Skip to content

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 16 april 2021 | ‘Ramadan – Het begrijpen van de filosofie van het aanvaarden van gebeden’

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering.

‘Ramadan – Het begrijpen van de filosofie van het aanvaarden van gebeden’

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, reciteerde Zijne Heiligheid (aba) de volgende verzen van de Heilige Koran:

2:184  O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.

2:185  Voor een zeker aantal dagen (zult gij vasten) maar wie onder u ziek is, of op reis, vaste een aantal andere dagen – er is een losprijs voor degenen, die niet kunnen vasten – het voeden van een arme. Maar hij, die vrijwillig goed doet, het zal beter voor hem zijn. Het vasten is goed voor u, indien gij het beseft.

2:186  De maand Ramadaan is die, waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, een aantal andere dagen. Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat gij het aantal zult voltooien en opdat gij Allah’s grootheid zult prijzen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat gij dankbaar zult zijn.

2:187  En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: “Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept.” Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.

Vroomheid bereiken

Zijne Heiligheid (aba) zei toen dat we door de genade van Allah opnieuw gezegend zijn met de maand Ramadan. Het gaat er echter niet simpelweg om, om de maand Ramadan te doorlopen, noch vervult simpelweg het eten bij het sluiten van het vasten en bij het openen van het vasten het doel van het vasten. In plaats daarvan heeft de Almachtige God gezegd dat we vroomheid moeten bereiken.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in de verzen die hij reciteerde, God heeft uitgelegd dat vasten een verplichting is. Tegelijkertijd heeft God verklaard dat degenen die ziek zijn of reizen niet verplicht zijn om te vasten, maar dat zij de gemiste vastendagen op een later tijdstip kunnen voltooien. En degenen die niet kunnen vasten, moeten de fidyah betalen. Zelfs indien iemand in staat is om het vasten op een later tijdstip te voltooien, is het alsnog een goede praktijk om de fidyah te betalen. 

Voorwaarde voor de acceptatie van gebeden

Zijne Heiligheid (aba) zei dat God ook zegt dat Hij de gebeden van de smekeling hoort. Als iemand echter wil dat God naar hen luistert, dan moeten wij ook God gehoorzamen en handelen naar Zijn geboden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij enkele uittreksels zou presenteren uit de geschriften van de Beloofde Messias (as) met betrekking tot de filosofie van de acceptatie van gebeden en de voorwaarden die hiermee verbonden zijn. Er zijn velen van ons die aan de bidden en dan denken dat God gebonden is om onze gebeden te horen en te vervullen, en dan verdrietig worden als de gebeden niet worden verhoord. Wat we ons echter moeten realiseren, is dat we eerst ons geloof en onze relatie met God moeten versterken, en onszelf moeten analyseren om te zien of we wel of niet naar Zijn geboden handelen. We moeten bekijken of we standvastige dienaren zijn, of aarzelen bij de minste beproeving.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde een citaat van de Beloofde Messias (as) waarin hij verklaarde dat gebed niet louter het uitspreken van woorden is, maar juist om het hart te vullen met de vrees voor God. Het is wanneer de ziel van de smekeling als water naar de drempel van het Goddelijke stroomt en men de kracht zoekt om zijn zwakheden te bestrijden. Het gaat erom uzelf in een vorm van overlijden te brengen. Dan zal men zien dat de deur van acceptatie wordt geopend voor de smekeling.

Hoe te weten wanneer gebeden zijn aanvaard

Zijne Heiligheid (aba) zei dat velen vragen hoe we kunnen weten dat we vergeven zijn en dat God onze gebeden heeft aanvaard. Hierover heeft de Beloofde Messias (as) verklaard dat wanneer iemand in de ware zin smeekt en getracht heeft een duurzame relatie met God op te bouwen, hij daarvan verzekerd kan zijn. Zijne Heiligheid (aba) zei dat we ernaar moeten streven om dit vooral tijdens de maand Ramadan te bereiken.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat een echte verbondenheid tot stand komt wanneer twee kanten naar elkaar toe worden getrokken. Met andere woorden, wanneer de genade van God de mens naar Hem toe trekt, en wanneer de waarachtigheid en oprechtheid van de mens God ertoe brengt dichter bij hem te komen, dan kan er een echte verbondenheid tot stand worden gebracht. Wanneer deze verbinding tot stand is gebracht en men smeekt, dan manifesteert God de middelen om dat gebed aan te nemen en te vervullen.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat de Almachtige God heeft verklaard en beloofd dat degenen die op Zijn pad streven, Zijn nabijheid zullen bereiken. God heeft ons ook het gebed ‘Leid ons op de rechte pad’ geleerd. Dit betekent dat men intensief moet streven en vurig moet bidden, dit in gedachten houdend. Verder wordt er gezegd dat iemand die geestelijk blind is in deze wereld, ook in het hiernamaals blind zal zijn. Dit kan iemand zijn die blindelings een religie aanhield, simpelweg omdat die persoon in dat geloof geboren was. Zulke mensen hebben geen ‘geestelijk zicht’ noch bezitten ze liefde voor het geloof. Daarom moeten we ons ‘spirituele zicht’ vanaf onze tijd in deze wereld ontwikkelen, zodat we in de volgende wereld bezitter zullen zijn van dit ‘geestelijk zicht’.

Word ware dienaren van God

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we in deze dagen vooral moeten bidden ‘Leid ons op het rechte pad’ zodat we ware dienaren van God kunnen worden en Zijn schepping waarlijk dienen, in plaats van te worden zoals die extremisten die anderen schade berokkenen in de naam van God en Zijn Boodschapper (vzmh). Zijne Heiligheid (aba) bad dat God ons moge redden van het kwaad van zulke mensen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat sommige mensen denken dat ze zo ver doordrenkt zijn van zonden, dat ze niet langer vergeven kunnen worden. Vanwege deze gedachte blijven ze verdere slechte daden begaan, terwijl dit slechts een gedachte is die door Satan in hun gedachten is geplaatst. Zijne Heiligheid (aba) citeerde die Beloofde Messias (as) die zei dat men nooit zou moeten denken dat ze zoveel verkeerde daden hebben begaan dat ze niet kunnen worden vergeven. In feite is gebed de remedie voor het begaan van slechte daden en dat is de enige manier om Satan uit te roeien. Anders zet deze gedachte zich voort en eindigt men uiteindelijk in de richting van atheïsme. Daarom, wat er ook gebeurt, moet men zich tot gebed wenden, en de maand Ramadan is de perfecte gelegenheid om zich hierop te concentreren.

Raak niet ontmoedigd wanneer u bidt

Zijne Heiligheid (aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias (as) die zei dat men niet ontmoedigd moet raken als ze het gevoel hebben dat hun gebed niet precies is beantwoord zoals ze hadden gewenst. God hoort onze gebeden, maar Hij is niet gebonden aan ons verlangen en hoeft onze gebeden niet precies te vervullen zoals wij verlangen, want Hij weet het best. Het kan worden vergeleken met een kind dat zijn moeder om iets vraagt ​​dat schadelijk voor hem is. Het lijdt geen twijfel dat de moeder van haar kind houdt, maar als het schadelijk is, zou ze het kind nooit geven wat hij heeft gevraagd. De filosofie van het aanvaarden van gebed is vergelijkbaar. God weet wat het beste is.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat veel mensen hem schrijven dat ze baden en zelfs financiële offers brachten, maar dat hun gebed niet werd aanvaard. Zijne Heiligheid (aba) zei dat men eerst moest zien of ze een echte relatie met God hebben opgebouwd. Als ze dat zouden doen dan zouden ze moeten accepteren dat wat er ook gebeurde omwille van het betere was. Zijne Heiligheid (aba) zei dat sommige mensen tot God bidden en zeggen dat zelfs als de zaak waarvoor ze bidden niet goed is, deze toch geaccepteerd moet worden; bijvoorbeeld in huwelijkszaken. Maar wanneer de match is gemaakt, scheiden de twee. Daarom zei Zijne Heiligheid (aba) dat we niet op een dergelijke manier moeten bidden, want God weet het best. Soms is het gebed dat niet precies wordt aangenomen zoals het werd gevraagd, een vorm van aanvaarding van gebed.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat met betrekking tot de voorwaarden voor het aanvaarden van gebed, de Beloofde Messias (as) heeft verklaard dat iemand die een ander vraagt ​​om voor hen te bidden, eerst zelf moet zorgen dat ze altijd de vrees voor God in zichzelf vestigen en vroom zijn. Dan zal de deur voor acceptatie wordt geopend. Als dit niet gebeurt, is de deur niet alleen voor hen gesloten, maar ook voor degenen aan wie ze hebben gevraagd voor hen te bidden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat men bovendien goede daden moet verrichten om gebeden te laten aanvaarden. In verband hiermee zei de Beloofde Messias (as) dat men al het mogelijke moet doen om goede werken te verrichten en zichzelf te hervormen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het nodig is dat de middelen worden gecreëerd, waarvoor we moeten bidden. Dit is wat ons is geleerd in het gebed ‘U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp’. Het kan niet zo zijn dat iemand bidt en zijn dorst wordt automatisch gelest, echter wordt hiertoe water nedergedaald als een middel om zijn dorst te lessen. God heeft de behoefte aan middelen geschapen, zodat duidelijk wordt dat alles met een doel is geschapen.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat men vroomheid moet aannemen, want vroomheid is de essentie van de goddelijke wet. De Almachtige God heeft beloofd de gebeden van rechtvaardigen te aanvaarden. Daarom moet men vroomheid aannemen en inboezemen om de aanvaarding van gebed te genieten.

Twee aspecten van de barmhartigheid van de Almachtige God

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat er twee soorten barmhartigheid of genade van God zijn; Rahmaniyyat [de algemene genade] en Rahimiyyat [de speciale genade]. Onder Rahmaniyyat schiep God alles wat nodig is om het leven in stand te houden, zelfs voordat het leven werd geschapen. Het eerste omvat dus datgene wat werd geschapen vóór onze schepping, voordat iemand zelfs maar voor zulke dingen kon bidden. Daarnaast is er Rahmiyyat, waaronder God het gebed accepteert wanneer we bidden. Deze genade houdt het meest verband met gebed. Het is het kenmerk van mensen om bij God genade te zoeken en het is het kenmerk van God om de gebeden te aanvaarden. God gaf ons de middelen onder Rahmaniyyat zoals het hart, de tong, de ogen, de oren enz., zodat we ze op de juiste manier konden gebruiken en bij God konden zoeken en gehoord konden worden onder zijn speciale genade, Rahimiyyat. Daarom moeten we datgene wat ons onder Rahmaniyyat gegeven is op de best mogelijke manier gebruiken en deze zegeningen gebruiken om de speciale genade van God te oogsten via Zijn attribuut van Rahimiyyat.           

Daarom, waar ons het gebed ‘Leid ons op het rechte pad’ is geleerd, is ons eerder geleerd dat ‘U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp’. Dit betekent dat we, om ons op het rechte pad te begeven, gebruik moeten maken van de capaciteiten en vermogens die God ons heeft gegeven in plaats van ze verloren te laten gaan. Dan kunnen we hopen het rechte pad te betreden.

Het belang van gebed en smeekbede

Zijne Heiligheid (aba) zei dat met betrekking tot het belang van gebed en smeekbede, de Beloofde Messias (as) zei dat net zoals wanneer een kind huilt en zijn moeder naar hem toe rent om hem melk te geven, zo ook de manier is waarop God een smekeling hoort die huilt aan Zijn deur. De Almachtige God wil dat we aan Zijn deur komen, alles wat Hij van ons verlangt is dat wij de eigenschappen aannemen waardoor onze gebeden kunnen worden aanvaard.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit slechts een paar uittreksels waren die hij uit een schat aan kennis presenteerde. Als we deze adviezen implementeren, kunnen we een revolutionaire verandering in ons leven teweegbrengen en een sterke relatie met God opbouwen. Deze Ramadan zouden we moeten streven om de nabijheid van Allah te bereiken, om naar Zijn geboden te handelen, om ons geloof te versterken, om de filosofie van gebeden te begrijpen, om onszelf te hervormen en om opgenomen te worden onder degenen wiens gebeden door God worden aanvaard. Deze ramadan zou een grote verandering in onze relatie met God teweeg moeten brengen.

De voordelen van bidden voor anderen

Zijne Heiligheid (aba) zei te bidden voor allen in Pakistan, Algerije en waar ook ter wereld waar Ahmadi’s door hun geloof met ontberingen worden geconfronteerd. Zijne Heiligheid (aba) zei dat als u voor anderen bidt, uw eigen gebeden geaccepteerd kunnen worden. In feite bidden engelen voor degenen die voor anderen bidden. Daarom moeten we tijdens deze Ramadan niet alleen voor onszelf bidden, maar ook voor anderen.

Samengesteld door Afdeling Isha’at van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland