereist eerbied

Terwijl hij verder uitweidde over hoe men God almachtig moet aanroepen, de etiquette van het gebed en hoe God almachtig ons deze etiquette zelf heeft bijgebracht, verklaarde de Beloofde Messias dat het bidden tot God almachtig eerbied vereist. Wanneer mensen iets aan hun koning vragen, zorgen zij ervoor dat zij hem vereren. Het is om deze reden dat we de eigenschappen van Allah aanroepen en Hem prijzen in Surah al-Fatihah. Wij noemen hem alle lof waardig, Rahman (Genadevol) en Rahim (Genadevol). Rahim betekent dat hij niet toestaat dat ware inspanning verloren gaat. Verder spreken wij God almachtig aan als de Meester van de Dag des Oordeels, want Hij zal op die dag de Rechter zijn.

Wanneer wij God, de Almachtige, werkelijk als aanwezig erkennen, vragen wij Hem ons de juiste weg te wijzen, een rechte weg. Er is een pad waarop mensen zich begeven, maar hun inspanningen zijn vergeefs. Aan de andere kant is er een andere weg waarop alle inspanningen van het individu worden beloond. Daarna bidden wij om geleid te worden op het pad van hen die beloond zijn. Verder zoeken we bescherming tegen het pad van hen die God almachtig boos hebben gemaakt en zijn afgedwaald.

De Beloofde Messias (as) stelt verder dat wanneer we bidden om leiding naar het juiste pad, dit alle wereldse en spirituele paden omvat. Een arts kan bijvoorbeeld geen patiënt behandelen zonder het juiste pad te bewandelen. Evenzo vereisen alle beroepen en succes dat men zich op het juiste pad begeeft, en dit kan alleen worden bereikt als men een relatie met Allah heeft.

De Etiquette van het Gebed

Toen de Beloofde Messias(as) dit zei, vroeg iemand in het publiek wat de profeten nodig hadden voor een dergelijk gebed. Waarom moest de Heilige Profeet(vzmh) een dergelijk gebed verrichten? Hij was altijd op het juiste pad. De Beloofde Messias(as) zei dat de profeten dit gebed verrichten om een hogere rang te bereiken. Een gelovige zal dit gebed ook in het hiernamaals verrichten; net zoals er geen grenzen zijn aan God almachtig, zijn er geen grenzen aan de vooruitgang die een gelovige kan boeken.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit de principes en etiquette van het gebed is die in de gaten moet worden gehouden tijdens het bidden. Als men dit doet, dan kan men de nabijheid van Allah de Almachtige ervaren en leren hoe men voor zijn behoeften tot Hem kan bidden.

Met betrekking tot het gebed en de etiquette ervan citeert Zijne Heiligheid(aba) de Beloofde Messias(as) die verder stelt dat het gebed een buitengewone zaak is. Het is echter jammer dat degenen die om gebed vragen en degenen die bidden tegenwoordig niet op de hoogte zijn van de manieren om de acceptatie van gebeden te bereiken. Zij zijn ver verwijderd van de filosofie van het gebed. Sommigen wijzen het gebed vanaf het begin al af, terwijl anderen zich van het gebed afkeren omdat ze niet op de hoogte zijn van de methoden om hun gebeden aanvaard te krijgen. Zulke mensen hebben anderen naar het atheïsme geleid. Voor een geslaagd gebed moet men geduldig en standvastig zijn en niet slecht over God denken. Men ziet vaak dat wanneer een bidder op het punt staat het doel van zijn gebed te bereiken, hij moe wordt en het opgeeft. Hierdoor verwerpen zij het gebed en zien uiteindelijk af van hun geloof in God. Zij beweren dat als God werkelijk zou bestaan, Hij zeker de vele gebeden van hen zou hebben aanvaard. Zo iemand zou moeten nadenken over zijn gebrek aan geloof en volharding, want dat is de ware oorzaak van zijn falen. Men moet niet overhaast zijn en zijn geloof versterken.

Men moet volharden en zich niet haasten in het gebed

De Beloofde Messias(as) stelt dat men nooit moe moet worden. Het geval van een bidder is vergelijkbaar met een landbouwer die een zaadje in de grond plant. Hij plant een perfect eetbaar zaadje in de grond, maar niemand kan bevatten dat dit zaadje nu de vorm aanneemt van een groeiende plant. Binnen enkele dagen begint dat zaadje te ontkiemen. Vanaf het moment dat dat zaadje in de grond werd geplant, begon het met de voorbereidingen om een plant te worden. Een onervaren kind zou zich afvragen waarom het zaadje niet meteen een plant wordt en vruchten voortbrengt. De landbouwer daarentegen weet door zijn ervaring dat dit proces tijd vergt. Hetzelfde proces is nodig voor het gebed. Het gebed heeft voeding nodig, maar wie haastig is, ziet nooit de vrucht van zijn gebed. 

Met betrekking tot het geduld van een ware bidder stelt de Beloofde Messias (as) dat veel mensen nooit het resultaat van hun gebeden zien, omdat zij zich niet bewust zijn van de stadia van het gebed die moeten worden doorlopen. Zij worden haastig en zijn niet geduldig. De almachtige God werkt geleidelijk. Het is nog nooit gebeurd dat iemand vandaag trouwt en de volgende dag een kind krijgt. Hoewel de almachtige God almachtig is, heeft hij wetten ingesteld om de wereld te besturen. 

Iedereen kent de vele stappen die genomen moeten worden om een kind te krijgen, waarvan vele moeizaam en moeilijk zijn. Tot vier maanden zwangerschap is niets zeker. Artsen konden (volgens de toenmalige technologie) pas na 12 weken scans maken. 

De Beloofde Messias(as) stelt verder dat wanneer een kind eenmaal geboren is, de moeder ook herboren wordt. Een moeder verdraagt vele pijnen om het kind ter wereld te brengen, en pas na het doorstaan van pijn en moeilijkheden vindt zij geluk in haar kind. Op dezelfde manier moet men in het gebed volharden, geduldig zijn en niet snel moe worden. Na volharding zal men het resultaat van zijn gebeden zien.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat men pas na zichzelf geëvalueerd te hebben tot de conclusie kan komen of men al dan niet serieus gebeden heeft. De Beloofde Messias(as) stelt verder dat men gedurende een lange periode moet blijven bidden, waarna de almachtige God zich aan hen openbaart. Het is waargenomen dat wanneer een bedelaar standvastig aan iemands deur blijft staan, volhardend is in zijn smeken en emotioneel, hij zelfs de meest gierige persoon kan overtuigen. Moet een aanbidder niet minstens zo volhardend zijn als zo’n bedelaar? De almachtige God kan een smekeling die Hem hardnekkig smeekt nooit afwijzen.

Iemand die haastig is, raakt altijd verloren en sommigen worden daardoor zelfs atheïst. Er is geen grotere macht dan de almachtige God. Hij heeft de Arabieren tot koningen van de wereld gemaakt, terwijl ze daarvoor niets waren. Als men zich volledig aan God wijdt, kan men alles in de wereld bereiken.

De Beloofde Messias(as) verklaart verder dat het de oprechtheid en loyaliteit van Abraham(as) was die hem de status verleende die hij bereikte. Hij bad dat uit zijn nageslacht in Arabië een grote profeet zou voortkomen.Niemand kon vertellen hoe dat gebed zich zou manifesteren, maar het werd groots vervuld in de vorm van de komst van de Heilige Profeet(vzmh).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat met deze leiding in gedachten, men niet alleen moet bidden tijdens moeilijkheden, maar ook in tijden van gemak en comfort. 

De band van het lichaam met de ziel in relatie tot het gebed

Vervolgens citeerde Zijne Heiligheid(aba) de Beloofde Messias(as), die uitlegde dat het gebed een band vereist tussen lichaam en geest. Hij stelt dat als het gebed en andere vormen van aanbidding, zoals vasten, oprechtheid en eerlijkheid, ontbreken, deze vormen van aanbiddingen dan van geen belang zijn. Veel mystici en monniken voeren veel rituelen uit die hen pijn doen, maar er zijn geen resultaten. Zij doen lichamelijke oefeningen en rituelen die geen effect hebben op hun ziel. Daarom zegt Allah de Almachtige in de Heilige Koran:

Hun vlees bereikt Allah niet, noch hun bloed, maar het is jullie vroomheid die Hem bereikt. (De Heilige Koran, 22:38).

In werkelijkheid is Allah de Almachtige niet tevreden met een leeg omhulsel, maar verlangt Hij de kern. Gebeden mogen niet leeg zijn, maar moeten een ware smeekbede bevatten. De Beloofde Messias(as) stelt verder dat nu de vraag rijst, wat de noodzaak is voor het bidden als het alleen de geest erachter is die God bereikt? Men zou gewoon met oprechtheid in zijn hart kunnen bidden en er zou geen behoefte zijn aan rituele gebeden. Het antwoord hierop is dat wie ophoudt met lichamelijke handelingen, zijn ziel en geest niet kan inzetten. Anderzijds, als men alleen zijn lichaam en fysieke middelen gebruikt, vergist men zich ook ernstig. Lichaam en ziel zijn verbonden; als iemand kunstmatig huilt, zal hij uiteindelijk werkelijk emotioneel worden, en als men kunstmatig lacht, zal hij uiteindelijk blij worden. Hetzelfde geldt voor het gebed. Als het lichaam nederigheid vertoont, zal ook het gebed diezelfde geest belichamen. Een lege nederwerping is zinloos, tenzij ze gepaard gaat met ware nederigheid. Daarom is nederwerping het toppunt van gebed. Dieren vertonen dit ook.

Zijne Heiligheid(aba) stelt dat het lichaam ook laat zien wat de ziel voelt. Als de ziel verdrietig is, dan vertoont het lichaam ook tekenen van vermoeidheid en uitputting. De Beloofde Messias(as) stelt verder dat het fysieke en spirituele domein parallel aan elkaar lopen. Daarom is het noodzakelijk dat men tijdens het bidden zijn nederigheid toont door zijn handelingen. Ookal is het in het begin kunstmatig, toch ontwikkelt het zich langzaam tot iets oprechts. Daardoor zal men niet alleen in tijden van nood tot de almachtige God gaan, maar voortdurend op Gods drempel blijven staan.

Je comfort opofferen om genot in het gebed te bereiken

De Beloofde Messias(as) stelt verder dat alle plezier en comfort na de pijn komt. Daarom zegt de Heilige Koran: 

“Voorwaar, gemak komt naast ongemak.” (De Heilige Koran, 94:7) 

Dus, als iemand geen plezier vindt in het gebed, moet hij evalueren of hij ongemakken en pijn heeft doorstaan voor zijn gebeden. Men moet alle vereisten van het gebed in acht nemen en ze op tijd verrichten. Verder zou men zijn slaap moeten opofferen voor het gebed.

Zijne Heiligheid(aba) verklaarde dat mensen zich soms niet inspannen voor hun eigen gebeden en denken dat hun problemen zullen worden opgelost als zij anderen vragen voor hen te bidden. Zulke mensen verrichten niet eens regelmatig hun vijf dagelijkse gebeden. In dit verband vroeg een zoon aan de Beloofde Messias(as) om voor zijn vader te bidden. In antwoord hierop adviseerde de Beloofde Messias(as) dat hij zelf intens moest bidden. Als hij zelf zou bidden, alleen dan zouden de gebeden van de Beloofde Messias(as) hem ten goede komen.

De Beloofde Messias(as) stelt verder dat wanneer iemand pijn op zich neemt en afstand doet van de dingen die God onwelgevallig zijn, dan zal zo iemand zijn ziel kunnen beïnvloeden. Zulke ongemakken die ter wille van God worden doorstaan, zullen de ziel beïnvloeden, en dit zal de ziel in staat stellen om werkelijk tot God te smeken. Sommige mensen spelen instrumenten of dansen als aanbidding. Hoewel deze dingen plezierig zijn, hebben ze geen invloed op de ziel. Andere volkeren zijn zich hiervan onbewust omdat zij de ware filosofie van het gebed niet hebben begrepen.

Verder stelt de Beloofde Messias(as) dat Abraham trouw en oprecht was aan God, daarom werd hij beloond met een hoge rang. Oprechtheid aan God vereist een soort dood, en pas na het aanvaarden van die dood kan men aan God toegewijd zijn. Afgoderij is niet beperkt tot het aanbidden van een boom of steen, maar alles wat ons verhindert de liefde voor God te verkrijgen, leidt tot afgoderij. Iedereen heeft afgoden in zichzelf gemaakt en alleen als men alles opgeeft voor God, is men in staat zich te bevrijden van afgoderij. Toen Abraham(as) ermee instemde zijn zoon te offeren voor God almachtig, beschermde God almachtig hem tegen allerlei soorten pijn. Hij werd in het vuur gegooid, maar het kon hem niet verbranden. Dit alles is het resultaat van zowel het lichaam als de ziel; er moet een verband zijn, gebeden zonder deze verbinding zijn tevergeefs. 

De Beloofde Messias(as) stelt verder dat alles zijn eigen tijd heeft. Iemand die iets probeert te bereiken op een ongeschikte tijd, zal zeker tot mislukken vervallen. In de tijd van tegenspoed, wanneer men zijn toevlucht neemt tot het gebed, is het zeker mogelijk dat er meer beproevingen over iemand komen. Het geval van Mozes(as) is hier een uitstekend voorbeeld van. Toen hij de moeilijkheden van zijn volk trachtte te verlichten, werden deze verveelvoudigd. Mozes (as) raadde zijn volk aan geduldig te zijn, maar zij werden nog onrustiger. Uiteindelijk werd hen bevolen te migreren. Op dat moment achtervolgde de Farao hen en het volk werd wanhopig, denkend dat zij gevangen zouden worden. Maar Mozes (as) geloofde dat zijn God met hem was. Zij konden veilig de Nijl oversteken en de Farao kwam aan zijn einde. Dit is de manier waarop Allah de Almachtige zijn ware aanbidders helpt. Maar voordat deze hulp verschijnt, wordt men onderworpen aan beproevingen die soms ondraaglijk lijken.

De Beloofde Messias(as) stelt dat men nederig moet zijn en met pijn en rusteloosheid tot Allah de Almachtige moet smeken. In feite is bidden met pijn en emotie een teken dat iemands gebed geaccepteerd zal worden. Men moet dus niet slecht over God denken en in wanhoop vervallen. Integendeel, men moet proberen te bidden en smeken met pijn en nederigheid, zelfs in tijden van gemak en comfort, in plaats van alleen in tijden van ongemak.

De Beloofde Messias(as) stelt dat een gelovige altijd actief moet zijn en niet ten prooi moet vallen aan luiheid. Men moet gepassioneerd zijn in het verrichten van goede daden en uitblinken in deugden.

Aan het eind zei Zijne Heiligheid(aba) dat we moeten bidden voor de Ahmadi’s in Pakistan en in andere delen van de wereld zoals Algerije die te maken hebben met wreedheden en discriminatie. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah Ahmadi’s over de hele wereld moge beschermen en de aanvallen en inspanningen van de vijand teniet moge doen.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek