Skip to content

De eenheid van God vestigen door een gemeenschap van ware gelovigen | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 23 December 2022

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat vanaf vandaag de Jalsa Salana Qadian is begonnen. Zijne Heiligheid(aba) verklaarde ook dat ongeveer zeven tot acht Afrikaanse landen ook hun Jalsa Salana houden. Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij de Jalsa Salana Qadian vanuit het Verenigd Koninkrijk zou toespreken, en dat de deelnemende Afrikaanse landen deel kunnen uitmaken van deze toespraak via MTA.

De reden voor het oprichten van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Zijne Heiligheid(aba) verklaarde dat hij leringen van de Beloofde Messias(as) waarin hij het doel van zijn komst en de verantwoordelijkheden van zijn gemeenschap vermeldt, te presenteren. Veel nieuwe Ahmadis zullen deelnemen aan deze Jalsa’s om meer te weten te komen over hun geloof en het te versterken met een nieuw begrip.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die het doel van de oprichting van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap uiteenzette. De Beloofde Messias(as) stelt dat dit tijdperk gezegend is. In deze gezegende dagen heeft God besloten om de Heilige Profeet(vzmh) te steunen door een nieuwe gemeenschap op te richten. Was er een moeilijkere tijd voor de Islam, waarin de Islam in deze mate werd aangevallen? Heeft God geen verontwaardiging en eer voor de Heilige Profeet(vzmh) om toe te staan ​​dat de wereld hem blijft belasteren? Het is om deze aanvallen tegen te gaan en om de eer van de Heilige Profeet(vzmh) en de Islam te beschermen dat Hij deze gemeenschap heeft opgericht.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het de verantwoordelijkheid is, van degenen die de Beloofde Messias(as) hebben geaccepteerd, om zichzelf te hervormen, maar ook om Durood voor de Heilige Profeet(vzmh). Daar moeten we tegenwoordig extra nadruk op leggen. Als we Durood voor de Heilige Profeet(vzmh) reciteren, beschermen we ook de eer van de Heilige Profeet(vzmh).

De noodzaak van de komst van de Beloofde Messias(as)

Terwijl hij ingaat op het doel van zijn komst, verklaart de Beloofde Messias(as) dat hij was gestuurd om de eer en grootsheid van de Heilige Profeet te herstellen en om de waarheid van de Heilige Koran aan de wereld te demonstreren. Er zijn velen van wie de ogen gesluierd zijn en die blind zijn voor de waarheid. Maar tegelijkertijd zal hij mensen in groten getale bijeenbrengen om getuige te zijn van prachtige tekenen.

De Beloofde Messias(as) gaat verder en stelt dat er veel tekenen zijn die de grootsheid van de Islam bewijzen en deze nieuwe gemeenschap is er één van. Dit is een tijdperk van oorlog tegen Satan. Satan gebruikt al zijn krachten om de Islam aan te vallen en hij wil deze vernietigen. De Almachtige God zal Satan en zijn inspanningen via deze gemeenschap echter voor eens en voor altijd vernietigen. Gezegend is hij die deze waarheid erkent. Veel tijd is er echter niet meer. De tijd om te handelen is nu en degenen die de Beloofde Messias(as) accepteren, moeten tegen zichzelf strijden.

De Beloofde Messias(as) stelt dat zijn volgelingen veel moeilijkheden zullen overkomen. Ze zullen moeten lijden; hun bedrijven zullen worden geruïneerd, ze zullen worden belasterd en vervloekt, maar ze zullen ervoor worden beloond door God. Wanneer echter de tijd komt dat de wereld in groten getale gehoor geeft aan de oproep van de Islam, dan zal het accepteren van de Islam na zijn overwinning geen enkele waarde meer hebben. Het is moedig om de Beloofde Messias(as) op dit moment te accepteren.

De Beloofde Messias(as) stelt dat toen Hazrat Abu Bakr(ra) het respect dat hij had in Mekka opgaf en de Heilige Profeet(vzmh) accepteerde, hem het koningschap werd verleend door God Zelf. Hazrat Umar(ra) deed hetzelfde en verbrandde de bruggen achter hem. Degenen die zelfs maar het geringste streven naar Allah de Almachtige, worden hiervoor beloond.

De Beloofde Messias(as) presenteerde de analogie dat van iemand die in staat is om de maan in zijn vroegste stadia te zien, wordt gezegd dat hij goed kan zien. Maar om te zeggen dat je een volle maan kunt zien, heeft geen verdienste. Gelukkig zijn dus degenen die de Beloofde Messias(as) en die, door moeilijkheden te doorstaan, ontvangers worden van de gunsten van Allah de Almachtige.

Aanvaarding alleen is onvoldoende

Zijne Heiligheid(aba) citeert vervolgens de Beloofde Messias(as), die verklaarde dat het niet genoeg is om hem alleen te accepteren. Degenen die ernaar streven om God te zoeken met angst en gerechtigheid, hij is getuige van de vervulling van Gods belofte toen Hij zei:

“En zij, die naar Ons streven, – Wij zullen hen zeker op Onze wegen leiden.” (Heilige Koran, 29:70)

Allah de Almachtige leidt degenen die voor Hem moeilijkheden ondervinden en voor Hem strijden. Allah de Almachtige schenkt zo iemand troost. Als een persoon in duisternis gehuld is en door zijn woorden en daden lijkt het alsof hij deelgenoten toekent aan Allah, dan zijn zijn gebeden van geen waarde. Totdat een persoon zich onthoudt van ongepaste en onwettige middelen om zijn behoeften te vervullen en alleen hulp zoekt bij Allah de Almachtige, zal hij geen getuige zijn van de hulp van Allah. Wanneer een persoon tot God bidt en naar Zijn hof komt, dan tuurt Allah de Almachtige in de diepten van hun hart om te zien of ze echt in Hem geloven. Als hun hart zuiver is, dan worden de deuren naar Zijn genade voor hen geopend.

De Beloofde Messias(as) gaat verder en stelt dat Allah de Almachtige deze gemeenschap zelf heeft opgericht. Veel mensen komen naar deze gemeenschap met hun eigen persoonlijke doelstellingen. Voor hen is het geen kwestie van geloof. Dergelijke persoonlijke verlangens bij het zweren van trouw zullen iemand op een dwaalspoor brengen. Deze gemeenschap is voor degenen die zichzelf en hun persoonlijke verlangens achterlaten om zich te vestigen op de eenheid van God. De metgezellen accepteerden de Heilige Profeet(vzmh) niet om hun rijkdom en status in de wereld te vergroten. Geen enkele metgezel was zo. Het nemen van de Bai’at en het beloven van trouw aan de Beloofde Messias(as) is berouw tonen. Ter vergelijking: toen de metgezellen trouw zwoeren aan de Heilige Profeet(vzmh), tekenden ze in om afgeslacht te worden. Ze lieten al hun verlangens en eer los en geen van hen verwachtte dat ze koningen zouden worden en naties zouden veroveren. In plaats daarvan bereidden ze zich voor om de grootste pijnen te doorstaan ​​en accepteerden ze de dood. Het is een geheel andere zaak dat Allah de Almachtige hen als gevolg daarvan op een geweldige manier beloonde voor deze offers.

Wat betekent het om van God te houden?

De Beloofde Messias(as) stelt verder dat het doel van de oprichting van deze gemeenschap was om het geloof in de eenheid van God te versterken. Wat wordt bedoeld met God liefhebben? Het betekent voorrang geven aan de wil en het genoegen van Allah boven alles, inclusief iemands ouders, echtgenoten en kinderen. Dat is wat er wordt gezegd in het volgende vers van de Heilige Koran:

“Gedenkt dan Allah, zoals gij uw vaderen gedenkt en zelfs meer dan dat.” (De Heilige Koran, 2:201)

In dit vers maant Allah de Almachtige ons om Hem nog meer te gedenken dan onze verwantschapsbanden. We zouden onszelf moeten evalueren of we proberen deze liefde voor God in ons hart te ontwikkelen. Streven we om dit doel te bereiken?

De Beloofde Messias(as) gaat dieper in op wat liefde voor God inhoudt. Hij stelt dat om de eenheid van God echt tot stand te bevestigen, het noodzakelijk is om de liefde van God te ervaren. Men kan de liefde van God pas ervaren als men praktisch ijvert om het te bereiken. Je kunt niet overtuigd worden van deze liefde door de woorden van iemand anders. Als een persoon alleen maar zegt dat iets zoet is, wordt het niet zoet, noch ervaart men zijn zoetheid door louter een beschrijving. Op dezelfde manier heeft het mondeling aanvaarden van de eenheid van God geen waarde. Echt geloven in de eenheid van God betekent dit geloof demonstreren door handelingen. Dit betekent dat je je leven aan God wijdt en Hem voorrang geeft boven alle andere dingen. Het is om dit niveau van geloof vast te stellen dat de Beloofde Messias(as) is gezonden.

Totdat iemand de wereld en hun eer verlaat en op de drempel van God valt, zullen ze geen succes vinden. Abraham(as) demonstreerde dit op uitstekende wijze toen hij ermee instemde zijn zoon voor God te offeren. God verlangt dat er vele Abrahams in de wereld komen. Als we geneigd zijn naar de wereld, zullen we ons doel niet kunnen bereiken. Onze gemeenschap moet de genoegens van deze wereld opgeven en strijden om het genoegen van God te vervullen.

Allah de Almachtige kan niet worden misleid en daarom moeten we ware oprechtheid voor Hem aannemen. Vervolgens stelt Zijne Heiligheid(aba) dat om van Allah de Almachtige te houden en Zijn tevredenheid te bereiken, we ook Zijn geliefde, de Heilige Profeet(vzmh) lief moeten hebben. Het is voor ons allemaal nodig om van de Heilige Profeet(vzmh) te houden. In dit verband stelt de Beloofde Messias(as) dat een ander doel van de vestiging van deze gemeenschap is om de eer van de Heilige Profeet(vzmh) te herstellen.

De Beloofde Messias(as) stelt dat als iemand beweert van iemand te houden, hij toch op dezelfde manier van nog eens duizend mensen houdt, dan is er geen onderscheid. Als degenen die beweren van de Heilige Profeet(vzmh) te houden, echt van hem houden, waarom hebben zulke mensen dan de graven van andere heiligen tot hun tempels gemaakt?

Als Allah de Almachtige niet had beloofd om dit geloof en de Heilige Koran zelf te beschermen, zou er geen teken meer van de Islam zijn. En zo vervulde de Almachtige God Zijn belofte en stelde de Beloofde Messias(as) aan als profeet en de Mahdi.

De mantel van de metgezellen opnemen

Zijne Heiligheid(aba) verklaarde dus dat het onze verantwoordelijkheid is om ons van anderen te onderscheiden omdat we trouw hebben gezworen aan de Beloofde Messias(as). We moeten een voorbeeld zijn in onze liefde voor de Almachtige God en de Heilige Profeet(vzmh).

Terwijl hij ons adviseert om het voorbeeld van de metgezellen van de Heilige Profeet(vzmh) te volgen, stelt de Beloofde Messias(as) dat Allah de Almachtige deze gemeenschap heeft ondersteund met Zijn liefde en met duidelijke tekenen zodat de mensen de mantel van de metgezellen opnemen. Degenen die deze gemeenschap betreden, behoren tot degenen van wie was geprofeteerd dat ze in de latere dagen zouden komen.

De Beloofde Messias(as) stelt verder dat de Islam drie periodes heeft doorgemaakt: de eerste periode van verlichting, daarna een periode van duisternis en vervolgens het tijdperk waarin de Beloofde Messias(as) zou verschijnen. Hij stelt verder dat er nooit een tijd is geweest dat de Islam door God in de steek werd gelaten. Hoewel het in de periode van duisternis leek alsof de Islam was vergeten, was het slechts het aantal aanhangers van de ware Islam dat sterk was afgenomen. Om deze reden noemde de Heilige Profeet(vzmh) dit tijdperk de periode van duisternis. Echter, nu is de tijd van de Beloofde Messias(as) aangebroken waarin de opgedroogde gewassen weer tot leven zullen komen. Alle moraal die verloren was gegaan, zal in deze tijd nieuw leven worden ingeblazen.

De Beloofde Messias(as) stelt dat de Heilige Koran de profeten uit het verleden een grote gunst heeft bewezen door hun loutere geschiedenis om te zetten in zekere kennis en leiding. De Heilige Koran is vol kennis en licht en degenen die denken dat het verstoken is van leiding, vergissen zich ernstig. De Heilige Koran moet niet worden beschouwd als een boek met louter verhalen, omdat Allah de Almachtige de waarheid en grootsheid ervan heeft vastgesteld. Alle kennis kan alleen worden verkregen uit de Heilige Koran. Het moet worden gelezen met de gedachte dat het een levensfilosofie is.

Het verband tussen geloof en rechtschapen daden 

Vervolgens definieert de Beloofde Messias(as) rechtschapen daden en stelt dat samen met geloof rechtschapen daden moeten worden verricht. Rechtschapen daden zijn zulke acties die geen enkele schade toebrengen aan een andere persoon. Totdat en tenzij er rechtschapen daden worden verricht, heeft louter geloof geen waarde. Als iemand een medicijn krijgt voorgeschreven maar het nooit gebruikt, zal het nooit heilzaam zijn. Door deze gemeenschap binnen te gaan, heeft men berouw. Een dergelijk berouw moet echter door onze daden worden getoond. Er zijn veel fouten die we onbewust maken en dingen die we onbedoeld zeggen. Het is om deze reden dat Allah de Almachtige ons heeft opgedragen om berouw te tonen en Istighfar te doen (vergeving te vragen).

De Beloofde Messias(as) stelt dat men in deze tijd het gebed van de Profeet Adam(as) moet reciteren, omdat het een voorbeeld is van dit berouw en geaccepteerd is in het hof van Allah. Het gebed van Adam(as) is:

“Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als Gij ons niet vergeeft en ons niet genadig zijt, zullen wij zeker tot de benadeelden behoren.” (De Heilige Koran, 7:24)

Bovendien stelt de Beloofde Messias(as) dat ware intelligentie voortkomt uit de zuiverheid van de ziel. Een misleid persoon kan het leven niet begrijpen. Gerechtigheid moet ons doel zijn. De wereld zit vol met verschillende relaties gebaseerd op verschillende dingen. Sommige zijn gebaseerd op liefde, terwijl andere gebaseerd zijn op respect. Echter, Allah de Almachtige heeft verklaard:

“Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah.” (De Heilige Koran, 49:14)

Gerechtigheid is de basis van alles. Een rechtvaardig persoon moet stelling nemen tegen hen die misleid zijn. Daarom moeten we altijd berouw tonen en Istighfar en Allah’s hulp zoeken. We moeten ons onderscheiden en hervormen van onze vorige toestand. Wanneer iemand zich aan Allah de Almachtige vasthoudt, zullen ze nooit moeilijkheden ondervinden. Zelfs ondanks moeilijkheden lijdt een gelovige niet. Allah de Almachtige is de Alwetende en Almachtige. Iemand die zo’n God aanhangt, kan nooit pijn ervaren. Abraham en andere profeten getuigen hiervan. Het vuur kon Abraham niet verbranden omdat hij God oprecht aanhing.

Hierna bad Zijne Heiligheid(aba) dat alle Ahmadi’s in staat zullen zijn om deze doelen te bereiken die zijn uiteengezet door de Beloofde Messias(as). Hij bad ook dat degenen die de komende Jalsa’s bijwonen, in staat zullen zijn om het doel van dergelijke bijeenkomsten te bereiken. Elke Ahmadi over de hele wereld zou moeten evalueren of ze voldoen aan de verwachtingen van de Beloofde Messias(as). We zouden hier allemaal voor moeten bidden als dit niet het geval is.

Begrafenisgebeden

Toen kondigde Zijne Heiligheid(as) aan dat hij enkele begrafenisgebeden zou leiden.

Fazal Ahmad Dogar

De eerste is van Fazal Ahmad Dogar, een dienaar van Jamia Ahmadiyya UK. Hij was de zoon van Chaudhry Allah Ditta Dogar. Hij overleed op 21 december op 75-jarige leeftijd. Hij was een Musi. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, vier zonen en drie dochters. In 1999 wijdde hij zijn leven en diende hij Hazrat Khalifatul Masih IV(rh) enige tijd. Hij diende een tijdje in Jamia en moest toezicht houden op de bibliotheek. Hij was voorbeeldig in zijn werk. Hij scande originele manuscripten van The Review of Religions en andere boeken uit de tijd van de Beloofde Messias(as). Hij was een vrome toegewijde en wilde de gemeenschap tot zijn laatste adem dienen.

De vierde kalief(r) heeft hem ook eerder in een preek genoemd en hem bedankt voor zijn diensten. Hij was een echte toegewijde dienaar en ging op in de dienst van de gemeenschap. Hij raadde anderen altijd aan om te bidden. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah de Almachtige zijn kinderen in staat zou stellen om op dezelfde manier te dienen als hij deed en hen te zegenen voor zijn diensten.

Malik Mansoor Ahmad Umar

Het tweede begrafenisgebed is van Malik Mansoor Ahmad Umar, die als missionaris in Rabwah diende. Hij stierf op 80-jarige leeftijd. Hij was een Musi, bij de gratie van Allah. Hij diende op veel plaatsen in Pakistan en nadat hij de Duitse taal had geleerd, werd hij in 1974 naar Duitsland gestuurd. Na enige tijd keerde hij terug naar Pakistan en ging toen weer naar Duitsland. Hij vervulde vele functies en gaf ook les in Jamia Ahmadiyya. Hij diende ongeveer 46 jaar als toegewijde voor het leven. Zijne Heiligheid(aba) bad voor de overledene dat Allah de Almachtige Zijn genade over hem uitstort.

Isa Joseph

Het derde begrafenisgebed is van Isa Joseph, een mu’allim [predikant] in Gambia. Hij stierf op 61-jarige leeftijd. Hij was een zeer succesvolle missionaris. Hij was toegewijd aan de Jamaat en beschouwde zichzelf als een vrome soldaat. Hij was zeer deskundig en beantwoordde ieders vragen. Hij bracht de liefde van de Khalifah bij zijn kinderen. Hij is geboren in Senegal, maar is daarna vanwege werk naar Gambia gekomen. Hij accepteerde toen Ahmadiyyat en blonk uit in zijn geloof. Hij diende ook onder de Vierde Kalief(rh) en bracht vele zielen naar Ahmadiyyat. Hij was zeer deskundig en had goede relaties met zowel niet-Ahmadi’s als anderen. Tijdens Jalsa Salana hield hij vaak toespraken en was erg wijs. Hij werd vaak gevraagd om mee te beslissen over belangrijke zaken. Hij bad regelmatig en verrichtte tahajjud [vrijwillige gebeden voor zonsopgang]. Hij was erg gepassioneerd voor tabligh [prediken] en het overbrengen van de leer van de Islam. Hij was altijd vrolijk en begroette iedereen met een glimlach. Hij dacht nooit slecht over iemand, respecteerde zijn ouderen en hield van de jongeren. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah de Almachtige hem met genade moge behandelen.

Uiteindelijk zei Zijne Heiligheid(aba) dat de begrafenisgebeden van deze overleden leden na het vrijdaggebed zouden worden verricht.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek