Skip to content

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr (ra) | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 25 November 2022

Feature image

Klik hier om het video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta`awwuz en Surah al- Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra) zou blijven belichten.

Een aangeboren verlangen om de mensheid te dienen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat met betrekking tot zijn dienstbaarheid aan de mensheid, er is bevestigd dat zelfs voordat hij de Islam accepteerde, Hazrat Abu Bakr (ra) werd beschouwd als de beste onder de Quraish en dat mensen vaak naar hem toe gingen voor hulp in hun moeilijkheden. Hij ontving ook vaak mensen in Mekka. Hij behoorde tot de hoogste rangen en standen van mensen en bezat een hoge standaard van gastvrijheid. Hij was ook erg vriendelijk voor de armen en behoeftigen. Tijdens het koude weer kocht hij kleden en verdeelde ze onder de armen en behoeftigen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat voordat hij de Khalifah werd, hij iemands geiten melkte. Nadat hij Khalifah was geworden, dachten de dochters van de persoon dat hij deze verantwoordelijkheid niet langer zou vervullen, maar Hazrat Abu Bakr (ra) bleef deze verantwoordelijkheid behouden, zelfs nadat hij Khalifah was geworden, en deed dit gedurende zes maanden totdat hij uit de buitenwijken naar Medina verhuisde.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (vzmh) de moslims die thuis voedsel voor drie mensen hadden, adviseerde om een vierde te nemen en hen te eten te geven en wie voedsel voor vier personen had, zou een vijfde persoon mee naar huis moeten nemen enzovoorts. Hazrat Abu Bakr (ra) nam drie mensen mee naar huis. Hij ging toen naar het huis van de Heilige Profeet (vzmh) en bleef bij hem tot het laat was geworden. Bij thuiskomst hoorde hij dat zijn gasten erop hadden gestaan dat ze niet zouden eten voordat hij terugkwam. Ze kregen toen eten aangeboden toen hij naar huis terugkeerde, maar terwijl ze aten, bleef het voedsel toenemen, tot het punt dat ze klaar waren met eten, het voedsel drie keer zoveel was als voordat ze begonnen te eten.

Een voorbeeld in het voeden van de armen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er is opgetekend dat Hazrat Umar (ra) na het overlijden van Hazrat Abu Bakr (ra) aan een van zijn arbeiders de verschillende deugden vroeg die hij in Hazrat Abu Bakr (ra) zag. Een van de dingen die hij zei, was het feit dat hij elke dag een bepaalde arme persoon te eten ging geven. Daarom ging Hazrat Umar (ra) naar dezelfde grot waar de arme man, die blind was en geen ledematen had, verbleef, om hem te voeden. Toen hij eten kreeg, begon hij te huilen, zich realiserend dat Hazrat Abu Bakr (ra) was overleden. Toen hem werd gevraagd hoe hij dit wist, zei hij dat hij geen tanden had, en dus kauwde Hazrat Abu Bakr (ra) op het eten en stopte het dan in zijn mond om het hem gemakkelijk te maken.

De fouten van anderen bedekken

Zijne Heiligheid (aba) zei met betrekking tot Hazrat Abu Bakr (ra) die de fouten van anderen bedekte dat hij placht te zeggen dat als hij ooit een dief zou betrappen, zijn eerste wens zou zijn dat God hun fouten bedekt.

Onwankelbare moed van Hazrat Abu Bakr (ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei met betrekking tot de moed van Hazrat Abu Bakr (ra) dat hij in de voorhoede stond van gevechten en van het dienen van de Heilige Profeet (vzmh), ongeacht de omstandigheden. Het was dankzij deze moed dat Hazrat Ali (ra) de mensen eens vertelde dat Hazrat Abu Bakr (ra) Hazrat Abu Bakr (ra) was . Tijdens de Slag bij Badr, toen werd besloten wie de tent van de Heilige Profeet (vzmh) zou bewaken, was Hazrat Abu Bakr (ra) de eerste die naar voren stapte en hem beschermde. Bovendien behoorde Hazrat Abu Bakr (ra) tot degenen die standvastig bleven naast de Heilige Profeet (vzmh) en niet van hun post op de berg kwamen. Evenzo toonde Hazrat Abu Bakr (ra) grote moed bij andere gelegenheden zoals de Slag om Khaibar, het Verdrag van Hudaibiyah, de expeditie van Taif, de Slag om Tabuk. Hij kreeg zelfs de grootste vlag tijdens de Slag om Tabuk. Na het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh), toen sommige moslims afvallig werden, toonde Hazrat Abu Bakr (ra) grote moed en ging hij deze uitdaging aan.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat sommige mensen eens aan de Metgezellen vroegen wie de dapperste Metgezel was tijdens het leven van de Heilige Profeet (vzmh). Ze antwoordden door te zeggen dat de dapperste onder hen werd beschouwd als degene die de Heilige Profeet (vzmh) het meest bijstond vooral tijdens gevechten, aangezien dit de gevaarlijkste plek is om te zijn in termen van dreiging van een vijandelijke aanval. Vandaar dat alleen de dapperste persoon, vaak Hazrat Abu Bakr (ra) , naast de Heilige Profeet (vzmh) stond, en dus zeiden de metgezellen dat ze hem als de dapperste zagen. Net zoals Gabriël de Heilige Profeet (vzmh) vergezelde op de Nachtreis [Isra], zo vergezelde Hazrat Abu Bakr (ra) de Heilige Profeet (vzmh) tijdens zijn migratie. Tijdens de reis, toen hij bang was dat de Quraish hen zou vinden, zei Hazrat Abu Bakr (ra) dat hij zich geen zorgen maakte over zijn eigen leven, maar alleen bezorgd was om het welzijn van de Heilige Profeet (vzmh) .

Zijne Heiligheid (aba) zei dat na het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh), toen er onenigheid was over de vraag of de Khalifah van de Muhajirin of Ansar moest zijn , Hazrat Abu Bakr (ra) een bijeenkomst bijeen riep. Hazrat Umar (ra) dacht dat voor deze taak iemand nodig was die moedig was, niet teder van hart en dus begon hij na te denken over verschillende argumenten die hij zou kunnen aanvoeren. Toen echter de tijd voor deze bijeenkomst aanbrak, leidde Hazrat Abu Bakr (ra) de bijeenkomst met zoveel moed en presenteerde hij alle punten die Hazrat Umar (ra) van plan was te presenteren, als hij de bijeenkomst had geleid. Hazrat Abu Bakr (ra) hield ook dapper stand toen mensen de betaling van Zakaat weigerden. Hij zei dat wat er ook gebeurde, als er in de tijd van de Heilige Profeet (vzmh) zelfs een stuk touw in zakaat werd gegeven, hij ervoor zou zorgen dat Zakaat nog steeds werd aangeboden. Hij zei dat met dit doel dat zelfs als er een aanval zou zijn en hij alleen zou moeten vechten, hij dat zou doen.

Verwijdering van een misvatting over het koranische bevel om zakat te geven

Zijne Heiligheid (aba) zei dat tijdens Hazrat Abu Bakr’s (ra) tijdperk van Khilafat, sommige mensen het vers verkeerd begrepen:

“Neem aalmoezen van hun rijkdommen aan opdat gij hen daardoor moogt reinigen en louteren. En bid voor hen” (9:103)

Ze dachten dat aangezien God de Heilige Profeet (vzmh) aansprak, dit betekende dat Zakaat alleen aan hem betaald moest worden. Ze realiseerden zich niet dat dit ook gold voor de opvolgers van de Heilige Profeet (vzmh) en een doorlopend gebod was. Terwijl sommige oudere metgezellen Hazrat Abu Bakr (ra) voorstelden om mild te zijn en zulke mensen met rust te laten, zei Hazrat Abu Bakr (ra) dat hij niet in de positie was om dit gebod op te heffen en bleef standvastig om het te handhaven. Hazrat Umar (ra) stond bekend als buitengewoon moedig, maar zelfs hij gaf toe dat Hazrat Abu Bakr (ra) moediger was omdat hij standvastig en dapper was om dit gebod te handhaven. Het was toen dat mensen de grote moed beseften van de Khalifah die door God was aangesteld.

Ongeëvenaarde offers van Hazrat Abu Bakr (ra) omwille van de Islam

Zijne Heiligheid (aba) zei met betrekking tot Hazrat Abu Bakr’s (ra) financiële offers, dat er is opgetekend dat toen Hazrat Abu Bakr (ra) de Islam accepteerde, hij volgens een overlevering een miljoen dirhams had. Er wordt gezegd dat hij zoveel aan de armen en behoeftigen besteedde dat hij op het moment van migratie nog maar ongeveer vijfduizend dirhams over had.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (vzmh) eens zei dat niemands rijkdom hem zo goed had gedaan als de rijkdom die door Hazrat Abu Bakr (ra) werd opgeofferd. Hazrat Umar (ra) zei dat de gedachte eens bij hem opkwam dat Hazrat Abu Bakr (ra) hem altijd overtrof in financiële offers. Dus op een dag was hij van plan Hazrat Abu Bakr (ra) te overtreffen bij het brengen van financiële offers en dus ging hij naar huis en nam de helft van alles wat hij bezat en presenteerde het. Later hoorde hij echter dat Hazrat Abu Bakr (ra) alles had opgeofferd wat hij thuis bezat. Hij realiseerde zich toen dat hij Hazrat Abu Bakr (ra) nooit zou kunnen overtreffen in financiële offers.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij deze incidenten in de toekomst zou blijven toelichten.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek