Skip to content

Mannen van uitmuntendheid – Hazrat Hamzah(ra) & Gebeden voor het nieuwe jaar | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 30 December 2022

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta`awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat na het voltooien van de vermelding van het leven van Hazrat Abu Bakr(ra), dat er sommige Metgezellen zijn over wie er verdere details worden toegevoegd zodra de serie preken wordt gepubliceerd. Zijne Heiligheid(aba) zei echter dat veel mensen hem hebben geschreven en hem hebben verteld hoeveel baat zij hebben gehad bij het luisteren naar deze preken. Vandaar dat Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij het het beste vond om deze verdere details ook in de preken te vermelden, zodat een maximaal aantal mensen er hun voordeel mee kunnen doen.

De liefde van de Heilige Profeet voor de naam van Hazrat Hamzah(ra)

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij eerst Hazrat Hamzah(ra) zou noemen. Hij was de oom van de Heilige Profeet (vzmh) en was hem zeer dierbaar. Er wordt verhaald dat de Heilige Profeet(vzmh) hield van de naam “Hamzah”. Eens vroeg iemand de Heilige Profeet(vzmh) wat zij hun pasgeboren zoon moesten noemen; de Heilige Profeet(vzmh) adviseerde om de jongen naar Hamzah bin Abi Muttalib te noemen omdat hij van die naam hield.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Hamzah(ra) ook bekend stond als Abu Ammarah, naar zijn dochter Ammarah die geboren was uit zijn tweede vrouw Khaulah. Hazrat Hamzah(ra) had ook een andere dochter genaamd Umamah. Het is opgetekend dat op basis van het Verdrag van Hudaibiyah, toen het tijd was voor de Heilige Profeet(vzmh) om Mekka te verlaten, Umamah achter de Heilige Profeet(vzmh) aan kwam rennen. Hazrat Ali(ra) nam haar mee en gaf haar aan Hazrat Fatimah(ra) en vroeg haar voor haar te zorgen. Daarna wilden Hazrat Ali(ra), Hazrat Ja’far(ra) en Hazrat Zaid(ra) haar allemaal onder hun hoede nemen. De zaak werd naar de Heilige Profeet(vzmh) gebracht die zei dat ze onder de hoede van haar moederlijke tante moest blijven, want een moederlijke tante is als een moeder. Zijne Heiligheid(aba) zei dat zelfs de kleinste zaken zijn opgehelderd, zoals deze die de vraag beantwoordt waarom kinderen aan hun tante of grootmoeder van moederskant worden gegeven wanneer bepaalde zaken aan arbitrage worden onderworpen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Hamzah(ra) aanvankelijk uit woede zijn trouw aan de Heilige Profeet(vzmh) had uitgesproken en later spijt had dat hij het geloof van zijn voorouders had verlaten. Hij kon die nacht niet slapen en daarom ging hij naar de Ka’bah en bad om zijn twijfels weg te nemen. Hij was nog niet klaar met bidden en zijn hart kwam tot rust en hij was overtuigd, waarop hij naar de Heilige Profeet(vzmh) ging en het hele voorval vertelde. Toen hij het hoorde, bad de Heilige Profeet(vzmh) aan God om Hazrat Hamzah(ra) standvastigheid te schenken.

Vlaggendrager in verschillende expedities

Zijne Heiligheid(aba) zei dat in Safar 2 AH, de Heilige Profeet(vzmh) de Islamitische vlag toekende aan Hazrat Hamzah(ra) in een expeditie naar de Banu Zamrah in Ghaddan. De Heilige Profeet(vzmh) sprak met het stamhoofd wat resulteerde in een vredesverdrag tussen hen en de moslims. Dit was ook de plaats waar de moeder van de Heilige Profeet (vzmh) overleed.

Zijne Heiligheid zei dat in Jamadi al-Ula 2 AH, de Heilige Profeet(vzmh) vertrok met een groep van 150-200 Migrerende Metgezellen richting Ushairah en tijdens deze expeditie was het opnieuw Hazrat Hamzah(ra) die de witte vlag van de Heilige Profeet(vzmh) droeg. Deze expeditie resulteerde ook in de totstandkoming van een vredesverdrag.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat aan het begin van de Slag bij Badr, de Quraish opriepen tot een enkel gevecht, waarvoor de Heilige Profeet(vzmh) Hazrat Hamzah(ra), Hazrat Ali(ra) en Hazrat Ubaidah(ra) uitzond. Zowel Hazrat Hamzah(ra) als Hazrat Ali(ra) wonnen gemakkelijk in hun respectievelijke gevechten, maar Ubaidah(ra) raakte ernstig gewond en bezweek aan zijn verwondingen op de terugweg van Badr.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Hamzah(ra) eens, vóór het verbod op alcohol in de Islam, beschonken was en het was in deze staat dat hij twee van Hazrat Ali’s(ra) kamelen doodde. De Heilige Profeet(vzmh) werd hiervan op de hoogte gebracht en dus ging hij naar Hazrat Hamzah(ra) en uitte zijn ongenoegen. Hazrat Hamzah(ra) was nog steeds bedwelmd en dus zei hij dat iedereen onderdanig was aan zijn voorvaderen. De Heilige Profeet(vzmh) zei dat het beter was om niet met hem te spreken terwijl hij in deze staat was. Later, toen alcohol verboden werd in de Islam, gaf Hazrat Hamzah(ra) het onmiddellijk op. Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit een mooi voorbeeld voor ons is. Soms als er een gebod is, zeggen sommige mensen dat ze tijd nodig hebben om het aan te nemen, echter zodra dit gebod van het alcoholverbod werd gehoord, verspilden de Metgezellen geen tijd en stelden geen vragen voordat ze het van harte aannamen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Hamzah(ra) ook de vaandeldrager was tijdens de expeditie naar Banu Qainqah, die al bezig was met het beramen van de moord op de Heilige Profeet(vzmh). Na de Slag bij Badr waren de Banu Qainqah de eersten van het Joodse volk in Madinah die hun verdrag met de Heilige Profeet(vzmh) verbraken en begonnen met het creëren van problemen en het beramen van plannen tegen de Moslims. Ondanks de uitingen van haat van het Joodse volk bleef de Heilige Profeet(vzmh) geduldig. In feite bleef hij het Joodse volk eren. Eens gaf een Joodse man Mozes(as) voorrang boven alle profeten, waarop een Metgezel fel reageerde. Toen de zaak werd voorgelegd aan de Heilige Profeet (vzmh) zei hij hem geen voorrang te geven boven Mozes(as), als een vriendelijk gebaar om de Joodse man geen aanstoot te geven. Er was een ander incident waarbij een moslimvrouw naar de winkel van een joodse koopman ging, die zich zeer ongepast gedroeg tegenover de moslimvrouw en zelfs een doorn in haar kleren stak, zodat ze, als ze zich bewoog, ongekleed raakte. Toen de moslims de Banu Qainqah benaderden om hen aan te spreken op hun gedrag, reageerden zij verontwaardigd en vertelden zij aan de moslims dat zij niet hoogmoedig moesten zijn over hun overwinning in Badr, omdat zij niet hetzelfde resultaat zouden hebben als zij tegen hen zouden strijden.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat uiteindelijk de Heilige Profeet(vzmh) het fort van Banu Qainqah belegerde en toen ze geen andere optie meer hadden, moesten ze zich overgeven. Hoewel zij volgens hun eigen Mozaïsche wet allen de doodstraf konden krijgen voor hun verraad, was de Heilige Profeet(vzmh) hen genadig en bood hen aan zich ergens anders te vestigen. Vandaar dat de hervestiging van de Banu Qainqah werd toevertrouwd aan Hazrat Ubadah bin Samit(ra).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat sommigen beweren dat toen de Banu Qainqah de poorten van hun fort openden, de Heilige Profeet (vzmh) van plan was om hun soldaten te doden, maar dit kan helemaal niet het geval zijn geweest, want zij openden hun deuren pas nadat zij de zekerheid hadden gekregen dat hun leven en dat van hun vrouwen en kinderen gespaard zou blijven. Hoewel zij misschien de doodstraf verdienden, handelde de Heilige Profeet (vzmh) barmhartig jegens hen en voerde deze niet uit. Daarom is deze beschuldiging volledig onjuist.

Martelaarschap van Hazrat Hamzah(ra)

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Hamzah(ra) sneuvelde in de Slag bij Uhud, iets wat de Heilige Profeet(vzmh) had voorspeld. Eens zag de Heilige Profeet(vzmh) een droom waarin hij zag dat de hoek van zijn zwaard werd gebroken, wat hij interpreteerde dat een vooraanstaand lid van zijn familie zou sneuvelen. Hazrat Hamzah’s(ra) lichaam werd bruut verminkt, wat de Heilige Profeet(vzmh) onnoemelijk veel pijn deed. Er wordt verhaald dat de Heilige Profeet(vzmh) zo diep gepijnigd was door deze aanblik, dat hij zei dat als hij kon, hij hetzelfde zou doen met dertig mensen van de Quraish. Hierop werd het volgende Koranvers geopenbaard:

“En als jullie de onderdrukkers willen straffen, straf hen dan in de mate waarin jullie onrecht is aangedaan; maar als jullie geduld tonen, dan is dat zeker het beste voor degenen die geduldig zijn.” (Heilige Koran 16:127)

Hierop zei de Heilige Profeet(vzmh) dat hij geduldig zou blijven en vergiffenis zou vragen voor wat hij zei.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Heilige Profeet(vzmh) en zijn familie voorbeeldig geduld toonden bij het martelaarschap van Hazrat Hamzah(ra). Behalve het vloeien van tranen, wat natuurlijk was, was er geen overdreven uiting van verdriet. Aanvankelijk stond de Heilige Profeet(vzmh) niet toe dat Hazrat Safiyya(ra) het lichaam van Hazrat Hamzah(ra) zag, maar na haar gelofte van geduld stond hij het toe en ze bleef trouw aan haar belofte.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit het vermelden van Hazrat Hamzah(ra) afsloot en dat hij in de toekomst andere Metgezellen zal vermelden.

Gebeden voor het nieuwe jaar

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het nieuwe jaar over twee dagen begint. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah de Almachtige Zijn zegeningen mag schenken met de komst van dit nieuwe jaar. Moge dit nieuwe jaar gezegend zijn voor de gemeenschap. Mogen alle complotten en listen van de vijand worden verijdeld. Mogen Ahmadi’s over de hele wereld het doel van hun leven meer dan ooit tevoren vervullen.

Zijne Heiligheid (aba) beval ook gebeden voor de wereld; moge Allah de wereld behoeden voor oorlog. De omstandigheden in de wereld blijven verslechteren en de wereld staat aan de afgrond van vernietiging. Iedereen lijkt niets anders te willen dan zijn eigen voordeel, moge Allah genade hebben. Zijne Heiligheid (aba) heeft ook gebeden voor alle Ahmadi’s die onrecht te verduren hebben; moge Allah de Almachtige alle leden van de gemeenschap behoeden voor onrecht en wreedheid in het nieuwe jaar.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek